onsdag 30 oktober 2013

Telekrigare och flygetyg

Sammanfattning

Att Ryssland genomför en modernisering och reformering som nu även börjar ge frukt kan inte undgått någon. Två exempel på detta belyses i detta inlägg, men då med tyngdpunkt på det västra militärdistriktet (MD V) vilket bör ses som det av intresse för Svenska förhållanden. Vad som är intressant är dels tillförseln av ny materiel till MD V dels den höga utbildningsståndpunkten hos televapenförbanden inom distriktet.

Analys

Den första intressanta nyheten är att befäl ur MD V har korats som bästa telekrigare vid de försvarsgrensgemensama mästerskapen i telekrigföring som de Ryska väpnade styrkorna genomför vartannat år. Tävlingen genomfördes i Tambov Oblast vid det försvarsgrensgemensama centret för telekrigföring.

Deltagande i tävlingen var 30 officerare från televapenenheter ur samtliga försvarsgrenar samt ur de fyra militärdistrikten. Tävlingen genomförs i tre steg, i steg 1 tävlar man inom respektive förband/enhet om vem som är bäst, steg 2 tävlar de bästa ur respektive enhet inom militärdistriktet, steg 3 möter finalisterna ur respektive militärdistrikt varandra.

De teoretiska tävlingsmomenten har bl a omfattat prov på teknisk information rörande televapensystem samt taktiskt utnyttjande av systemen, likväl har även prov genomförts på organisationsstrukturer och ledningsmetoder av televapenförband. De praktiska tävlingsmomenten har bl a omfattat lokalisering av elektroniska källor, televapeninsats mot radiotrafik, navigeringsdata och radarsystem.

Tävlingen syftar ytterst till att öka förbandens förmåga till telekrigföring och stimulera enskilda till att fördjupa sig inom området, något som verkar bära frukt. Deltagarna från MD V kom att bli placerad som etta i fem (5) av de elva (11) tävlingsgrenarna, likväl blev Kaptenen Vyacheslav Khatuntseva ur Östersjöflottans televapenenhet bäste enskild telekrigare. Vid förra genomförandet av tävlingen 2011 blev även MD V bästa militärdistrikt.

Att Ryssland har lagt stor vikt på televapenförband samt utrustning för elektronisk krigföring är i sig ingen stor nyhet, men att man inom MD V för andra gången i rad är vinnare i denna tävlingen är mycket intressant, vilket i sig kan tyda på att man genomfört en kraftsamling på dessa resurser till just detta distrikt samt att man väljer att prioritera förbandstypen.

Nästa intressanta nyhet är att man inom MD V i dagarna mottagit MI-35M. MI-35M är i grunden en export variant av MI-24, produktionen av MI-35M påbörjades 2005, MI-35M är en av de modernaste attackhelikoptrarna som de ryska väpnande styrkorna förfogar över i dagsläget. Utöver de Ryska väpnade styrkorna så används MI-35M av Azerbajdzjan, Brasilien och Venezuela.

Totalt sett skall de Ryska väpnade styrkorna förfoga över 49 stycken MI-35M. Två (2) stycken beställningar har genomförts varav en (1) beställning omfattar 22 stycken och en (1) beställning omfattande 27 stycken, leveranserna skall vara färdig vid 2014 av helikoptrarna. Ser man på den genomförda tilldelningen är det initialt MD S som tilldelats MI-35M för att nu även tilldelas i MD V.

MI-35M kan verka dels inom såväl kalla som varma (öken) temperaturområden dels på höga höjder (bergsterräng). Helikoptern är anpassad för att kunna verka under dygnets samtliga timmar samt att kunna baseras på tillfälliga baseringsplatser.

MI-35M har en total längd av 21,6 m och en vingbredd på 6,5 m samt en höjd av 6,5 m. Den kan bära åtta (8) skyttesoldater eller en nyttolast på 2,400 kg. Den har en maxhastighet av 310 km/h och har en normal räckvidd på 460 km vilket kan ökas till 1,000 km med extra tankar. Den har en operationell flyghöjd av 5,400 m.

Beväpning är 23 mm akan (GSh-23V). Åtta (8) stycken 9K113 eller 9M120. Åttio (80) stycken S-8 (80 mm) raketer och tjugo (20) stycken S-13 (122 mm) raketer. Vad avser motmedelssystem för MI-35M finns radarvarnar, laservarnare, IR störare samt metallremsor och värmefacklor likväl har IR-dämpning genomförs vid utblåst för motorerna.

MI-35M är i sig ingen revolutionerande konstruktion utan bör snarare ses som en livstidsförläggning av MI-24 konceptet men att man istället för att byta ut utrustningsdetaljer såsom på strv 122 så väljer man att ta ursprungskonstruktionen och bygga på med nya delar ifrån grunden. Dock bör man inte underskatta helikoptertypen därav för den är en formidabel motståndare mot ett markstridsförband och framför allt då fottrupp.

Slutsatser

Det intressanta med dessa två nyheter är att det visar på att man inom MD V enligt den uttalade inriktningen att kunna möta en högteknologisk motståndare d v s västliga stridskrafter är att man lever upp till den. Tydligt är även att man satsar på utbildningen inom MD V som ovanstående information visar så är det för andra gången i rad som MD V vinner telekrigföringstävlingen. Vilket tyder på en tydlig vidmakthållning och fortbildning i o m att tävlingen genomförs varannat år.

Varför är detta då viktigt att ta hänsyn till? Börjar man titta på de system som de Ryska väpnade styrkorna förfogar över för televapeninsatser, så ser man att dessa är relativt ”skräddarsydda”. För att påverka just de vapensystem som västliga stridskrafter förlitar sig på i en stor omfattning dvs precisionsvapen men även inhämtningssystem. Därav minskar direkt förmågan, att utnyttja dessa vapensystem mot en motståndare med låg teknologisk nivå ger god effekt men att utnyttja det mot en med högre teknologisk förmåga kommer bedömt ge en klart försämrad effekt.

Att MD S har tilldelats MI-35M faller sig naturligt med de lågintensiva konflikterna som finns i området. Att man dock påbörjar leveranser nu till MD V är intressant, av vad jag fått fram via OSINT just nu så är MD V det andra militärdistriktet som erhåller systemet. Detta kan å ena sidan betyda att helikopterflottan av MI-24 är ålderstigen något ofantligt inom distriktet. Men å andra sidan kan det betyda att man ser någon form av hotbild mot distriktet vilket då skulle rimma mycket dåligt mot t ex försvarsberedningens analys där man framför allt framhåller att hotet finns mot MD Ö, något som förövrigt förnekats från officiellt ryskt håll att nu senast med uttalande om att Kina ej utgör något form av hot mot Ryssland.

Således blir själva essensen av inlägget att man tillmäter MD V en stor vikt inom de ryska väpnade styrkorna. Samt att man mycket väl kan tänka sig att man från Ryskt håll ser de angränsande länderna mot MD V som en presumtiv motståndare vid någon form av situation. Med hänsyn till prioriteringen av tillförsel av ny materiel samt den bedömda prioriteringen av åtminstånde en typ av spetsförband.

Have a good one! // Jägarchefen

Källor

Airforce Technology 1 (Engelska)
Ryska Försvarsministeriet 1, 2 (Ryska)
RIA Novosti 1 (Engelska)

torsdag 24 oktober 2013

Grattis spetsnaz!

Sammanfattning

Likt tidigare inlägg så är det tydligt att Ryssland satsar på sina spetsnazförband och tillför dem dels nya förmågor för att kunna lösa sina uppgifter dels ny utrustning för att bistå dem i detta. Att man ej räds för att genomföra en långsiktig satsning är tydligt med införandet av förberedande utbildning för ungdomar till just spetsnazförbanden.

