söndag 11 september 2022

Kan en liten tuva välta ett stort lass?

Reflektion

Som skrevs på denna blogg den 22MAJ2022 får den andra ryska invasionen av Ukraina anses utgöra ett för Ryssland strategiskt, operativt och taktiskt misslyckande,1 vilket med önskvärd tydlighet nu börjat bevisas i och med Ukrainas motoffensiv,2 men även den påverkan de sanktioner vilket i huvudsak de västliga länderna infört mot Ryssland förefaller kunna få i ett långsiktigt perspektiv.3 Dock utgör all form av krigföring en växelverkan mellan krafter, men även med uppkomna friktioner som alltid inträffar för alla deltagande parter i en väpnad konflikt.4 Varvid händelseutvecklingar som kan påverka den ukrainska offensiven i en negativ riktning fortsatt kan inträffa, eller som det svenska ordspråket lyder ”Man ska inte ropa hej förrän man kommit över bäcken” och ur ett ryskt perspektiv skulle ett annat svenskt ordspråk kunna vara passande, nämligen ”Liten tuva stjälper ofta stort lass”.

Vad som dock får anses utgöra en viktig faktor med den pågående ukrainska motoffensiven ur ett krigföringsförmågeperspektiv5 är att offensiven troligtvis till sannolikt kommer medföra en negativ påverkan för den ryska moralen, både hos den ryska befolkningen men även dess väpnande styrkor.6 Därtill får det även ses som sannolikt att de rekryteringsproblem som de ryska väpnade styrkorna redan nu har,7 kommer öka i och med det som just nu förefaller vara en väldigt framgångsrik ukrainsk motoffensiv. Något som kommer påverka den långsiktiga fysiska krigföringsförmågan för Ryssland. Sammantaget skulle i förlängningen dessa faktorer, men även andra, kunna påverka den nuvarande ryska nomenklaturans maktställning.8

Avgörs kriget i och med denna motoffensiv? Högst tveksamt, om än att Nato generalsekreterare, Jens Stoltenberg, den 09SEP2022 uttryckte att kriget i Ukraina nu går in i en kritisk fas. Men han framförde även att Nato länder kommer prövas de kommande månaderna med anledning av den ryska påverkan av energisektorn,9 vilket får anses utgöra en indikator på att kriget är långt från över, något även Ukrainas Överbefälhavare, Valerij Zaluzjnyj, indirekt framförde genom att förklara att den övergripande strategiska situationen för Ukraina enbart kan förbättras genom en rad motoffensiver och då i en samordnad kampanj under 2023 samt med fortsatt materiellt stöd från andra länder.10 Natos Generalsekreterare förefaller även se framför sig att vintern kan utgöra en kritisk period för Ukrainas försvar, då denne vädjade till stödjande länder att skicka vintermateriel till Ukraina,11 vilket även indikerar en utdragen konflikt. Däremot bör det ses som troligt att den nu pågående motoffensiven kan utgöra en faktor som i det långa loppet vänder kriget till Ukrainas fördel.

Vad som även bör beaktas som ett möjligt utfall av den nu pågående ukrainska motoffensiven är att ett mer utbrett motstånd internt i Ryssland kan uppstå,12 framförallt hos dess ledande nomenklatura som tidigare nämnts i inlägget. Där storleken på det eller hur det utvecklas samt hur lång tid en sådan process kan tänkas ta är svår att anta, dock får det ses som en faktisk möjlighet att motoffensiven oavsiktligt kan ha påverkat en ”imaginär” tyngdpunkt – engelskans Center Of Gravity – i det ryska samhället och därmed skapar en oförutsedd händelseutveckling. Historiskt har exempelvis tydliga militära förluster/motgångar i Ryssland och Sovjetunionen utgjort en form av katalysator tillsammans med andra faktorer,13 för politiska förändringar.

Den ryska nomenklaturan torde även vara medveten om det ovanstående,14 varvid de in i det längsta sannolikt försöker hålla den ordinarie ryska medborgaren utanför den väpnande konflikten, det vill säga att sannolikt kommer ingen mobilisering ske, då risken i sådant fall finns för ett mer utbrett missnöje framförallt i de mer tätbefolkade västra delarna av Ryssland,15 vilket skulle kunna innebära att nomenklaturans maktbas försvagas. Dock kan det interna trycket inom den ryska nomenklaturan bli så pass kraftigt att dess ledande skikt kommer vara tvungen att påvisa framgångar, varvid det får ses som troligt att sådant kan leda till en högre grad av risktagning vilket i sin tur kan innebära att ryska förband kommer kastas in i strider som de eventuellt kan förlora då förutsättningar för en vinst inte finns. Varvid en ”imaginär” tyngdpunkt i det ryska samhället, som tidigare beskrivits, kan tänkas ruckas än mer.

Vad som dock bör beaktas vid en sådan händelseutveckling är främst fyra faktorer. För det första får det ses som mindre sannolikt att det kommer innebära ett regimskifte i en positiv riktning,16 om än att ett eventuellt regimskifte kanske innebär att nu ledande individer i den ryska nomenklaturan avsätts. Detta med anledning av att det inte finns någon egentlig opposition i Ryssland.16 Vad som även skall beaktas vid en sådan händelseutveckling är risken för oförutsägbara händelser där olika former av beredskapshöjande åtgärder av västliga länder samt Ryssland kan tänkas skapa en eskalerande försämring av det rådande nu kraftigt försämrade säkerhetsläget.

För det andra får det ses som möjligt att en form av dolkstötslegend17 kan komma att formas/uppstå varvid ett revanschistiskt Ryssland framträder antingen vid en förhandlingslösning efter tydliga motgångar i Ukraina eller ett regimskifte i Ryssland. För det tredje, risken för att Ryssland kan tänkas ta till kärnvapen bör även beaktas, vilket den Ukrainska Överbefälhavaren även framfört kan tänkas inträffa i vissa situationer,18 utan att specificera vilka dessa är. Dessa situationer torde dock främst utgöras av att ryskt territorium eller institutioner påverkas i stor omfattning det vill säga att Rysslands själva ”existens” hotas på något sätt, detta utifrån skrivningarna i dess nuvarande offentliga kärnvapendoktrin.19

En fjärde avslutande händelseutveckling, är att de ryska väpnande styrkorna tvingas av den nuvarande regimen att börja uppvisa en flexibilitet i syfte att återhämta sig från det nederlag som startade redan den 24FEB2022 för att förändra sin taktik och dess operativa tänkande.20 Detta syftande till att vända den nuvarande krigsutvecklingen i Ukraina till rysk fördel men även undvika en tyngdpunktsförskjutning i negativ riktning för den styrande nomenklaturan. Ett sådant agerande skulle framförallt kunna ske under det stundande vinterhalvåret som torde innebära en mer statisk form av krigföring från de båda parterna, vilket skulle kunna möjliggöra en sådan form av taktisk och operativ återhämtning. Dock har de ryska väpnande styrkorna inte uppvisat någon större form av flexibilitet sedan den misslyckade offensiven mot Kyjiv, varvid det utfallet får ses som mindre troligt.

Avslutningsvis, inget av det ovanstående behöver inträffa men historien är full av snabba händelseförlopp som har överraskat åskådarna till den. Där händelseutvecklingen även medfört både positiva men även negativa händelseutvecklingar, beroende på hur man väljer att betrakta den. Detta bör bejakasDet troliga utfallet är dock att den väpnande konflikten mellan Ryssland och Ukraina kommer fort ett bra tag till med den nuvarande ryska regimen som styr Ryssland.

Have a good one! // Jägarchefen

Källförteckning

British Broadcasting Corporation 1 (Engelska)

Foreign Policy 1 (Engelska)

Försvarsmakten 1 (Svenska)

Jägarchefen 1 (Svenska)

Nato 1 (Engelska)

Nationalencyklopedin 12 (Svenska)

Regeringskansliet 1 (Svenska)

Reuters 12345 (Engelska)

Stratfor 12 (Engelska)

The Daily Beast 1 (Engelska)

The New York Times 1 (Engelska)

The Wall Street Journal 1 (Engelska)

The Washington Post 1 (Engelska)

Totalförsvarets forskningsinstitut 1 (Svenska)

U.S. Department of Defense 1 (Engelska)

Clausewitz, Carl von. Om kriget. Stockholm: Bonnier fakta, 1991.

Finkel, Meir. On flexibility: recovery from technological and doctrinal surprise on the battlefield. Stanford, California: Stanford Security Studies, 2011.

Reuveny, Rafael. Prakash, Assem. The Afghanistan War and the Breakdown of the Soviet Union. Review of International Studies, vol. 25, no. 4, 1999.

