torsdag 2 januari 2014

Flygtid vs Förmåga

Sammanfattning

De senaste tio (10) åren har Ryssland konsekvent ökat sin flygtid per respektive flygförare från en nivå av 10-20 timmar per år till mellan 100-200 flygtimmar per år och i vissa fall även högre beroende på prioriterade förbandstyper. Likväl har denna ökning gett resultat i dagsläget har vi under 2013 sett hur man under beredskapskontroller genomfört flygunderstöd vid brigadanfall med skarp ammunition. Gradvis har den totala flygtiden för Försvarsmakten minskats och därmed sker en förmågeminskning för våra egna luftstridskrafter. Inom MD V dvs det militärdistrikt som angränsar mot Sverige hade man 55,000 flygtimmar under 2013, under 2012 hade den Svenska Försvarsmakten 26,274 timmar.

Analys

Enligt gällande Ryska bestämmelser så skall en flygförare för luftfarkoster få mellan 110-130 flygtimmar per år för att anses godkänd dvs duglig att framföra sin luftfarkost. Utöver denna faktiska flygtid tillkommer simulatortid o dyl för att öka och vidmakthålla flygförarens förmåga att framföra och verka med sin luftfarkost. Nedan kommer vi titta på flygtiden för MD V som angränsar mot Sverige samt MD Ö som även är av intresse med den rådanda omvärldsutvecklingen i Asien samt det strategiska bombflyget vid Engels flygbas.

Under 2013 har man med luftstridskrafterna inom MD V flugit cirka 55,000 flygtimmar fördelat på olika luftfarkoster. Följande fördelning är gjord, att observera är att detta är de minsta värdena vissa flygförare kan ha betydligt mer flygtid samt enheter inom MD V beroende på prioritering. En erfaren stridsflygare har som minst flugit 110 timmar, en oerfaren stridsflygare (dvs nyutexaminerad eller nyss nyutexaminerad bedömt inom 1-3 år) har minst flugit 125h timmar, en helikopterförare har flugit minst 170 timmar och en transportflygförare har flugit minst 170h.

Detta skall då jämföras mot uppgifterna för 2012 avseende MD V. I snitt hade man 125 flygtimmar per flygförare. Dock vid luftfarkoster där besättning finns såsom helikoptrar och transportflygplan hade man cirka 175 flygtimmar. Totalt sett hade man genomfört en ökning på 20% av flygtiden från 2011. Likväl fanns det enheter som hade mer flygtid än andra under 2012.

Uppdatering 140103 (16:15) pga ytterligare information:


Under 2013 har även 75% (300 st) av flygförarna på stridsflygplan ökat sin förmåga och kvalificerat sig i klass ett (1) och två (2) som stridspiloter. Likväl så skall man uppnått 100% måluppfyllelse mot de satta utbildningsmålen för stridspiloter inom MD V under 2013. De nyutexaminerade piloterna har övat grundläggande luftstridssituationer på sina respektive typflygplan med användning av olika beväpningsalternativ samt diverse nödsituationer. De erfarna piloterna genomförde mer komplexa övningar såsom luftstrid under dåligt väder under såväl dager som mörker med avancerad flygning under genomförande av luftstrid.

Således en slutsats som kan dras iom att man öppet säger att man uppnått 100% måluppfyllelse mot de ställda utbildningsmålen för 2013, är att det Västra Militärdistriktet är ett mycket prioriterat distrikt. För att uppnå 100% måluppfyllelse krävs det stora resurser samt medel i form av pengar oaktat vilken nation det berör. Likväl en annan intressant delinformation är att man kan utröna en cirka mängd på stridspiloter inom MD V summan är 375 st.

(Slut uppdatering)

Inom MD Ö finns följande uppgifter rörande flygtid för 2013, dock ej lika detaljerat utifrån piloter utan flygplanstyper, SU-25 > 160 timmar, SU-27 > 135 timmar, SU-24 > 120 timmar. MI-8 > 150 timmar. Transportflygförare > 350 timmar. Vad avser transportflygförarna så skall man beakta översvämningarna i kring floden Amur under Augusti och September 2013, vilket bedömt lett till en högre andel flygtid för dessa för att transportera personal till de översvämningsdrabbade områdena.