Analys

Varje år firar man Spetsnaz den 24 oktober. Således även iår när man firar sin 63 års dag efter inrättandet 1950. De Ryska Spetsnaz förbanden har kommit en lång väg och är i vissa discipliner betydligt bättre utbildade än dess västerländska motparter, framför allt besitter de grundkunskaper m h t att man ej förlitar sig i lika stor omfattning på teknisk materiel som vi i väst, vilket i mina ögon gör dem mer välutbildad.

Likväl så meddelande man 131024 att de ryska Spetsnazförbanden skall växa i storlek samt att förbanden kommer tillföras ny och mer avancerad teknisk utrustning. Målsättningen är att Spetsnazförbanden till Januari 2016 skall vara ombeväpnade och bytt ut 30% av sin utrustning till modernare sådan. Likväl så påtalade man att Spetsnazförbanden hade uppnått utmärkta övningsresultat under Zapad'13.För en mycket gedigen genomgång om de ryska specialförbanden kan jag varmt rekommendera Lars Gyllenhaals & Joakim Von Brauns senaste bok Ryska elitförband.

Stor del av rekryteringen till Spetsnaz under Sovjettiden skede att man i ett tidigt skede via DOSAAF vilket är en friviligorganisation för ungdomar identifierade lämpliga kandidater för Spetsnazförbanden. Enkelt beskrivet står DOSAAF för Frivillig Sällskapet för främjande av armén, flygvapnet och marinen.

DOSAAF grundades under Sovjettiden och dess syfte var att ingjuta patriotism, stärka den fysiska konditionen hos ungdomarna i Sovjet. Organisationen hade även den viktiga uppgiften att utbilda ungdomar i grundläggande militära färdigheter såsom vapentjänst, fordonstjänst och fallskärmshoppning. Något som man även har fortsatt med efter Sovjetunionens fall. Vilket leder oss fram till vilka åtgärder vidtar man i dagens Ryssland för att rekrytera mot de ryska Spetsnazförbanden?

I Volgograd har tolv (12) ungdomar genomfört en förberedande värnpliktsutbildning för dels Spetsnazförband dels Svarta havsflottans marininfanteri. Den förberedande värnpliktsutbildningen har varit ett försöksprogram. Ungdomarna valdes ut efter dels grundliga fysiska och psykiska undersökningar dels att de själva uttryckt en vilja att få tillhöra det Ryska jägar- och specialförbandssystemet.

Initiativtagare till detta försök har varit dels Centrumet för spirituell, moralisk och patriotisk skolning i Volgograd dels ett regionalt förbund för veteraner från de ryska specialförbanden. Man anser att försöket har fallit väl ut och avser nu genomföra det två gånger per år för att förbereda nya rekryter för dels vårinkallelserna dels höstinkallelserna.

Ungdomarna ha bl a erhållit utbildning i fältarbetstjänst (minor, sprängmedel), karttjänst (orienteringsutbildning m m). Likväl har grundläggande stridsutbildning genomförts såsom närkamp, sammanstötsförfarande, eldöverfall m m. Tre stycken grundläggande fallskärmshopp har även genomförts från 800 m höjd.

Under utbildningen har man prövats kandidaternas förmåga och motivation inför Spetsnaz utbildning, likväl som psykisk stabilitet, fobier men även om de skulle ha post-traumatisk stress av någon händelse tidigare i sitt liv.

Att man genomför detta kan tyda på att man börjat hamna i liknade situation som i Sverige där den initiala utbildningsståndpunkten hos de ungdomar som söker sig till jägarförbanden är för låg. Med initialutbildningsståndpunkt menar jag t ex att man ej har med sig t ex orienteringskunskaper som man tidigare erhöll i skolan, en låg nivå i vad som för ca 20 år sedan ansågs normala skogskunskaper m m.

En annan intressant nyhet är att man har genomfört utbildning och övning med Spetsnazförbanden på Kolahalvön (MD V) i strid, spaning och förflyttning i bergs- och fjällterräng. Inom Svenska Försvarsmakten är det Arméns jägarbataljon (AJB) som är funktionsbärare för bergstjänsten inom Försvarsmakten, något som främst visade sig vid Herkulesolyckan vid Kebnekaise 2012. Vad som även framkom vid detta arbeta var att AJB hade en unik förmåga inom hela Norden kring denna verksamhet.

Således har Ryssland även nu gjort bedömningen att man måste ha denna förmåga inom MD V och då främst förbanden vid Barens regionen. Utbildningen som genomförts har omfattat, isklättring, klättring, förflyttning vid/på klippor samt förflyttning i fjällterräng omfattande hindertagning såsom vattenövergång. Utöver detta har även utbildning genomförts i hur strid samt spaning genomförs i fjäll- och bergsterräng.
Likväl har utbildning i dold förflyttning genomförts samt överlevnadsutbildning i bergs- och fjällterräng. Likväl har förbandets prickskyttar erhållit särskild utbildning i agerande i bergs- och fjällterräng, något som skiljer sig markant framför allt avseende ballistik kontra ett agerande på lägre höjder.

Likväl en intressant sak som belyses avseende tillämpningsdelen av utbildningen är att man övat agerande vid sambandsbortfall och därmed att förbanden måste agera självständigt. Det vill säga att man agerat enligt uppdragstaktikens grundlinjer, enheten på plats är den som avgör hur man skall lösa uppgiften med de tillgängliga medlem som finns.

Utöver utbildning och övning i bergsförmåga i MD V så genomför man just nu en två (2) månaders lång utbildning i MD S som syftar till att förbättra spaningskompaniernas bergsförmåga. Det rör sig om 400 stycken spaningssoldater som erhåller utbildning i agerande i bergsterräng på 1,500 - 2,500 meters höjd över havet. Utöver den renodlade bergsutbildning erhåller de även utbildning förflyttning, maskerings, spaningstjänst och strid i bergsmiljö.

Inom MD S genomfördes i slutet av September månad 2013 en intressant övning med Spetsnazförband (spaningskompani lokaliserad i Abchazien) i militärdistriktet. Övningen kom att genomföras i såväl littoral-, rural- som bergsmiljö. I övningen deltog cirka 100 personer. Under övningen har utbildning genomförts i utnyttjande av GLONASS system samt utnyttjande av bärbara marksensorer för upptäckt och lokalisering av en motståndare.

Utbildning/övning har även genomförts i eldöverfall och överfall. Övningarna har även genomförts med skarp ammunition varav en tredjedel (1/3) har genomförts i mörker. Utöver detta har förbandets prickskyttar övats i strid, förflyttning och maskering i bergsterräng och då även antiprickskyttetjänst dvs att lokalisera motståndarens prickskyttar och nedkämpa dem.

Likväl så tilldelas spetsnazförbanden mer och mer avancerad utrustning. 131024 kunde man läsa hos RIA Novosti hur man beskrev hur spetsnazförband inom MD Ö hade utnyttjat mini-uav för att lokalisera en motståndare och därefter genomföra eldöverfall mot honom för att nedkämpa han. Således så har man nu kommit mycket långt i utnyttjandet även av stridstekniska UAV i Ryssland.

Slutsatser

Tydligt likväl som jag skrev i våras är att man satsar på spetsnaz förbanden. Vad som är intressant är införandet av den tekniska utrustningen i förbanden, om detta kommer göra dem bättre eller sämre återstår att se. Börjar man förlita sig för mycket på teknisk utrustning riskerar man att tappa grundläggande förmågor såsom orientering m m.