Slutnoter

1 Jägarchefen. Genom utbildning uppnås förändring. 2022. https://jagarchefen.blogspot.se/2022/05/genom-utbildning-uppnas-forandring.html (Hämtad 2022-09-11)

2 British Broadcasting Corporation. Bachega, Hugo. Murphy, Matt. Ukraine counter-offensive: Russian forces retreat as Ukraine takes key towns. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-62860774 (Hämtad 2022-09-11)

Reuters. Hunder, Max. Hnidyi, Vitalii. Russia gives up key northeast towns as Ukrainian forces advance. 2022. https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-troops-raise-flag-over-railway-hub-advance-threatens-turn-into-rout-2022-09-10/ (Hämtad 2022-09-11)

Reuters. Polityuk, Pavel. Balmforth, Tom. Ukraine forces push further after fall of Russian stronghold. 2022. https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-forces-advance-north-after-fall-russian-stronghold-/ (Hämtad 2022-09-11)

The Washington Post. Hendrix, Steve. Dixon, Robyn. Sly, Liz. Korolchuk, Serhii. Ilyushina, Mary. Russian troops in big retreat as Ukraine offensive advances in Kharkiv. 2022. https://www.washingtonpost.com/world/2022/09/10/ukraine-kharkiv-russia-retreat-izyum/ (Hämtad 2022-09-11)

3 Foreign Policy. Sonnenfeld, Jeffrey. Tian, Steven. Actually, the Russian Economy Is Imploding. 2022. https://foreignpolicy.com/2022/07/22/russia-economy-sanctions-myths-ruble-business/ (Hämtad 2022-09-11)

Stratfor. Orr, Matthew. Bracing for a Protracted War in Ukraine, Part 1: Is Time on Kyiv's Side?. 2022. https://worldview.stratfor.com/article/bracing-protracted-war-ukraine-part-1-time-kyivs-side (Hämtad 2022-09-11)

4 Clausewitz, Carl von. Om kriget. Stockholm: Bonnier fakta, 1991, s. 31, 79.

5 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, 2022, s. 16.

6 The Daily Beast. Davis, Julia. Team Putin Admits Their Worst Case Scenario Is Coming True. 2022. https://www.thedailybeast.com/russian-state-media-admits-vladimir-putins-worst-case-scenario-in-ukraine-war-is-coming-true (Hämtad 2022-09-11)

The Wall Street Journal. Grove, Thomas. Gershkovich, Evan. In Major Advance, Ukraine Drives Russians Out of Key Front-Line Cities. 2022. https://www.wsj.com/articles/in-major-advance-ukraine-drives-russians-out-of-key-eastern-city-11662807160 (Hämtad 2022-09-11)

The Washington Post. Hendrix, Steve. Dixon, Robyn. Sly, Liz. Korolchuk, Serhii. Ilyushina, Mary. Russian troops in big retreat as Ukraine offensive advances in Kharkiv. 2022. https://www.washingtonpost.com/world/2022/09/10/ukraine-kharkiv-russia-retreat-izyum/ (Hämtad 2022-09-11)

7 U.S. Department of Defense. Garamone, Jim. Russian Efforts to Raise Numbers of Troops 'Unlikely to Succeed,' U.S. Official Says. 2022. https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3143381/russian-efforts-to-raise-numbers-of-troops-unlikely-to-succeed-us-official-says/ (Hämtad 2022-09-11)

8 Stratfor. Orr, Matthew. Bracing for a Protracted War in Ukraine, Part 1: Is Time on Kyiv's Side?. 2022. https://worldview.stratfor.com/article/bracing-protracted-war-ukraine-part-1-time-kyivs-side (Hämtad 2022-09-11)

9 Nato. NATO Secretary General and U.S. Secretary of State address NATO’s strong response to Russia’s war on Ukraine. 2022. https://youtu.be/3LyaDG8MK78?t=157 (Hämtad 2022-09-11)

10 Reuters. Hunder, Max. Balmforth, Tom. Ukraine's top general warns of Russian nuclear strike risk. 2022. https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-military-chief-limited-nuclear-war-cannot-be-ruled-out-2022-09-07/ (Hämtad 2022-09-11)

11 Reuters. NATO calls on allies to supply winter uniforms for Ukrainian army. 2022. https://www.reuters.com/world/europe/nato-calls-allies-supply-winter-uniforms-ukrainian-army-2022-09-09/ (Hämtad 2022-09-11)

12 The New York Times. Troianovski, Anton. As Russians Retreat, Putin Is Criticized by Hawks Who Trumpeted His War. 2022. https://www.nytimes.com/2022/09/10/world/europe/russia-ukraine-retreat-putin.html (Hämtad 2022-09-11)

13 Nationalencyklopedin. Ryska revolutionen. 2022. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ryska-revolutionen (Hämtad 2022-09-11)

Reuveny, Rafael. Prakash, Assem. The Afghanistan War and the Breakdown of the Soviet Union. Review of International Studies, vol. 25, no. 4, 1999, s. 693, 707-708.

14 Stratfor. Orr, Matthew. Bracing for a Protracted War in Ukraine, Part 1: Is Time on Kyiv's Side?. 2022. https://worldview.stratfor.com/article/bracing-protracted-war-ukraine-part-1-time-kyivs-side (Hämtad 2022-09-11)

15 Reuters. Stewart, Phil. Russia about to 'run out of steam' in Ukraine, British spy chief says. 2022. https://www.reuters.com/world/europe/russia-about-run-out-steam-ukraine-british-spy-chief-says-2022-07-21/ (Hämtad 2022-09-11)

16 Ds 2022:7. Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - konsekvenser för Sverige. s. 11.

Stratfor. Orr, Matthew. Bracing for a Protracted War in Ukraine, Part 2: Is Time on Russia's Side?. 2022. https://worldview.stratfor.com/article/bracing-protracted-war-ukraine-part-2-time-russias-side (Hämtad 2022-09-11)

17 Nationalencyklopedin. Dolkstötslegenden. 2022. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dolkstötslegenden (Hämtad 2022-09-11)

18 Reuters. Hunder, Max. Balmforth, Tom. Ukraine's top general warns of Russian nuclear strike risk. 2022. https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-military-chief-limited-nuclear-war-cannot-be-ruled-out-2022-09-07/ (Hämtad 2022-09-11)

19 Persson, Gudrun. Rysslands kärnvapendoktrin – oförutsägbarheten stadfäst. Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, 2020, s. 2-3.

20 Finkel, Meir. On flexibility: recovery from technological and doctrinal surprise on the battlefield. Stanford, California: Stanford Security Studies, 2011, s. 223-224.

tisdag 2 augusti 2022

Fortsatt motstånd på ockuperat område i Ukraina - Del 2 - Några taktiska och stridstekniska aspekter

Sammanfattning

Utifrån den allmänna rapporteringen avseende fortsatt motstånd på ockuperat ukrainskt territorium som inordnats i de grundläggande förmågorna, framträder en bild av att en koordinerad verksamhet utifrån en högre ukrainsk stridsplan genomföras på taktisk nivå inom de ockuperade områdena. Den övergripande rapporteringen faller främst inom begreppet verkan och dess underkategorier aktivt och passivt motstånd. Där det aktiva motståndet främst omfattar strid emedan det passiva motståndet omfattar inhämtning och psykologisk krigföring men även propaganda för att stärka den ukrainska moralen på av Ryssland ockuperat område. En fungerande ledning tillsammans med uthållighet och skydd förefaller även finnas för att bedriva det fortsatta motståndet på ockuperat ukrainskt territorium.

Inledning

Detta är det andra inlägget i en serie om tredje, det föregående inlägget fokuserade på några strategiska aspekter avseende fortsatt motstånd på ockuperat ukrainskt territorium. Detta inlägg kommer fokusera mer på den faktiska verksamheten, i form av den taktiska och stridstekniska nivån, det tredje inlägget kommer fokusera på ryska motåtgärder på ockuperat ukrainskt territorium mot denna form av verksamhet. Inledningsvis vill jag även påtala att någon detaljerad beskrivning av den faktiska stridstekniken kommer inte genomföras, om än att så hade varit möjligt utifrån den rapportering som sker. Det blir upp till er läsare att sätta er in i, då jag anser det vara något oetiskt att sprida sådan information i och med att dylika tekniker även kan användas av kriminella element.

I den allmänna rapporteringen kring det fortsatta motståndet på ockuperat område i Ukraina, kan en stor del av det som rapporteras inordnas i taktik och stridsteknik. Detta inlägg kommer beröra dessa aspekter, en viktig faktor för att förstå inlägget är att exempelvis olika former av arbetsmetoder eller mer korrekt hantverket för att kunna agera och minska risken för avslöjanden på ockuperat område kommer inordnas inunder begreppet stridsteknik, något som mer internationellt hade fallit under begreppet ”tradecraft”, det vill säga hantverk, då underrättelseofficerares ageranden på en annan nations territorium i mångt påminner om hur individer som är involverade i en motståndskamp på ockuperat område även måste agera.

