söndag 10 maj 2015

I Skuggan Av Baltikum Del 2 - Nutid vs Framtid

Sammanfattning

Fyra faktorer gör att Nordkalotten kommer bli ett än mer säkerhetspolitiskt spänt geografiskt område än Östersjöregionen. Den första är, över hälften av rysk andraslagsförmåga är baserad där. Den andra är USA avyttring av förband i Västeuropa, vilket ger den tredje faktorn, vikten av att kunna genomföra truppförstärkningar till Västeuropa, vilket kräver fria sjöleder i Atlanten. Vilket ger den avslutande fjärde faktorn, en framskjuten maritim strategi kommer återigen krävas av NATO i Nordkalotten för att säkerställa livlinan från Nordamerika till Västeuropa.

Analys

Allmänt. I det föra inlägget berörde vi de säkerhetspolitiska ställningstaganden som Sverige – Norge – Finland intog under det s.k. kalla kriget. Detta inlägg kommer fokusera mer på nutiden, vilka säkerhetspolitiska ställningstaganden har tagits av främst Sverige och Finland samt vilka säkerhetsintressen har Ryssland på Nordkalotten.

Inledningsvis bör vi beröra de grundläggande strategiska intressena vid Nordkalotten. I huvudsak rör sig detta om naturtillgångar, främst ur ett Norskt – Svenskt – Ryskt perspektiv. Där samtliga tre länder har olika former av naturtillgångar som ger en inkomst till staten. Murmanskområdet med dess isfria hamnar är och har varit ett strategiskt viktig område för Ryssland med dess Norra marin.1

   Bild 1. Nordkalotten.
Sovjetunionens Norra marin kom under det kalla kriget få en allt större strategisk betydelse2 dels för att förhindra amerikanska truppförstärkningar till Europa i händelse av en konflikt.3 Dels för att en stor del av Sovjetunionens andraslagsförmåga med kärnvapen kom att baseras hos den Norra marinen.4 Dessa två faktorer är fortfarande giltiga.

Nordkalottens strategiska betydelse kom att accentueras under 1980-talet, utifrån NATO och USA maritima strategi som innebar att man skulle möta upp den Norra marinen på dess eget territorium.5 Det vill säga man skulle förneka Norra marinen att kunna gå ut i Atlanten och påverka förstärkningskonvojer till Europa, likväl skulle man finna och nedkämpa de Sovjetiska kärnvapenbärande ubåtarna i Barentshav.

Ur ett Norskt perspektiv var det krigsavgörande att denna maritima strategi skulle nå effekt, då försvaret av Norskt territorium byggde på överförande av allierade markstridsförband, som annars skulle hotas av den Sovjetiska norra marinen, likväl var tidsaspekten avgörande för överförandet av dessa förband.6 Ur ett NATO perspektiv var det krigsavgörande att förbanden från Nordamerika skulle hinna föras över till främst Västeuropa.7

Efter det Kalla Krigets avslut och Sovjetunionens upplösande, påbörjades en massiv nedrustning av de förhandslager för främst Amerikanska förband som fanns i Västeuropa.8 Likväl påbörjades ett hemtagande av främst Amerikanska förband i Västeuropa, vilket kanske tydligast visade sig 2013 då den sista amerikanska stridsvagnen i Tyskland transporterades hem till USA.9 Men även en fortsatt styrkereducering av USA förband i Västeuropa, genomförs trots den uppblossade säkerhetspolitiska konfrontationen mellan Väst och Ryssland.10

USA ses fortsatt som säkerhetsgaranten i Västeuropa, trots i dagsläget en viss motvilja till detta av USA, då man anser att Europa måste börja ta ett större ansvar för sin egen säkerhet.11 Ett försök för att få Europa, att ta ett större ansvar för sin egen säkerhet bör NATO toppmöte i Wales 2014 ses som. Då man kom överens om att avbryta fortsatta nedskärningar i de NATO anslutna ländernas försvarsbudgetar.12

Sett till den styrkereducering som USA har genomfört i Europa och det försämrade säkerhetsläget, kommer vikten av förmågan till överföring av förband via sjövägarna från Nordamerika till Västeuropa spela en avgörande roll för Västeuropas säkerhet. Ser man till de förslag på nya förhandslagringar som har framlagts så är de inte på långa vägar i närhet av vad som kan krävas i händelse av en än mer försämrad säkerhetssituation.