Likväl är det mycket intressant att se att de verkar övergå till en mer västerländsk ledningsfilosofi åtminstone för jägar- och specialförbandssystemet där man övar förbanden hur man skall agera självständigt utan att ha samband med högre chef. Nu har Ryssland på de högre nivåerna tillämpat en form av uppdragstaktik men på de lägre nivåerna har det varit oerhört direktstyrt. Detta är således något som bör följas m h t min uppfattning är att om man skall få riktigt effektiva jägar- och specialförband krävs det att dessa får "blomma" ut fullständigt med hjälp av de grundläggande tankarna bakom just uppdragstaktik.

Likväl är det tydligt att man tänker långsiktigt i sin rekrytering till just spetsnazförbanden likt man har gjorde tidigare under Sovjettiden. Förberedande utbildning av ungdomar lockar säkert många presumtiva "aspiranter". Detta möjliggör att man kan grundutbilda dem på grundläggande kunskaper i ett tidigt skede och därmed snabbt höja deras förmåga då de påbörjar den egentliga utbildningen. Likväl kan man genomföra en grundligare selektering innan de påbörjar utbildningen.

Likväl är det mycket intressant att man börjat införa bergsförmåga för spetsnazförbanden i de norra delarna av MD V, något som Sverige tidigare har varit rätt unika att besitta i Barens regionen. Vad orsaken till införandet av denna förmåga kan vara kan man i dagsläget bara spekulera men, bedömt handlar det om att man vill behärska förflyttningssätt i alla attityder på markarenan och att kunna förflytta sig i bergsmiljö möjliggör att kunna komma i en oväntad riktning.

Have a good one! // Jägarchefen

Källor

FMSO 1 (Engelska)
Ryska Försvarsministeriet 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Ryska)
RIA Novosti 1, 2 (Ryska)


måndag 21 oktober 2013

FM Org 18 ur ett Arméperspektiv

Det har den senaste tiden varit bristande aktivitet både på bloggen och twitter, detta beror på FM Org 18 arbete samt efterföljande återhämtning efter arbetet har gjort att både bloggande och twittrande fått stå åt sidan för att ta hand om viktigare saker. Nedan kommer några reflektioner kring detta arbete, det som berörs är uppgifter som finns i öppna handlingar och som jag vet har givits vid genomgångar vid personalorienteringar o dyl.

Reflektion

Under de gångna veckorna har det ute på Förbanden rått febril aktivitet främst på 5-sektionerna, detta har givetvis berott på FM Org 18 arbetet som genomförts, bedömt så lär detta börja blomma ut i media i närtid vad omfattningen och konsekvenserna av detta blir nu när Arméns OrgE (Organisationsenheter) har inlämnat sina svar. Enkelt beskrivet så är detta arbete en vidareutvecklingen av RB5 arbetet som Försvarsmakten lämnade in svar på till Regeringen tidigare i höst. C LEDS har gett direktiven för FM Org 18 arbetet och C PROD leder detta arbete. Vilket syftar till att minska antalet kontinuerligt tjänstgörande i Försvarsmakten och öka andelen tidsvistjänstgörande.

Målsättningen med införandet av FM Org 18 är att Försvarsmakten successivt skall anpassa personalstorleken intill införandet av FM Org 18, för att undvika omfattande och snabba omstruktureringar. Under första kvartalet 2014 skall en tydlig målbild finnas för 2018, vilket Försvarsmakten kommer delge respektive Organisationsenhet (OrgE) dvs hur man skall ta sig från dagens FM Org 13 till FM Org 18. Arbetet kommer genomföras i fyra steg, steg 1 genomförs intill 131101, steg 2 intill 140201, steg 3 intill 140330 och steg 4 intill 140907.

Något man således skall ha med sig i hela FM Org 18 processen är att organisationen skall ej vara intagen förrän 2018. Försvarsmakten kommer således bedömt under KV III-IV 2014 och därefter påbörja införandet av organisationen. Så mycket vatten kommer hinna rinna under broarna innan FM Org 18 som helhet är införd samt det sker ett riksdagsval 2014 likaväl kan vända upp och ned på hela processen.

Totalt sett så kommer Försvarsmaktens kontinuerligt tjänstgörande i organisationen 2018 enligt nu föreslagna siffror bestå av OFF/K 2,694 st, SO/K 5,052, CF/K 1,377, CR/K 3,435 och GSS/K 6,183 totalt 18,991 kontinuerligt tjänstgörande inom Försvarsmakten.

Det är således dessa ramar som respektive OrgE har erhållit uppgift att anpassa sina organisationer utefter, givetvis tillkommer tidvistjänstgörande (benämns numera deltidstjänstgörande) personal. Vad som är intressant i detta är att det är under relativt knappa tidsförhållanden som respektive OrgE har erhållit uppgiften att komma med ett förslag hur deras OrgE skall utformas. Alla som har hållit på med organisationsarbete vet att detta ej är något som man bara "hasplar" ur sig. I denna process har OrgE haft cirka två (2) veckor på sig att analysera och komma dels med förbättringsförslag dels konsekvensbeskriva de förslag på ny organisation som de erhållna ramarna har gett.

Seriositeten i den ställda uppgiften kan klart ifrågasättas, att man skall kunna arbeta under tidspress och fatta beslut kommer givetvis med jobbet men och detta är ett stort men, man genomför ej stora organisationsförändringar under tidspress och med organisationsförändringar menar jag nu att man tar fram hur den nya organisationen skall se ut som, på så pass kort tid. Överblicken över de konsekvenser förändringarna kan få kan enbart ses ur det korta perspektivet med de analyser som har genomförts nu och vi lär få leva med organisationsförändringarna under en längre tid därav kan man ifrågasätta seriositeten i den ställda uppgiften.

Likväl när nu respektive OrgE redovisar hur man löst de ställda uppgifterna till PROD A ,131021, så är det ej längre OrgE som äger uppgiften utan PROD A som fortsätter arbetet. Utifrån de olika konsekvensbeskrivningar som OrgE lämnat så kommer bedömt omflyttningar av ramar genomföras för att begränsa skadeverkningar m m. Således det förslag som man bedömt lämnar in lär ej vara detsamma som man får tillbaka att ta ställning till.

Men något som man även måste ha med sig genom hela processen är att nu när OrgE konsekvensbeskrivningar och förslag på ny organisation redovisas för PROD A så kommer bedömt ryktesspridningen vara i full gång. Alla vi som varit med genom ett antal försvarsbeslut och omorganisationer vet att det kommer komma. Vad man kan hoppas i denna vända i och med att den är så utdragen är att detta minimeras. Att folk inte har bättre saker för sig än att baktala andra förband är mycket beklämmande. Alla delar i insatsorganisationen som finns just nu behövs, därav är ingen bekänt av att få höra genom ryktesspridning att deras enhet skall läggas ned eller få kraftiga reduceringar.

Utifrån de nuvarande anvisningarna kommer Armén bestå av följande organisation,


Storlekar på respektive enhet finns och har delgivits, men dessa är i detta läge högst ointressanta i och med att med största sannolikhet kommer det bli någon form av ändring någonstans rörande personalmängder m h t att PROD A kommer äga processen från och med nu.

Vän av ordning ser utifrån de föreslagna förbandstyperna att det enbart finns två typer av manöverförband (mekaniserade bataljoner och motoriserade skyttebataljoner) detta ger att brigadstrukturen kan bli likformig. Grunden till de två tilltänkta brigaderna kommer bestå av två (2) mekaniserade bataljoner samt en (1) motoriserad skyttebataljon, därefter "kläs" brigaderna på med funktionsförband. En mycket intressant sak är att man från de mekaniserade plattformarna vill återgå till 122/90 konceptet på mekaniserad bataljon. Vad som även är positivt är att organisationsförändringarna har medgett att man återinför Brigadspaningskompanier inom Armén.