I boken Resistance Operating Concept utgiven av den svenska Försvarshögskolan 2019, finns ett flertal skrifter vilket det refereras till som ger konkreta beskrivningar kring hur ett fortsatt motstånd på ockuperat område kan tänkas organiseras och genomföras.1 I sammanhanget är det värt att nämna att det ej refereras till kanske den tydligaste svenska handboken, innan Resistance Operating Concept publicerades, inom det aktuella ämnesområdet. Detta i form av chefen för den svenska underrättelsetjänstens T-Byrå (populärt benämnt särskild tjänst), numera Kontoret för Särskild Inhämtning (KSI),2 Thede Palms bok Motstånd och motståndsrörelser skriven 1977, men publicerad 1988. Vilket får anses utgöra en form av manual för hur en svensk motståndskamp på ockuperat område i slutet av det kalla kriget skulle kunna tänkts organiserats och genomförts.3

I den pågående ukrainska motståndskampen på ockuperat område har personal knuten till det fortsatta motståndet på ockuperat område framfört att boken ”Total Resistance: Swiss Army Guide to Guerrilla Warfare and Underground Operations” utgiven första gången 1957 utgör ett bra exempel på hur en motståndskamp kan organiseras och genomföras,4 denna bok har även översatts till Ukrainska och uppdaterats något samt sprids via dess nationella centrum för motståndskamp på ockuperat område. På dess hemsida kan kan man även läsa om hur man bekämpar stridsvagnar, 198 metoder för ickevåld mot en ockupant, hur man skall motstå rysk propaganda, hur en så kallade VPN-tunnel kan användas, åtgärder mot obemannade flygande farkoster, olika former av sabotage som kan genomföras på ockuperat område, hur man skall agera vid konspirativa möten, hur man skall agera i händelse av tillfångatagande, prioriterade målval med mera.5

Flertalet läsare av denna blogg har säkerligen redan läst eller kommit i kontakt med boken ”Total Resistance”, för de som inte gjort det kommer nedan en kort resumé kring vilka ämnesområden den berör. Boken är indelad i två delar, gerillakrigföring och civil motståndsrörelse där ämnesområdena bland annat berör syfte med gerillakrigföring, taktik som används av gerillaförband (exempelvis marsch, bastjänst, fältarbetstjänst, överfall, sabotage), fiendens åtgärder mot gerillaförband, organisering av civil motståndsrörelse, fiendens åtgärder mot en civil motståndsrörelse, motståndsrörelses strid med mera.6 I och med att boken är utgiven 1957, är flertalet av de metoder som beskrivs något föråldrade emedan vissa fortfarande får antas vara fullt fungerande i och med att de berörs i den Ukrainska utgåvan av boken.

Många av de ämnesområde som berörs i Thede Palms bok Motstånd och motståndsrörelser överinstämmer i mångt med det som berörs i Total Resistance, boken består av tio kapitel och berör ämnesområdena bakgrund, sambandsfrågor, underrättelsetjänst, säkerhetstjänst, flykthjälp, sabotage, partisankrig, hemmafronten, organisationerna och människorna.7 Den stora skillnaden är dock att i Thede Palms bok framgår inga praktiska exempel på hur exempelvis sabotage, eldöverfall med mera kan tänkas genomföras utan det rör sig främst om allmänna resonemang kring ämnesområdena vilket gör den mer tidlös. Den närmsta formen av sådana instruktioner ur ett historiskt kalla kriget perspektiv från Sverige som är allmänt tillgänglig utan sekretess restriktioner får anses utgöras av Anvisningar för Fallskärmsjägare från 1976,8 vilket i sin tur Kavallerireglemente Jägarpluton och Jägargrupp från 1980 i mångt även bygger på men även andra metoder berörs i den utöver de i Anvisningar för Fallskärmsjägare.9

För att beskriva den faktiska verksamheten kommer främst engelskspråkiga uppgifter ifrån det nationella ukrainska centrumet för motstånd användas, detta för att öka spårbarheten för läsaren. Därtill kommer verksamheten inom ramen för det ukrainska fortsatta motståndet på ockuperat inordnas där så är möjligt i vad som benämns de grundläggande förmågorna vilket omfattar, verkan, ledning, rörlighet, underrättelse/information, skydd och uthållighet.10 Inom ramen för verkan kommer Thede Palms begrepp passivt och aktivt motstånd utgöra underkategorier i verkan,11 där undertecknad valt att placera strid, sabotage och dylikt inom ramen för aktivt motstånd och civilolydnad, psykologisk krigföring, propaganda med mera inom ramen för passivt motstånd. Syftet med att inordna verksamheten i kategorier och underkategorier är att enklare kunna exemplifiera, men även dra slutsatser där så är möjligt.

Verksamhet i förmågeindelning

Verkan. Den övergripande majoriteten av rapportering kring det ukrainska fortsatta motståndet på ockuperat område utgörs av rapporter som faller in i ramen för begreppet verkan i form av passivt och aktivt motstånd. Nedan kommer ett antal exempel avseende de båda kategorierna belysas.

Aktivt motstånd. I samband med stridigheterna på ockuperat område i anslutning till Kyjiv, genomfördes bland annat överfall mot ryska soldater som genomförde däckbyte på ett Kamaz fordon som fått punktering, soldaterna nedkämpades tillika fordonet.12 Kring Melitopol i slutet av maj månad 2022 samverkade motståndsrörelsen med reguljära ukrainska förband, sannolikt specialoperationsförband då detta förefaller vara en del i modus operandi, och förstörde dels artilleripjäser, dels radarsystem genom invisning av Bajraktar-2 system. Annan samverkan med ukrainska specialoperationsförband samt enheter som verkar inom ramen för fortsatt motstånd på ockuperat område förefaller även genomförts. Artilleriangrepp har även koordinerats utav ukrainska motståndsmän mot olika målval på ockuperat område.13

Riktade angrepp har även genomförts mot ukrainska medborgare som tagit ledande positioner i den ryska ockupationsadministrationen, i form av bombdåd men även eldöverfall. Eldöverfall har även genomförts mot poliser i tjänst för den ryska ockupationsmakten.14 De ryska logistiklinjerna har även angripits. Detta har tagit sig form av angrepp mot järnvägsförbindelserna på ockuperat område bland annat mot stationsområden, järnvägsbroar samt järnväg vilket orsakat tågurspårningar men även vanliga broar. Brand har även använts som en metod för att påverka minst en rysk logistikbas på ockuperat område. Angrepp mot fordonskonvojer som transporterar underhåll har även genomförts.15

För att försvåra den ryska ockupationsadministrationens arbete och sannolikt i slutändan en annektering har det uppmanats att bränna ned lokaler som utfärdar ryska pass på ockuperade områden. Därtill har även platser där vallokaler förefaller ska upprättats markeras,16 vilket kan indikera att aktioner kan tänkas genomföras mot dessa. Utplacerade bomber antingen längs framryckningsvägar eller på fordon har även använts mot de ryska ockupanterna. Användande av bomber har även skett mot officiella byggnader som används av den ryska ockupationsmakten.17 Angrepp mot de ryska ockupanterna som genomför patruller, exempelvis nattetid, förefaller även genomföras frekvent.18

Passivt motstånd. Ett utslag på passivt motstånd är att ryska flaggor som hissats på ockuperat ukrainskt territorium har tagits bort, kastats samt bränts, men även att Ukrainska flaggor hissas.19 Ett annat utfall av passivt motstånd på ockuperat område är användande av graffiti på väggar utav olika ukrainska symboler samt olika budskap till ockupanterna, men även att dekorera offentliga platser med band i Ukrainas färger och andra symboler som applicerats på olika sätt.20 En annan form av passivt motstånd som använts av ukrainska medborgare på ockuperat område är att vägra använda sig av den ryska rubeln utan istället enbart genomfört handel med den ukrainska hryvnian, men även att företag samt anställda hos företag vägrar samarbete med de ryska ockupanterna.21

Inom utbildningssektorn har även ukrainska lärare på ockuperat område bedrivit passivt motstånd, i form av att många vägrar arbeta för ockupationsmakten vilket medfört att lärare måste flyttas från Ryssland till de ockuperade områdena. Därtill är det ytterst få som vill kollaborera med den ryska ockupationsmakten inom andra yrkessektorer vilket medför att någon form av fungerande ockupationsadministration ej går att upprätta med ukrainska medborgare, vilket medfört att ryska tjänstemän men även andra yrkeskategorier förflyttas från Ryssland till de ockuperade områdena där en ökad ekonomisk ersättning tilldelas de ryska medborgarna som börjar arbeta där.22