Detta gör återigen att Nordkalotten och Norska havet samt Nordsjön kommer bli en avgörande skådeplats för NATO å ena sidan och Ryssland å andra sidan. Förmågan att avvärja hotet mot sjövägarna mellan Nordamerika och Västeuropa börjar och slutar vid Nordkalotten och för Ryssland eftersträvar man förmågan att dels skydda sin andraslagsförmåga dels kunna påverka sjövägarna i Atlanten.

Norge. Norges säkerhetspolitiska ställningstaganden har inte förändrats nämnvärt sedan det kalla kriget. Grundbulten i dess säkerhetspolitik är medlemskapet i NATO, för att dels garantera sin säkerhet dels bibehålla en egen politisk vilja.13 Dock har troligtvis dess säkerhetspolitiska situation markant förändrats utifrån det säkerhetsvakuum Sverige har orsakat genom dess totala nedmontering av sitt territorialförsvar.

Sverige & Finland. Både Sverige och Finland kvarstår i dagsläget som militärt alliansfria, den stora skillnaden gentemot situationen under det kalla kriget är ett väldigt tydligt och fördjupat försvarssamarbete. Läser man den nu föreslagna försvarspropositionen, så framgår det bl.a. att samarbetet omfattar "förberedelser för hävdandet av respektive lands territoriella integritet och utövande av rätten till självförsvar enligt artikel 51 i FN-stadgan."14

Vidare kan vi försvarspropositionen läsa att: "Försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige bör utvecklas till att omfatta operativ planering och förberedelser för ett gemensamt användande av civila och militära resurser i olika scenarier."15 Värdeordet i det citerade stycket är operativ planering. Enkelt beskrivet innebär operativ planering hur man på bästa sätt skall utnyttja olika förband i olika situationer d.v.s. man har gått ned på en form av detaljplanerings nivå.

Vidare kan vi även läsa att: "Samarbetet innebär en möjlighet till gemensamt agerande, men inte några utfästelser. Endast under förutsättning att nödvändiga politiska beslut fattas kan länderna agera gemensamt."16 Vilket i praktiken innebär inga utfästelser om gemensamma försvarsförpliktelser är gjorda d.v.s. angrips Finland så är det inte säkert att något stöd från Sverige kommer och vice versa.

Inledningsvis bör man beröra det paradigmskifte detta innebär främst för Finland, som från andra världskriget slut intill Sovjetunionens upplösning, var bakbunden både säkerhetspolitiskt, utrikespolitiskt och som en konsekvens av detta fick en märklig inrikespolitisk situation, utifrån VSB-paktens stadgar. Nu endast 20 år senare har man ett bilateralt försvarssamarbete ned till operativ nivå.

Därefter för Sveriges del är fördjupade bilaterala operativa försvarsförberedelser inget nytt, något som vi berörde i det föregående inlägget. Vad som kan ses som nytt är att man öppet deklarerar det i en försvarsproposition, vilket kan ses som ett trendbrott – öppenhet i sakfrågan, men det är inget nytt med operativa förberedelser.

Slutligen blir det lite motsägelsefullt att man påbörjar operativ planering, men man ingår inte ett avtal om försvarsförpliktelser. Väljer man att gå ned på sådan detaljnivå som operativ planering innebär, blir det väldigt verkningslöst och väldigt bortkastad tid om man inte har för avsikt att fullfölja den planering som man de facto kommer genomföra. Dock så har både Finland och Sverige undertecknat Lissabonfördraget, så i praktiken behövs inte ett separat dokument kring förpliktelser, utan man skulle kunna luta sig tillbaka mot dess skrivelser och ur ett svenskt vidkommande den antagna solidaritetsförklaringen.