Vad kan man då säga om denna process, som jag skrev tidigare har det gått fort på gränsen till mycket fort. Under själva arbetet har förändringar skett kontinuerligt avseende ingångsvärdena. Dock så skall man ha klart för sig att man även på PROD parallellt har bearbetat uppgiften och därmed det som skett är en form av parallellplanering och då uppstår sådana friktioner. Men ur mitt förmenande har detta trots allt fungerat bra, problematiken berör snarare att Försvarsmakten har fått dessa anvisningar i grund och botten. Går man in och läser personalsektionernas redovisningar för KV III 2013 från arméförbandens OrgE är det ingen munter läsning från vissa håll och kanter. Att man då från Regeringen anmodar att spara med 500 miljoner på de fasta lönekostnaderna rimmar mycket, mycket illa med vad OrgE redovisar uppåt avseende personalläge och arbetsbelastning.

Detta är själva "klon" ur mitt perspektiv, Regeringens budgetramar håller inte för vad det nya Försvaret kostar, således dra ned på personalen, men om vi redan nu är på bristningsgränsen på att klara av att lösa våra uppgifter, hur kan man då komma med en sådan anmodan, för jag har mycket svårt att se att HKV ej har redovisat dessa värden för våra folkvalda. Är det då så att man tänkt genomföra en tydlig ambitionssänkning från våra folkvalda till de ställda uppgifterna för Försvarsmakten? Oklart som jag ser det just nu att det kommer komma några ambitionssänkningar, men då är vi återigen enbart i lindan av FM Org 18 arbetet så det kan mycket väl komma sådana.

Men då blir frågan vad är det i slutändan för Försvarsmakt vi får, är det verkligen det våra medborgare vill ha och förstår de verkligen vad det är? För i mångt och mycket är det ett demonstratorförsvar vi har nu dvs vi har i huvudsak singularis av förmågor som krävs för att bibehålla kompetens vid en anmodan att växa i storlek för att ej ha en för lång "uppförsbacke" att ta igen. Det som tas fram nu är inget man genomför seriöst nationellt försvar med, visst vi kommer kunna göra någonting i händelse av ett väpnat angrepp mot oss. Men vad är Tröskeleffekten med denna organisation, det är inte så att det skulle skrämma någon presumtiv motståndare i vårt område. Samt återigen så nedgår vi i operativ effekt, med dessa ständiga neddragningar vilket rimmar mycket illa med den effektökning vi ser på andra sidan Östersjön.

Sen kommer vi till nästa del i denna "kråksång" andelen deltidssoldater skall öka i mängd, detta har varit en styrande anvisning från våra folkvalda hela tiden. Men då är frågan, vilken form av gripbart Försvar är det de facto vi har med dessa deltidssoldater, jag skulle vilja påstå att det är i samma nivå som med de värnpliktsförband vi hade under 2000-talet. Det är EJ så att dessa förband snabbt skulle kunna mött ett liknande scenario som vid Georgien 2008. Det hade vi kunnat göra med det gamla invasionsförsvaret m h t snabbmobiliseringsförband som fanns geografiskt utsprida, nu finns inte detta. Förband X kan ha Y antal soldater 100 mil ifrån sin inställelseplats, att då tro att man i händelse av ett skymningsläge snabbt kommer trycka på knappen för att förflytta dessa är naivt.

Så just nu anser jag att våra folkvalda ger dubbla budskap man vill ha en Försvarsmakt som i huvudsak består av deltidssoldater, men man vill inte ha ett värnpliktsförsvar? Vad är skillnaden i detta, förutom att deltidssoldaten är arbetstidsreglerad under sin utbildning, vi får ej ha dem längre än 6 månader efter genomförd GMU för att genomföra förbandsutbildning, vem tror på allvar att man får krigsförband som har en hög KDU (Krigsduglighet) på 6 månaders arbetstidsreglerad utbildning, det är i praktiken 3-4 månaders utbildning i det gamla värnpliktsförsvaret då personalen som utbildades ej var tidsreglerad. Nu är det ju inte så att Försvarsmakten ej har påtalat detta problem, det är min bestämda uppfattning att så har skett, sen är frågan vad våra folkvalda gjort av denna information.

Summa kardemumma av detta då är ur mitt arméperspektiv att detta faktiskt sköts mycket bra, trots den begränsade tiden som funnits tillgodo. FM Org 18 problematiken finns inte i Försvarsmaktens led utan detta är i grunden ett problem som skapats av en övergång till yrkesförsvar, som inte hanterats på ett adekvat sätt av våra folkvalda där man varken gett Försvarsmakten möjlighet eller ramverk att hantera situationen. 

Have a good one! // Jägarchefen

måndag 14 oktober 2013

Handling ger konsekvens...

Reflektion

Idag meddelade Regeringen att det finns ett formellt beslut på att det blir Svenskt deltagande i NRF (Nato Response Force) samt ett deltagande i NRF övning Steadfast Jazz i November månad 2013 enligt tidigare uppgifter skulle man deltaga med stabsofficerare vilket även nu NATO bekräftar.

I sig är detta positivt, all form av samövning är bra för Försvarsmakten ur min horisont. Detta ur det helt krassa konstaterandet att vi har inte tillräckligt med förband för att kunna försvara vårt land än mindre vår 270 mil långa kust. Därav krävs det samövning för att smörja upp samarbete, lednings och lydnadsförhållanden m m. Allt för att i händelse av en konflikt kunna samarbeta med andra nationer.

Men denna handling kommer bedömt leda till någon form av respons eller kalla det konsekvens om man vill från Ryssland. Finland har sedan 2009 deltagit i NRF vilket de facto har knyt dem närmre till NATO än vad Sverige varit. Att nu även Sverige aktivt påbörjar deltagande i NRF gör att vi även knyts närmre till organisationen. Således ger det att Östersjön ur Rysk synvinkel bedömt kommer ses som ett NATO innanhav.

Bedömt det vi kommer få se, är att den övningsverksamhet som varit på en tydligt uppåtgående trend kan bli än mer aktiv för att skicka ett tydligt budskap främst riktat mot Sverige. Samt politiska utspel från den Ryska statsledningen. Vän av ordning ställer sig då frågan kan inte det här slå tillbaka på dem själva om de gör det? Jo det är helt riktigt men se på hur de agerat mot t ex Ukraina och Moldavien rörande undertecknandet av frihandelsavtal med EU. Alla är rörande eniga om att detta enbart stärker dessa två nationers vilja att ansluta sig till det, men trots det så fortsätter man.

Vad beror detta på då? Min bedömning kulturella skillnader i hur vi väljer att se på olika saker. Så pass enkelt är det och det vi ur ett svenskt utrikes- och säkerhetspolitiskt agerande ser som normalt går stick i stäv med hur Ryssland ser på saker och ting inom den sfären. Att Ryssland vill vara en stormakt och åtnjuta den respekten det inger råder det inget tvivel om. Betänk bara på hur situationen har förändrats. Hade man ställt frågan om Ryssland skulle agera unisont med t ex USA linjer i slutändan rörande säkerhetspolitiska frågar för 4 år sedan hade de flesta sagt ja. Nu är situationen annorlunda se bara på hur Ryssland agerade senast i Syrienkonflikten. Alla var mer eller mindre säkra på att något skulle ske, ja det gjorde det men Ryssland omkullkastade alla planer, detta har gett dem vatten på kvarnen för att kunna agera mer självständigt.