Flygblad har även delats ut att ockuperade områden skall återtas bland annat på Krimhalvön, men även budskap att den så kallade Krimbron kan tänkas utsättas för kinetisk verkan.23 Olika former av affischer har även satts upp, där man på olika sätt varnar de ryska ockupanterna för den stundande befrielsen, men även andra former av varningar till de ryska ockupanterna såsom att frukta natten samt till ukrainska kollaboratörer där även deras samarbete med ockupanterna beskrivs men även budskap till ukrainska medborgare att inte registrera sig för ryska pass. Därtill har det även förmedlats budskap om användandet av det amerikanska raketsystemet HIMARS mot ryska mål.24

Kulturellt motstånd gentemot de ryska ockupanterna i form av att öppet sjunga Ukrainska sånger har även genomförts på bland annat Krimhalvön, men även ukrainsk musik har spelats vid offentliga platser på ockuperat område.25 En annan form av passivt motstånd är även att dockor/fågelskrämmer som liknar ryska soldater har hängts upp för att likna en hängning.26 Enskilda ukrainska medborgare men även större grupper har även demonstrerat mot den ryska ockupationen på olika sätt.27 Ukrainska medborgare avstår även från att söka utbildningar till högre lärosäten på ockuperade områden, men även barn i skolåldern vägrar skolundervisning.28 Platser där den så kallade folkomröstning för om de delar av ockuperade ukrainska territorium skall tillhöra Ryssland har även börjat markeras utav de som bedriver fortsatt motstånd, syftande till att påvisa för ockupanterna att de har insyn i deras planer.29

Skydd. En präst som blev gripen på ockuperat område valde efter denne blivit utsatt för tortyr av de ryska ockupanterna att börja samarbeta med dessa, emedan kom han efter han hade erhållit instruktioner och utrustning för att kommunicera med dem som en infiltratör att lämna det ockuperade området och delge den Ukrainska säkerhetstjänsten dennes uppgifter.30 Något som sannolikt har kunnat ge en insyn i vilka åtgärder som Ryssland vidtar på ockuperat område och därmed möjliggjort ett ökat skydd för den ukrainska verksamheten på ockuperat område.

Varierade sändarplatser har även använts för att vidarebefordra information och information har inte vidarebefordrats från exempelvis bostadsplats för att öka säkerheten för de som är verksamma i det fortsatta motståndet på ockuperat område.31 Inom ramen för säkerhetstjänst förefaller även de som agerar på ockuperat område inneha en uppgift att identifiera och rapportera kollaboratörer varvid information lagras kring dem för att kunna användas vid rättegångar eller andra åtgärder alternativt beslut.32 Dock förefaller organisationen åtminstone initialt blivit infiltrerade då det framkommit en uppgift om att individer blivit röjda i och med att ukrainsk polis och säkerhetspolis förefaller överlämnat information kring de som är engagerade i det fortsatta motståndet på ockuperat område till Ryssland.33 Vilket påvisar vikten av att dylik verksamhet måste ha en hög grad av sekretess och vara väldigt sektionerad samt användande av exempelvis täckbeteckningar måste utgör ett måste.

Uthållighet. I ett pressmeddelande i slutet av juni 2022 framkommer det att de ukrainska väpnande styrkorna på olika sätt stödjer de ukrainska grupperingarna som genomför fortsatt motstånd på ockuperat område.34 Försörjningslinjer förefaller ha upprättas med kurirer mellan eget behärskat område och ockuperat område.35 Eldöverfall förefaller även genomförts för att ta materiel från de ryska ockupanterna och på det sättet tillföra underhåll på ockuperat område.36 Uppgifter rörande förberedelser för att upprätta eller förberedda upplag med materiel har även framkommit,37 vilket möjliggör en utökad uthållighet för fortsatt motstånd på ockuperat område.

Det förefaller även upprättats gömställen, internationellt benämnt så kallade ”safe houses”, för de som bedriver fortsatt motstånd på ockuperat område,38 vilket kommer utöka uthålligheten för de som är delaktiga i verksamheten. En annan viktig faktor för uthålligheten är sammansättningen av enheter, det förefaller bestå i en blandning av tidigare militär personal och frivilliga där cirka 60% utgörs av militär personal och 40% utav frivilliga.39 Detta får anses skapa möjligheter till utbildning av de frivilliga och därmed en utökad uthållighet i verksamheten.

Und/Info. Videobaserade övervakningskameror i lokala nätverk på ockuperat område har använts för att erhålla information om de ryska förbanden, som sedermera har vidarebefordrats, bland annat över internet, till de ukrainska väpnande styrkorna. Lokala informatörer har även rekryterats och trots att exempelvis ukrainska mobiltelefontorn har stängts ned har svaga mobilsignaler utanför ockuperade områden kunnat användas och information vidarebefordrats på det sättet. Dessa informatörer ingår även i den övergripande verksamheten i fortsatt motstånd på ockuperat område.40

I striden mot de ryska logistikbaserna med stöd av exempelvis det amerikanska raketsystemet HIMARS utgör även de som är verksamma i det fortsatta motståndet på ockuperat en viktig roll. En stor mängd av logistikbaserna på ockuperat ukrainskt område har inrapporterats av dessa samt verifierat annan information, vilket medgett bekämpning. Men även logistikrörelser har inrapporterats till de ukrainska väpnande styrkorna.41

De som är verksamma på ockuperat territorium förefaller även genomföra så kallad verkansverifiering det vill säga rapportera utfallet utifrån exempelvis indirekt bekämpning mot ryska mål.42 Inom ramen för inhämtning förefaller även så kallade drönare användas på ockuperat område, men även video sekvenser samt stillbilder från mobiltelefoner, för att identifiera mål och därefter rapporteras informationen vidare till de ukrainska väpnade styrkorna.43

Rörlighet. Vad avser rörlighet har ytterst lite framkommit inom ramen för det fortsatta motståndet på ockuperat område. Vad som dock kan konstaterats är att exempelvis försörjningslinjer förefaller upprättats i otillgänglig terräng,44 vilket egentligen bör sorteras inom ramen för skydd, något som kan antas medför att rörligheten är låg och anpassas utifrån det skydd som kan tänkas uppbådas gentemot exempelvis obemannade flygande farkoster, något som instruktioner finns kring hur de som bedriver fortsatt motstånd skall agera mot.45 En annan faktor som kan försvåra rörligheten är Ukrainas geografi, där exempelvis dess södra område mer består av ett stäpplandskap emedan det norra Ukraina är mer skogsbeklätt.46 Dock förefaller exempelvis någon form av rörlighet finnas mellan ukrainskt territorium och ryskt ockuperat område kring Cherson i södra Ukraina, vilket torde innebära att mer konventionella metoder kan användas för att skapa rörlighet inom ramen för det fortsatta motståndet på ockuperat område.47

Ledning. Det fortsatta motståndet på ockuperat område förefaller vara koordinerat och ledas utav den ukrainska specialförbandsledningen.48 Dock har västliga tjänstepersoner uttryckt tvivel om att verksamheten på det av Ryssland ockuperat ukrainskt territorium skulle vara koordinerat.49 Vad som skulle kunna tala emot dessa tjänstepersoners uttalanden är den organisation som Ukraina började bygga upp redan 2015 för att kunna bedriva fortsatt motstånd på ockuperat territorium med stöd av USA,50 vilket torde vara inordnad i en ledningsstruktur. Därtill att grupperingar på ockuperat område samverkar med ukrainska specialoperationsförband,51 indikerar att en koordinering och ledning finns för verksamheten.52

Analys

Efter ett försök till kategorisering i grundläggande förmågor av den verksamhet som genomförts inom ramen för fortsatt motstånd på ockuperat område i Ukraina uppstår då frågan vad det innebär? För det första, verksamheten förefaller vara koordinerad. Vilket även beskrivs i vittnesmål, exempelvis kan ukrainska specialoperationsförband genomföra en form av verksamhet på ockuperat område, emedan andra enheter, som skulle kunna klassificeras som motståndsgrupper på ockuperat område, understödjer denna antingen direkt eller inom ramen för den och avslutningsvis genomförs olika former av propaganda/psykologisk krigföring efter genomförandet. Således kombineras både aktivt och passivt motstånd för att nå effekt i verksamheten på ockuperat område. Därmed påverkas vad som inom krigföringsförmåga benämns fysiska och moraliska faktorer.53

För det andra, agerandet med specialoperationsförband tillsammans med motståndsgrupper på ockuperat område inom ramen för fortsatt motstånd faller tydligt in i vad exempelvis USA benämner ”Unconventional Warfare”.54 Vad som blir intressant att notera är att den ukrainska verksamheten i huvudsak följer den uppbyggnad som krävs för att kunna genomföra ”Unconventional Warfare” på högre nivå. De har genomfört olika former förberedelser för att forma stridsfältet, psykologiska förberedelser genomfördes innan den andra invasionen utav Ukraina, syftande till att en motståndskamp skulle kunna genomföras, koordinering har genomförts för det fortsatta motståndet på ockuperat område, ukrainska specialoperationsförband har innästlat på ockuperat territorium, de samverkar med motståndsgrupper som finns där och den ukrainska specialoperationsledningen leder verksamheten. Vilket helt faller i linje med hur dylik verksamhet kan tänkas genomföras på ockuperat område ur ett amerikanskt perspektiv.55

