tisdag 28 december 2021

Politisk eskalering

Reflektion

Samma dag som inlägget ”Det stora spelet” publicerades, 17DEC2021, offentliggjorde även det ryska utrikesministeriet sitt säkerhetsförslag, omfattande nio punkter, för ett avtal syftande till att uppnå en ökad säkerhet för den Ryska Federationen samt försvarsalliansen Natos medlemsländer. Vad som kan konstateras vid en genomläsning av det ryska förslaget är att det i praktiken innebär att en cordon sanitaire skall upprättas mellan Ryssland och de Nato anslutna länderna. Detta genom ett antal olika åtgärder som framgår i det nio-punkts program som föreslagits av Ryssland, men även att inga ytterligare länder skall medges medlemskap i Nato.1 Att det förslag som skulle läggas fram av Ryssland syftade till en cordon sanitaire utgjorde sannolikt för de flesta ingen nyhet.

Ryssland har framfört att de främst vill förhandla med USA rörande det framlagda förslaget,2 dock förefaller även en dialog kunna tänkas genomföras med Nato rörande det framförda förslaget men även andra Europeiska länder i början av januari månad 2022.3 Ur ett ryskt perspektiv förefaller de vara fullt medvetna om att en förhandling med USA kring det framförda förslaget kan tänkas vara mycket komplicerad,4 vilket även framförts av USA att delar av det lagda förslaget kommer det inte kunna genomföras några förhandlingar kring.5 Sedan Ryssland framförde sitt förslag, har även dess offentliga retorik hårdnat i förhållande till hur den såg ut innan förslaget lades fram. Enligt Rysslands Utrikesminister, Sergej Lavrov, utgör Nato numera ett geopolitiskt projekt för att kolonisera dels, tidigare Warszawapakts länder, dels tidigare länder ingående i Sovjetunionen.6

Det ryska utrikesministeriets talesperson, Maria Zakharova, har även framfört att en ökning av medlemsländer i Nato ej kan accepteras ur ett ryskt perspektiv samt basering av vapensystem i närheten av dess gräns som kan hota Rysslands säkerhet ej heller kan accepteras samt det kommer utgöra fokuset för samtalen mellan Ryssland och USA,7 vare sig de västliga länder vill det eller ej. Rysslands vice utrikesminister, Sergej Rjabkov, har även framfört att Ryssland och USA är väldigt nära en punkt när diplomati kan bli underordnat, men att Ryssland är emot någon form av eskalering samt att de inte lägger fram några ultimatum.8 Samtidigt framför även Sergej Rjabkov att den situation som nu uppstått är i paritet med den så kallade Kubakrisen 1962.9 Rysslands President, Vladimir Putin, har även framfört att de västliga länderna bör gå Ryssland tillmötes avseende dess framförda förslag att Ukraina ej skall medges ett medlemskap i Nato,10 här kan det även antas att andra länder inkluderas i detta utifrån hur det ryska säkerhetsförslaget är skrivet.

Rysslands President har även framfört att Ryssland inte har någon möjlighet att dra sig tillbaka, utan att de västliga länderna har framtvingat denna situation och att Ryssland räds att olika former av missilsystem kan tänkas placeras på Ukrainskt territorium vilket skulle medge en bekämpningstid om fyra till fem minuter mot Moskva. Därutöver har han även framfört att olika former av åtgärder kan tänkas vidtas om de västliga länderna inte godtar Rysslands säkerhetsförslag.11 Detta har även kommit att framföras som militär-tekniska åtgärder, vad som även är intressant är att dylika åtgärder även förefaller omfatta länder utöver Ukraina då det beskrivits som att åtgärderna kan vidtas oaktat vilket land som blir ett nytt medlemsland i Nato.12

I det sammanhanget bör särskilt noteras det ryska utrikesministeriets talespersons utspel den 24DEC2021 avseende Finland och Sverige. Talespersonen framför bland annat att Ryssland alltid ansett att Finland och Sveriges militära alliansfrihet har utgjort en stabilitet för norra Europa. Samtidigt framförs att Ryssland anser att dessa länder dras in i Natos intressesfär samt att den övningsverksamhet som genomförts tillsammans med Nato på de båda ländernas territorium skall ha involverat kärnvapenangrepp mot en jämbördig motståndare. Därtill framfördes av talespersonen att om Finland och/eller Sverige skulle bli medlemmar i Nato kommer det medföra att Ryssland kommer vidta militär-politiska åtgärder.13

Det intressanta i uttalandet är framförallt att Ryssland förefaller anse att kärnvapenangrepp övats från antingen finskt eller svenskt eller bådas territorium. Undertecknad framförde även i det föregående inlägget, ”Det stora spelet”, att retoriken kring kärnvapen förefaller ökat under de senaste månaderna.14 I det sammanhanget bör det noteras att dagen efter Ryssland framförde sitt nio-punkts förslag för ökad säkerhet genomfördes en flygning med en rote av den långräckviddiga bombflygplansmodellen TU-22M3 över Belarus. Den aktuella flygplanstypen har även förmågan att bära kärnvapen.15 Det ryska agerandet kan antas utgöra en indirekt påverkan med kärnvapen i bakgrunden för att understryka allvaret i det framförda säkerhetsförslaget.

