tisdag 9 december 2014

Trender och utvecklingar - En analys av 2015

Sammanfattning

I skrivande stund, 141207, så pågår och har sedan i fredags, 141205, den sk "Ryska Adventen" pågått i Östersjöregionen, detta inlägg kommer försöka bedöma händelseutvecklingen under främst kvartal (KV) I och II under 2015. Vilken form av händelseutveckling kan vi se framför oss? Bedömt kommer vi se en försämrad säkerhetssituation mellan Ryssland och Väst (EU och NATO) varav konfliktytan kommer vara mellan Ryssland och NATO. En hög sannolikhet råder under KV II för incidenter och/eller mindre skärmytslingar mellan NATO och Ryssland om nuvarande händelseutveckling fortgår. En låst förkonfliktsituation mellan Ryssland och NATO i Östersjöregionen är mycket trolig vid slutet av KV II 2015. Bedömt kan liknande negativ säkerhetspolitiska utveckling som skede under 2013 i Östersjöregionen ske under KV II även i Barentsregionen.

Ur ett Svenskt perspektiv som militärt alliansfri stat inklämd mellan två antagonister, Ryssland och NATO, så kommer det krävas ett tydligt framdrivningsprogram av de egna säkerhetspolitiska medlen om en låst förkonfliktsituation uppstår mellan Ryssland och NATO under 2015. Detta för att ej bli ett offer för påtryckningar. Tillförsel av ytterligare ekonomiska medel till Försvarsmakten som möjliggör ett framdrivningsprogram för att nå god till hög operativ effekt med de innestående förband som finns här och nu är ett måste.

Analys

Allmänt. I en djuplodande artikel av Reuters, 141125, så framkommer det att de tyska diplomaterna känner att man tömt ut alla möjligheter att resonera dels med Putin dels med Ryssland, varpå man erkänner att man ser framför sig en lång låst konflikt mellan Väst och Ryssland i ett säkerhetspolitiskt tillstånd liknande det kalla krigeti. Tyskland är det land som har främst utvecklade handelsrelationer med Ryssland av medlemsländerna i den Europeiska Unionen (EU)ii, likväl får Tyskland ses som den diplomatiska och ekonomiska motorn/stormakten i EUiii. Tyskland kommer trots denna resignation hålla dörren öppen för diplomatiska samtal med Ryssland.

Tysklands Utrikesminister, Frank-Walter Steinmeier, anser även att NATO och Ryssland måste ha sambandsmedel mellan sig så att man kan dels kontrollera uppgifter dels minska riskerna för eskalering i händelse av incidenter. Risken för incidenter har markant ökat i och med den markanta ökningen av Rysk flyg- samt fartygsverksamhet runt om i Europaiv, vilket visades tydligt utanför Norges kust då ett ryskt jaktplan, MIG-31, plötsligt lägger sig framför ett norskt F-16 plan, varpå piloten är tvungen att vidta undanmanöverv.

Storbritanniens Utrikesminister, Philip Hammond, är mycket oroad över vad han anser är ett mycket aggressivt ryskt agerande mot brittiskt luftrum av Ryssland. I Slutet av november har NATO incidentberedskap varit tvungen att lyfta cirka 400 gånger under 2014, vilket är 50% mer än under 2013, pga av Rysk flygaktivitet i anslutning till dess luftrum, detta beror oftast pga att Ryska flygplan, flyger utan färdplan ej transponder påslagen samt svarar ej på civila flygledares anrop. Utöver detta säger sig NATO även uppleva en ökad marin aktivitet, vilket även visat sig i Östersjönvi.

Rysslands syn på väst å andra sidan är att man försöker försvaga och isolera, med en ny järnridå, Ryssland. Där retoriken förefaller vara att varje gång Ryssland har börjat bli starkt så försöker Väst att kväva det. Detta sker bl a genom påverkan av den ryska inrikespolitiken dvs man påverkar Ryssland inifrån. Den rådande bilden förefaller vara att man genom denna påverkan skall försöka uppnå en splittring likt i forna Jugoslavien, således ett sönderfall av Ryssland inifrån. För att visa sin styrka, möta detta hot, förefaller den ryska metoden vara att tala om sina väpnade styrkor som en stridsbered och mycket kvalitativ organisation som är beredd på att möta de hot som de kan ställas inför.vii

NATO oro över den markant ökade ryska verksamheten dels på internationellt vatten dels i internationellt luftrum är något som Ryssland ej förnekar att man genomförviii. Däremot så säger varken NATO eller Ryssland vad det är de ryska marin- och luftstridskrafterna övar. Detta kan jämföras med den mest kända ryska övningen på internationellt luftrum, som visade sig vara en angreppsövning mot Sverigeix, den sk ”Ryska Påsken”, enligt obekräftade uppgifter var det en insats med kärnvapenx man simulerade mot svenska mål.

Det intressanta med det Ryska agerandet är att man kan få uppfattningen att detta övningsmönster är, som kommer bli tydligare längre fram i inlägget, en omvänd psykologisk operation, likt den USA genomförde mot Sovjetunionen under 1981-83 som ledde fram till den Sovjetiska underrättelseoperationen RYaN, Raketno-yadernoye napadeniye, mellan 1981-84xi. Väst med NATO förefaller vara lika oroad nu, som Sovjetunionen var då.

Dessa utspel rörande den säkerhetspolitiska situationen, bör ses som den definitiva spiken i kistan för den säkerhetspolitiska ordningen efter 1991 i Europa, oaktat vad som än händer i konflikten mellan EU, NATO, Ryssland och Ukraina. Kommer vi inte se en återgång till den tidigare Europeiska säkerhetspolitiska ordningen som varit, förtroendekapitalet länderna och organisationerna emellan är förbrukat. Men vad kan vi förvänta oss och vad kan vi se på kort sikt och hur påverkar det de två (2) militärt alliansfria staterna Sverige och Finland situation?

Rysk militärutvecklingen. Rysslands Försvarsminister, Sergej Shoigu, delgav den 1 December 2014, årsredovisning för den genomförda verksamheten hos de Ryska Väpnade Styrkorna i stora drag. I huvudsak skall de väpnade styrkorna uppnått de satta målen för 2014 vad avser utbildningsståndpunkt, eg. krigsduglighet (KDU), tillförseln av ny materiel skall även i huvudsak ha genomförts enligt planxii.

Under 2015 har man för avsikt att öva en hög nivå med de Väpnade Styrkorna, bedömt något som 2014 års övningsverksamhet har möjliggjortxiii. Den föreslagna budget för de Ryska Väpnade Styrkorna mellan 2015-17 är av bruttonationalprodukten (BNP) för 2015 – 4.2%, för 2016 – 3,7% och för 2017 – 3.6%, under 2014 avdelades 3.4% av BNP. Ser man till den federala budgeten så innebär detta att man kommer avsätta för de väpnade styrkorna under 2015 – 21.2%, under 2016 – 19.6% och under 2017 – 19.9% av budgetenxiv. Denna budget möjliggöra övningsverksamhet i en än större omfattning än 2014 års budget medgav.