För det tredje, kan det konstateras att det ukrainska fortsatta motståndet på ockuperat område i dess taktiska uppträdande förefaller vara uppbyggt i enlighet med Resistance Operating Concept i form av en del som genomför gerillakrigföring, omnämns i den dagliga rapporteringen som partisaner och/eller partisankrigföring, en del som främst genomför inhämtning, propaganda/psykologisk krigföring vilket kan kategoriseras som motståndsrörelsen och en understödjande del kan även antas finns utifrån rapporteringen i form av exempelvis tillhandahållande av gömställen, underhållstjänst med mera,56 som sannolikt stödjer både motståndsrörelsen och gerillaförbanden troligtvis även specialoperationsförbanden. Att Ukraina organiserat det fortsatta motståndet på ockuperat område i enlighet med Resistance Operating Concept är dock inte så anmärkningsvärt, då de erhållit stöd för att organisera sig utifrån det konceptet sedan 2018.57

För det fjärde, vad avser strid, och här bör framföras att i den allmänna rapporteringen är det svårt att skilja på vad som eventuellt kan ha varit ett special- eller specialoperationsförbands företag kontra partisaner eller motståndsrörelse, förefaller modus operandi följa de riktlinjer som framkommer i Total Resistance kring exempelvis eldöverfall, användande av olika former av minsystem med mera. En intressant sak som dock framkommit är användandet av enheterna på ockuperat territorium i att genomföra måluttag för indirekt bekämpning från eget behärskat område mot ockuperat område men även verkansverifiering av bekämpning av mål på ockuperat område. Vilket får anses utgöra två nya komponenter, om än att exempelvis partisanförband under andra världskriget hade granatkastare. Häri spelar säkerligen även den ökade räckvidden på olika system som Ukraina fått från väst in som en faktor, men det visar även på att förmågan att genomföra korrekta måluttag finns på bredd men även genomföra korrekta analyser av verkan i efterhand. Vilket exempelvis visar på vikten att så kallad eldobservatörsutbildning genomförs men även att eldledare finns att tillgå.

Vad avser själva målvalen för striden förefaller de vara inriktad mot dels svårförsvarade mål, dels kritiska mål. Vad avser svårförsvarade mål bör här framhävas de företag som genomförts mot framförallt de ryska logistiklinjerna och då i synnerhet järnvägsinfrastrukturen på av Ryssland ockuperat område. Att logistiklinjer är svårförsvarade är ingen nytt, och då framförallt järnväg,58 med tanke på de avstånd som de omfattar, dock har vissa åtgärder vidtagits av Ryssland vilket kommer beröras i nästkommande inlägg. Vad avser kritiska mål utgör den ryska logistiken ett sådant, men även exempelvis delar i det ryska luftförsvaret vilket även påverkats. I enbart ett fall, i vad som kan finnas i den allmänna rapporteringen, förefaller antingen ett sabotage eller överfall genomförts mot ett målval som bör ha varit mer försvarat vilket var i form av en logistikbas. Striden mot de ryska logistiklinjerna på ockuperat område får även anses utgöra en viktig del i det så kallade formandet av stridsfältet för ukrainska offensiva operationer,59 vilket de enheter som är verksamma inom det fortsatt motståndet på ockuperat område förefaller bidra till.

För det femte, inhämtningen på ockuperat område förefaller genomförs dels med traditionella metoder, dels med de metoder som den moderna tekniken medger. Vad avser traditionella metoder förefaller individer rapportera observationer de sett till kontaktpersoner som därefter på olika sätt vidarebefordrar informationen till den ukrainska militära ledningen, men även traditionell truppspaning förefaller användas. Vad avser den moderna tekniken förefaller exempelvis videoövervakningskameror som funnits redan innan den andra invasionen användas som informationskälla, men även mobiltelefoner för att filma och fotografera och därefter vidarebefordra informationen. Vad avser det två beskrivna metoderna får det anses utgöra en mer säker informationskälla än en observation som beskrivs i text eller muntligt, då underrättelseanalytiker på ett helt annat sätt kan värdera informationen och dra adekvata slutsatser utifrån den. Dock får exempelvis användande av mobiltelefon vara behäftat med vissa säkerhetsaspekter då den ryska ockupationsmakten regelbundet förefaller kontroller innehåll på ukrainska medborgares telefoner vid posteringar och dylikt, vilket utgör en ökad risk för den personliga säkerheten.

För det sjätte, säkerhet eller om man så vill kalla det skydd är grundläggande vid agerande på ockuperat område. Utifrån den information som finns tillgänglig förefaller Ryssland erhållit viss kännedom om den organisation som fanns uppbyggd i Ukraina innan dess andra invasion. Vilket innebär att de som har insyn i dylik verksamhet måste vara ett ytterst begränsat antal men även vara noggrant säkerhetskontrollerade. I en svensk kontext förefaller exempelvis den organiserade motståndsrörelsen som fanns under det kalla kriget, varit tvungen att omorganiseras vid minst två tillfällen på grund av att individer som uppdagats vara spioner har haft kännedom om organisationens uppbyggnad och därmed sannolikt även individer som var delaktiga i den.60 Härvid får det även anses vara viktigt att välja ut och utbilda individer som inte kan tänkas ha en naturlig koppling till ett lands Försvarsmakt i ett förberedelse skede än mindre inneha exempelvis ledande positioner lokalt i ett område,61 för att minska upptäcktsrisken.

För det sjunde, Ukraina förefaller utifrån vad som kan utläsas i rapporteringen vidtagit åtgärder innan den andra ryska invasionen för att kunna leda dylik verksamhet men även säkerställa dess rörlighet och uthållighet vilket kan anses ingå i vad som benämns förberedelser av stridsfältet.62 Vikten av att noggranna förberedelser genomförs i god tid innan får anses vara direkt avgörande för dylik verksamhet.63 Exakt hur ledningen, rörligheten och uthålligheten är uppbyggd har inte kunnat utläsas i den allmänna rapporteringen, vilket heller inte får anses vara något anmärkningsvärt då de tre faktorerna får anses vara direkt avgörande för att fortsatt motstånd på ockuperat område skall kunna fungera. Därmed har det även ett högt skyddsvärde, varvid rapporteringen även blir sparsam kring det.

Slutsats

På taktisk och stridsteknisk nivå förefaller Ukraina lyckats bygga upp ett fungerande system för fortsatt motstånd på ockuperat område innan den andra ryska invasionen. Den taktiska nivån på ockuperat område förefaller i sin tur kunna ledas/koordineras på operativ och strategisk nivå för att uppnå önskvärda effekter tillsammans med reguljära stridskrafter inom ramen för en övergripande stridsplan. Hade inte dessa förberedelser vidtagits innan den andra ryska invasionen under perioden mellan 2014 och 2022 torde ändock någon form av fortsatt motstånd på ockuperat område uppstått. Dock får det ses som mindre troligt att det då snabbt hade kunnat ledas och koordineras inom ramen för en övergripande ukrainsk stridsplan.

Have a good one! // Jägarchefen

Källförteckning

Army Times 12 (Engelska)

British Broadcasting Corporation 123 (Engelska)

Cable News Network 1 (Engelska)

Congressional Research Service 1 (Engelska)

Foreign Policy 1 (Engelska)

Försvarshögskolan 1 (Engelska)

Försvarsmakten 1 (Svenska)

National Resistance Center 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263 (Engelska/Ukrainska)

Regeringskansliet 1 (Svenska)

The Economist 1 (Engelska)

The Guardian 1 (Engelska)

The New York Times 1 (Engelska)

Vice News 1 (Engelska)

Yahoo News 12 (Engelska)

Agrell, Wilhelm. Sprickor i järnridån: svensk underrättelsetjänst 1944-1992. Lund: Historiska media, 2017.

Chefen för Armén. Kavallerireglemente Jägarpluton och Jägargrupp. Stockholm: Chefen för Armén, 1980.

Chefen för Arméns Fallskärmsjägarskola. Anvisningar för Fallskärmsjägare. Karlsborg: Chefen för Arméns Fallskärmsjägarskola, 1976.

Dach, Hans von. Total Resistance: Swiss Army Guide to Guerrilla Warfare and Underground Operations. Boulder, Colorado: Paladin Press, 1965.

Department of the Army. TC 18-01.3 Unconventional Warfare Mission Planning Guide for the Special Forces Operational Detachment – Charlie Level. Washington, DC: Department of the Army, 2016.