Ur det Svenska perspektivet blir även vikten av relationen till USA tydligt, vilket framhävs i försvarspropositionen med dessa två skrivelser, "Regeringen anser att den transatlantiska länken är avgörande för Europas säkerhet och bör stärkas." samt "En väl fungerande transatlantisk relation är viktig för säkerheten i Sveriges närområde."17

Vad det innebär mer praktiskt är svårt att avgöra, men vad vi sett av historien så satte Sverige stor vikt på de bilaterala relationerna med USA under hela det kalla kriget, likväl så utvecklades dessa till en försvarsgaranti från USA under 1960-talet.18 Således kan vi nog förutsätta att i den nya säkerhetsordning som vi gått in i så tillmäter Sverige samarbetet lika stor vikt som under det kalla kriget.

Vikten av detta bilaterala försvarssamarbete för de båda nationerna, visade sig relativt tydligt då Sveriges och Finlands Försvarsminister, besökte det Amerikanska hangarfartyget Theodore Roosevelt i mars månad 2015. Vilket kanske tydligast uttalades av finska Hufvudstadsbladet, "Besökte den amerikanska flottands hangarfartyg USS Theodore Roosevelt var en del av Finlands och USA:s försvarspolitiska samarbete."19

Avslutningsvis Sverige och Finland förefaller i dagsläget försöka skapa en gemensam grund för att kunna försvara varandra med en tydlig transatlantisk länk. Vilket blir både en ny men ändå en gammal lösning. Det nya är att Finland aktivt kan genomföra en sådan säkerhetspolitik, det gamla är att man förefaller lösa en negativ förändrad säkerhetspolitisk situation, utifrån den svenska lösningen under det kalla kriget. Det vill säga bilaterala försvarssamarbeten med operativ planering, utan några försvarsförpliktelser.

Ryssland. Rysslands säkerhetsintressen vid Nordkalotten är tudelad. Dels syftar det till att skydda sin kärnvapenförmåga dels på längre sikt skydda de naturresurser som finns i Arktis som av Ryssland ses som dess framtida valutareserv. Den återmilitarisering vi nu ser ske vid Nordkalotten men även i Arktis av Ryssland, är tätt sammanflätat med de två säkerhetsintressena, dock nämns oftast enbart skyddet av naturresurserna i debatten, vilket i dagsläget är av sekundär betydelse för Ryssland.

Grunden i kärnvapenstrategi är att kunna besvara ett kärnvapenangrepp. Detta förutsätter att man har kvar en förmåga trots ett angrepp har genomförts mot ens kärnvapen, i syfte att kunna genomföra motangrepp. Detta kom att föranleda en utveckling av olika bärsystem för kärnvapen under det kalla kriget. Det första bärsystemet var långräckviddiga flygplan s.k. fjärrflyg, det nästa blev interkontinentalamissiler (ICBM, Intercontinental Ballistic Missile) och det sista blev missilbärande ubåtar (SLBM, Submarine-Launched Ballistic Missile).20

  Bild 2. Kärnvapentriaden.
Dessa tre former av bärsystem för kärnvapen benämns kärnvapentriaden, det ger även en garanterad första- och andraslagsförmåga d.v.s. påbörjar en stat ett angrepp som slår ut t.ex. ens fjärrflyg och ICBM vilket är det troliga vid ett initialt kärnvapenangrepp, så har man fortfarande kvar SLBM för att genomföra ett vedergällningsangrepp. Förmågan att bibehålla en andraslagsförmåga blir såldes en strategiskt viktig uppgift, men även en nationell överlevnadsfråga för en kärnvapenstat.21

Ryssland tillmäter fortsatt sina kärnvapenstyrkor stor vikt för sin nationella säkerhet och kommer troligtvis göra det intill 2018-20, då det nuvarande rustningsprogrammet burit frukt och en reell konventionell avskräckningsförmåga har uppnåtts. Dock kommer behovet fortsatt kvarstå att kunna avskräcka en motståndare med kärnvapen, men dess vikt för att kunna hantera konventionella konflikter bör nedgått efter 2020.22

En faktor som ofta glöms bort i den säkerhetspolitiska debatten dels i Norden dels kring Nordkalotten i dagsläget är att, 62% av Rysslands andraslagsförmåga23 (SLBM) är baserad i den Ryska delen av Nordkalotten. Detta gör att Nordkalotten ur ett ryskt geostrategiskt säkerhetsperspektiv blir ett av de viktigaste områdena, för att kunna garantera sin avskräckningsförmåga i dagsläget.