Vad avser övningsverksamhet under 2015, har viss information redan framkommit. De under 2013-14 genomförda beredskapskontrollerna kommer fortsätta under 2015. Totalt sett kommer man genomföra över 4 000 övningar under 2015, vilket skall jämföras med de cirka 3 000 övningar som genomfördes under 2014. Det kommande årets, 2015, strategiska övning, Center, genomförs i det centrala militärdistriktet (MD C). Denna skall enligt utsago genomföras på flertalet platser samtidigt i Ryssland och i utlandetxv. Utöver dessa övningar kommer man hålla ett flertal övningar inom ramen för CSTO, Collective Security Treaty Organization, samt en (1) större övning inom ramen för det försvarsförbund som finns mellan Ryssland och Vitrysslandxvi.

Bedömt kommer man nå de uppsatta målen även under 2015 trots en stundande recession i den ryska ekonominxvii dels har man tydligt demonstrerat viljan att driva igenom det påbörjade rustningsprogrammetxviii dels har Ryssland fortfarande en stor valutareserv som förefaller säkras upp med stora guldinköp under 2014 och en mycket låg statsskuld, varvid man bedömt kan tänkas utnyttja valutareserven för att nå rustningsmålen intill 2020xix.

Utöver de renodlade militära övningarna som börjar visa på en god till hög rysk förmåga att föra väpnad strid mot en reguljär motståndare samt ett rustningsprogramm förefaller nå uppsatta målsättningar vid 2020, finns ytterligare två (2) faktorer som bör belysas avseende den ryska militära utvecklingen. Den första (1) faktorn är det nya mönstret sedan 2014 att samhällets beslutande organ för att möjliggöra den väpnade striden i en allt högre omfattning inkluderas i de större övningarna, lägg därtill den mycket stora civilförsvarsövningen som genomfördes under KV III 2014, så ser man en vilja att förbereda samhället för svåra påfrestningar.

Den andra (2) faktorn man bör ta hänsyn till är den Ryska försvarsministerns uttalande att han vill utbilda samtliga ryska guvernörer i mobiliseringsförberedelser samt hur deras region skall ledas i händelse/tider av mobilisering. Detta skall även gälla för chefer inom federala myndigheter. Utbildningen skall genomföras vid den ryska Generalstabsakademin. För att genomföra denna verksamhet krävs dock ett presidentdekret vilket Shoigu har anhållit omxx.

Bedömt kommer de uppsatta målen för de väpnande styrkorna under 2015 att uppnås. En ökad grad av förberedelser av det civila samhället för dels mobilisering dels krig kommer bedömt genomföras under 2015 i Ryssland. Vad som blir oroväckande med denna trend är att man förefaller förbereda det civila samhället för en väpnad konflikt, således kommer en omfattande konfliktförberedelse över hela ytan genomföras under 2015 i Ryssland.

NATO militärutveckling. NATO, North Atlantic Treaty Organization, har under de senaste två decennierna främst varit inriktad på lågintensiv krigföring inom ramen för fredsframtvingande och fredsbevarande internationella insatser. Dessa har främst genomförts mot sönderfallande stater. Detta har fått organisationen att gå ifrån att vara inriktad på högintensiv väpnad strid mot en reguljär motståndare, till väpnad strid mot oftast en irreguljär motståndarexxi.

Denna inriktning har även gjort att medlemsländerna gradvis sedan 1992 har minskat sina försvarsutgifter samt skurit ned på de förband som man tidigare bedömde vara nödvändiga för att möta ett angrepp från Warszawapakten. Under perioden har t ex NATO ledningsstruktur minskat från 22,000 till 9,000 individer antalet stridsvagnar har minskat från 33,000 till 7,000. Investeringar har skjutits fram på tiden och övningsverksamheten har nedgått markantxxii.

Ser man då till övningar så blir detta tydligt då man t ex under Steadfast Jazz 2013, vilket NATO ser som den största övningen sedan 2006, då övningen omfattade enbart ca 6,000 man varav 3,000 var stridande personal resterande 3,000 var stabspersonal som genomförde stabstjänstövning inom ramen för Steadfast Jazz samt 40 luftfarkoster samt 15 örlogsfartygxxiii. Vilket då kan jämföras med Zapad'13 som med alla sidoövningar som pågick parallellt uppgick till som minst 70,000 man, den föranmälda siffran till OSCE var 22,300 man, och visade prov på god till hög förmåga i att genomföra mekaniserad strid med understöd av luftstridskrafter samt landstigningsföretag med understöd av luftstridskrafterxxiv.

Här är då det vanliga argumentet att NATO har en högre förmåga m m vilket gör att man kan göra "mer med mindre", kvalitet före kvantitet o dyl, detta förefaller ej vara ett gångbart argument längre för NATO, utifrån NATO Generalsekreterares, Jens Stoltenberg, uttalande, 141124, "We cannot do more with less indefinitely". Detta uttalande stärks utav att han påtalar att det ej längre går att skära i försvarssektorn utan en seriös upprustning krävs av NATO medlemsländerna för att kunna möta de hot man ställs införxxv. Något som även medlemsländerna enades om vid Toppmötet i Wales, September 2014, då samtliga medlemsländerna enades om att avbryta alla neddragningar i dess försvarsbudgetar och inom en tio (10) års period möta upp 2% kravet av BNP till försvarsutgifterxxvi.

Vid samma toppmöte enades man om att sätta upp en ny snabbinsatsstyrka med hög beredskap, denna styrka skall kunna vara på plats inom dagar från det att en möjlig konflikt uppståttxxvii. Denna styrka skall vara upprättad i slutet av 2016 och vara en brigadstridsgrupp i storleksordningen upptill 5,000 man. Intill dess kommer man upprätta en ”övergångsstyrka” som kommer bestå av cirka 3-4,000 man. Den slutliga snabbinsatsstyrkan bedömer man kommer upprätthållas med rotationsbasis på ett år mellan medlemsländerna. Bedömt kommer dess stridande delar bemannas främst av de Europeiska länderna medan de stödjande delarna kommer bemannas av USAxxviii.

Övergången till den ”Post Krimska” verkligheten förefaller bli en mycket svår och lång process för NATO, då dess fokusering på lågintensiv krigföring mot främst en irreguljär motståndare har gjort dem mycket svaga i att klara av högintensiv krigföring mot en reguljär motståndare. Några exempel är t ex avsaknad av förmåga att transportera större mängder pansarskyttefordon på järnväg, decennier sedan större kombinerade övningar genomföras, decennier sedan politiska beslutfattare övadesxxix. Kort och gott det är cirka två decennier sedan NATO övades och genomförde verksamhet på en rimlig nivå mot en reguljär motståndare i högintensiv krigföring.

Bedömt kommer det ta två (2) till fyra (4) år innan NATO som organisation har återfått en minsta godtagbar förmåga att genomföra högintensiv strid mot en reguljär motståndare. Förmågan att uppnå en god till hög förmåga är bedömt sex (6) till åtta (8) år bortom i tid. NATO processen kan liknas med den Svenska omställningsprocessen som genomförts, man har helt enkelt tappat och prioriterat bort förmågan till väpnad strid mot en högteknologisk reguljär motståndare.

Sverige och Finland. Den Svensk – Finska situationen är någorlunda likvärdig, dock skiljer den sig åt på punkten förmåga till väpnad strid mot en reguljär motståndare, där Finland har valt att bibehålla ett tröskelförsvar mot en reguljär motståndare, medan Sverige helt övergått till ett expeditionärt koncept för att främst kunna verka mot en motståndare i lågintensiv strid av irreguljär karaktärxxx.