Department of the Army. ATP 3-18.1 Special Forces Unconventional Warfare. Washington, DC: Department of the Army, 2019.

Fiala, Otto C. Resistance operating concept. Stockholm: Swedish defence university, 2019.

Försvarsmakten. Arméreglemente Taktik. Stockholm: Försvarsmakten, 2013.

Holmström, Mikael. Den dolda alliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Stockholm: Atlantis, 2011.

Palm, Thede. Motstånd och motståndsrörelser. Stockholm: Militärhistoriska förlaget, 1988.

Slutnoter

1 Fiala, Otto C. Resistance operating concept. Stockholm: Swedish defence university, 2019, s. 213-222.

2 SOU 2002:87. Rikets säkerhet och den personliga integritetenDe svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddade verksamhet sedan år 1945s. 552.

Agrell, Wilhelm. Sprickor i järnridån: svensk underrättelsetjänst 1944-1992. Lund: Historiska media, 2017, s. 27, 28, 35-36.

3 Holmström, Mikael. Den dolda alliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Stockholm: Atlantis, 2011, s. 409-410.

4 The Economist. Ukraine’s partisans are hitting Russian soldiers behind their own lines. 2022. https://www.economist.com/europe/2022/06/05/ukraines-partisans-are-hitting-russian-soldiers-behind-their-own-lines (Hämtad 2022-08-02)

5 Центр національного спротиву. Бібліотека для завантаження - Центр національного спротиву. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/portfolio/download/ (Hämtad 2022-08-02)

Центр національного спротиву. Практичні поради - Центр національного спротиву. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/action-grid/ Hämtad 2022-08-02)

6 Dach, Hans von. Total Resistance: Swiss Army Guide to Guerrilla Warfare and Underground Operations. Boulder, Colorado: Paladin Press, 1965, s. iii.

7 Palm, Thede. Motstånd och motståndsrörelser. Stockholm: Militärhistoriska förlaget, 1988, s. 5.

8 Chefen för Arméns Fallskärmsjägarskola. Anvisningar för Fallskärmsjägare. Karlsborg: Chefen för Arméns Fallskärmsjägarskola, 1976, s. v-vii.

9 Chefen för Armén. Kavallerireglemente Jägarpluton och Jägargrupp. Stockholm: Chefen för Armén, 1980, s. v-vii.

10 Försvarsmakten. Arméreglemente Taktik. Stockholm: Försvarsmakten, 2013, s. 20-21.

11 Palm, Thede. Motstånd och motståndsrörelser. Stockholm: Militärhistoriska förlaget, 1988, s. 37.

12 National Resistance Center. Resistance forces destroyed an enemy KAMAZ “Taifyn” while the enemy were trying to repair it. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/04/06/resistance-forces-destroyed-an-enemy-kamaz-taifyn-while-the-enemy-were-trying-to-repair-it/ (Hämtad 2022-08-02)

13 National Resistance Center. ARMED FORCES OF UKRAINE TOGETHER WITH GUERILLAS DESTROYED SEVERAL ENEMY ARTILLERY SYSTEMS AND RADAR STATIONS IN MELITOPOL. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/05/23/armed-forces-of-ukraine-together-with-guerillas-destroyed-several-enemy-artillery-systems-and-radar-stations-in-melitopol/ (Hämtad 2022-08-02)

The New York Times. Schwirtz, Michael. Santora, Marc. Behind Enemy Lines, Scouts Help Ukrainians Execute Deadly Strikes. 2022. https://www.nytimes.com/2022/06/10/world/europe/ukraine-russia-war.html (Hämtad 2022-08-02)

Bowen, Andrew S. Ukrainian Military Performance and Outlook. Washington, DC: Congressional Research Service, 2022. s. 2.

Yahoo News. Weber, Peter. Russia's growing Ukraine occupation partisan resistance problem. 2022. https://news.yahoo.com/russias-growing-ukraine-occupation-partisan-095211601.html (Hämtad 2022-08-02)

14 National Resistance Center. SELF-ANNOUNCED MAYOR EXPLOSED IN OCCUPIED ENERGODAR. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/05/23/self-announced-mayor-explosed-in-occupied-energodar/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. A collaborator was blown up in the Kharkiv region. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/11/a-collaborator-was-blown-up-in-the-kharkiv-region/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. RESISTANCE MOVEMENT LIQUIDATED POLICEMEN IN THE OCCUPIED KHERSON. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/28/resistance-movement-liquidated-policemen-in-the-occupied-kherson/ (Hämtad 2022-08-02)

15 National Resistance Center. IN MELITOPOL ACTIONS OF PARTISANS CAUSED PANIC IN OCCUPATION ADMINISTRATION. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/05/25/in-melitopol-actions-of-partisans-caused-panic-in-occupation-administration/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. A RAILWAY BRIDGE WAS BLOWN UP NEAR MELITOPOL. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/03/a-railway-bridge-was-blown-up-near-melitopol/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. In Mariupol, partisans set fire to a factory. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/15/in-mariupol-partisans-set-fire-to-a-factory/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Partisans blew up a railway track in the Melitopol district. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/24/partisans-blew-up-a-railway-track-in-the-melitopol-district/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Partisans destroy railways in the occupied territories. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/08/01/partisans-destroy-railways-in-the-occupied-territories/ (Hämtad 2022-08-02)

Foreign Policy. Motyl, Alexander J. Russians Likely to Encounter Growing Guerrilla Warfare in Ukraine. 2022. https://foreignpolicy.com/2022/04/01/ukraine-russia-war-guerrilla-partisans-civilian-militia/ (Hämtad 2022-08-02)

The Guardian. Koshiw, Isobel. Ukrainian offensive forces Russia to bolster troops in occupied south. 2022. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/31/ukrainian-offensive-forces-russia-to-bolster-troops-in-occupied-south (Hämtad 2022-08-02)

16 National Resistance Center. Invaders in kherson region are ready to pay for receiving a Russian passport, but nobody wants it. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/06/invaders-in-kherson-region-are-ready-to-pay-for-receiving-a-russian-passport-but-nobody-wants-it/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Kherson partisans mark places where the Russians plan to hold a referendum with Ukrainian symbols. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/30/kherson-partisans-mark-places-where-the-russians-plan-to-hold-a-referendum-with-ukrainian-symbols/ (Hämtad 2022-08-02)

17 National Resistance Center. A CAR WITH INVADERS EXPLODED IN THE DOWNTOWN OF SIEVIERODONETSK. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/17/a-car-with-invaders-exploded-in-the-downtown-of-sievierodonetsk/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Motyl, Alexander. Putin’s Nightmare: A Ukrainian Guerrilla Movement Has Emerged. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/05/30/putins-nightmare-a-ukrainian-guerrilla-movement-has-emerged/ (Hämtad 2022-08-02)

18 British Broadcasting Corporation. Abdurasulov, Abdujalil. Ukraine war: Melitopol residents resist Russian occupation. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-61525477 (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Motyl, Alexander. Putin’s Nightmare: A Ukrainian Guerrilla Movement Has Emerged. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/05/30/putins-nightmare-a-ukrainian-guerrilla-movement-has-emerged/ (Hämtad 2022-08-02)

19 National Resistance Center. FLAGS ARE REMOVED IN KHERSON REGION. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/04/26/occupy-flags-are-removed-in-kherson-region/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. RESISTANCE OF THE SOUTH. RUSSIAN AGITATION DESTROYED IN KHERSON, AND POSTCARDS FOR OCCUPIERS WERE DISTRIBUTED IN BERDYANSK. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/27/resistance-of-the-south-russian-agitation-destroyed-in-kherson-and-postcards-for-occupiers-were-distributed-in-berdyansk/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. THE UKRAINIAN FLAG FLYING IN KHERSON AND THE UKRAINIAN STATE SYMBOL SEEN AGAIN. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/21/the-ukrainian-flag-flying-in-kherson-and-the-ukrainian-state-symbol-seen-again/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. LOCAL RESIDENTS DECORATED THE GARBAGE WITH THE RUSSIAN FLAG IN A VILLAGE NEAR MELITOPOL. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/27/local-residents-decorated-the-garbage-with-the-russian-flag-in-a-village-near-melitopol/ (Hämtad 2022-08-02)