Likväl agerar man mer aggressivt nu, se bara på den senaste "handelskonflikten" mellan Litauen och Ryssland. Officiellt rör det sig om handel, men skrapar man på ytan så ser man tydligt att det hela handlar om att försöka påverka främst Ukraina och Moldavien till att ej underteckna frihandelsavtalet med EU. Att man då väljer att gå på så hårt mot dels ett NATO land dels just nu EU ordförande land tyder på att man inte är rädd för att agera än mindre leva upp till det man lovar.

Vilket leder mig fram till själva essensen av detta reflektionsinlägg. Om ni följt bloggen så vet ni att jag tidigare har refererat till Premiärminister Dmitry Medvedev uttalande i Juni 2013 där han förklarar att om Sverige och Finland ansluts närmre till NATO eller blir NATO medlemmar så kommer detta kräva någon form av respons från Ryssland. Ja nu har Sverige tagit ytterligare ett steg närmre NATO...

Have a good one! // Jägarchefen

Källor

Reuters 1
Regeringskansliet 1

söndag 13 oktober 2013

Riktad opinionsbildning?

Sammanfattning

Bedömt så genomförs det i Ryssland en riktad opinionsbildning från dels delar av den Ryska statsledningen dels intressegrupperingar i Ryssland som tjänar på att ha en vis grad av spänningar mellan Ryssland och andra länder. Väst i form av USA och EU har tappat initiativet i Ryssland för att kunna motverka dessa strömningar främst pga införandet av den s k "agentlagen". Där bl a NGO och andra intressegruppers arbete försvåras markant. Den riktade opinionsbildningen bör noggrant följas m h t den ger strömningar inom landet som lätt kan vändas i någon riktning vid ett förändrat säkerhetspolitiskt läge och därmed mobilisera Rysslands moraliska styrka mot ett gemensamt mål d v s en yttre fiende.

Analys

RIA Novosti delgav 131011 resultat från Levada Center senaste opinionsundersökning rörande de Ryska medborgarnas syn på Väst och då främst de Förenta Staterna och den Europeiska Unionen. Siffrorna i denna opinionsundersökning är allt annat än en munter syn att ta del av.

Till saken hör att Levada Center anses vara det mest opartiska undersökningsinstitutet i Ryssland just nu. Att det då är de som delger nedanstående siffrorna som vi kommer ta del av gör hela rapporteringen än mer anmärkningsvärd. Således bör dessa opinionssiffror tas på allvar och inte negligeras som någon form av riktad informationsspridning.

Undersökningen genomfördes mellan den 20 och 24 September 2013. 1601 individer tillfrågades över 18 års ålder på 130 platser inom 45 regioner av Ryssland. Den statistiska felmarginalen skall enligt Levada Center vara 3.4%

Vad avser Förenta staterna har andelen som har en mycket positiv inställning gått från 12% 1997 till 3% 2013. Andelen som har en mycket negativ inställning ökat från 7% 1997 till 13% 2013. Likväl har andelen som har en dålig inställning ökat från 12% 1997 till 36% 2013.Vad avser den Europeiska unionen så har andelen som en mycket positiv inställning till unionen har sjunkit från 9% 2003 till 4% 2013. Andelen som har en mycket dålig syn på unionen har ökat från 2% 2003 till 5% 2013. Likväl har andelen som har en generellt dålig inställning till unionen gått från 9% 2003 till 24% 2013.Intressant att notera är att den rådande konflikten till Ukraina ej har påverkat den allmänna opinionen mot landet än, 2002 hade 7% mycket dålig inställning, medan 2013 hade enbart 3% det. Dock så är inställningen till Georgien fortfarande mycket dålig, i oktober 2002 hade 51% en mycket dålig inställning fortfarande 2013 har 43% dock inte närheten av 2008 års notering med 75%.


Levada Center ställde även ett antal fördjupningsfrågor rörande Ryssarnas inställning till USA. På frågan om vilken roll USA har i att påverka i världen så ansåg 10% att påverkan skedde i en positiv riktning medan hela 50% ansåg att påverkan skedde i en negativ riktning. Ett antal påståendes ställdes även t ex USA försöker få andra länder att följa internationella lagar men följder dem ibland inte själv, på detta höll 71% med av de tillfrågade.

Än mer intressant är rapporteringen som Rysslands Offentliga Opinions Undersöknings Centrum (VTsIOM) kom med under denna vecka. Där hela 46% av de tillfrågade trodde att ett nytt kallt krig scenario var möjligt. Dock så ansåg 48% att det var omöjligt. Således tror nästan varannan Rysk medborgare enligt denna undersökning att ett nytt kallt krig kan vara antågande. VTsIOM hade tillfrågat 1,600 personer i 130 städer över hela Ryssland och den statistiska felmarginalen är under 3,4%.

Men dessa siffror är det tydligt att västländerna som helhet har misslyckats i Ryssland att förmedla en positiv bild kring sig. Dels beror detta bedömt till del på de nyinrättade s k "agentlagarna" som omöjliggör till del västlig påverkan genom s k "soft power" i Ryssland. Dels beror detta även bedömt på en djupt rotad generell misstro mot väst och då USA i synnerhet som finns i den Ryska kulturen sedan Sovjettiden.

Men den intressanta frågan som uppstår, är varför är statistiken så tydlig? Varför har Ryssland en avog inställning dels mot USA dels mot den Europeiska Unionen och därmed indirekt även de länder som är anslutna till unionen? Denna fråga är definitivt inte lätt att besvara men till del kan svaren finnas i den ordinarie Ryska nyhetsrapporteringen.

Nedan kommer jag ta några exempel på uttalanden från det första halvåret av 2013. Samtliga uttalanden finns på Engelska under källor, för att de ej ryskspråkiga skall kunna ta del av dem. Går man på Ryska källor så kan man finna betydligt fler uttalanden.

Det första uttalandet i Januari i år kommer från Vice Premiärminister Dmitry Rogozin, då han på Twitter skrev "Skaka borgare! Ni är färdiga!" rörande sjösättningen av den strategiska robotubåten Yury Dolgoruky. Uttalandet i sig kan te sig harmlöst men anspelningen på borgare kommer från Sovjeteran och åsyftar då väst och de kapitalistiska staterna. Retoriken är tydlig, samt vilken del av världen som ses som en presumtiv motståndare.

Likväl faller President Vladimir Putin uttalande från Februari 2013 in under ramen att måla upp ett yttre hot, "Försök görs för att välta den strategiska balansen", "Den geopolitiska dynamiken kräver en snabb och avvägd handling, de ryska väpnade styrkorna måste nå en högre förmåga inom de nästa tre (3) till fem (5) åren".

Rysslands President Vladimir Putin uttalade sig i Mars 2013 kring upprustningen av de Ryska Väpnande Styrkorna, "Vi kommer aldrig få en annan historisk möjlighet som vi har nu att höja vår försvarsförmåga i tid...Imorgon kommer vi inte ha dessa medel och tiden kommer vara förlorad". President Putin uttalar inget specifikt om motståndare i detta uttalande, men uttalandet i sig är tydligt att man själv anser sig rusta mot klockan för man ser någon form av hotbild framför sig.

Vice Premiärminister Dmitry Rogozin uttalade sig i April 2013 under rubriken "Ryssland måste vara beredd att möta militära hot" på RIA Novosti. Han sa bl a "Eskaleringen som leder fram till dagens moderna krig sker mycket snabbare än tidigare. Därav kan vi inte ha en långsam respons i händelse av en säkerhetspolitisk kris". Uttalandet är kopplat till att Rogozin anser att den Ryska försvarsindustrin strikt måste följa den mobiliserings- och krigsplanering som satts upp.