Dock kommer inom en snar framtid Finlands situation vara snarlik den Sverige ställdes inför under början av 2000-talet, antingen höj försvarsbudgeten för att kunna bibehålla ett tröskelförsvar med modern utrustning eller minska storleken på den Försvarsmakt man har och tillför modern utrustning. Således har man även i Finland hamnat i en vägvalsituation. Finlands parlamentariska försvarsutredningsgrupp förespråkar dock en höjning av den finska försvarsbudgetenxxxi.

Sverige och Finland är som militärt alliansfria strategiskt viktiga för både Ryssland och NATO, givetvis av olika skäl. Ser vi till Ryssland handlar det främst om en övergripande faktor som bryts ned i två underfaktorer. Ryssland har ett strategiskt övertag så länge Sverige och Finland är militärt alliansfria i Östersjö- och Barentsregionen, vilket är de två underfaktorerna. Barentsregionen med Arktis kommer på sikt bli Rysslands ekonomiska motor, Östersjöregionen är det område där dess export främst passerar ut viaxxxii.

NATO som organisation ser bedömt om Sverige och Finland förblir militärt alliansfria att de har sådan förmåga att de kan hävda och försvara sitt eget territorium. Därmed kan Ryssland inte utnyttja varken Sverige eller Finlands territorium som en språngbräda för att genomföra offensiva operationer mot något av de NATO anslutna länderna i Östersjö- eller Barentsregionen. Har inte Sverige eller Finland denna förmåga är det en faktor som NATO måste ta hänsyn till varvid en kraftsplittring uppstår och dess förmåga att försvara sina medlemmar i Sverige eller Finlands närområde nedgårxxxiii.

Således ligger det i Rysslands intresse att Sverige och Finland förblir militärt alliansfria, då detta utgör en kraftsplittring för NATO, vilket skulle underlätta Ryska militära operationer i händelse av en konflikt med NATO. Givetvis ligger det även i dess intresse att varken Sveriges eller Finlands militära förmåga ökar, då ett säkerhetsvakuum är att föredra för dem. Ur NATO perspektiv blir det givetvis tvärtom en ökad militär förmåga är att föredra för de två militärt alliansfria staterna, Sverige och Finland.

Det som skett i Östersjö- och Barentsregionen är att under 2014 har både Sverige och Finland blivit ”särskilda samarbetspartner” med NATO samt ingått ett värdlandsavtal med samma organisationxxxiv. Ur ett Svenskt hänseende skulle jag vilja påstå att vi nu har nått lika långt i vårt NATO samarbete som vi gjorde dolt under det kalla kriget, det enda Sverige inte har är en säkerhetsgaranti, vid händelse av ett angrepp mot Sverige skulle USA komma till vårt försvatxxxv.

Det som uppstått i Östersjöregionen är en ytterst instabil situation, denna situation beror på ett flertal faktorer. Dels möter Ryssland och NATO varandras gränser direkt i Östersjöregionen, frontlinjen i de retoriska konflikterna befinner sig där, varvid även de konkreta medlen möter varandra där. Dels har Finland och Sverige ett fördjupat NATO samarbete och avslutningsvis är Sverige och Finland militärt alliansfria. Denna kombination tillsammans gör att egentligen ingen av de involverade parterna vet vart man exakt har varandra i Östersjöregionen och Sverige samt Finland är de två stater som kommer bli mest utsatt för påtryckningar, .

Östersjöregionen. Rysslands President, Vladimir Putin, höll ett anförande inför Rysslands nationella säkerhetsråd, 140722, där han tydligt påtalar att varje form av styrkeuppbyggnad av NATO stridskrafter mot Ryssland kommer mötas upp, varav Östersjöregionen tas upp som en platsxxxvi. Östersjöregion förefaller således vara ett särskilt fokusområde för Ryssland, vilket i sig inte är märkligt för där möter NATO, EU och Rysslands landgränser varandra.

European Leadership Network (ENL), publicerade i November, 141110, en sammanställning på incidenter mellan Väst och Ryssland under 2014, utifrån en tregradig, gradering, högrisk incidenter, allvarliga incidenter, rutin incidenter. Högrisk incidenter anser man är möjliga incidenter där sannolikheten för förluster och direkt militär konfrontation mellan Väst och Ryssland har förelegat. Allvarliga incidenter är sådana som har frångått tidigare mönster och har en mer aggressiv och provokativ prägel. Rutin incidenter är sådana som mer eller mindre faller innanför tidigare etablerat mönsterxxxvii.

Efter President Putins tal, 140722, kan man utifrån ENL sammanställning se i Östersjöregionen, en (1) högrisk incident (här vill man även tillskriva undervattenskränkningen i Stockholmsskärgård, denna inräknar jag ej mht att ingen nationalitetsbestämning genomförts av vem den kränkande staten var), tre (3) allvarliga incidenter och tre (8) rutin incidenter, vad avser rutin incidenterna är det över en längre period ett flertal incidenter, varav siffran åtta (8) blir något missvisandexxxviii. Således har vi i Östersjöregionen totalt tolv (12) incidenter som faller utanför normalbilden sedan slutet av Juli månad. Sett över hela 2014 enligt ENL har vi tjugofem (25), här är undervattenskräkningen i Stockholmsskärgård ej inräknad, incidenter i Östersjöregionenxxxix.

Ytterligare en indikator är mängden tillfällen som NATO luftstridskrafter, ur Baltic Air Policing Mission populärt benämnt BAP, tvingats gå upp för att genomföra identifiering av flyg, denna siffra kan dock vara missvisande då man identifierar flygplan utan transpondrar påslagna eller som avviker från sin föranmälda rutt i huvudsak rör det sig dock om oannonserade ryska flygningar utan transponder påslagenxl. Under 2010 genomförde man fyra (4) identifieringar, under 2011 trettiosju (37), under 2012 fyrtiofyra (44), under 2013 fyrtiosju (47). Enligt det lettiska Försvarsministeriet så har BAP under 2014 framtill och med vecka fyrtiosju (47) genomfört hundratolv (112) identifieringarxli. Mellan Januari och September 2014, genomförde BAP sextioåtta (68) identifieringarxlii.

Vad avser incidenter i Östersjöregionen har nära hälften inträffat efter President Putins uttalande om Östersjöregionen i slutet av Juli månad, avseende antalet tillfällen som NATO incidentberedskap har varit tvungen att lyfta under 2014 i Östersjöregionen så har vi nästan en tredubbling av antalet starter jämfört med 2013, samt nästan hälften av starterna är efter September månad, varvid vi kan nästan säkert förutsätta att över hälften av de 112 starter är genomförda efter President Putins tal i slutet av Juli. Likväl tyder detta även på en tredubbling av den ryska verksamheten med luftfarkoster över Östersjön sedan 2013. Vilket stärker bilden av att Östersjöregionen är ett tyngdpunktsområde för Ryssland.

Litauens President, Dalia Grybauskaitė, gjorde den 20 November 2014 ett uttalande om Ryssland i en lokal radiostation som fått relationerna mellan de två staterna att bli än mer nedkylda än vad de varit tidigare, hon ansåg att Ryssland var en "terrorist stat" utifrån sitt agerande i Ukrainaxliii. Hennes uttalande kom att bemötas av det Ryska utrikesdepartements talesperson, Alexander Lukashevih, med att, "hennes uttalande vida översteg de mest extrema från nationalistiska radikaler i Kiev"xliv. Det kom även föranleda att delar ur det kommunistiska partiet i Duman ville införa sanktioner och bryta de diplomatiska förbindelserna med Litauen som en konsekvensxlv.