  Bild 3. Fördröjnings- och försvarsområde.
Således blir skyddet av denna andraslagsförmåga den primära uppgiften för de ryska luft-, sjö- och markstridsförbanden på Nordkalotten. Ser man till den nu pågående militära uppbyggnaden dels på Nordkalotten dels i Arktis så förefaller man skapa dels en utvidgad sensorkedja dels möjligheter till tillfällig basering av dels sjö- dels luftstridskrafter vid främre stödpunkter.24 Det övergripande syftet med detta är bedömt att skydda de kärnvapenbärande ubåtarnas patrullområden samt försvara dess basstruktur.

Skyddet är bedömt indelat i ett fördröjnings- och ett försvarsområde25 i vilket en motståndare skall hindras. Till del var det bedömt detta framför allt sjö- och luftstridskrafterna inom det norra militärdistriktet, MD N, övade under den omfattande beredskapskontrollen som genomfördes den 16-21MAR15.

I takt med uppbyggnaden av de främre posteringarna i Arktis så kommer troligtvis fördröjnings- och försvarsområdet utökas i en nordlig riktning, då det nu främst är uppbyggt i en västlig och sydvästlig riktning, den omfattande utprövningen av luftförsvarssystem för arktiska förhållanden är en indikator på detta.

Diskussion. Den nu pågående återupprustningen av dels ryska Nordkalotten dels Arktis är i sig ingen nyhet, Ryssland har sedan 2010 mer eller mindre talat om en återupprustning. Dock kan man se att den har accelererat i takt med den försämrade säkerhetspolitiska situationen mellan Ryssland och Väst ffa. från 2013 och framåt.

Sett ur militära förhållanden bör Ryssland tillmäta Nordkalotten en större geostrategisk vikt kontra Östersjöregionen, utifrån det faktum att över 60% av dess andraslagsförmåga är lokaliserad i det området. Något den nu pågående återmilitariseringen av Nordkalotten bör ses som ett tecken på d.v.s. återupprättandet av ett "bastionsförsvar" för dess andraslagsförmåga.

Sett till "bastionförsvaret" så krävs mer än enbart förmåga att kunna påverka sjö- och luftrum för Ryssland i dess fördröjnings- och försvarsområde. De angränsande markområdena måste även kontrolleras. Härvid blir sannolikheten högre att Nordkalottområdet i dagsläget kommer dras in i en konflikt i ett mycket tidigt skede, då Rysslands styrkor i dagsläget är relativt svaga, varvid överraskning och hastighet krävs, för att kunna ta de markområden som krävs för "bastionförsvaret".

Man talar ofta om att Gotland kommer involveras tidigt i en möjlig konflikt mellan Ryssland och Väst, Sverige och Finlands territorium i Nordkalotten kommer troligtvis beröras av det innan Gotland berörs. Försvaret av andraslagsförmågan kommer vara en av de mest prioriterade uppgifterna för de Ryska väpnande styrkorna i de norra delarna av det västra militärdistriktet (MD V) och en huvuduppgift för MD N.

Ur ett svenskt säkerhetspolitiskt perspektiv är det mycket olyckligt att diskussionen i mångt, ensidigt har kommit att handla om Östersjöregionen, inte för att förringa de spänningar som finns där. Nordkalotten har dock en än mer inneboende säkerhetspolitisk spänning som kan accelerera den negativa säkerhetspolitiska utvecklingen då kärnvapen blir en variabel att ta hänsyn till, vilket är en faktor som ej finns i Östersjöregionen.