Sveriges Försvarsminister, Peter Hultqvist, har även uttalat sig rörande Rysslands så kallade säkerhetsförslag. Enligt honom utgör det ryska förslaget en metod för att skapa sig en intressesfär, där även Sverige skulle komma att påverkas. Men de ryska kraven i sitt säkerhetsförslag skulle även innebära att Sverige inte kan genomföra sin nuvarande säkerhetspolitik, vilket enligt Försvarsministern är ett helt oacceptabelt krav som ställs från rysk sida.16 I ett tidigare uttalande av Försvarsministern framkom det även att Ryssland utgör det enda militära hotet mot Sverige,17 vilket särskilt bör beaktas utifrån att det nuvarande ryska säkerhetsförslaget även kommer kunna påverka Sveriges säkerhetspolitiska situation.

Sveriges Överbefälhavare, General Micael Bydén, har även uttalat sig kring det så kallade ryska säkerhetsförslaget. Enligt Överbefälhavaren är det lagda ryska förslaget helt oacceptabelt samt det raserar den nu rådande säkerhetspolitiska ordningen och kan även komma att påverka Sverige.18 Överbefälhavaren har även uttalat sig rörande det försämrade säkerhetsläget mellan Ryssland och Ukraina. Enligt Överbefälhavaren är den nuvarande krisen allvarlig samt den svenska Försvarsmakten har även anpassat sin beredskap utifrån det försämrade säkerhetsläget som råder.19 Den svenska Försvarsmaktens insatschef, Generallöjtnant Michael Claesson, understryker även oaktat julhelg eller andra högtider följs säkerhetsläget nogsamt upp för att vi, Sverige, aldrig skall bli överraskade.20 Vilket även kan ses som en tydlig markering att säkerhetsläget i vårt närområde inte är gynnsamt för tillfället.

Att säkerhetsläget har försämrats berördes i det tidigare inlägget,21 efter dess publicering framförde även Rysslands Försvarsminister, Sergej Sjojgu, vid det utökade ryska försvarsrådets årliga decembermöte att ett amerikanskt privat säkerhetsföretag fanns i Ukraina. Detta företag skall även fört in kemiska stridsmedel syftande till att skapa en provokation.22 Vilket får anses utgöra en indikator på att en ytterligare försämring inträffat. Huruvida det den ryska Försvarsministern framförde stämmer eller ej, har ej kunnat bekräftas. Dock kan det antas att oaktat om uppgifterna stämmer eller ej, utgör de en del i en ytterligare försämring av säkerhetsläget vilket bör beaktas. Här skulle det kunna argumenteras för att det är rysk propaganda och/eller vilseledning som framförs, vilket det säkerligen kan vara, dock missas då helheten. Ryssland framför inte dylikt bara för att säga något, de gör det alltid av en anledning. Således bör inte dylika utspel betraktas som något av den ”galne hattmakaren” för att använda en litterär term, utan snarare kan det finnas en för oss ej tydlig rationalitet bakom det hela med anledning av våra västerländska åskådningspreferenser.

Vad som även bör beaktas är Finlands inställning till allt detta, då i form av ett uttalande av Finlands President, Sauli Niinistö, den 02DEC2021 där Finlands President framförde att, ”till grunderna för Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik hör att upprätthålla en nationell rörelsefrihet samt valmöjligheter. Detta inbegriper möjlighet att alliera sig militärt och ansöka om medlemskap i Nato”.23 Detta uttalande genomfördes innan Rysslands så kallade säkerhetsförslag hade blivit offentligt, men det visar på en tydlig finsk linje i denna sakfråga. I svenska sammanhang förefaller det enbart vara Försvarsministern som uttalat sig och då i form av att ett svenskt Nato medlemskap inte är aktuellt, trots att en majoritet i riksdagen är för en så kallad Nato option,24 men trots det skall Ryssland inte få diktera svensk säkerhetspolitik.