Ett annat exempel är när Premiärminister Dmitry Medvedev uttalar sig i Maj 2013 till den Ryska Försvarsindustrin och säger att Ryssland måste ha överlägsna vapensystem mot dess västliga motparter. Med detta uttalande säger man tydligt att dels vapensystemen måste vara bättre än de som finns i väst dels indirekt att det är västländer man förutsätter möta på stridsfältet.

Likväl är Premiärminister Dmitry Medvedev uttalande ifrån Juni 2013 anmärkningsvärt, fritt översatt, "NATO har en militär potential som i vissa fall kan tänkas utnyttjas mot vårt land". Detta uttalande gjorde Medvedev vid ett möte i Kirkenäs. Återigen här gör man klart från officiell nivå att NATO är motståndaren och om det blir krig kan det bli mot NATO. Sveriges Utrikesminister Carl Bildt befann sig bredvid Medvedev när han gjorde detta uttalande

Rysslands vice Försvarsminister Anatoly Antonov gjorde ett uttalande i Juli 2013 kring Steadfast Jazz, "Jag kan inte dölja faktumet att Försvarsministern blev konfunderad av det uttalade målet med övningen, som föreskriver en tillämpning av Artikel 5 i Washington-fördraget och att den utlöses som en reaktion på ett angrepp mot Polen. Detta är en övning i kalla kriget anda".

Tydligt med dessa uttalanden från första halvåret 2013, blir att man antingen från den politiska ledningen ser en tydlig hotbild tona upp sig runt Ryssland. Riktningen kan vara oklar utifrån uttalandena, men i huvudsak är det bedömt två riktningar man ser om man kopplar det till styrkepositioneringarna det är från Väst och från Öst m h t styrkekorrelationen i MD V och MD Ö. Likväl kan det vara ett sätt från statsledningen att fokusera medborgarnas intresse från Rysslands inrikespolitiska frågor mot en yttre hotbild för att möjliggöra kontroversiella lagstiftningar såsom de s k "agentlagarna", "HBQT-lagarna" o dyl.

Foreign Military Studies Office (FMSO) tidskrift Operational Enviroment Watch beskriver mycket bra i dess oktober utgåva 2013 hur makthavarna i Kreml utnyttjar massmedia för att sprida ur deras perspektiv negativa budskap mot USA. Likväl blir ett budskap som är riktat mot USA indirekt även riktat mot övriga västländer i och med att dessa anses vara en enhet.

FMSO påtalar även hur Rysk massmedia som oftast belyser nyheter från USA med främst en negativ vinkling. Detta tar sig i uttryck i allt i form av traditionell nyhetsrapportering, dokumentärer, filmer och på internet där fler och fler Ryssar börjar söka efter information. Vad som även är intressant är att de påtalar att i mångt och mycket är det renodlade konspirationsteorier som florerar på internet.

Likväl beskriver man hur s k experter hittar på fakta för att passa den gällande agendan och låter dessa börja florera inom massmedia för att projicera en specifik bild rörande antingen en händelse eller USA som helhet. Samt att mer eller mindre allt ont som sker i Ryssland har någon form av ursprung och anknytning till USA eller andra västliga makter såsom t ex bankkrisen 1998.

Med dels FMSO studier kring retoriken och mediabilden som förmedlas om USA i ryska medier dels de uttalanden som vi sett ovan. Framträder en tydlig bild hur de ryska makthavarna försöker projicera en tydlig bild av att det finns yttre hot mot Ryssland. Den bild som även framträder är att det är främst från Väst hotet kommer. Att då ryska medborgare ser en tydlig hotbild runt sig och tror att man kan vara på väg in mot ett nytt kallt krig är inte konstigt mht att retoriken från de ledande politikerna är sådan.

Likväl publicerade FMSO en mycket intressant artikel i sin Juni utgåva 2013, där man beskriver hur Ryssland bedömt agerar för att motverka s k "soft power" och vilka strategier man tar till. Vissa av dessa strategier är mycket tydliga och med ovanstående fakta blir de än mer tydliga, satt i perspektivet att det handlar om att minska västliga inflytanden i Ryssland.

För att motstå "soft power" föreslås det att man utnyttjar fem stycken strategier. Den första är att man måste ha en hög vaksamhet mot öppna och dolda hot mot den egna nationen, samt att samhället skall vara medveten om vilket hot som finns mot det. Det andra är att man måste ha kontroll över media och sociala nätverk såsom religiösa ledare m m för att kunna sprida sin egen bild. Det tredje är att man måste ha en tydlig informationsstrategi för att kunna kontrollera informationsflödet ut till landet. Det fjärde är att man måste informera befolkningen om de yttre krafterna som försöker omkullkasta Ryssland och slutligen det femte är att man måste bibehålla samhället positiv till den egna ledningen så att det ej bildas en opposition mot tagna beslut och rådande situation.

Genomför man då t ex riktad informationsspridning i Ryssland, utan tvekan sker detta. T ex finns det exempel där rysk media har utpekat oppositionella i Ryssland som tjänare av väst och att man därmed går dess ärenden och att dessa bör ses som landsförrädare. Ett annat exempel är skede under vecka V341 när en Rysk Tv kanal sände en dokumentär med en föraktfull inställning till den litauiska kampen för frihet, samt de tragiska händelserna i Vilnius den 13 januari 1991. Likväl finns det vaga uppgifter om att informationsoperationer skall ha genomförts mot Lituaen i samband med Zapad'13 där man beskrivit att Litauen är en gammal region till Vitryssland.

Således så kommer man till innebörden att Ryssland utnyttjar sin massmedia att genomföra riktad informationsspridning för att passa de i ledande positioner. Detta är i sig allvarligt, men som vi kommer se längre ned i slutsatserna så kan det få än mer allvarliga konsekvenser. Likväl måste man ställa sig frågan om dessa riktade insatser når någon framgång, Levada Center delgav i Juli 2013 intressant statistik som kan tyda på det.

Undersökningen genomfördes 6-10 juni 2013 med ett representativt urval av den allryska stads-och landsbygdsbefolkning på 1601 personer i åldern 18 år och äldre i 130 orter från 45 regioner i landet. Den statistiska felmarginalen överstiger ej 3,4%.På frågan om Ryssland behöver en stark ledare som kan skapa ordning, även till priset av att upphäva valet och genomdriva begränsningar av yttrandefriheten så instämmer helt 39% samt 36% instämmer. På frågan om västerländsk kultur har en negativ inverkan på det ryska samhället instämmer 24% helt medan 41% instämmer. På frågan att man måste satsa mer på de väpnade styrkorna även om det är på bekostnad av den ekonomiska utvecklingen instämde 12% helt och 34% instämmer.

Således kan vi se att bedömt lyckas man med sina ansträngningar att hålla ett grepp om det Ryska folket genom att måla upp en bild av ett yttre hot som finns. Det finns skillnader mellan åren som pekar på en nedgång, men då skall man ha klart för sig att nu har den s k "agentlagen" börjat gälla och man tillämpar den relativt fullt ut i Ryssland. Detta gör att den kanske nedåtgående trenden blir mer uppåtgående igen där man ser väst som en yttre fiende.