Man har tidigare talat om det säkerhetspolitiska vakuum som Sverige orsakat i Östersjöregionen, det är inget mot vad som åstadkommits på Nordkalotten. Rent geografiskt är huvuddelen av Försvarsmaktens förband lokaliserad till mellersta och södra Sverige. I norra Sverige finns idag två (2) mekaniserade bataljoner, två (2) artilleribataljoner (dock utan full beväpning), en (1) jägarbataljon (med nationella uppgifter, ej geografiskt knutna uppgifter), två (2) stridsflygdivisioner och en (1) helikopterskvadron samt ett antal (7) hemvärnsbataljoner och CBRN förband vid Totalförsvarets skyddscentrum.

Centreringen av de Svenska förbanden är kring BODEN – LULEÅ området. Norr och söder om detta till Treriksröset och Mälardalsregionen ansvarar de Nationella skyddsstyrkorna för försvaret av Svenskt territorium. Diskussionen har ofta centrerat kring hur skall förband kunna samlas i Södra Sverige i händelse av en konflikt, diskussionen bör snarare avhandla hur bör en förstärkning genomföras i nordlig riktning.

Sett till geografiska lokaliseringar blir det Svensk – Finska försvarssamarbetet på operativ nivå förståeligt, då dess egentliga landmassa täcker det försvarsvakuum vi har av svenskt territorium, om än med Bottenhavet som en naturlig barriär. Likväl blir den gemensamma beröringspunkten där gräns möter gräns, just Nordkalottområdet för Sverige och Finland.

Slutsatser

Ur ett Ryskt säkerhetsperspektiv så tjänar man på att den geopolitiska kraftmätningen i dagsläget sker i Östersjöregionen, där hotas ej dess andraslagsförmåga, vilken även innebär att man i lugn och ro kan öka de väpnande styrkornas förmåga på Nordkalotten. Skulle dock en tyngdpunktsförskjutning i den geopolitiska kraftmätningen ske i närtid, i en nordlig riktning d.v.s. mot Nordkalotten så kommer den totala säkerhetsbilden snabbt gå i en tydlig negativ riktning.

Ur ett NATO perspektiv kommer troligtvis en återgång till en frambasering av dess sjöstridskrafter ske, för att kunna möta upp den Ryska Norra marinen, vilket skulle kunna hota sjölederna mellan Nordamerika och Västeuropa i händelse av en spänd säkerhetspolitisk situation eller konflikt. Dock kommer frambasering troligtvis ej likna den strategi som togs fram under 1980-talet, då NATO saknar de stora förbandsklossarna i Västeuropa, utan de kommer troligtvis få en annan framtoning för att säkerställa truppförstärkningar till Västeuropa i händelse av en konflikt.

Ur ett Svensk-Finskt perspektiv är man troligtvis inte beredd på de spänningar som kommer uppstå på Nordkalotten, likväl är Sverige mycket dåligt förberedd för en säkerhetspolitiskt spänd situation i sin norra landsända, då huvuddelen av Försvarsmaktens förband är geografiskt lokaliserad till södra Sverige. Sett ur ett samarbetsperspektiv med operativ planering på markarenan mellan Sverige och Finland, bör fokus läggas på Nordkalotten.

Have a good one! // Jägarchefen

Källförteckning

DN 1 (Svenska)
European Leadership Network 1 (Engelska)
Globalsecurity 1 (Engelska)
Hufvudstadsbladet 1 (Svenska)
Nationalencyklopedin 1, 2, 3, 4 (Svenska)
Norges Försvarsdepartement 1 (Norska)
Sveriges Regering 1 (Svenska)
Reuters 1, 2, 3 (Engelska)
Russian strategic nuclear forces 1 (Engelska)
Stars And Stripes 1, 2 (Engelska)
TASS 1, 2, 3, 4 (Engelska)
The Heritage Foundation 1 (Engelska)
The Washington Post 1 (Engelska)
The Washington Times 1 (Engelska)
US Naval War College 1 (Engelska)

Gjeseth, Gullow. Landforsvarets Krigsplaner Under Den Kalde Krigen. 2012
Holmström, Mikael. Den Dolda Alliansen. 2011