Vad som även bör noteras är det ryska Försvarsministeriets genomgång för utländska militärattachéer den 27DEC2021. Där framfördes bland annat att, Nato genomför direkta provokationer mot Ryssland vilket kan utvecklas till en väpnad konflikt.25 Det framfördes även att Nato årligen genomför cirka 30 övningar som är riktade mot Ryssland, samt att Nato har offensiva stridsgrupper nära Rysslands gräns.26 Därtill framfördes även att Nato använder sig av hybrid åtgärder för att begränsa Rysslands handlingsfrihet, kombinerat med samtal och en militär styrkeuppbyggnad.27 Samma dag framförde även Rysslands Utrikesminister att ”Väst” försöker iståndsätta en mindre väpnad konflikt i Ukraina och ge Ryssland skulden för det, för att införa sanktioner mot Ryssland syftande till att begränsa dess ekonomiska möjligheter.28 Därutöver framförde även Rysslands Utrikesminister samma dag, som tidigare skrivits, att Nato utgör ett geopolitiskt projekt med syftet att kolonisera republiker tidigare ingående i Sovjetunionen men även tidigare Warszawapaktsländer.29

Vad kan då uttydas, i skrivande stund, om de senaste en och en halv veckornas utspel? För det första, vad som förefaller vara tydligt är att den politiska eskalationen mellan Ryssland och i huvudsak de Västliga länderna har fortsatt sedan det föregående inlägget. Vad som även förefaller vara en möjlighet är att den inre beslutsfattande cirkeln för Rysslands President utifrån retoriken kan ha hamnat i något liknande sinnestillstånd som den sovjetiska ledningen hade under den första halvan av 1980-talet,30 det vill säga en tro att ett väpnat angrepp de facto kan utgöra en faktisk möjlighet mot Ryssland och agerar därefter. Därmed inte sagt att så är fallet.

För det andra, retoriken med kärnvapen förefaller fortsätta där inspelet att Nato övningar i Sverige och/eller Finland skall ha omfattat användande av kärnvapen mot en jämbördig motståndare, här får det antas att den jämbördiga motståndaren som talespersonen för det ryska utrikesministeriet åsyftar i sådant fall är Ryssland. Där den efterföljande delen inte kan tolkas på något annat sätt än att ett sådant agerande hade besvarats med kärnvapen. Vilket får anses utgöra en tydlig retorisk höjning, eller om man så vill eskalering, i det säkerhetspolitiska förhållandet mellan Ryssland och Finland samt Sverige då man enbart explicit talat om att vidta adekvata åtgärder i händelse av ett finskt och/eller svenskt Nato medlemskap, nu involveras implicit kärnvapen i diskussionen avseende de övningar som genomförts inom ramen för bilaterala avtal mellan de båda länderna och Nato.

För det tredje, som även skrevs i det tidigare inlägget. Finland och Sverige kommer troligtvis till sannolikt bli en tydlig spelbricka i det pågående geostrategiska spelet som nu genomförs av Ryssland och vi kan tänkas komma bli det än tydligare än vad vi nu förefaller vara. Det vore synnerligen naivt och riskfyllt att avfärda den nu pågående ryska ”offensiven” för att försöka omdana den rådande säkerhetsordning som något vansinnigt utspel från Ryssland i tron att den nuvarande ryska ledningen agerar som en berusad Boris Jeltsin framför en rysk militärorkester. Därtill utgör norra Finland samt Sverige ett av de viktigaste geostrategiska områdena ur ett ryskt perspektiv för att kunna säkerställa försvaret av det så kallade bastionområdet för dess kärnvapenbaserade andraslagsförmåga, vilket berörts i ett flertal inlägg vilket kan anses utgöra en av de tyngre argumenten till varför vi kommer bli involverad mer än många tror i den nu pågående ryska ”offensiven”. Vilket eventuellt skulle kunna komma att utvecklas till en horisontal eskalation i form av ökad rysk militär övningsverksamhet tydligt riktad mot Finland och Sverige, andra påtryckningsmedel eller metoder kan inte heller uteslutas.

För det fjärde, den pågående vertikala eskaleringen mellan Ryssland och Ukraina förefaller inte nått sin ände trots en rapport om att en mindre del, cirka 10,0000 soldater,31 av den ryska personalen ingående i den militära styrkeuppbyggnaden längs Ukrainas gräns skall ha återgått till sina ordinarie grupperingsområden. Denna slutsats kan dras utav den än mer hårdnande politiska retoriken, eller om man så vill eskaleringen, från rysk sida avseende hur man ser på, dels Nato, dels Ukraina under den senaste veckan.

Avslutningsvis, ur ett svenskt perspektiv bör särskilt utspelet av det ryska utrikesministeriets talesperson beaktas samt bemötas, i detta fallet bör det varken vara Försvarsministern eller Utrikesministern som bemöter det utan snarare Statsministern då det utgör en sådan tydlig politisk eskalering. Detta med anledning utav att kärnvapen nu har förts in i den offentliga säkerhetspolitiska retoriken mellan Ryssland och Sverige. Därtill bör hotbilden kring kärnvapen återigen föras upp på agendan, det räcker inte med en kort beskrivning i Försvarsmaktens doktrin för gemensamma operationer att det kan tänkas användas i händelse av en väpnad konflikt som involverar Sverige.32 Vår förmåga att motstå följdverkningarna på olika plan av kärnvapen måste dels börja diskuteras, dels få ta plats i den kommande försvarsberedningens utredningsarbete.