Vad avser det Ryska strategiska bombflyget vid Engels flygbas i Saratov Oblast så ökade även där flygtiden för flygplansbesättningarna. Respektive pilot har under 2013 fått 150 flygtimmar och övningar har genomförts tre (3) till fyra (4) gånger i veckan för besättningarna. Utöver detta har patrullering för s k strategisk avskräckning genomförts.

Dessa flygtider skall jämföras med den tid som respektive flygförare fick för tio (10) år sedan vid 2003, då kunde man påräkna att en Rysk flygförare fick cirka 10-20 flygtimmar per år. Således är det en oerhörd ökning i flygtid som är minsta nivån numera på respektive flygförare och ett rejält återtagande som skett gradvis över en längre tid för att nå de siffror som respektive flygförare har nu.

Således en gradvis men mycket tydlig ökning av flygtiden för de Ryska luftstridskrafterna har genomförts under en tioårsperiod. Likväl får man förutsätta att förmågan att kunna verka även gradvis har ökat. Detta skall ses ur t ex perspektivet vid utnyttjande av flygunderstöd med attackflyg till markstridskrafter där underlag har inhämtas med hjälp av obemannade flygande farkoster, vilket övades under Zapad'13.

Likväl det brigad anfall som genomfördes med skarpammunition under beredskapsövningen inom MD Ö vilket understöddes av både attackflyg samt attackhelikoptrar och likt vid Zapad'13 så utnyttjades UAV för att inhämta målunderlag för luftstridskrafterna. Det är bedömt det tydligaste beviset på att luftstridskrafterna har återhämtat sig sedan den låga nivå som de hade i slutet av 1990-talet samt början av 2000-talet.

Vad respektive flygförare får inom Svenska Flygvapnet i flygtid per år är hemlig information. Utan som jämförelse kommer jag utnyttja den totala flygtiden dels för Försvarsmakten som helhet dels flygplanstyper. Vilket är öppen information i Försvarsmaktens årsredovisning.

Ser vi då till den Svenska Försvarsmaktens flygtid för 2012 (2013 årsredovisning finns ej att tillgå än) så är det en total flygtid på 26,274 timmar fördelat på JAS 39 10,313h, SK 60 4,949h, TP 84 2,436h, TP 100 1,234h, TP 102 1,692h, HKP 10 1,747h, HKP 14 444h, HKP 15 2,297 och avslutningsvis HKP 16 1,162 timmar. Att beakta är nu att t ex SK 60 är skolflygplan. Tittar man även några år tillbaka på flygtiden så har den utvecklats på följande sätt för Försvarsmakten, 2011 hade man 27,897 flygtimmar, 2010 hade man 29,439 flygtimmar, 2009 hade man 22,187 och slutligen 2008 hade man 18,348.

Ser man till JAS 39 systemet som är det luftstridssystem som de facto är vårt främsta så har flygtiden gradvis nedgått, från en bottennotering i tid under 2008 på 7,864 timmar, till att öka 2009 till 13,226 timmar så sjunker det 2010 till 12,777 och 2011 till 11,731 och når 2012 10,313 timmar. Medan å andra sidan så ökar flygtiden för de Ryska motsvariga systemen. Logiken faller på sin egen orimlighet, våra stridsflygare kan inte få mindre flygtid när de facto ett land som aggerar offensivt med sina luftstridskrafter mot oss får en ökning.

Slutsatser

Om vi börjar med det uppenbara så kan man inte längre från politiskt håll hävda att det är en lågnivå de Ryska väpnade styrkorna befinner sig på, än mindre att de ökar från en låg nivå, när man gradvis och successivt har ökat t ex sin flygtid. Likväl bara det uppenbara, inom MD V under 2013 hade man ca 55,000 flygtimmar, totalt inom den Svenska Försvarsmakten hade man under 2012 26,274 flygtimmar. Likväl om vi tittar på flygtimmarna från 2010 och framåt så minskar de för varje år. När de Ryska har ökat markant för varje år, den logiken får jag inte riktigt ihop hur man har valt att bemöta en ökning.

Likväl tittar vi på övningsverksamheten (som finns beskriven på bloggen i flera inlägg) som de Ryska luftstridskrafterna genomfört under 2013 så är det komplicerade moment som övats. Man övar inte flygunderstöd, med dels attackhelikoptrar dels attackflyg, vid brigadsanfall oförberett om man ej bedömer att man har en god förmåga i det, risken för egna förluster är rätt uppenbar. Således övningsverksamheten som gradvis har byggts upp har gett resultat för de Ryska luftstridskrafterna.