Slutsatser

Bedömt så genomförs över tiden i Ryssland en riktad informationskampanj mot den egna befolkningen i syfte att lägga fokus på andra ting än den egna inrikespolitiken samt att skapa en känsla om hot mot den nationella identiteten. Graden av tillämpning av denna informationskampanj varierar bedömt utifrån vilka utrikespolitiska motsättningar Ryssland har med väst.

Bedömt kan det även vara ett sätt att motivera den nuvarande rustningspolitiken för den egna befolkningen samt därmed även överföra ekonomiska medel till det militärindustriellakomplexet. Vilket möjliggör att man kan nå egen ekonomisk vinning på den nuvarande rustningen m h t att många av de ledande politikerna har positioner inom dessa bolag.

Vad som måste ses som än allvarligare är att denna informationskampanj som verkar genomföras över tiden, mycket väl kan utnyttjas för att rikta befolkningens moraliska styrka mot en riktning. Detta innebär att man lätt kan vända folket mot någon nation eller sak fråga och få medhåll i den. Det kan t ex vara i frågan om frihandelsavtal som berör Moldavien och Ukraina eller de Baltiska staterna.

Bedömt kommer vi under hösten se en ökad grad av informationskampanj inom de ryska medierna dels på grund av det frihandelsavtal som skall tecknas i November mellan EU och ett antal Östeuropeiska länder som alla ligger inom Rysslands intressesfär. Dels på grund av NATO övning med NRF (Nato Response Force) under övningsnamnet Steadfast Jazz.

Have a good one! // Jägarchefen

Källor

FMSO 1, 2, (Engelska)
Reuters 1, 2 (Engelska)
RIA Novosti 1, 2, 3, 4, 5, 6, (Engelska)
Russia Today 1 (Engelska)
Levada Center 1, 2, 3 (Ryska)
The Lithuania Tribune 1, 2, 3 (Engelska)

torsdag 3 oktober 2013

Kraftmätning?

Sammanfattning

Litauen har under de senaste veckorna varit utsatt för en noggrann tullkontroll från Rysslands sida. Tullkontrollen har orsakat stora ekonomiska förluster för Litauiska företag, således skulle man kunna säga att de varit utsatt för en form av ekonomisk krigföring. I huvudsak bör man se Rysslands agerande som att de sänder ett budskap kring det stundande undertecknandet av frihandelsavtal mellan EU och ett antal f d Sovjetiska republiker. Men det bör även ses ur ljuset som ett budskap till främst EU att ej beblanda sig i Rysslands intressesfär.

Analys

Igår (131002) har vi kunnat läsa om i dels rysk media dels i västerländsk media om hur Litauen kan tänka sig blockera Rysk trafik till och från Kaliningrad Oblast. Själva uttalandet kommer beröras längre fram i analysen men för att förstå vad som har lett fram till detta uttalande bör man gå tillbaka några veckor i tiden till en rad händelser som ej har berörts i Svensk massmedia.

130830 Började Ryssland genomföra noggrannare tullkontroller riktad mot Litauiskt registrerade fordon med Litauiska medborgare som förflyttade sig över den Litauiska gränsen till Ryssland. Detta kom att föranleda att det Litauiska Utrikesministeriet kom att utfärda en rekommendation till att man ej skulle genomföra onödiga resor till Kaliningrad Oblast m h t den utökade kontrollen.

130911 Kom nästa drag från Ryssland. Då började man genomförare noggrannare kontroller av Litauiska långtradera som fraktade varor till Ryssland från Litauen. Motivet var att gods från Litauen innebar en "riskprofil". Detta innebär i praktiken att all form av gods som är paketerat på t ex långtradare i Litauen måste genomgå en fullständig kontroll. Vilket innebär att godset måste lastas av och kontrolleras samt provtagning genomförs på det. Detta är första gången man från Ryskt håll har utsatt Litauiska långtradare för en konsekvent kontroll, tidigare har det enbart rört sig om enskilda fordon som har kontrollerats.

130913 Överlämnade det Litauiska Utrikesdepartementet en protestnot till den Ryska Ambassadören Vladimir Chkhikvadze i Litauen. Litauens vice Utrikesministern överlämnade noten och sa sig vara djupt bekymrad över den uppkomma situationen. I noten framkom bl a att de införda kontrollerna skadade expeditörernas verksamhet mellan Ryssland och Litauen.

130916 Lyfte Litauen frågade kring den mycket strikta Ryska tullkontrollen för dels deras medborgare dels speditörerna inom den Europeiska Unionen. Man påtalade bl a att speditörerna totalt sett förlorar miljoner Euro varje dag pga dessa kontroller. Man påtalade även då att det mest troligt var av politiska skäl man från Rysk sida väljer att genomföra dessa kontroller och inte att varorna på något sätt skulle skada Ryssland. Likväl påtalade man även då att liknande händelser hade skett mot länder som är delaktiga i det Europeiska partnerskaps programmet.

Att uttryck som ”ekonomisk krigföring” kan komma och är på agendan kring Rysslands agerande är fullt naturligt med dessa ekonomiska förluster för de Litauiska företagen.

Dagen efter (130917) Litauen hade lyft problemet inom EU så kom svaret från organisationen, vilket var att det krävdes fakta för att EU skulle kunna vidta åtgärder. Ett exempel på fakta som efterfrågades var att man vara tvungen att ha bevis på att Litauiska speditörer de facto "diskrimineras" vid gränsen till Ryssland. Samtidigt så kom det första uttalandet från Ryssland kring de striktare tullkontrollerna. Dessa åtgärder skulle vara kortvariga, dock gavs ingen tidsrymd kring åtgärderna än mindre gavs ingen förtydligande förklaring till varför man infört dessa åtgärder.

Likväl samma dag (130917) Uttalade sig Litauens Utrikesminister Linas Linkevičius i ärendet. Där han påtalade att han hoppades att EU skulle komma med en enad hållning mot Rysslands agerande och att detta skulle få Ryssland att avbryta sitt agerande. Dock så påtalade han även att man skulle ej ha förhoppningar kring att detta skulle lösas omgående. Likväl påtalade han möjligheten att Rysslands agerande mot Litauen kunde mycket väl vara knytet mot det Östeuropeiska samarbetsprogrammet inom EU. För att kunna påverka Litauens som har EU ordförandeskapet och det stundande mötet i November är bl a Ukraina kan tänkas underteckna ett frihandelsavtal med EU.

Senare under samma dag kom ett uttalande från EU där man uppmanade Ryssland att upphöra med de fördjupade tullkontrollerna. Man påtalande även att man såg inget rimligt skäl till att Ryssland skulle genomföra och fortsätta med kontrollerna. Likväl påtalade man att EU håller ett vakande öga på liknande och denna händelse, för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det fortsätter.

Återigen kan jag tycka att EU agerar svagt, Litauen skall enligt uppgift förlora miljontals med Euro varje dag pga Rysslands agerande och man väljer att komma med ett litet uttalande kring det. Om EU skall kunna tas seriöst krävs det ett mer tydligt agerande. Jag säger inte att man skall svara med samma mynt men det bör föras upp åtminstone i varje nationell media inom medlemsländerna vad som sker för att skapa en opinion som gör att Ryssland vet att detta inte är ett accepterat beteende.

Den 130918 så uttalade sig återigen Litauens utrikesminister Linas Linkevičius kring den orättfärdiga tullkontroller som Ryssland genomför. Han poängterade att det fanns likheter mellan Rysslands åtgärder mot Litauen och det agerande som Ryssland har genomfört mot länder i det Östeuropeiska partnerskaps programmet. Likväl så poängterade han att det är ofta som Ryssland genomför utspel mot de Baltiska staterna när världens blickar är riktad mot någon annan del i världen t ex som Syrien.