Have a good one! // Jägarchefen

Källförteckning

Associated Press 123 (Engelska)

British Broadcasting Corporation 1 (Engelska)

Dagens Nyheter 12 (Svenska)

Försvarsmakten 12 (Svenska)

Jägarchefen 1 (Svenska)

Republikens presidents kansli 1 (Svenska)

Reuters 12345 (Engelska)

Rysslands President 1 (Engelska)

Rysslands Utrikesministerium 123 (Engelska)

Svenska Dagbladet 1 (Svenska)

Sveriges Television 12 (Svenska)

TASS 12345678910 (Engelska)

Slutnoter

1 The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. Agreement on measures to ensure the security of The Russian Federation and member States of the North Atlantic Treaty Organization. 2021. https://mid.ru/ru/foreign_policy/rso/nato/1790803/?lang=en&clear_cache=Y (Hämtad 2021-12-28)

2 Reuters. Balmforth, Tom. Russia presses for urgent U.S. response on security guarantees. 2021. https://www.reuters.com/world/russia-seeks-urgent-us-response-security-demands-2021-12-20/ (Hämtad 2021-12-28)

3 TASS. NATO invites Russia to call Russia-NATO Council meeting on January 12. 2021. https://tass.com/world/1381091 (Hämtad 2021-12-28)

Reuters. Hunnicutt, Trevor. Osborn, Andrew. U.S., Russia set for Jan. 10 security talks amid Ukraine tensions. 2021. https://www.reuters.com/world/us-russian-officials-set-security-talks-jan-10-us-official-2021-12-28/ (Hämtad 2021-12-28)

4 TASS. Russia prepared for difficult talks with US on security guarantees — senior diplomat. 2021. https://tass.com/politics/1381449 (Hämtad 2021-12-28)

5 Reuters. Tétrault-Farber, Gabrielle. Balmforth, Tom. Russia demands NATO roll back from East Europe and stay out of Ukraine. 2021. https://www.reuters.com/world/russia-unveils-security-guarantees-says-western-response-not-encouraging-2021-12-17/ (2021-12-28)

6 TASS. NATO geopolitical project to colonize post-Warsaw Pact/ex-USSR nations, says Lavrov. 2021. https://tass.com/politics/1381481 (Hämtad 2021-12-28)

7 The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. Comment by Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova on the distortion of Russia’s approach to security guarantees. 2021. https://mid.ru/en/foreign_policy/news/1792082/ (Hämtad 2021-12-28)

8 TASS. Russia, US close to a point where diplomacy may become subordinate — senior diplomat. 2021. https://tass.com/politics/1381421 (Hämtad 2021-12-28)

9 Reuters. Moscow sees threat of new missile crisis as serious - RIA cites formin. 2021. https://www.reuters.com/world/europe/moscow-sees-threat-new-missile-crisis-serious-ria-cites-formin-2021-12-27/ (Hämtad 2021-12-28)

10 Associated Press. Isachenkov, Vladimir. Putin to the West: ‘It is not us who threaten anyone’. 2021. https://apnews.com/article/europe-russia-ukraine-geneva-vladimir-putin-a6216cb76b650779f2e3a0a38d534c91 (Hämtad 2021-12-28)

11 Associated Press. Isachenkov, Vladimir. Putin to mull options if West refuses guarantees on Ukraine. 2021. https://apnews.com/article/europe-russia-ukraine-vladimir-putin-moscow-1f80249ac893d533fb6fcfdecb3d1ad3 (Hämtad 2021-12-28)

12 TASS. Russia ready to take measures if NATO expands to its borders, Putin warns. 2021. https://tass.com/defense/1378631 (Hämtad 2021-12-28)

13 The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. Briefing by Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova, Moscow, December 24, 2021. 2021. https://mid.ru/en/foreign_policy/news/1792014/ (Hämtad 2021-12-28)

14 Jägarchefen. Det stora spelet. 2021. https://jagarchefen.blogspot.se/2021/12/det-stora-spelet.html (Hämtad 2021-12-28)

15 Associated Press. Isachenkov, Vladimir. Russia sends nuclear-capable bombers on patrol over Belarus. 2021. https://apnews.com/article/europe-russia-ukraine-moscow-belarus-d5a87da9e35af0929f62fdb0a2624118 (Hämtad 2021-12-28)

16 Dagens Nyheter. Holmström, Mikael. Försvarsministern: Ryska krav helt oacceptabla. 2021. https://www.dn.se/sverige/forsvarsministern-ryska-krav-helt-oacceptabla/ (Hämtad 2021-12-28)

17 Sveriges Television. Nilsson, Linus. Sverige fördjupar det militära samarbetet med Storbritannien – försvarsministern besökte Arvidsjaur. 2021. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/sverige-fordjupar-det-militara-samarbetet-med-storbritannien (Hämtad 2021-12-28)