Slutnoter

3 Børreson, Jacob. Alliance Naval Strategies and Norway in the Final Years of the Cold War. US Naval War College. 2011. Sid 98-99
5 Børreson, Jacob. Alliance Naval Strategies and Norway in the Final Years of the Cold War. US Naval War College. 2011. Sid 99-100
6 Gjeseth, Gullow. Landforsvarets Krigsplaner Under Den Kalde Krigen. 2012. Sid 276
7 Børreson, Jacob. Alliance Naval Strategies and Norway in the Final Years of the Cold War. US Naval War College. 2011. Sid 99-100
Forsvarsdepartementet. Et felles løft. 2015. Sid 35-36
13 Forsvarsdepartementet. Et felles løft. 2015. Sid 14, 35
14 Regeringen. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020. 2015. Sid 8
15 Regeringen. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020. 2015. Sid 24
16 Ibid.
17 Ibid. Sid 27, 36
18 Holmström, Mikael. Den Dolda Alliansen. 2011. Sid 290-291
25 Forsvarsdepartementet. Et felles løft. 2015. Sid 20


3 kommentarer:

 1. "Ur ett svenskt säkerhetspolitiskt perspektiv är det mycket olyckligt att diskussionen i mångt, ensidigt har kommit att handla om Östersjöregionen, inte för att förringa de spänningar som finns där. Nordkalotten har dock en än mer inneboende säkerhetspolitisk spänning som kan accelerera den negativa säkerhetspolitiska utvecklingen då kärnvapen blir en variabel att ta hänsyn till, vilket är en faktor som ej finns i Östersjöregionen." Jägarchefen

  För det första så kan Iskander bära kärnvapen. Taktiska kärnvapen kan komma att användas mot Sverige eller andra stater i Östersjöregionen, Gud förbjude.

  Ja Nordkalotten är viktig för Ryssland, också ur energiavseende vilket du väl glömmer bort i din text. Men det finns en möjlighet för Ryssland att invadera Gotland och kanske Öland mot ett ensamt Sverige samtidigt som Ryssland mycket nogsamt uttrycker att inga andra länder eller områden kommer att beröras i konflikten. Får de Gotland så kan de själva välja tidpunkt för när de ska ta Baltikum. Tyskland kommer förmodligen inte att släppa igenom jänkarna landvägen till Polen i den situationen. Då finns det inte längre någon möjlighet för USA att ingripa och vinna i norra Europa. Följaktligen så försvinner en stor del av det hot som du beskriver att ryssarna känner i norr, och Nordkalotten blir ett avspänningsområde för ryssen enbart. I ljuset av det så vill nog norrmännen och finnarna att Sverige ska koncentrera sig på att försvara sina öar medan Norge och Finland tar hand om Nordkalotten. Förutom när det kommer till flygstridskrafter förstås. Det är en möjlighet. Eller vad tror du?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jepp, helt riktigt att Iskander kan bära taktiska kärnvapen, dock så är skillnaden markant mellan strategiska och taktiska kärnvapen, vilket gör situationen mellan Nordkalotten och Östersjöregionen är som "natt och dag".

   Aktivt val att inte beröra energi sektorn, nämner den två gånger sen berört det i ett antal tidigare texter. Men ser man till spänningarna som finns just nu så är energifaktorn underordnad, då det är 5-10 år bort innan någon större form av utvinning kan vara på gång att påbörjas.

   Ja och nej skulle jag säga kring det du beskriver om Östersjöregionen, helt riktigt att Gotland innebär att tid och plats för ett möjligt angrepp mot Baltikum kan bestämmas av Ryssland om man behärskar Gotland. Dock en konflikt mellan NATO och Ryssland kommer innebär att NATO (läs USA) kommer vilja omhänderta Rysslands kärnvapenbärande ubåtar, i händelse av ett konflikten eskalerar, var därför man lade ned sådan tid på att under hela kalla kriget försöka "skugga dem", för att vid ett krigsutbrott omedelbart kunna sänka dem.