20 National Resistance Center. RESISTANCE IN KHERSON: UKRAINIAN GRAFFITI APPEARED IN THE CITY. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/05/13/resistance-in-kherson-ukrainian-graffiti-appeared-in-the-city/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. In occupied territories Russians are unsuccessfully trying to collect personal data of residents for "referendum". 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/08/in-occupied-territories-russians-are-unsuccessfully-trying-to-collect-personal-data-of-residents-for-referendum/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Russians have to attract "titushk" (paid false activists) to wipe Ukrainian symbols in Kherson. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/22/russians-have-to-attract-titushki-paid-false-activists-to-wipe-ukrainian-symbols-in-kherson/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. "DONETSK IS UKRAINE" - THE OCCUPIED CITY STILL RESISTS. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/05/donetsk-is-ukraine-the-occupied-city-still-resists/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. "Donbas is Ukraine" a message was left for local terrorists in Donetsk. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/15/donbas-is-ukraine-a-message-was-left-for-local-terrorists-in-donetsk/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Partisans fixed a signpost for the occupiers in Primorsk. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/15/partisans-fixed-a-signpost-for-the-occupiers-in-primorsk/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. THE UKRAINIAN FLAG FLYING IN KHERSON AND THE UKRAINIAN STATE SYMBOL SEEN AGAIN. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/21/the-ukrainian-flag-flying-in-kherson-and-the-ukrainian-state-symbol-seen-again/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. In Mariupol, the Ukrainian coat of arms was restored in the city center. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/22/in-mariupol-the-ukrainian-coat-of-arms-was-restored-in-the-city-center/ (Hämtad 2022-08-02)

21 National Resistance Center. In the South, occupiers are forced to use hryvnas due to the boycott of rubles. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/10/in-the-south-occupiers-are-forced-to-use-hryvnas-due-to-the-boycott-of-rubles/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Business refuse to work for Russians in the temporarily occupied territories. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/08/business-refuse-to-work-for-russians-in-the-temporarily-occupied-territories/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Zaporizhzhia: the workers of the enterprise refused to work for the occupiers, and in Berdyansk the main collaborator was fired. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/17/zaporizhzhia-the-workers-of-the-enterprise-refused-to-work-for-the-occupiers-and-in-berdyansk-the-main-collaborator-was-fired/ (Hämtad 2022-08-02)

22 National Resistance Center. In Berdyansk, educational workers en masse refuse to cooperate with the occupiers. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/17/in-berdyansk-educational-workers-en-masse-refuse-to-cooperate-with-the-occupiers/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. RUSSIANS PLAN TO HOLD A “REFERENDUM” ON SEPTEMBER 11 TO CREATE A QUASI-REPUBLIC IN ZAPORIZHZYA AND KHERSON REGIONS. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/24/russians-plan-to-hold-a-referendum-on-september-11-to-create-a-quasi-republic-in-zaporizhzya-and-kherson-regions/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Due to the refuse of Ukrainian energy companу workers to cooperate, the Russians are taking their own personnel to the captured ZNPP. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/05/due-to-the-refuse-of-ukrainian-energy-companu-workers-to-cooperate-the-russians-are-taking-their-own-personnel-to-the-captured-znpp/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. The occupiers are bringing workers from the Russian Federation to Mariupol and cannot find local collaborators in the south. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/13/the-occupiers-are-bringing-workers-from-the-russian-federation-to-mariupol-and-cannot-find-local-collaborators-in-the-south/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Workers from the Russian Federation are being relocated to Luhansk region - Putin gives benefits to Russians who will work in Ukraine. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/17/workers-from-the-russian-federation-are-being-relocated-to-luhansk-region-putin-gives-benefits-to-russians-who-will-work-in-ukraine/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. THE OCCUPIERS INVOLVE DOCTORS FROM THE RUSSIA TO MARIUPOL DUE TO THE SHORTAGE OF MEDICAL COLLABORATORS. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/18/the-occupiers-involve-doctors-from-the-russia-to-mariupol-due-to-the-shortage-of-medical-collaborators/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. The Russians collected another 250 teachers to be sent to the occupied territories. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/22/the-russians-collected-another-250-teachers-to-be-sent-to-the-occupied-territories/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. In Kherson, teachers and schoolchildren ignore "Russian school". 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/24/in-kherson-teachers-and-schoolchildren-ignore-russian-schools/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. THE RUSSIANS BRING HEALTHCARE WORKERS TO LUHANSK REGION DUE TO THE REFUSAL OF THE LOCALS TO COOPERATE WITH THEM. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/26/the-russians-bring-healthcare-workers-to-luhansk-region-due-to-the-refusal-of-the-locals-to-cooperate-with-them/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. AN INVESTIGATOR FROM MOSCOW BECAME THE POLICE CHIEF IN THE OCCUPIED PART OF THE ZAPORIZHZHIA REGION. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/26/an-investigator-from-moscow-became-the-police-chief-in-the-occupied-part-of-the-zaporizhzhia-region/ (Hämtad 2022-08-02)

23 National Resistance Center. In the Crimea, the Ukrainian underground distributed leaflets with an announcement on the return of the peninsula. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/17/in-the-crimea-the-ukrainian-underground-distributed-leaflets-with-an-announcement-on-the-return-of-the-peninsula/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. "NEXT MORE": Partisans hinted at the future of the Crimean bridge. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/27/next-more-partisans-hinted-at-the-future-of-the-crimean-bridge/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Unknown people distributed Ukrainian leaflets in Crimea. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/25/unknown-people-distributed-ukrainian-leaflets-in-crimea/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. "CRIMEA IS UKRAINE" - A UKRAINIAN POSTCARD IS BEING DISTRIBUTED AGAIN ON THE PENINSULA. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/27/crimea-is-ukraine-a-ukrainian-postcard-is-being-distributed-again-on-the-peninsula/ (Hämtad 2022-08-02)

24 National Resistance Center. RESISTANCE OF THE SOUTH. RUSSIAN AGITATION DESTROYED IN KHERSON, AND POSTCARDS FOR OCCUPIERS WERE DISTRIBUTED IN BERDYANSK. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/27/resistance-of-the-south-russian-agitation-destroyed-in-kherson-and-postcards-for-occupiers-were-distributed-in-berdyansk/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. UKRAINIAN UNDERGROUND IN THE OCCUPIED TERRITORIES GREETS THE ENEMY ON CONSTITUTION DAY. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/30/ukrainian-underground-in-the-occupied-territories-greets-the-enemy-on-constitution-day/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. COLLABORATORS WERE REMINDED ABOUT CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR TREASON IN MELITOPOL. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/05/collaborators-were-reminded-about-criminal-responsibility-for-treason-in-melitopol/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. In Melitopol, the underground announced a shortage of corpses of Russian soldiers in local morgues. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/12/in-melitopol-the-underground-announced-a-shortage-of-corpses-of-russian-soldiers-in-local-morgues/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. KHERSON GUERILLA TOOK THE OPPORTUNITY TO ADVERTISE HIMARS TO THE INVADERS. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/14/kherson-guerilla-took-the-opportunity-to-advertise-himars-to-the-invaders/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. In Kherson partisans urged collaborators to be afraid of the night. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/15/in-kherson-partisans-urged-collaborators-to-be-afraid-of-the-night/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. RESISTANCE FIGHTERS ADDED PUBLICITY TO THE LOCAL COLLABORATORS IN MELITOPOL. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/17/resistance-fighters-added-publicity-to-the-local-collaborators-in-melitopol/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. "Tokmak made its choice in 1991": the occupied city does not want to participate in the Russian "referendum". 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/20/tokmak-made-its-choice-in-1991-the-occupied-city-does-not-want-to-participate-in-the-russian-referendum/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. "The South is waiting for the Armed Forces": in Berdyansk and Kherson, local residents expressed their position. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/20/the-south-is-waiting-for-the-armed-forces-in-berdyansk-and-kherson-local-residents-expressed-their-position/ (Hämtad 2022-08-02)

25 National Resistance Center. In the occupied Crimea, Ukrainian songs are massively performed on the streets. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/12/in-the-occupied-crimea-ukrainian-songs-are-massively-performed-on-the-streets/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. "There is a red viburnum in the meadow..." echoes in the central park of Melitopol. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/22/there-is-a-red-viburnum-in-the-meadow-echoes-in-the-central-park-of-melitopol/ (Hämtad 2022-08-02)

26 National Resistance Center. Occupiers continue to be "hanged" in Kherson. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/13/occupiers-continue-to-be-hanged-in-kherson/ (Hämtad 2022-08-02)

27 National Resistance Center. In Mariupol, a young man went out with a Ukrainian flag to the bombed-out theater. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/18/in-mariupol-a-young-man-went-out-with-a-ukrainian-flag-to-the-bombed-out-theater/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Mariupol continues occupation resistance. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/30/mariupol-continues-occupation-resistance/ (Hämtad 2022-08-02)

Foreign Policy. Motyl, Alexander J. Russians Likely to Encounter Growing Guerrilla Warfare in Ukraine. 2022. https://foreignpolicy.com/2022/04/01/ukraine-russia-war-guerrilla-partisans-civilian-militia/ (Hämtad 2022-08-02)

British Broadcasting Corporation. Abdurasulov, Abdujalil. Ukraine war: Melitopol residents resist Russian occupation. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-61525477 (Hämtad 2022-08-02)