18 Svenska Dagbladet. Svahn, Niklas. ÖB: Rysslands förslag är oacceptabla. 2021. https://www.svd.se/ob-rysslands-forslag-ar-oacceptabla (Hämtad 2021-12-28)

19 Dagens Nyheter. Holmström, Mikael. ÖB: Sverige har höjt sin militära beredskap. 2021. https://www.dn.se/sverige/ob-sverige-har-hojt-sin-militara-beredskap/ (Hämtad 2021-12-28)

20 Försvarsmakten. "Vi ska aldrig bli tagna på sängen". 2021. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/12/vi-ska-aldrig-bli-tagna-pa-sangen/ (Hämtad 2021-12-28)

21 Jägarchefen. Det stora spelet. 2021. https://jagarchefen.blogspot.se/2021/12/det-stora-spelet.html (Hämtad 2021-12-28)

22 President of Russia. Expanded Meeting of the Defence Ministry Board. 2021. http://en.kremlin.ru/events/president/news/67402 (Hämtad 2021-12-28)

23 Republikens presidents kansli. Republikens presidents kommentarer till medierna den 2 december 2021. 2021. https://www.presidentti.fi/sv/nyhet/republikens-presidents-kommentarer-till-medierna-den-2-december-2021/ (Hämtad 2021-12-28)

24 Sveriges Television. Knutson, Mats. ANALYS: Fortsatt konflikt om Nato-frågan – trots majoritet i riksdagen. 2021. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-fortsatt-konflikt-om-nato-fragan (Hämtad 2021-12-28)

25 TASS. NATO provocations may trigger armed conflict — Russian Defense Ministry. 2021. https://tass.com/defense/1381579 (Hämtad 2021-12-28)

26 TASS. NATO annually holds 30 large-scale drills to practice warfare against Russia — top brass. 2021. https://tass.com/defense/1381583 (Hämtad 2021-12-28)

27 TASS. Russian Defense Ministry says NATO aims to deter, not engage with Russia. 2021. https://tass.com/politics/1381551 (Hämtad 2021-12-28)

28 TASS. Lavrov says West seeks ‘small’ Ukraine ‘war’ to blame Moscow, stifle Russia economically. 2021. https://tass.com/defense/1381381 (Hämtad 2021-12-28)

29 TASS. NATO exists as geopolitical body to colonize post-Warsaw Pact/ex-USSR nations, says Lavrov. 2021. https://tass.com/politics/1381481 (Hämtad 2021-12-28)

30 British Broadcasting Corporation. Hollingham, Richard. The war game that could have ended the world. 2018. https://www.bbc.com/future/article/20181108-the-wargame-that-could-have-ended-the-world (Hämtad 2021-12-28)

31 Reuters. More than 10,000 Russian troops returning to bases after drills near Ukraine -Interfax. 2021. https://www.reuters.com/markets/europe/more-than-10000-russian-troops-returning-bases-after-drills-near-ukraine-2021-12-25/ (Hämtad 2021-12-28)

32 Försvarsmakten. Doktrin för Gemensamma operationer. Stockholm: Försvarsmakten, 2020, s. 18.

fredag 17 december 2021

Det stora spelet

Sammanfattning

I den säkerhetspolitiska diskursen under november och december månad 2021, har det framförts att en rysk invasion av Ukraina kan tänkas vara under uppsegling med anledning av de ryska styrkesammandragningarna av militära förband och förmågor längs Ukrainas landgräns. Det får ses som ett möjligt scenario ett annat möjligt scenario är att en rysk militär operation kan tänkas genomföras annorstädes och kraftsamlingen kring Ukraina utgör en vilseledning. Det troligaste till sannolikaste scenariot utgöras av att Ryssland använder sig av militära maktmedel i bakgrunden för att uppnå politiska och militärstrategiska målsättningar i form av upprättande av en så kallad cordon sanitaire. Vad som dock är synnerligen oroväckande är den ryska retoriken kring kärnvapen och i vissa fall ageranden med kärnvapenbärande förmågor under den säkerhetspolitiska spänningen som uppstått från november månad 2021, vilket möjligen kan utgöra en strategisk påtryckningsfaktor gentemot västliga länder.

Analys

Under de senaste veckorna har ett kontinuerligt flöde av information förmedlats avseende en rysk militär styrkeuppbyggnad i den sydliga delen av det västra militärdistriktet (MD V) i anslutning till Ukrainas gräns. I skrivande stund förefaller styrkeuppbyggnaden uppgå till mellan 70- och 100,000 individer utgående från offentlig rapportering. USA har även gjort analysen att mängden individer kan öka upp till 175,000,1 sannolikt fördelade på olika förbandstyper och förmågor. Mängden individer korrelerar mot vad Totalförsvarets forskningsinstitut anser utgöra den minsta mängden en rysk offensiv förmågesammansatt styrkegruppering måste bestå av för att kunna genomföra offensiva operationer i en operativ riktning.2 Dock bör det ryska agerandet ses i en större kontext än enbart isolerat till situationen mellan Ryssland och Ukraina, vilket detta inlägg kommer beröra.