Dagen efter, 141121, Grybauskaitė uttalande, införde Ryssland kraftiga restriktioner vid inpasseringarna till Ryssland, Kaliningrad Oblast, enligt Litauens inrikesminister, Saulius Skvernelis, tilläts mer eller mindre inga fordon med Litauiska registreringsskyltar in i Rysslandxlvi. Enligt den litauiska transportorganisationen, Linava, skall den ryska tullen erhållit instruktioner om noggrannare kontroll av litauiska fordon, på obestämd tid, med hänvisningen till att dessa fordon för in, "olovliga embargo varor" från EU, till Rysslandxlvii. Detta kom att föranleda ett nytt uttalande från Grybauskaitė, 141125, då hon dels såg dessa restriktioner och det ryska uttalandet som en anklagelse mot hela EU dels såg Ryssland som en opålitlig handelspartner och ett opålitligt land. Varpå hon påkallade att EU skulle ta tag i den uppkomna problematiken med handeln mellan Ryssland och Litauenxlviii.

Kidnappningen av den Estniske säkerhetsofficeren, Eston Kohver, vid gränsen mellan Estland och Ryssland, får ses som ett av de mest anmärkningsvärda händelserna under 2014, som mycket väl hade kunnat eskalera till något markant större, vilket det troligtvis hade gjort om det just nu inte var så att det rörde sig om en säkerhets-/underrättelseofficer. Kring detta har jag skrivit tidigare och det är något som jag bedömt som ett paradigmskifte i de öst/västliga relationerna och något som ENL bedömt som en händelse som mycket väl hade kunnat övergå till en militär konflikt. Händelsen visar tydligt på hur skör och infekterad relationerna mellan väst och öst just nu är i Östersjöregionen.

Den mest allvarliga kränkningen av NATO luftrum sedan kalla krigets avslut, har även skett i Östersjöregionen. Denna incident inträffade den 22 Oktober 2014, då ett Ryskt signalspaningsflygplan, IL-20, flög in över öarna Hiiumaa och Saaremaa vid den Estniska kusten. Intrånget varade cirka en (1) minut och rörde sig om ca 500 meterxlix. Detta kan då jämföras med den allvarligaste kränkningen av svenskt luftrum under de senaste åren som skedde i September 2014, då två (2) SU-24 kränkte svenskt luftrum ett antal kilometer innan de vek avl.

NATO har som en konsekvens av initialt händelserna på Krimhalvön därefter i Östra Ukraina tillfört dels ökade luftstridsresurser dels markförband till de Baltiska staterna och Polen. Ser man till mängden stridsflygplanli och markstridsförbandlii som tillförts av NATO till området så är de i klart underläge mot de redan i fredstid grupperade Ryska förbanden som finns mot de Baltiska staternas gränsliii.

Detta axplock av incidenter återspeglar väl hur skör den säkerhetspolitiska situationen är just nu i Östersjöregionen, varje ord måste vägas tungt, ett felsteg och dammluckorna rent bildligt kommer öppnas och ingen vet vad vattenmassorna kan ställa till med. Detta blir än tydligare för de två (2) militärt alliansfria staterna Sverige och Finland. Där Sveriges position vill jag påstå är mer utsatt än Finlands. Med hänsyn till de svaga säkerhetspolitiska medlen Sverige besitter blir man ett mycket enkelt offer för påtryckningar, dolda såväl som öppna.

Med hänsyn till den markant ökade militära aktiviteten i Östersjöregionen, som uppstått som en konsekvens av först den initiala utvecklingen på Krimhalvön därefter i östra Ukraina. Förefaller den militära aktiviteten och den stundtals hätska retoriken mellan Ryssland och de Baltiska staterna öka. Då även en uttalad tyngdpunktscentrering i Östersjöregionen finns av Ryssland. Kommer detta innebära att den säkerhetspolitiska situationen i Östersjöregionen kommer försämras under första kvartalet 2015. Vilket kan sluta med en låst förkonfliktsliknande situation under andra kvartalet 2015 mellan Ryssland och NATO.

Barentsregionen. Den 20 December 2001, inlämnade Ryssland en skrivelse till FN där man ville utöka sin ekonomiska zon i Arktisliv. Svaret Ryssland fick av FN Havsrättskommision, i mitten av 2002, var att åter inkomma med ytterligare forskningsunderlag som skulle kunna styrka en utökning av dess ekonomiska zonlv. Sedan 2007 har Ryssland genomfört ytterligare kartläggning av de havsryggar i Arktis som skulle kunna medge en ökning av dess ekonomiska zon i Arktislvi.

De olje- och naturgasreserver som finns i Barentsregionen samt den Ryska delen av Arktisk och vid en bedömd utökning av dess område, kommer utgöra Rysslands ekonomiska reserv i framtidenlvii. Eftersom istäcket i Arktis smälter så kommer dessa reserver öppna upp sig för exploatering, likväl kommer fartygstrafiken i regionen ökalviii. Utvinningen av dessa reserver är dock inte problemfri och av många bedömare ser man själva utvinningen som en kostsam och möjligt avskräckande verksamhetlix. Detta förefaller dock inte hindra Ryssland för att påbörja en exploatering av området, för att säkerställa sin ekonomiska säkerhet på sikt.

Det är vad ytterst den fördjupade kartläggningen handlar om av Arktis regionen av Ryssland. Oaktat om utfallet blir positivt eller negativt för Ryssland då de i början av 2015 kommer inlämna en ny skrivelse om utökning av sin ekonomiska zon, så kommer en kamp påbörjas inom Arktis om tillgången till de fossila bränslen som finns därlx. Lägger man då in det påbörjade återtagandet av militärförmåga i Barentsregionen samt Arktis av Ryssland, så är sannolikheten hög att det kommer bli en maktkamp med militära maktmedel i bakgrunden.

Från och med den 1 December 2014 upprättas ett nytt militärdistrikt (MD), dock kommer det ej benämnas som det men det har statusen som det, i Ryssland, det är Norra Strategiska Kommandot, kommer av mig benämnas MD N, detta distrikt kommer omfatta hela Arktis och bedömt den ryska delen av Barentsregionen. Stommen till detta distrikt kommer utgöras av Norra Flottanlxi och som minst de övriga förbandstyper som finns inom Murmanskområdet bedömt tillförs även förband från MD Väst, Central och Östlxii.

I och med införandet av ett nytt militärdistrikt har man aktivt påbörjat ett återtagande av sin militära närvara i det arktiska området under 2014. Som ett led i detta kommer man påbörja upprättandet av bl a tretton (13) flygfält (varav några rustas upp), tio (10) radarstationer, navigeringsfyrarlxiii. Utöver detta kommer sex (6) stycken mindre garnisonerar anläggas, varav platserna för tre har offentliggjorts, WRANGELS Ö, KAP SCHMIDT och AMDERMAlxiv, garnisonen vid WRANGELS Ö är operativlxv. Vad avser flygplatser som skall kunna utnyttjas för basering av stridsflyg är följande kända, ALYKEL, ANADYR, KOTELNY, ROGACHYOVA, TIKSI och VORKUTAlxvi.