   Så därav blir Nordkalotten fortfarande viktigt område som måste omhändertas med en framskjuten maritim strategi, likväl kommer förstärkningsförband behöva föras övar. Nog för att jag precis som du tror att Polen kan hålla "stånd" men, likväl GUARDIAN EAGLE alternativet dikterade att minst 9 divisioner krävdes för att Försvara Polen och de Baltiska staterna, det innebär att förband måste föras över från Nordamerika för annars blir det väldigt tomt i Tyskland och andra västeuropeiska länder. Något jag borde beskrivit i texten men tagit upp det i så pass många inlägg så börjar bli lite tjatigt :)

   Att Norge och Finland tar hand om Nordkalotten tror jag också, dock så lämnar Sverige ett farligt tomrum som aktivt skulle kunna utnyttjas, vilket blir det tredje inlägget, ett fiktivt operationsscenario kring Nordkalotten.

   Radera
 2. Ja till att förband måste föras över från Nordamerika. Men om varken tyskarna, italienarna, schweitzarna eller Österikarna släpper igenom de tunga förbanden så kommer inte några förstärkningar att komma alls från USA, för de kan ju ändå inte vinna i så fall eftersom Baltikum och Polen då blir lika isolerade som Georgien var. Det finns dock en möjlighet till för amerikanarna:

  Amerikanarna har ett sämre alternativ att ta till, om de inte får fri passage genom nämnda områden. Och det alternativet involverar Camp Bondsteel i Ferizaj i östra Kosovo. Man kan undra om amerikanarna redan nu har tänkt på att bunkra upp luftvärnsmissiler, sjömålsmissiler och kryssningsrobotar med tillhörande plattform, i Camp Bondsteel för senare förflyttning till norra Polen norrut genom Centraleuropa. Om de inte har gjort detta redan nu så kan det bli problem att få igenom krigsmaterielen och plattformarna/trailersen med transportfartyg genom Otrantosundet mellan Joniska havet i söder till Adriatiska havet ovanför den italienska stövelns klack, på grund av ryska ubåtar som från Krimhalvön i Svarta havet smyger sig igenom sunden vid Bosporen och Dardanellerna i Turkiet, ut i Medelhavet och rundar Grekland för att ta sig igenom Otrantosundet och minera dem stora hamnarna i Balkan. Om amerikanarna inte kan angöra hamn i Split i södra Kroatien eller Rijeka i nordvästra Kroatien, alt. Trieste i nordöstra Italien eller möjligen Durresi i Albanien 100 km fågelvägen till västra Kosovo, så återstår antingen att angöra hamn i nordvästra Italien, franska Rivieran eller sydvästra Frankrikes kust och därifrån frakta robotarna och plattformarna med tåg, alt. att flyga in materielen trots att den måste bli ganska omfattande och tung, i synnerhet som det behövs plattformar/trailers till robotarna. Men även om man använder sig av landväga transport från Frankrike eller Italien så garanterar det inte framgång, därför att järnvägar och vägar kan klippas av med Iskander-M eller troligare bombflyg. Det är inte lämpligt att frakta materielen på tågvagnar på ett begränsat antal järnvägsleder från Camp Bondsteel till norra Polen heller, eftersom detta transportsätt lätt kan saboteras av ryssarna och för att ryssen troligen förväntar sig ett sådant tillvägagångssätt. Det som återstår är att med C-130 eller C-17 Globemaster III transportflygplan flyga in både plattformar, resupply vehicles, ammunition-trailers och robotar till närmsta stora flygplats i anslutning till Camp Bondsteel, för att senare transportera dem landvägen via olika vägar till norra Polen. En möjlig typ av plattform som kan lastas ombord på en C-130 är HIMARS-systemet (High-Mobility Artillery Rocket System), en gummihjulsförsedd lastbilsplattform för kryssningsroboten MGM-168 ATacMS. Också luftvärnssystem ryms i en C-130. MGM-168 Block IVA är effektiv mot sjömål. Avstånden från ens Ukraina till Kosovo är alltför långa för att ryssarna ska kunna skjuta ned transportflygplanen med landbaserade luftvärnsmissiler.

  SvaraRadera