Rysslands President, Vladimir Putin, framförde den 18NOV2021 att säkerhetsgarantier var tvunget att skapas syftande till att garantera säkerheten på den europeiska kontinenten. Denna uppgift hade av honom tilldelats det ryska Utrikesministeriet.3 Den 01DEC2021 framkom det att det ryska Utrikesministeriet hade tagit fram ett koncept, eller program, för att försöka uppnå dessa säkerhetsgarantier vid Rysslands västra landgräns.4 Samma dag framkom det även att Rysslands President hade framfört att denne ville ha bindande garantier av den västliga försvarsalliansen Nato att ingen ytterligare östlig expansion skall genomföras.5 Samma dag framförde även Rysslands President att denne förespråkade stabilitet för alla nationer i världen,6 men även att Ryssland vidtar åtgärder för att möta ett ökat hot längs sin västra landgräns.7

Den pågående ”flyktingkonflikten” längs med Belarus landgräns mot Polen samt Litauen har under de senaste veckorna fått ett internationellt genomslag,8 trots den pågått under en betydligt längre tid än dess massmediala genomslag som nu kan observeras.9 Situationen mellan framförallt Belarus och Polens gräns har även fått militära inslag. Vilket kanske främst accentuerades genom att Ryssland genomförde en patrullflygning med flygplansmodeller som har förmågan att vara kärnvapenbärande,10 samt används vid så kallade strategiska avskräckningsflygningar. Efter detta har även Belarus President, Aleksandr Lukasjenko, uttalat att denne kan tänka sig ta emot ryska kärnvapen på sitt territorium,11 vilket även Rysslands Utrikesminister, Sergej Lavrov, uttalat sig om i ordalag som att den Belarusiska Presidents utspel är avhängt hur de västliga länderna har agerat gentemot Belarus varvid den Belarusiska Presidentens uttalande/agerande kan bli förståeligt.12

I sammanhanget bör det noteras att Ryssland även förefaller se framför sig att en ”missilkris” kan tänkas inträffa i Europa.13 Det retoriska utspelet hör troligen samman med att det så kallade INF-avtalet avslutades mellan Ryssland och USA 2019,14 samt som en konsekvens av det den pågående amerikanska utvecklingen av markbaserade system15 för att möta den tidigare ryska utvecklingen av dylika system.16 Denna retorik blir blir framförallt intressant med anledning av mängden taktiska kärnvapen Ryssland förfogar över som kan användas, dels på kryssningsrobotar, dels på ballistiska missiler.17 Retoriken avseende ”missilkris” kan även höra samman med med den diskussion som utbröt efter regeringsskiftet i Tyskland om att den nya regeringen eventuellt kunde tänkas avsäga sig att förvara kärnvapen på sitt territorium,18 varvid en diskussion utbröt om dessa kunde tänkas förflyttas till något av Nato östra medlemsländer.19 Detta visade sig dock utgöra ogrundade spekulationer då den nya tyska regeringen fortsatt skall förvara kärnvapen på sitt territorium.20

Kärnvapen, även taktiska sådana, får i sammanhanget anses utgöra ett tydligt påtryckningsmedel på det strategiska planet. Men det utgör även ett stridsmedel som kan uppnå en så kallad strategisk chock för att nå ett snabbt avgörande. Detta berörs till del i den senaste publicerade Doktrin för gemensamma operationer av den svenska Försvarsmakten.21 Men för att uppnå en strategisk chock får det ses som sannolikt att ett faktiskt användande ej krävs för det, utan framflyttande eller hot kan mycket väl tänkas skapa en påverkan med dem.

Detta för oss in på den första intressanta faktorn. Vägar man in agerandet med strategiska flygplan som har förmågan att bära kärnvapen och som regelbundet används i så kallade strategiska avskräckningsflygningar blir det intressanta att de genomförda "övningsflygningarna" inträffade parallellt med att retoriken samt det massmediala fokuset kring agerandet med flyktingar längs med Polens samt Litauens gräns mot Belarus ökade i intensitet. Det sistnämnda blir synnerligen intressant i och med att Belarus President nu förefaller se ett behov av att Ryssland utplacerar kärnvapen på dess territorium. Men även retoriken kring ”missilkris” i Europa. Får det ses som troligt att detta utgör vad som brukar benämnas som "påtryckningar med militära maktmedel i bakgrunden". Vad som dock blir synnerligen oroväckande är att det är kärnvapen som används i retoriken och som ett påtryckningsmedel för att uppnå någon form av målsättning.