Två (2) motoriserade brigader för Arktisk strid avser man sätta upp, detta har man talat om under ett antal år. Den ena brigaden skall vara stationerad i MURMANSK området och skall vara operativ under 2015, den andra brigaden skall vara operativ under 2016 och upprättas i YAMAL-NENETS området. Brigaderna skall ha översnöförmåga dels med bandvagnar dels med terrängskotrar. Utöver detta skall även brigaderna ha amfibisk förmågalxvii. För att möjliggöra detta förefaller man ha upprättat en utbildningsenhet, liknande Försvarsmaktens Vinterenhet (FMVE), vid Fjärran Österns Högre Militära Akademi i BLAGOVESHCHENSK. Under hösten 2014 utbildades de första trettio (30) instruktörerna i Arktisk krigföringlxviii.

En annan viktig indikator att man tillmäter Arktisk och Barentsregionen en väldigt strategisk betydelse är tillförseln av Rysslands mest moderna luftvärnssystem, ett (1) regemente S-400lxix. I dagsläget, 141126, finns totalt åtta (8) S-400 regementen i Ryssland. Varav fyra (4) runt Moskvalxx. Utöver tillförseln av kvalificerat luftvärn, uppger Rysslands Försvarsministerium att man innan 2014 utgång kommer ha full radar täckning över hela Arktis för att under 2015 kunna möta en motståndare både från norr och öster inom Arktisk regionenlxxi. Utöver radartäckningen, så har Ryssland utvecklat ett övervakningssystem för Arktis som skall täcka samtliga nivåer, ovan, på och under vattenytan. Punkter som nämnts i övervakningssystemet är NOVAJA ZEMLJA – FRANS JOSEFS LAND – NYSIBIRISKA ÖARNA – WRANGELS Ö. Bedömt är detta stödpunkter för systemet, vilket skall ha en räckvidd på cirka 300 km från respektive sensorpunktlxxii.

I Barentsregionen finns sedan tidigare följande luft- och markstridsförbandlxxiii:


FÖRBAND GRUPPERING
61. Avdelta Marininfanteribrigaden Sputnik/Pechenga
200. Avdelta Motoriseradebrigaden (blir Arktisk brigad) Pechenga
536. Kustartilleribrigaden Olenya Guba
420. Avdelta Marina Spetsnazbrigaden -
7050. Flyggruppen:
 • 73. Ubåtsjakts skvadronen (TU-142M/MR)
 • 279. Jaktflygsregementet (SU-33, SU-25)
 • 420. Blandade flygregementet
 • 830. Helikopterregmentet. (KA-27, KA-29, MI-8)
Severomorsk
6964. Flyggruppen:
 • SU-24M, SU-24MP
Monchegorsk

Vad avser Rysk flygaktivitet så har den gradvis ökat sedan 2009 i Barentshav samt Norska Havet, incidentrapportering från den Norska Försvarsmakten visar tydligt på detta, då man genomfört under, 2009 – 38 st, 2010 – 36 st, 2011 – 34 st, 2012 – 41 st, 2013 – 41 st, 141130 – 42 st identifieringar av Ryskt flyglxxiv. Mängden identifieringar är ej lika hög som i Östersjöregionen, dock rör det sig enbart om ett NATO land, Norge, samt Ryssland som främst genomför flygaktivitet i området, så utifrån detta bör man kunna bedöma den som relativt hög trots allt.

Således kan man inte säga att det pågår en militarisering av Arktis och Barentsregionen utan snarare ett återtagande av den tidigare förmågan som Sovjetunionen hade i regionen. Dock ser man till den avrustningen som genomfördes efter Sovjetunionens upplösning så kan man rent semantiskt säga att det är en militarisering av regionen i och med att den i stort saknat militärinfrastruktur en längre tid. Men det rör sig inte om stora mängder förband som flyttas/upprättas, som man kan förknippa ordet militarisering med.

Det påbörjade ryska återtagandet av militär förmåga i Arktisk kommer bedömt föranleda en ökad militär aktivitet under andra (II) kvartalet (KV) 2015, kopplat till väderförhållanden. Dels kommer en fortsatt rysk uppbyggnad av militära förmåga ske dels kommer bedömt västliga länder främst NATO anslutna att påbörja informationsinhämtning rörande Ryska sensor kedjor i Arktisk. Detta kommer bedömt från västlig sida innebär utnyttjande av örlogsfartyg samt signalspaningsflygplan i det arktiska området. Detta kommer bedömt svaras upp av Ryssland med egna örlogsfartyg i området samt uppföljning av signalspaningsflygplan med eget jaktflyg.

Varpå man bedömt under utgången av KV II och intagandet av KV III 2015, kommer märka att det skett en markant ökning av den militära aktiviteten i Barentsregionen samt Arktis. Denna aktivitet kommer troligtvis föranleda en ökad aktivitet även i andra områden, samt en liknande nedåtgående trend i säkerhetssituationen som uppstod under 2013 i Östersjöregionen.

Bedömt händelseförlopp. Den retoriska konflikten mellan de Baltiska staterna samt Ryssland kommer under KV I 2015 att eskalera. Den militära övningsverksamheten hos dels NATO dels Ryssland kommer bedömt även öka något under KV I i Östersjöregionen, främst utifrån att en ny årsbudget finns att tillgå vilket är högre hos båda parterna. Den retoriska konflikten samt den ökade övningsverksamheten hos båda parter kommer innebära en ytterligare försämring av det säkerhetspolitiska läget.

Under KV I eller II kan vi påräkna minst en beredskapskontroll inom MD V som är av större karaktär. Bedömt kommer denna beredskapskontroll sammanfalla med den beskrivna valideringsövningen av den första Arktiska brigaden. Detta kommer innebära dels tillförsel av förband till det arktiska kommandot dels övning inom andra delar av MD V troligtvis från St Petersburgs området i söder vidare norrut mot det Arktiska kommandot, således kommer Finland främst beröras av denna övning.

I Barentsregionen kommer bedömt en större övning genomförs, främst för att verifiera den nya arktiska brigadens förmåga, under slutet av KV I början KV II 2015, nästa sådant övningstillfälle kommer bedömt ej vara före slutet av KV IV 2015 vad avser snöförhållanden och andra klimatologiska förhållanden, vilket får ses som försent för en validering av brigadförmåga som skall vara intagen under 2015. Likväl kommer detta bedömt vara en konkret första övningstillfälle för det arktiska kommandot varvid både sjö och luftstridskrafter kommer deltaga, varvid slutet av I KV alternativt början II KV 2015 är det troligaste tillfället utifrån väderförhållanden.

Vid KV II ingående kommer bedömt en ökad underrättelseaktivitet, främst avseende informationsinhämtning, påbörjas i Barents- samt Arktisregionen. Oaktat utslag hos FN rörande den kommande Ryska propån om utökad ekonomisk zon så kommer den militära aktivitet öka efter detta hos båda parter, då detta är ett moment 22, den part som bedömer man kommer förlora områden kommer utöka sin forskning och försöka visa makt i området vilket kommer mötas upp hos den andra parten. Detta kommer föranleda ökad övningsverksamhet, utöver den bedömt redan planlagda i Barentsregionen.

Detta kommer resultera i "spilleffekter" över till Östersjöregionen, där en redan hög övningsaktivitet råder, då verksamheten ökar i ett område brukar generellt aktiviteten öka i de övriga också, för att möta upp, detta kommer föranleda att i slutskedet av KV II 2015 kommer övningsverksamheten vara mycket hög i Östersjöregionen samt det finns en tydlig risk för att det säkerhetspolitiska läget har gått in i ett låst förkonfliktsskede likt under kalla kriget. Sannolikhet för skärmytslingar, likt kidnappningen av Eston Kohver, får ses som hög längs den Baltisk-Ryska gränsen i slutet av KV II 2015. Sannolikheten för att en flygincident i den ”katt och råttalek” som just nu försiggår i Östersjön får även ses som hög redan under KV I 2015, men som trolig under KV II 2015.

