söndag 22 maj 2022

Genom utbildning uppnås förändring

Reflektion

I den svenska säkerhetspolitiska utredningen som genomförts efter den andra ryska invasionen i Ukraina med start den 24FEB2022, framförs ett intressant stycke vilket utgör ingressen till denna inlaga. Enligt den säkerhetspolitiska utredningen kommer, ”President Vladimir Putin, eller en efterföljande likartad regim, sannolikt att leda Ryssland under överskådlig framtid. Även om visionen att på sikt ett fritt, öppet och icke-aggressivt Ryssland måste bibehållas, visar tidigare erfarenheter att förändringar i demokratisk riktning kan reverseras. Detta är något som måste tas i beaktande i den fortsatta säkerhetspolitiska hanteringen av Ryssland”.1

Att den andra ryska invasionen utav Ukraina utgör både ett strategiskt men även, operativt och taktiskt misslyckande får anses vara klarlagt i skrivande stund.2 De ryska väpnande styrkorna har trots att exempelvis nästintill den samlade amerikanska underrättelsekapaciteten, det amerikanska utrikesdepartementets underrättelseavdelning utgör undantaget, ansåg innan invasionen att de skulle kunna uppnå en snabb seger i Ukraina blivit motbevisade i sin förmåga till väpnad strid.3 Vilket utgör ett väldigt intressant akademiskt studieområde de kommande åren inom fältet underrättelsetjänst, i form av hur kunde slutsatsen bli som den blev?

Det ryska strategiska, operativa och taktiska misslyckandet har givetvis blivit ett samtalsämne i den allmänna debatten, märkligt vore annars. Häri ligger nu en överhängande risk, i form av att den ryska militära förmågan hädanefter kommer nedvärderas. Den debatten har inte riktigt kommit i gång än, men den ligger sannolikt runt hörnet. Varvid det kan vara lämpligt att studera historien och hur fort ett utbildningsprogram kan förändra ett lands väpnade styrkor till att bli mer effektiva, även i autokratier, och därmed förändra situationer.

Det tyska fälttåget 1939 i Polen anses i den allmänna diskursen utgöra ett framgångsrikt fälttåg. Så var dock inte fallet, utan en rad brister uppdagades kring de tyska stridskrafternas förmåga att genomföra väpnad strid.4 Konsekvenserna av detta kom att föranleda ett omfattande utbildningsprogram som i mångt fortfarande saknar motstycke i militärhistorien. Tyskland kom att inrätta ett utbildningsprogram för dess militära chefer som var mellan tre och fyra veckor lång. Därtill utbildades förbanden specifikt mot dess kommande uppgifter på västfronten främst strid mot befästningar men även vattenövergångar. Det så kallade ”låtsatskriget” som genomfördes mellan invasionen av Polen och Frankrike, Belgien och Nederländerna kom således utgöra en framgångsfaktor för Tyskland då inget angrepp genomfördes mot Tyskland utan de fick bygga upp sin militära förmåga inför ”Fall Rot”.5

Ett annat historiskt exempel är Egypten och Operation Badr. Den egyptiska förmågan att genomföra väpnad strid motbevisades kraftigt av Israel under det så kallade sex dagars kriget.6 Däremot kom Egypten att motbevisa det antagande som sannolikt rådde innan Yom-Kipur kriget 1973 avseende dess förmåga till väpnad strid. Återigen skedde detta genom att omfattande utbildningsinsatser genomfördes och specifik träning även genomfördes för alla deltagande förband innan den väpnande konflikten påbörjades. Att den inledande striden var en framgång för Egypten får anses utgöra ett faktum, vad som är intressant att notera är hur pass sent ordern för angreppet delgavs för frontförbanden var det bara några timmar innan angreppet påbörjades. Däremot hade inte Egypten förmågan att följa upp de initiala framgångarna efter Israel hade återhämtat sig efter det initiala angreppet.7

Paralleller i det sistnämnda fallet kan dras till hur planeringen för den andra ryska invasionen verkar genomförts. De ryska förbanden förefaller erhållit sin angrepps order väldigt sent exempelvis fick luftlandsättningstrupperna sin uppgift tre dygn innan emedan andra enheter förefaller erhållit order mindre än ett dygn innan,8 trots att en stor mängd ryska förband befunnit sig i gränsområdena intill Ukraina under en längre tid.9 Vad som dock förefaller vara något tvetydigt är mängden utbildning som genomförts för förbanden under tiden de befunnit sig i anslutning till Ukrainas gräns. Här kan det tänkas att Ryssland antagit att dess anställda förband, främst de som ingår i arméförbandens bataljonsstridsgrupper (BSG),10 haft sådan utbildningsståndpunkt att det ej skall krävas någon specifik utbildningsinsats för att påbörja ett angrepp utan de skall redan innehaft den nivån som krävdes.