I retoriken har det, som tidigare skrivits, även framförts av Rysslands President att denne vill ha säkerhetsgarantier för att ingen ytterligare östlig expansion av Nato kommer genomföras. I den kontexten har Ryssland även framfört att de vill att Nato bryter sitt löfte till Georgien och Ukraina att de kan söka medlemskap i den västliga försvarsalliansen. Ryssland har även framfört att inga vapensystem som kan hota Rysslands säkerhets framgrupperas i angränsande länder.22 Dessa utspel hör sannolikt samman med de säkerhetsåtgärder som Rysslands President hade givit som uppgift till det ryska Utrikesministeriet att framarbeta.

I sammanhanget bör det noteras att Rysslands Utrikesminister framfört att de västliga länderna bör ta förslaget på allvar samt att säkerhetssituationen kan förvärras än mer och det blir en återgång till tiden när risken för militär konfrontation var överhängande,23 här kan det antas att det som åsyftas är den senare delen av det kalla kriget. Vad avser Rysslands inställning till vissa säkerhetsgarantier förefaller USA President, Joe Biden, vara villig att genomföra samtal med andra Nato länder avseende den frågan.24

I sammanhanget bör det även noteras att förmågan för att genomföra direkta diplomatiska samtal mellan Ryssland och USA förefaller minskat allteftersom, detta med anledning av deras ”tit-for-tat” ageranden i olika sammanhang där konsekvensen utgjort minskning av diplomatisk personal i de båda länderna.25 Det utgjorde även en samtalspunkt mellan Rysslands Utrikesminister och USA Utrikesminister vid OSSE mötet i Stockholm under inledningen av december månad 2021.26 Avsaknaden av diplomatisk personal på plats i respektive land medför sannolikt även att risken ökar för att misstolka olika diplomatiska utspel varvid ”vantolkningar” kan uppstå därefter. Vilket Frankrikes President, Emmanuel Macron, indirekt berörde i ett uttalande den 10DEC2021 att en hotbild i sig kan bli en så kallad självuppfyllande profetia.27

Risken för misstolkningar får, utöver avsaknad av diplomatisk personal hos de två främsta aktörerna, även anses vara väldigt hög i de rysk-västliga relationerna, då de viktigaste besluten i Ryssland fattas med mycket kort varsel och av en ytterst begränsad krets kring Rysslands President vilket medför en snabb beslutskedja.28 Därutöver förefaller västliga länder vid ett flertal tillfällen blivit överraskade över ryskt militärt agerande,29 och eventuellt även sakna information från den ryska inre beslutscirkel.30

Ovanstående samt det som berörts tidigare avseende kärnvapen kan härröras till retorik. Fil.Dr. Oscar Jonsson har bland annat framfört att retoriken har hårdnat under det senaste halvåret.31 Att retoriken även kan ha nått högre nivåer avseende säkerhetsläget kan eventuellt indikeras av att Påven även uttalat sig och framfört att en seriös internationell dialog krävs kring den nuvarande säkerhetssituationen i Ukraina.32 Därutöver har just den mer synliga aggressiva retoriken framförts av andra som kontinuerligt följer de rysk-västliga förbindelserna, även undertecknad har noterat det höjda tonläget under de senaste månaderna.

Vilket för oss in på den andra faktorn. Saknas förmågan att kunna tolka dels retorik, dels militäruppbyggnad vad respektive part de facto försöker uppnå får det ses som troligt att risken för en ofrivillig eskalering kan inträffa vid genomförandet av olika former av militära ageranden, såsom förflyttningar av militära förband eller omfattande övningsverksamhet, samt vid en misstolkning av uttalanden som föranleder en militär styrkeuppbyggnad av någon involverad part, men även i händelse av en ej planerad incident.

Något som berörts tidigare i inlägget är även den ryska militära styrkeuppbyggnaden i anslutning till Ukrainas gräns, att denna genomförs är att anses som fakta det vill säga bekräftad information.33 Ryssland har å sin sida framfört att de inte kan deeskalera situationen, det vill säga minska sin styrkeuppbyggnad, med anledning av en enligt Ryssland ukrainsk styrkeuppbyggnad mot dess landgräns.34 Vad som dock berörs i mindre omfattning är vilken faktisk påverkan denna styrkeuppbyggnad kan ha som konsekvens på vårt direkta närområde. Hitintills är kanske det tydligaste utspelet i den frågan genomfört av ordföranden i det finska försvarsutskottet, Ilkka Kanerva, som framfört att i händelse av en rysk militär operation mot Ukraina kommer det framtvinga en höjning av den finska militära beredskapen.35 Vad exakt det innebär explicit framkom inte, dock utgörs den finska Försvarsmakten i huvudsak av värnpliktiga varvid en beredskapshöjning eventuellt skulle kunna innebära någon form av anpassad/selektiv mobilisering.