Den totala flygtiden i Försvarsmakten nedgår, om det vore så att flera nya luftfarkoster hade införts hade jag haft en viss förståelse för det, dels nedgår flygtiden vid införande dels måste pengarna fördelas ut mer varvid den totala tiden kan ha nedgått. Så är ej fallet nu. Således kan man rätt enkelt räkna ut att vi har en förmågeminskning vad avser våra luftstridskrafter. Likväl ter sig denna förmågeminskning från Svensk sida än mer ologisk när man på andra sidan Östersjön öppet har redovisat de senaste åren flygtid och övningsverksamhet, där en tydlig förmågeökning sker.

Likväl ter sig denna logik än mindre logisk när alla som har väpnad strid som huvuduppgift oaktat vilken nation, vet att för att bli duktig och kunna vinna över en motståndare måste man öva. Flygvapnet är den främsta fjärrstridskraften Sverige har att tillgå, att man konsekvent de senaste tre åren dragit ned på den totala flygtiden för JAS 39 systemet, medan man från Rysk sida ökat flygtiden markant hela tiden samt fått en mer och mer hotfull retorik förefaller för mig rent dumdristigt samt farligt.

Således lägger man samman den tydliga fakta som visar på den gradvisa förmågeökningen som nu verkligen börjar ge resultat för Ryssland. Kontra vår egen gradvisa förmågeminskning så anser jag personligen att det är dags för våra folkvalda att nu börja ta sitt ansvar. En hotfull politisk retorik och agerande där man tydligt åsidosätter demokratiska värderingar och går mot ett mer odemokratiskt system innebär i förlängningen att säkerheten i vårt eget närområde kommer bli mer instabil. Varvid en egen stabil säkerhetsstruktur krävs, det är hårda fakta!

Have a good one! // Jägarchefen

Källor

Ryska Försvarsministeriet 1, 2, 3, 4
Försvarsmakten 1

7 kommentarer:

 1. Det är illavarslande. Utbildningsdoktrinerna hos sovjeterna då, vet du något om dem? Det vore rasistiskt att påstå att ryssarna är dummare på det dem gör för att dem är ryssar, och därför så förkastar jag übermenschdoktrinen. Alla har dock en övertro på sina egna förmågor, och detta måste motverkas, i synnerhet när det gäller politikerna som säger sig vara motsatsen till rasister fast dem egentligen lider av übermenschdoktrinen. Men som inbrottstjuven sade; "man får bryta sig in där man kan".

  Roger Klang

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad tänkte du mer exakt på avseende under Sovjettiden?

   Radera
  2. Ingenting. Jag kallar dem sovjeter för att det är Putins ambitioner att bli någon slags marknadsfähig Sovjetunionen med Ukraina och allt det här. Men vad tror du, kan ni ta er an ryssarna med en pennkniv som vapen och en lykta av tomtemodell som ögon? Nu var jag inte riktigt rättvis, en Mk II-ficklampa som ögon. Enström tycks ju tro det, kanske baserat på en rasistisk världsbild.