Bedömt kommer vi under slutet av KV II eller inledningen av KV III 2015, få se en större landstigningsövning i Östersjöregionen utifrån det faktum att landstigningstonnage tillförts under KV IV 2014 och ytterligare tillförsel under 2015 till Östersjömarinen. Landstigningsövningen kommer troligtvis vara liknande den som genomfördes under Zapad'13 dvs samverkan mellan luftlandsättningsförband samt marininfanteri men i en större omfattning.
Denna landstigningsövning kommer troligtvis sammanfalla med 2015 års strategiska övning, Center, troligtvis kommer man öva förfarandet med styrketillförsel till de olika depåer som finns i övriga MD i Ryssland. Tyngdpunkt kommer troligtvis ligga inom MD V på denna styrketillförsel, utifrån det försämrade säkerhetspolitiska läget inom dess "krigsteater". Med hög sannolikhet kommer vi även få se en större mobiliseringsövning under denna övning. Då man bedömt vill validera de erfarenheter man drog under 2014 mobiliseringsövningar.

Dessa övningsmoment är troligtvis de större vi kommer få se från Rysk sida i vårt närområde, bortsett från normal övningsaktivitet som vi sett sedan ca 2012 i Östersjöregionen som de facto kan omfatta rätt stora övningar. Dessa övningar kommer troligtvis mötas upp från NATO med motövningar, bedömt kommer dessa ej sammanfalla i tid för att ej eskalera en situation.

Sammantaget kommer alla dessa övningar totalt sett öka den säkerhetspolitiska spänningen i Östersjöregionen och troligtvis ge en låst förkonfliktsituation mellan Ryssland och NATO i slutet av KV II 2015.

Vad avser fortsättningen (KV III-IV) av 2015 så blir händelseförloppet mer oklart men en trolig händelseutveckling om situationen i Ukraina ej har stabiliserats och en lösningar har nåtts, är att ökade sanktioner mot Ryssland kommer införas av dels USA dels EU. Vilket kommer kunna ge socioekonomiska spänningar inom Ryssland, vilket kan göra att händelseutvecklingen efter KV II 2015 blir mycket svår att bedöma och väldigt instabil både internt inom Ryssland och externt mot grannländerna till Ryssland.

Fortsätter dock oljepriset att sjunka samt sanktionerna kvarstår, så föreligger viss sannolikhet för inrikespolitiska oroligheter i Ryssland under KV III eller IV 2015, då bedömt dessa faktorer påverkat den relativt stora medelklassen påtagligt i Ryssland. Här uppstår ett vägval för Ryssland antingen tillåta stora massprotester med den omöjliga händelseutveckling som kan uppstå till följd av det, eller slå ned protesterna. Den kommande militära doktrinen för Ryssland ger dock en fingervisning om hur man ser på den inrikespolitiska problematiken och att man bedömt med militära styrkedemonstrationer avser att slå ned en sådanlxxv. Kvarstår både sanktioner samt ett lågt oljepris vid utgången av KV IV 2015, så är sannolikheten medel till hög för inrikespolitiska oroligheter i Ryssland som följd under KV I-II 2016.

Slutsatser

Generella slutsatser:
 1. Den militära aktiviteten kommer gradvis öka i Östersjöregionen under KV I 2015, för att tydligt öka under KV II för att under slutet av KV II början av KV III nå en maxpunkt under 2015 med hög till mycket hög militär aktivitet. Sannolikheten för incidenter får bedömas som hög till mycket hög under slutet av KV II i Östersjöregionen.
 2. Barentsregionen kommer bedömt under andra kvartalet 2015 bli nästa geostrategiska högriskområde där Väst och Ryssland kommer mötas, en liknande säkerhetspolitisk situation som Sverige stod inför under 1980-talet kommer uppstå, utifrån det faktum att vi är inkilad mellan två (2) för Väst och Ryssland strategiskt viktiga områden dels Östersjöområdet dels Barentsområdet.

Särskilda slutsatser för Sverige:
 • Den nu av riksdagen genomröstade budgeten medger för litet handlingsutrymme för Försvarsmakten att snabbt återta operativ förmåga vilket krävs utifrån ovanstående dels faktisk händelseutveckling dels bedömt kommande händelseutveckling under 2015. Ytterligare medel bör således tillföras under 2015 för att kunna öka övningsverksamheten för hela Försvarsmakten.
 • Minst bör de i Armén krigsplacerade värnpliktiga ur personalreserven inkallas för repetitionsutbildning samt krigsförbandsövning under Arméövning 15 för att kunna öva större förband samt höja den operativa förmågan på arméförbanden och framför allt medge praktisk övning och ej datoriserad för arméns chefer på samtliga nivåer.
 • Minst en beredskapsövning för armén inom ramen för den tillfälliga bataljonsstridsgruppen bör genomföras och omfatta tillförsel av förband till Gotland, denna bör genomföras under 2015 KV I-II, för att dels identifiera brister inom den egna organisation dels begränsat öva beredskapssteget "Givakt!" för den högre ledningen, delar av riksledningen bör även ingå i denna beredskapskontroll.

Avslutningsvis detta är en bedömning, delar kanske inträffar, inget kanske inträffar eller allt kanske inträffar, att förutspå framtiden är oerhört svårt, framför allt i den snabba värld vi lever i idag, operationslinjerna är många och vilken som blir den som faller in är svårt att sia i.

Have a good one! // Jägarchefen

Källförteckning

Barentsobserver 1, 2, 3 (Engelska)
Blomberg 1 (Engelska)
Centre For Analysis of Strategies and Technologies 1 (Engelska)
Chatam House 1 (Engelska)
CIA 1 (Engelska)
DELFI 1, 2, 3, 4, 5 (Engelska)
DN 1, 2 (Svenska)
Expressen 1, 2 (Svenska)
Finlands Riksdag 1 (Svenska)
Financial Times 1 (Engelska)
FOI 1, 2 (Svenska)
Forsvaret 1 (Norska)
Förenta Nationerna 1, 2 (Engelska)
Försvarsmakten 1, 2 (Svenska)
Hufvudstadsbladet 1 (Svenska)
Jamestown Foundation 1 (Engelska)
Janes 1, 2 (Engelska)
Reuters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Engelska)
RIA Novosti 1 (Ryska)
Rysslands Röst 1 (Svenska)
Russia Today 1 (Engelska)
Ryska utrikesdepartementet 1 (Engelska)
Rysslands President 1, 2, 3
Stars And Stripes 1 (Engelska)
The American Interest 1 (Engelska)
The Guardian 1 (Engelska)
The Wall Street Journal 1 (Engelska)
European Leadership Network 1 (Engelska)
NATO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Engelska)
TASS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (Engelska)
Sputniknews 1, (Engelska)
SvD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Svenska)
Svt 1 (Svenska)
Russia Beyond The Headlines 1 (Engelska)
UK Defence Committee 1 (Engelska)
Verdens Gang 1 (Norska)
Världsbanken 1 (Engelska)

