söndag 12 juni 2016

Tysk ubåt?

Reflektion

Sveriges Radio publicerade igår, 11JUN2016, uppgifter om att det sedan tidigare s.k. avgörandet beviset, som av Försvarsmakten nedklassades och ej användes som underlag i den slutliga utredningen av undervattensverksamheten i oktober månad 2014, skall vara en ljudupptagning som härrör från en svensk källa. I sak kan det finnas intresse vad det var, dock har Försvarsmakten ej inkluderat denna ljudupptagning i sin analys, vilket även delgavs allmänheten 2015, som de facto slår fast att främmande makt kränkte svenskt inre vatten i oktober 2014.

Underrättelsebetonat utredningsarbete, vilket slutrapporten kring Operation Örnen får ses som, kan jämföras med en brottsutredning som Polismyndigheten genomför, ibland upptäcker man att saker och ting ej stämmer, där/men den samlade bevisbördan är det som leder fram till en fällande dom. På samma sätt är det kring Operation Örnen, den samlade bevisbördan fastslår att främmande makt kränkte svenskt inre vatten, således inte ett utan flera bevis, vilket man måste få se som en grund då saker skall fastställas, det går ej enkomt förlita sig på en källa/bevis, utan flera krävs.

Detta är dock det minst uppseendeväckande kring gårdagens nyhetsrapportering, enligt Sveriges Radio har källor till dem, notera pluralis, gjort gällande att den av Mikael Holmström, vid Dagens Nyheter, tidigare rapporterade ubåtsobservationen vid Vindbåden 2015, skall vara en tysk ubåt. Det Holmström beskrev i sin artikel var enbart att ett ubåtsperiskop hade observerats, således måste det finnas markant mer bevisföring för att Försvarsmakten, då dom är de enda i Sverige som, skall kunna nationalitetsbestämma en ubåt.

Vad som dock gör denna nyhet intressant är påståendet att Tyskland skall kränkt svenskt territorium med ubåtar är inget nytt. Avseende kränkningarna under det kalla kriget har Västtyskland framförts som ett möjligt kränkande land. Bland annat har Ambassadör Mathias Mossberg framfört det i sin bok, I mörka vatten, före detta Överbefälhavaren Bengt Gustafsson har även belyst det i sin bok, Sanningen om ubåtsfrågan. Diskrepansen mellan de två författarna är att Bengt Gustafsson bild mer lutar åt oavsiktliga intrång, medan Mathias Mossberg framför en bild av mer avsiktlig intrång. I ett flertal andra sammanhang har även Västtyskland belysts som en möjligt kränkande nation av svenskt territorialvatten under det kalla kriget.

Skulle då det återförenande Tyskland, 2015 välja att kränka svenskt inre vatten samt göra det mitt i en, med svenska mått mätt, större ubåtsjaktövning? Personligen har jag svårt att tro det, av två (2) skäl. Det första är historiskt, vad som finns i litteraturen, så är det ett fåtal stater där det finns dokumenterat att de valt att gå in i övningar med ubåtar för att dokumentera en annan stats förmåga, Tyskland har ej varit en av dessa stater, då det är förenat med stora risker dels politiskt dels personellt och materiellt, risken är markant större att antingen skadas eller dokumenteras kontra andra former av inträngningsoperationer.

Det andra, är Tysklands hållning i ett antal frågor, såsom deras agerande vid avslöjandet att NSA hade genomfört inhämtningsoperationer mot tyska intressen. Därtill dess eget agerande då det avslöjades att Tyskland själva hade genomfört inhämtningsoperationer mot Europeiska intressen. Signalspaning är ju som bekant inte helt riskfritt men i stort sett, vilket kan medge ett risktagande, dock att olovligt skicka in en ubåt mitt in i en ubåtsjaktövning, bedömer jag utifrån dessa två ovanstående exempel som något Tyskland ej skulle genomföra.