   Radera
 2. Hej o tack för en intressant blogg, jag upptäckte den nyss. Läste ditt förra inlägg, "Vad ser dom för hot?" Tror bara att dom är realister. De ser världen krasst och med total frånvaro av det vi kallar politisk korrekthet, nämligen; Världen är överbefolkad och kurvan pekar exponentiellt uppåt. De ser en global resurs och energikris blåsa upp (alla ser den men det är bara totalitära stater som Kina o Ryssland som öppet kan agera enligt faktum). Den globala ekonomin är dödssjuk och behandlingen syftar till symptomlindring som förvärrar sjukdomstillståndet. Kreml är smärtsamt medveten om att ryssland är en bananrepublik som lever av export av oförädlade naturresurser och med frånvaro av teknologisk industri (undantaget vapenindustrin). Slutsats: Ryssland vet och erkänner för sig själv att kommande årtionde kommer att handla om "survival of the fittest". Man tror inte på global solidaritet (varför skulle man?) Kreml kommer att göra vad som krävs för att behålla en plats bland världens stormakter. Det innebär krig. Världskriget är i full gång och har varit sedan 2008 men jiitills är slagfältet avgränsat till ekonomisk krigföring. I takt med att verkligheten skorpar till sig kommer det inte begränsas till ekonomisk krigföring. Kom ihåg att USA helt lämnat europa och nu även lämnar stora delar av mellanöstern.. Den som tror att vi framöver kommer ha ett stabilt omvärldsläge måste skapat sin omvärldsanalys med hjälp av sovande inkopetent svensk mainstreammedia. Du som (förmodad yrkesofficer) behöver dock inte vara speciellt orolig för ryssen. Vi är nämligen helt beroende av rysk olja. Ryssland gör precis vad dom vill med sverige och mot sverige kommande år. Finns inte ett skit vi kan göra åt saken som jag ser det. Därmed är inte sagt att sverige inte skall ha ett starkt försvar. Kännetecknande för vår framtid är osäkerhet och att det politiska läget kommer att bölja snabbt fram och tillbaka. Världen som vi känner den nu kommer med största sannolikhet att ändras och det går inte att förutse alla scenarion. Sannolikheten för en "svart svan" ökar för varje dag som går och det är väl det som är meningen med att ha ett försvar, någon sorts allriskförsäkring typ.... Med vänlig hälsning, Erland

  SvaraRadera
 3. Nog är det ändå underligt, att två länder, där respektive regeringar, säger sig göra kraftfulla satsningar på sina försvarmakter, kan få så olika utfall?
  Det är ju en himmelsvid skillnad i resultat ;-)

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 4. Som flygande personal (FFSU), paa 1960 - och foersta haelften av 1970 - talet, saa var Vi tilldelade 150 flygtimmar per person/aar men i verkligheten saa kom Vi upp i mellan 220 till 275 timmar per person/aar.
  Flottiljen hade tre divisioner och med ovan verkliga flygtid saa foerstaar var och en vilken hoeg aktivitet flottiljen hade paa marken och i luften.
  Dessutom saa hoell Vi alltid hoegsta flygtrim och beredskapen var paa topp!

  SvaraRadera
 5. Jag uppskattar ditt inlägg och dina insikter.Jag vill också bekräfta att läget som du beskriver är faktiskt värre än befarat. Det är ingen tillfällighet att aktiviteten i Östersjön har ökat markant. Inom en kort period kommer också rysk flygmateriel att uppgraderas kraftigt och det pumpas in resurser från den politiska ledningen. Detta är en trend som pågått en tid men som tyvärr undgått många svenska beslutsfattare. Rättare sagt kanske fenomenet uppfattats men negligerats.

  Den ryska filosofin med massa, räckvidd och enkelhet är också på väg att förändras. Åtminstone avseende flygstridskrafterna. Massan kommer förvisso att vara lite mindre men räckvidden, kvaliteten och precisionen ökar avsevärt. Transformeringen av de ryska flygstridskrafterna har hög prioritet och som exempel på det är Su-34 Fullback och Stealth-projektet PAK-FA . Det senare kanske inte ska jämföras med F-22 Raptor eller F-35 men det är fortfarande oroväckande attt man satsar så hårt, på så många projekt samtidigt.

  Dessutom införs nya system i närområdet som t ex S-400 systemet och Iskander som direkt eller indirekt påverkar vår förmåga att genomföra operationer. S-400 bedöms redan vara i Kaliningradområdet. Det krävs ingen större fantasi vad dessa system innebär om de skulle finnas i svensk närhet. Den svenska operativa förmågan över östersjön skulle förknippas med hög risk och troliga förluster. Som lök på laxen får man heller inte glömma Östersjömarinen och dess kapaciteter. Sammantaget är detta en dyster bild över nuläget. Det innebär inte att vi är chanslösa eller att vi ska ge upp, Det kommer dock att kräva att vi genomgår motsvarande reform som ryssarna. Vi har bra eller mycket bra materiel. Problemet är att vi är nere på så låga numerärer att vi har problem att reproducera oss själva. Vi behöver både mer mark, sjö och flygförband, Detta utan att det blir på någon annan stackares bekostnad. Tyvärr tror jag att våra politiker är helt ointresserade ett valår som detta och att våra militära företrädare är mer upptagna av att karriärsplanera än att faktiskt med en integritet och ryggrad säga att det är dags för upprustning!
  Heder till Jägarchefen (vi behöver fler jägarchefer med!)

  SvaraRadera