Detta belyser jag även i mina två inlägg ”I Skuggan av Mellanöstern”. Där jag poängterar att Ryssland agerar mycket offensivt mot främst Ukraina och i ett senare skede mot Moldavien just när världens blickar är vända mot någon annan plats och i detta skede var det Syrien.

Likväl den 130918 så uttalade sig Litauens EU delegation kring händelsen. Man ansåg att EU borde vidta åtgärder via Världshandelsorganisationen. Det tyngst vägande skälet ansågs vara att Ryssland ej hade kunnat ge en rimlig förklaring till varför man genomför dessa åtgärder mot de Litauiska speditör firmorna som skall in i Ryssland. Således så diskriminerar Ryssland, Litauen och därmed genomför de ett brott mot Världshandelsorganisationens stadgar.

Samma dag (130918) Så uttalade sig Litauens President Dalia Grybauskaitė för första gången kring det som sker vid Litauens och Rysslands gemensamma gräns. Hon sade sig vara mycket bekymrad över den information som hon erhållit kring situationen vid gränsen och att hon hade gett instruktioner till regeringen att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda Litauens ekonomiska intressen. Efter President Dalia Grybauskaitė uttalande så meddelade EU att man låtit meddela Ryssland och därmed Moskva att man ansåg att de skulle upphöra med de orättfärdiga tullkontrollerna omedelbart och att man skulle återgå till normaliserade förhållanden mellan de två nationerna.

Oppositionsledaren Andrius Kubilius uttalade sig på måndag 130923 kring Rysslands agerande, han ansåg bl a att man borde sluta tro på att det skulle kunna bli normala förhållanden mellan Ryssland och Litauen. Bland annat så tog han dels upp de Ryska tullkontrollerna dels tog han upp förhandlingarna med Gazprom som har varit allt annat än konstruktiva, likväl det stigande elpriset.

På onsdagen den 130925 så bedömde man att Ryssland skulle börja lätta på sina tullkontroller. Detta kom att visa sig ej stämma under torsdagen 130926, då det fortfarande var likadan tullkontroller men det gick något snabbare, dock så gjorde man bedömningen att detta berodde främst på att det var färre lastbilar som stod i gå dvs exporten hade minskat.

131001 så meddelade Ryssland att man skulle lätta på tullkontrollerna vid gränsen till Litauen. Under tisdagen så genomfördes inte fullständiga kontroller likt tidigare dagar mot de lastbilar som transporterade varor in till Ryssland från Litauen. Förhoppningen under dagen var också att man skulle få en förklaring från Ryssland till de genomförda tullkontrollerna.

Trots att man under tisdagen (131001) meddelat att man skulle upphöra med de noggranna tullkontrollerna så fortsatte Ryssland under onsdagen (131002) att genomföra dessa. Dock så orsakade de noggranna kontrollerna ingen större köbildning, oklart om detta återigen berodde på minskad export till Ryssland från Litauen.

På onsdagen nåddes (131002) en kulminationspunkt kring den senaste månadens utveckling i Litauen då Utrikesministern Linas Linkevičius uttalade (uttalandet skede dock tisdag kväll men publicerades inte förrän på onsdag) sig kring de Ryska tullkontrollerna. Han sade att Litauen mycket väl skulle kunna vidta liknande åtgärder och att Kaliningrad Oblast är en isolerad regionen geografiskt, dock så hade inga sådana diskussioner förts inom regeringen.

Vad som föranlett detta uttalande är svårt att avgöra, men jag gör bedömningen att det kan antingen vara ett känslomässigt sval. Eller så en utmattning av de gångna veckornas aggerande från Ryssland mot Litauen som helt enkelt gjorde att man drog en parallell att situationen mycket väl skulle kunna bli/vara omvänd.

Jag har i skrivande stund (131003) ej sett något publicerat kring någon form av motåtgärd kring detta uttalande, dock så kan något har sluppit under min radar.

Slutsatser

Ett antal möjligheter öppnar nu sig varför har Ryssland agerat på detta sätt? Att det på något sätt har en anknytning till det stundande slutförandet av frihandelsavtalet mellan EU och t ex Ukraina håller jag som högst troligt. Men varför väljer man då att agera på detta sätt mot just Litauen? Dels är Litauen ett land som är med i både EU och NATO. Dels är man just nu ordförande land inom EU och det stundande undertecknandet av frihandelsavtalet kommer just att ske i Litauen.

Den första möjligheten jag ser är att Ryssland vill sända en signal till bl a Moldavien och Ukraina. Med budskapet: "Se vad vi kan göra mot ett EU och NATO land samt ordförande landet inom EU just nu. Tro inte att bara för att ni undertecknar ett frihandelsavtal att ni kommer komma lindrigt undan, vi kan fortfarande skada och påverka er."

Den andra möjligheten är att likt tidigare så vill man skaka om i de Baltiska länderna över tiden för att de skall veta att de gränsar mot en stormakt som tidigare haft kontroll över detta område. Denna möjlighet håller jag för mindre trolig, en sådan åtgärd hade räckt med ett agerande under cirka en vecka m h t de ekonomiska förluster som Litauen har fått utstå p g a tullkontrollerna.

En tredje möjlighet som man bör beakta är att man började åtgärderna mot civil registrerade bilar för att därefter övergå till Lastbilar. Det är ju de facto fullt möjligt att det Ryssland genomfört och genomför just nu är att agera offensivt mot försök att med underrättelseoperatörer ta sig in i Kaliningrad Oblast. Kontrollerna startade drygt en månad innan Zapad genomförande. Vad som kan döljas i lastbilar vet vi ju alla sedan TIR lastbilarnas framfart i Sverige under 1980-talet, likväl att man kontrollerat personbilar kan innebära noggrannare registrering och kontroll av personer som kommer in i Kaliningrad Oblast som motsvarar uppgifter om underrättelseoperatörer. Dock så har jag svårt att se att man skulle över sådan lång tid genomföra det för att skydda skyddsvärd information i Kaliningrad Oblast.

Slutsatsen blir således att detta är ett tydligt budskap dels mot EU dels mot de länder som på sikt vill bli medlem i EU som angränsar mot Ryssland. Till EU är bedömt budskapet, lägg inte er näsa i blöt i vår intressesfär. Till de presumtiva medlemsländerna är budskapet gå med i vår tullunion annars så skadar vi er ekonomiskt.

Återigen så väljer jag att trycka på det jag tagit upp i ett antal inlägg tidigare, att vi i Sverige måste seriöst börja diskutera vår säkerhetspolitiska situation. Ryssland är den enda stormakten i vårt närområde. Det som skett och sker mot Litauen kan man inte blunda för på något sätt, likväl som man inte kan negligera och med osund politisk retorik försöka tala bort sommarens beredskapskontroll i MD Ö och nu senast Zapad'13.

Ryssland agerar mer och mer offensivt utrikespolitiskt men även säkerhetspolitiskt, detta går det definitivt inte att ta miste på nu. När man väljer att genomföra sådana långtgående åtgärder mot EU ordförande land så bör man seriöst föra upp på frågan agendan i Riksdagen, hur är egentligen vår säkerhetspolitiska situation?

Dagens största glädjeämne är dock att Svenska Dagbladet väljer att belysa Zapad'13 på ett förtjänstfullt sätt samt Johan Wiktorins debattinlägg i samma tidning, som bör läsas av alla med något försvarsintresse.

Have a good one! // Jägarchefen

Källor

Forbes 1 (Engelska)
Reuters 1 (Engelska)
Russia Today 1 (Engelska)
The Lithuania Tribune 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (Engelska)