Oaktat anser jag att det är av yttersta vikt att detta påstående från Sveriges Radio klarläggs, då svensk public service i form av Sveriges Radio utpekat Tyskland som en kränkande nation, utifrån uppgifter som måste härröra från statliga myndigheter/organisationer då de är de enda som kan klarlägga sådana sakförhållanden, vilket får ses som väldigt allvarliga och grova anklagelser. Detta är således den stora nyheten, inte en ett år gammal nyhet att den s.k. avgörande observationen hade tagits bort som ett bevis i slutanalysen av Operation Örnen.

Have a good one! // Jägarchefen

4 kommentarer:

 1. Den internationella folkrätten ställer krav på att Sverige, liksom alla andra suveräna stater, besitter förmåga att värna den territoriella integriteten. I konkreta termer innebär det bl.a. att utländska ubåtar som olovligen gör intrång på svenskt territorium ska kunna upptäckas och avvisas eller bekämpas.

  Regeringen får enligt 15 kap. 13 § första stycket regeringsformen sätta in rikets försvarsmakt i enlighet med internationell rätt för att hindra en kränkning av rikets territorium.
  I bestämmelsens andra stycke bemyndigas regeringen att uppdra åt rikets försvarsmakt att använda våld i enlighet med internationell rätt för att förhindra kränkning av rikets territorium i fred eller i krig mellan främmande stater. Med stöd av bemyndigandet i 15 kap. 13 § andra stycket regeringsformen har regeringen beslutat förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred, neutralitet, m.m. (IKFN-förordningen).

  Enligt 15 § IKFN-förordningen ska en utländsk ubåt som påträffas i undervattensläge inom svenskt inre vatten hindras från att bedriva fortsatt verksamhet där. Därvid får vapenmakt tillgripas utan föregående varning. Om det behövs, får sådana vapen användas som medför risk för att ubåten sänks eller görs manöveroduglig på något annat sätt. Om ubåten intar övervattensläge, ska den identifieras och för vidare åtgärder föras till en ankarplats.
  En utländsk ubåt som påträffas i undervattensläge inom territorialhavet ska avvisas från territoriet. Om det är nödvändigt ska vapenmakt tillgripas. Då särskilda förhållanden kräver det, får därvid enligt Försvarsmaktens bestämmande vapenmakt i syfte att förhindra fortsatt verksamhet tillgripas utan föregående varning.

  Hela kedjan, från statens rättigheter och skyldigheter via regeringens befogenheter och bemyndigande till Försvarsmaktens uppdrag och handlingsregler, är konsistent och glasklart reglerad. Varför tillåts då främmande makt att med sina ubåtar – år efter år – systematiskt, flagrant och frekvent kränka den svenska territoriella integriteten?

  Försvarsmakten – möter varje hot och klarar varje utmaning.
  Försvarsmakten har sällan varit bättre än nu…

  SvaraRadera
 2. Käll-förteckning brukar inte vara journalisters starka sida.
  Ganska allvarligt att statlig media går ut och pekar ut ett specifikt land, hade Tyskland varit här så hade de förmodligen bara dumpat av lite flyktingar.

  SvaraRadera
 3. Övertygad, att om det var en tysk ubåt så har ekots källor kunskap om det inte från observationen i sig utan från information direkt från Tyskland.
  Om inga kort togs på periskopet och ingen förrän kanske långt efteråt fick klart för sig att det inte var en svensk ubåt ser jag ingen möjlighet till identifikation av periskopet och dess ubåt.

  SvaraRadera
 4. I dagens BLT publiceras ett svar från SR Ekoredaktion till bloggaren Skipper angående dennes reaktion mot förra lördagens publicering av omständigheter kring den konstaterade kränkningen av svenskt inre vatten hösten 2014.

  Beträffande Ekots bisarra uppgift om Tysk ubåt vid Vinbåden våren 2015 anför Ekoredaktionen följande:

  "När det gäller den misstänkta ubåt som ska ha observerats vid en marinövning vid fyren Vindbåden våren 2015, har trovärdiga källor uppgett för Ekot att den var tysk. Ekot finner inga skäl att tvivla på de uppgifterna utan kommer att återkomma med fler publiceringar i ämnet när vi har något nytt att förmedla."

  Man tar sig för pannan...

  SvaraRadera