28 National Resistance Center. LOCALS IGNORE THE "ADMISSIONS CAMPAIGN" FOR UNIVERSITIES UNDER OCCUPATION IN THE SOUTH. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/21/locals-ignore-the-admissions-campaign-for-universities-under-occupation-in-the-south/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. In Kherson, teachers and schoolchildren ignore "Russian school". 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/24/in-kherson-teachers-and-schoolchildren-ignore-russian-schools/ (Hämtad 2022-08-02)

29 National Resistance Center. Kherson partisans mark places where the Russians plan to hold a referendum with Ukrainian symbols. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/30/kherson-partisans-mark-places-where-the-russians-plan-to-hold-a-referendum-with-ukrainian-symbols/ (Hämtad 2022-08-02)

30 National Resistance Center. HISTORY OF THE RESISTANCE: KHERSON PRIEST ESCAPES FROM THE OCCUPATION WITH THE ENEMY DATA. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/05/13/history-of-the-resistance-kherson-priest-escapes-from-the-occupation-with-the-enemy-data/ (Hämtad 2022-08-02)

31 National Resistance Center. The Exclusion Zone of Resistance: Chornobyl tourist guides organized an underground at the occupied nuclear power plant. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/19/the-exclusion-zone-of-resistance-chornobyl-tourist-guides-organized-an-underground-at-the-occupied-nuclear-power-plant/ (Hämtad 2022-08-02)

32 British Broadcasting Corporation. Rainsford, Sarah. Ukraine's shadow army resisting Russian occupation. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-62333795 (Hämtad 2022-08-02)

33 Yahoo News. Weber, Peter. Russia's growing Ukraine occupation partisan resistance problem. 2022. https://news.yahoo.com/russias-growing-ukraine-occupation-partisan-095211601.html (Hämtad 2022-08-02)

34 National Resistance Center. ARMED FORCES OF UKRAINE THANKS PARTISANS OF KHERSON REGION FOR WORK. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/23/armed-forces-of-ukraine-thanks-partisans-of-kherson-region-for-work/ (Hämtad 2022-08-02)

35 National Resistance Center. The Exclusion Zone of Resistance: Chornobyl tourist guides organized an underground at the occupied nuclear power plant. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/19/the-exclusion-zone-of-resistance-chornobyl-tourist-guides-organized-an-underground-at-the-occupied-nuclear-power-plant/ (Hämtad 2022-08-02)

36 Foreign Policy. Motyl, Alexander J. Russians Likely to Encounter Growing Guerrilla Warfare in Ukraine. 2022. https://foreignpolicy.com/2022/04/01/ukraine-russia-war-guerrilla-partisans-civilian-militia/ (Hämtad 2022-08-02)

37 British Broadcasting Corporation. Corera, Gordon. Should the West arm a Ukrainian resistance?. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-60530082 (Hämtad 2022-08-02)

Vice. Makuch, Ben. Ukrainian Special Forces Have Plans for an Insurgency Against Russia. 2022. https://www.vice.com/en/article/5dg43z/ukraine-russia-insurgency-plan (Hämtad 2022-08-02)

Yahoo News. Weber, Peter. Russia's growing Ukraine occupation partisan resistance problem. 2022. https://news.yahoo.com/russias-growing-ukraine-occupation-partisan-095211601.html (Hämtad 2022-08-02)

38 Yahoo News. Weber, Peter. Russia's growing Ukraine occupation partisan resistance problem. 2022. https://news.yahoo.com/russias-growing-ukraine-occupation-partisan-095211601.html (Hämtad 2022-08-02)

39 Ibid.

40 National Resistance Center. The Exclusion Zone of Resistance: Chornobyl tourist guides organized an underground at the occupied nuclear power plant. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/19/the-exclusion-zone-of-resistance-chornobyl-tourist-guides-organized-an-underground-at-the-occupied-nuclear-power-plant/ (Hämtad 2022-08-02)

British Broadcasting Corporation. Rainsford, Sarah. Ukraine's shadow army resisting Russian occupation. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-62333795 (Hämtad 2022-08-02)

41 National Resistance Center. Ukrainian guerilla massively uncover and hand over the positions of the invaders. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/25/partisans-massively-surrender-occupier-locations/ (Hämtad 2022-08-02)

42 The New York Times. Schwirtz, Michael. Santora, Marc. Behind Enemy Lines, Scouts Help Ukrainians Execute Deadly Strikes. 2022. https://www.nytimes.com/2022/06/10/world/europe/ukraine-russia-war.html (Hämtad 2022-08-02)

43 British Broadcasting Corporation. Rainsford, Sarah. Ukraine's shadow army resisting Russian occupation. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-62333795 (Hämtad 2022-08-02)

44 National Resistance Center. The Exclusion Zone of Resistance: Chornobyl tourist guides organized an underground at the occupied nuclear power plant. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/19/the-exclusion-zone-of-resistance-chornobyl-tourist-guides-organized-an-underground-at-the-occupied-nuclear-power-plant/ (Hämtad 2022-08-02)

45 Центр національного спротиву. Полювання на орлана. Що робити якщо помітили російський безпілотник. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/portfolio/orlan/ (Hämtad 2022-08-02)

46 Foreign Policy. Motyl, Alexander J. Russians Likely to Encounter Growing Guerrilla Warfare in Ukraine. 2022. https://foreignpolicy.com/2022/04/01/ukraine-russia-war-guerrilla-partisans-civilian-militia/ (Hämtad 2022-08-02)

47 British Broadcasting Corporation. Rainsford, Sarah. Ukraine's shadow army resisting Russian occupation. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-62333795 (Hämtad 2022-08-02)

48 Foreign Policy. Motyl, Alexander J. Russians Likely to Encounter Growing Guerrilla Warfare in Ukraine. 2022. https://foreignpolicy.com/2022/04/01/ukraine-russia-war-guerrilla-partisans-civilian-militia/ (Hämtad 2022-08-02)

49 Cable News Network. Liebermann, Oren. Lillis, Katie Bo. Recent attacks on pro-Russian officials in southern Ukraine indicate signs of growing resistance movement. 2022. https://edition.cnn.com/2022/07/01/politics/ukraine-assassination-attempts-kherson-resistance-movement/index.html (Hämtad 2022-08-02)

50 Yahoo News. Dorfman, Zach. CIA-trained Ukrainian paramilitaries may take central role if Russia invades. 2022. https://news.yahoo.com/cia-trained-ukrainian-paramilitaries-may-take-central-role-if-russia-invades-185258008.html (Hämtad 2022-08-02)

51 Bowen, Andrew S. Ukrainian Military Performance and Outlook. Washington, DC: Congressional Research Service, 2022. s. 2.

52 The Economist. Ukraine’s partisans are hitting Russian soldiers behind their own lines. 2022. https://www.economist.com/europe/2022/06/05/ukraines-partisans-are-hitting-russian-soldiers-behind-their-own-lines (Hämtad 2022-08-02)

53 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, 2022, s. 16-17.

54 Department of the Army. TC 18-01.3 Unconventional Warfare Mission Planning Guide for the Special Forces Operational Detachment – Charlie Level. Washington, DC: Department of the Army, 2016, s. 1-1.

55 Ibid. s. 1-5.

56 Fiala, Otto C. Resistance operating concept. Stockholm: Swedish defence university, 2019, s. 38-43.

57 Army Times. Winkie, Davis. Less door-kicking, more resistance: Inside Army SOF’s return to unconventional warfare. 2021. https://www.armytimes.com/news/your-army/2021/09/09/less-door-kicking-more-resistance-inside-army-sofs-return-to-unconventional-warfare/ (Hämtad 2022-08-02)

Army Times. Winkie, Davis. How the US and Europe helped Ukraine prep for insurgency. 2022. https://www.armytimes.com/news/your-army/2022/03/07/how-the-us-and-europe-helped-ukraine-prep-for-insurgency/ (Hämtad 2022-08-02)

58 Department of the Army. ATP 3-18.1 Special Forces Unconventional Warfare. Washington, DC: Department of the Army, 2019, s. 5-34.

59 Ibid. s. 5-38 – 5-39.

The Guardian. Koshiw, Isobel. Ukrainian offensive forces Russia to bolster troops in occupied south. 2022. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/31/ukrainian-offensive-forces-russia-to-bolster-troops-in-occupied-south (Hämtad 2022-08-02)

60 Holmström, Mikael. Den dolda alliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Stockholm: Atlantis, 2011, s. 403, 408-409.

61 Fiala, Otto C. Resistance operating concept. Stockholm: Swedish defence university, 2019, s. 27, 29.

62 Department of the Army. ATP 3-18.1 Special Forces Unconventional Warfare. Washington, DC: Department of the Army, 2019, s. 5-5 – 5-7.

63 Fiala, Otto C. Resistance operating concept. Stockholm: Swedish defence university, 2019, s. 21, 23.