Att Ryssland kommer uppnå en strategisk seger i Ukraina får i skrivande stund ses som mindre troligt,11 där den enda genombrottsfaktorn som skulle kunna vända på stridsfältet troligen är användande av kärnvapen vilket även ses som mindre troligt i dagsläget.12 Vad som däremot kan komma att inträffa med tanke på att den ryska statsledningens inriktning oaktat om Vladimir Putin fortsatt kommer vara President eller inte13 är att det får ses som högst sannolikt att någon form av omdaning utav de ryska väpnande styrkorna kommer påbörjas där den nu troliga förlustens misstag kommer tillrättaläggas, framförallt hos dess BSG14 då det främst är de som varit involverade i striderna men även dess luftstridskrafters brister torde åtgärdas.15

Avslutningsvis, även om ett underrättelsehaveri sannolikt inträffat i analysen avseende rysk militär förmåga både inom underrättelsevärlden men även den akademiska världen inför den andra ryska invasionen av Ukraina bör, eller snarare måste, vi förbereda oss på att den ryska militära förmågan troligen kommer öka efter vad som i skrivande stund förefaller bli ett strategiskt nederlag Ryssland går tillmötes i Ukraina. Denna ökning kommer uppnås genom analys av den genomförda operationen och riktade utbildningsinsatser på taktisk, operativ och strategisk nivå för att förändra det ryska militära agerandet. Det troliga strategiska nederlaget i Ukraina kan även innebära ett mer revanschistiskt Ryssland i förlängningen, vilket med ett förändrat militärt uppträdande kan bli mer farligt än vad det är i skrivande stund.

Have a good one! // Jägarchefen

Källförteckning

British Broadcasting Corporation 12 (Engelska)

Cable News Network 1 (Engelska)

Regeringskansliet 1 (Svenska)

Royal United Services Institute 1234 (Engelska)

The Wall Street Journal 1 (Engelska)

Agrell, Wilhelm. Yom Kippur-kriget och Sverige 1973. Stockholm: Medströms bokförlag, 2021.

Frieser, Karl-Heinz. Greenwood, John T. The blitzkrieg legend: the 1940 campaign in the West. Annapolis: Naval Institute, 2005.

Dunstan, Simon. Lyles, Kevin. The Yom Kippur War 1973 Vol. 2 The Sinai. Oxford: Osprey, 2003.

Åselius, Gunnar. Krigen under kalla kriget. Stockholm: Medström, 2007.

Slutnoter

1 Ds 2022:7. Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - konsekvenser för Sverige. s. 11.

2 British Broadcasting Corporation. Poole, Thom. Ukraine war: Russia's invasion not going to plan, Nato says. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-61457622 (Hämtad 2022-05-22)

3 Cable News Network. Lillis, Katie Bo. Bertrand, Natasha. US intelligence community launches review following Ukraine and Afghanistan intel failings. 2022. https://edition.cnn.com/2022/05/13/politics/us-intelligence-review-ukraine/index.html (Hämtad 2022-05-22)

4 Frieser, Karl-Heinz. Greenwood, John T. The blitzkrieg legend: the 1940 campaign in the West. Annapolis: Naval Institute, 2005, s. 23.

5 Ibid., s. 24-25.

6 Dunstan, Simon. Lyles, Kevin. The Yom Kippur War 1973 Vol. 2 The Sinai. Oxford: Osprey, 2003, s. 7.

7 Agrell, Wilhelm. Yom Kippur-kriget och Sverige 1973. Stockholm: Medströms bokförlag, 2021, s. 79, 94,

Åselius, Gunnar. Krigen under kalla kriget. Stockholm: Medström, 2007, s. 278-291.

8 Watling, Jack. Reynolds, Nick. Operation Z: The Death Throes of an Imperial Delusion. London: Royal United Services Institute, 2022, s. 3.

9 British Broadcasting Corporation. Brown, David. Ukraine conflict: Where are Russia's troops?. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-60158694 (Hämtad 2022-05-22)

10 Royal United Services Institute. Grau, Lester W. Bartles, Charles K. Getting to Know the Russian Battalion Tactical Group. 2022. https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/getting-know-russian-battalion-tactical-group (Hämtad 2022-05-22)

11 The Wall Street Journal. Mauldin, William. NATO Chief Says Ukraine Can Win Against Russia. 2022. https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-05-14/card/nato-chief-says-ukraine-can-win-against-russia-NQ2nHm6eSXt3KqR8LjFB (Hämtad 2022-05-22)

12 Royal United Services Institute. Chalmers, Malcolm. This War Still Presents Nuclear Risks – Especially in Relation to Crimea. 2022. https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/war-still-presents-nuclear-risks-especially-relation-crimea (Hämtad 2022-05-22)

13 Ds 2022:7. Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - konsekvenser för Sverige. s. 11.

14 Royal United Services Institute. Grau, Lester W. Bartles, Charles K. Getting to Know the Russian Battalion Tactical Group. 2022. https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/getting-know-russian-battalion-tactical-group (Hämtad 2022-05-22)

15 Royal United Services Institute. Bronk, Justin. Is the Russian Air Force Actually Incapable of Complex Air Operations?. 2022. https://rusi.org/explore-our-research/publications/rusi-defence-systems/russian-air-force-actually-incapable-complex-air-operations (Hämtad 2022-05-22)