Holmström. Mikael. Den Dolda Alliansen. 2011

Noter

i http://www.reuters.com/article/2014/11/25/us-ukraine-crisis-germany-insight-idUSKCN0J91EN20141125 Läst 141125
http://www.janes.com/article/46600/nato-approves-interim-rapid-response-force-for-2015 läst 141203
ii http://www.chathamhouse.org/expert/comment/16320 Läst 141125
iii Eellend, Johan. ASEK – Tysk utrikespolitik: Gamla spår i en ny tid. 2013. Sid 1
iv http://www.reuters.com/article/2014/12/02/us-ukraine-crisis-nato-idUSKCN0JG21H20141202 läst 141204
v http://www.vg.no/nyheter/utenriks/forsvaret/unik-video-saa-naer-er-russiske-og-norske-jagerfly-langs-norskekysten/a/23346710/ läst 141204
vi http://www.reuters.com/article/2014/11/20/us-ukraine-crisis-nato-stoltenberg-idUSKCN0J41H520141120 läst 141204
http://www.reuters.com/article/2014/12/01/us-russia-nato-baltic-idUSKCN0JF1W120141201 läst 141204
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svensk-beredskap-farre-fartyg-vaktar-haven_3744484.svd läst 141204
http://www.dn.se/nyheter/varlden/okad-rysk-militar-aktivitet-pa-ostersjon/ läst 141204
vii http://eng.kremlin.ru/news/23341 läst 141204
viii http://eng.kremlin.ru/transcripts/23253 läst 141205
ix http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ryskt-flyg-ovade-anfall-mot-sverige_8108894.svd läst 141205
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sapo-varnar-for-ryskt-spionage_3442778.svd läst 141205
x http://www.expressen.se/nyheter/ovade-med-karnvapen-mot-svenska-mal/ läst 141205
xi https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/a-cold-war-conundrum/source.htm läst 141205
xii http://en.itar-tass.com/russia/764441 läst 141201
xiii http://en.itar-tass.com/russia/764441 läst 141202
xiv http://ria.ru/defense_safety/20141121/1034434156.html läst 141202
xv http://www.reuters.com/article/2014/12/01/us-ukraine-crisis-russia-drills-idUSKCN0JF29W20141201 läst 141202
http://en.itar-tass.com/russia/764441 läst 141202
xvi http://en.itar-tass.com/russia/764456 läst 141202
xvii http://www.reuters.com/article/2014/12/02/us-russia-economy-recession-idUSKCN0JG0SF20141202 läst 141202
xviii Hedenskog, Jakob, Vendil Pallin, Carolina. Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv. 2013. Sid 91
Försvarsmakten. Perspektivstudie 2013. 2013. Sida 20
xix http://www.bloomberg.com/quote/RUREFEG:IND läst 141202
http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/nov/14/russia-goes-on-decades-biggest-gold-buying-spree läst 141202
http://www.reuters.com/article/2014/11/11/us-russia-gold-cenbank-exclusive-idUSKCN0IV0FJ20141111?irpc=932 läst 141203
http://itar-tass.com/en/economy/764792 läst 141203
http://data.worldbank.org/indicator/GC.DOD.TOTL.GD.ZS läst 141203
xx http://rt.com/politics/208551-russia-governors-military-training/ läst 141203
xxi House of Commons Defence Committee. Towards the next Defence and Security Review: Part Two - NATO. 2013. Sid 7
xxii http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_115098.htm läst 141203
xxiii NATO. Steadfast Jazz 2013 Fact Sheet. Sid 1-2
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_104648.htm läst 141203
xxiv The Jamestown Foundation. Järvenpää, Pauli. Zapad-2013 A View From Helsinki. 2014. Sid 4-5, 8
House of Commons Defence Committee. Towards the next Defence and Security Review: Part Two - NATO. 2013. Sid 9-10
xxv http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_115098.htm läst 141203
xxvi http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm läst 141203
xxvii Ibid
xxviii http://online.wsj.com/articles/nato-struggles-to-muster-spearhead-force-to-counter-russia-1417459067 läst 141203
http://www.janes.com/article/46600/nato-approves-interim-rapid-response-force-for-2015 läst 141203
xxix http://online.wsj.com/articles/nato-struggles-to-muster-spearhead-force-to-counter-russia-1417459067 läst 141203
House of Commons Defence Committee. Towards the next Defence and Security Review: Part Two - NATO. 2013. Sid 22 – 26
xxx http://www.svt.se/agenda/forsvarsexpert-enorma-brister-i-sveriges-forsvarskapcitet läst 141203
Finlands Riksdag. Försvarets parlamentariska utredningsgrupp. 2014. Sid 2
Holström, Mikael. Den Dolda Alliansen. 2011. Sid 580-583
xxxi http://hbl.fi/nyheter/2014-10-02/663186/forsvaret-behover-mangmiljardsatsningar läst 141203
Finlands Riksdag. Försvarets parlamentariska utredningsgrupp. 2014. Sid 3
xxxii http://www.reuters.com/article/2013/06/04/us-russia-nato-idUSBRE9530UH20130604 läst 141203
http://www.dn.se/nyheter/sverige/expert-rysk-narvaro-i-ostersjon-del-i-krigsforberedelse/ läst 141203
http://swedish.ruvr.ru/2014_12_01/Arktis-Rysslands-guldreserv-1399/ läst 141203
xxxiii http://www.the-american-interest.com/2014/11/17/putin-targets-the-scandinavians/ läst 141203
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/finlands-president-vill-inte-ha-svenskt-sakerhetsvakuum_8845822.svd läst 141203
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/finsk-kritik-mot-svenska-forsvaret_8778836.svd läst 141203
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forsvar-med-tidsgrans_7789308.svd läst 141203
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bara-ett-omrade-kan-forsvaras-vid-krig_7860794.svd läst 141203
xxxiv http://www.svd.se/nyheter/inrikes/natostyrka-kan-fa-agera-i-sverige_3855706.svd läst 141203
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/annu-ett-beslut-om-fordjupat-samarbete-mellan-nato-och-sverige_3875180.svd läst 141203
http://www.aco.nato.int/finland-and-sweden-signing-a-memorandum-of-understanding-with-nato-for-operational-and-logistic-support.aspx läst 141203
xxxv Holström, Mikael. Den Dolda Alliansen. 2011. Sid 125, 315-318, 439-440
xxxvi http://eng.kremlin.ru/news/22714 Läst 141125
xxxvii Frear, Thomas, Kulesa, Lukasz, Kearns, Ian. Dangerous Brinkmanship. 2014. Sid 2, 3, 6
xxxviii Ibid. Sid 2 – 8
xxxix Ibid. Sid 25
xl http://aco.nato.int/german-eurofighters-assigned-to-nato-air-policing-busy-in-estonia.aspx läst 141129
xli http://en.delfi.lt/lithuania/defence/russia-accuses-nato-for-more-frequent-flights-near-baltic-states.d?id=66470970 läst 141129
xlii Frear, Thomas, Kulesa, Lukasz, Kearns, Ian. Dangerous Brinkmanship. 2014. Sid 1
xliii http://en.delfi.lt/central-eastern-europe/aggression-might-spread-in-europe-if-terrorist-russia-is-not-stopped-lithuanian-president.d?id=66449150 läst 141126
xliv http://en.itar-tass.com/russia/760908 läst 141126
xlv http://en.itar-tass.com/russia/760967 läst 141126
xlvi http://en.delfi.lt/lithuania/economy/economist-expects-russias-transport-blockade-to-be-short-lived.d?id=66490108 läst 141126
xlvii http://en.delfi.lt/lithuania/economy/russian-customs-officers-instructed-to-put-lithuanian-vehicles-under-extra-scrutiny.d?id=66492438 läst 141126
xlviii http://en.delfi.lt/central-eastern-europe/president-grybauskaite-russia-made-accusations-against-entire-europe.d?id=66492640 läst 141126
xlix http://www.ft.com/cms/s/0/8e28123e-5a09-11e4-8771-00144feab7de.html#axzz3L3lEDc2N läst 141205
l http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ny-rysk-krankning-av-svenskt-luftrum_3932852.svd läst 141205
http://www.expressen.se/nyheter/fler-ryska-attackplan-flogs-in-over-sverige/ läst 141205
li NATO. Readiness Action Plan. 2014. Sid 1-2
lii http://www.stripes.com/news/1st-cavalry-soldiers-headed-to-poland-baltics-1.298091 läst 141206
liii Forss, Stefan, Kiianlinna, Lauri, Inkinen, Pertti, Hult Heikki. The Development Of Russian Military Policy And Finland. 2013. Sid 83-85
http://www.reuters.com/article/2014/10/01/us-ukraine-crisis-baltic-usa-idUSKCN0HQ33720141001 läst 141206
liv http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_rus.htm Läst 141130
lv Förenta Nationerna. Oceans and the law of the sea Report of the Secretary-General. 2002. Sid 9-10
lvi http://barentsobserver.com/en/arctic/2014/04/putin-readies-arctic-territorial-claims-07-04 Läst 141130
lvii http://swedish.ruvr.ru/2014_12_01/Arktis-Rysslands-guldreserv-1399/ läst 141206
lviii http://www.ui.se/nyheter/arktis-oljan-och-klimatet.aspx läst 141206
lix http://geology.com/articles/arctic-oil-and-gas/ läst 141206
lx http://svenska.yle.fi/artikel/2014/11/02/ryssland-pa-frammarsch-i-arktis läst 141206
http://swedish.ruvr.ru/2014_12_01/Arktis-Rysslands-guldreserv-1399/ läst 141206
lxi http://en.itar-tass.com/russia/756979 läst 141126
http://barentsobserver.com/en/security/2014/02/russia-reorganize-military-forces-arctic-17-02 läst 141126
lxii http://en.itar-tass.com/russia/748847 läst 141127
http://rbth.co.uk/news/2014/11/25/part_of_western_central_eastern_military_districts_forces_to_be_attached_41659.html läst 141128
lxiii http://sputniknews.com/military/20141028/1014050027.html läst 141127
lxiv http://en.itar-tass.com/russia/755608 läst 141128
lxv http://en.itar-tass.com/russia/755542 läst 141128
lxvi http://en.itar-tass.com/russia/755608 läst 141128
http://en.itar-tass.com/russia/752120 läst 141128
lxvii http://en.itar-tass.com/russia/752208 läst 141128
lxviii http://en.itar-tass.com/russia/754590 läst 141128
lxix http://barentsobserver.com/en/security/2014/11/new-s-400-missiles-protect-kola-peninsula-19-11 läst 141126
lxx http://en.itar-tass.com/russia/760498 läst 141126
http://en.itar-tass.com/russia/749039 läst 141126
http://en.itar-tass.com/russia/760851 läst 141126
lxxi http://en.itar-tass.com/russia/756979 läst 141126
lxxii http://en.itar-tass.com/russia/752616 läst 141127
lxxiii Försvarsmakten. Arménytt Nr 1/2013. Sid 30
Forss, Stefan, Kiianlinna, Lauri, Inkinen, Pertti, Hult Heikki. The Development Of Russian Military Policy And Finland. 2013. Sid 84-85, 90
The International Institute For Strategic Studies. The Military Balance. 2012. Sid 197
Boltenkov, Dmitry, Gayday, Aleksey, Karnaukhov, Anton, Lavrov, Anton, Tseluiko, Vyacheslav. Russia's New Army. 2011. Sid 91
Hedenskog, Jakob, Vendil Pallin, Carolina. Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv. 2013. Sid 91
lxxiv http://www.vg.no/nyheter/utenriks/forsvaret/unik-video-saa-naer-er-russiske-og-norske-jagerfly-langs-norskekysten/a/23346710/ läst 141206
Forsvaret. Forsvarets årsrapport. 2013. Sid 24
lxxv http://www.jamestown.org/regions/russia/single/?tx_ttnews[pointer]=2&tx_ttnews[tt_news]=43094&tx_ttnews[backPid]=48&cHash=7392091c4b7e99dbd9e13c5d92302832#.VIIbCaJBMic läst 141205

8 kommentarer:

 1. Läger är så allvarligt så att försv makten borde ha en öppen budget för att nå målen.

  SvaraRadera
 2. Ambitiös artikel. Bra jobbat och tack för den.

  SvaraRadera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 4. Det blev lite fel. Jag försöker igen:

  Jag tänker att Ryssland kan tänkas försöka hitta sprickor i de svensk-finska relationerna. De hoppas på att det ena landet inte ska ansöka om Natomedlemskap utan att det andra landet gör gemensam sak, och att det därför inte kommer att bli något medlemskap för något av länderna. På det sättet är Sannfinländarna farliga som arbetat för att ta ifrån den svensktalande delen av Finlands befolkning medborgerliga rättigheter. Det kan komma att slå tillbaka mot dem själva. Jag tror att Finland är mer beroende av att haka på ett svenskt medlemskap än vad Sverige är beroende av att haka på ett finskt medlemskap. Finland kan nog med Natos ögon sett lättare offras än Sverige. Det kan försätta Finland i en svår sits om Sverige ansluter sig till Nato utan ett samagerande med Finland.

  SvaraRadera
 5. Strålande sammanställning. Som vanligt.
  Du blev snabbt hörsammad om repövningsförslagen.
  Förefaller som tidsplanen kan gå snabbare än skissat. Ryska flygaktiviteterna över Östersjön mycket omfattande idag. Det rör på sig och det känns inte positivt.

  SvaraRadera
 6. Teater.
  Det verkliga kriget är mellan petro-dollar och alla andra. "Är ni inte med oss, så är ni mot oss" Bush
  Att inte betrakta den realiteten och ha den fullt klar för sig är första steget mot att göra om historiska misstag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nilsson, vad hindrar Ryssland att börja basera sin råvaruexport på guld i stället ifall det är det man vill? Saddam Hussein och Muammar Kadaffi gjorde just det och vi vet hur det gick. Putin sitter starkare och gör det inte ändå. Alltså vill han inte. Hans ambitioner är geopolitiska och militära och därför är petro-dollar inte en direkt fråga. Hade den varit det hade Ryssland redan bytt. Kina likaså.

   Ingen kan matcha USA militärt. Däremot är de sårbara finansiellt och såväl Ryssland som Kina sitter på det vapnet. Inget de kommer använda förrän de upplever att de verkligen behöver.

   Jägarchefens analyser är primärt militära. Gedigna och mycket bra. Men visst vore det någon gång intressant om någon kunde göra en vägd analys av de övriga kompletterande möjliga vapen som finns. Psyops, finansiella, elektroniska.

   Radera
 7. Gronvita.

  Kinas ekonomi är också sårbar. Kom ihåg Asienkrisen 1997-1998. USA är fortfarande starkt ekonomiskt och då tänker jag framförallt på dynamiken. USA är innovativt dynamiska. Det är inte USA som påverkas negativt nu när sanktioner mot Ryssland har införts.

  Roger Klang

  SvaraRadera