Detta kan säkerligen för någon te sig något märkligt, dock är det inte märkligt. En bidragande faktor till en finsk beredskapshöjning i händelse av en rysk militär operation mot Ukraina, är risken för så kallad horisontal eskalation. I den senaste norska försvarspropositionen framförs den risken,36 den amerikanska tankesmedjan RAND har även varnat för den risken.37 Denna risk är framförallt kopplat till upprättandet av det så kallade bastionförsvaret för majoriteten av den ryska ubåtsbaserade andraslagsförmågan med kärnvapen på Nordkalotten.38 Vilket enligt västerländsk syn förefaller komma omfatta delar av finskt men även norskt territorium,39 här kan det även antas att svenskt territorium även kan komma att involveras i stridigheter. Detta med anledning till upprättandet av bastionsförsvaret,40 i och med att Norge har ett behov av att förflytta förband genom Sverige och Finland för att kunna försvara dess nordliga landsända41 men även för att hela Norden kan ses som ett sammanhängande militärstrategiskt område.42

Hur stor risken för ett dylikt ryskt agerande på Nordkalotten kan tänkas vara i händelse av en militär operation mot Ukraina får anses vara svår att kvantifiera, och framförallt får den även anses vara avhängd om Ryssland tror att någon av de västliga nationerna kan komma att agera militärt mot dem. Dock förefaller inte USA i skrivande stund ge Ukraina några försvarsförpliktelser,43 varvid risken får anses vara låg. Men vad som dock kan konstateras är att Ryssland var beredd att höja stridsberedskapen på dess kärnvapenstyrkor i samband med den militära operationen mot Krimhalvön 2014.44 Detta kan säkerligen varit tänkt att använda som en strategisk signal gentemot ett flertal länder att inte beblanda sig i den pågående militära operationen mot Krimhalvön. Dock visar det på hur Ryssland kan tänkas använda sig av sin kärnvapenarsenal som ett påtryckningsmedel i händelse av en ny väpnad konflikt, vilket innebär att risken för så kallad horisontal eskalation på Nordkalotten får anses vara tydlig.

Vad som även bör beaktas i det hänseendet är den ryska förmågan att snabbt kunna förstärka med militära förband/förmågor på Nordkalotten, detta har vid två tillfällen fått ett större medialt genomslag. Det ena tillfället var vid genomförandet av en beredskapskontroll under våren 2015, den styrkeuppbyggnaden får anses genomförts synligt då det ryska försvarsministeriet själva rapporterade om den.45 Det andra tillfället var i samband med den operativa-strategiska övningen Zapad-2017, där styrkeuppbyggnaden förefaller genomförts med mer dolda metoder.46 Vad som dock bör beaktas är att utöver att en tyrkeuppbyggnad kan genomföras relativt snabbt, har Ryssland även förmågan att vilseleda till exempel IMINT (satellitspaning) och SIGINT (signalspanings) system.47

Avseende det sistnämnda är det även intressant att notera hur rysk krigskonst ser på vilseledning. I diskursen avseende den ryska militära styrkeuppbyggnaden kring Ukraina har det framförts att det kan utgöra en förberedelser för ett anfall mot Ukraina. Vad avser vilseledningen är den indelad i strategisk, operativ och taktisk vilseledning. Där den strategiska är mest intressant i detta sammanhang, då det består i att hemlighålla förberedelserna för strategiska operationer och fälttåg men även vilseledning av försvaren avseende egna dispositioner och avsikter. Till detta tillkommer en rad metoder, såsom att kunna överbelasta analys- och bearbetningskapaciteten hos en motståndares underrättelsetjänst med mera.48

Vilket för oss in på den tredje faktorn. Utan tvekan utgör den ryska militära uppbyggnaden ett möjligt hot mot Ukraina, men utgående från rysk krigskonst som beskrivits ovan men även västerländsk får det ses som ett väldigt ologiskt agerande av Ryssland att genomföra ett väpnat angrepp mot Ukraina under de premisser som de själva byggt upp. Detta med anledning av att de totalt förlorat all form initiativ för ett sådant agerande. Varvid orsaken till det ryska agerandet möjligen kan vara att uppnå andra målsättningar än territoriella landvinningar. En faktor som ofta återkommit i debatten kan vara att försöka inordna Belarus än mer i den ryska federationen än vad de redan är. Dock förefaller Belarus vara inordnad i stor omfattning redan med tanke på att till exempel den estländska underrättelsetjänsten använder, om än i citationstecken, uttrycket det ”Belarusiska militärdistriktet” för att beskriva den militära samverkan som genomförs med Belarus och Ryssland.49 Varvid det får ses som troligt att Belarus redan nu är tydligt inordnat under Ryssland åtminstone i militära sammanhang.

Således för det oss fram till att försöka få en konklusion kring vad som just nu händer. Att Ryssland har militärförmåga att genomföra ett väpnat angrepp mot Ukraina för att uppnå vissa territoriella landvinningar utifrån den mängd förband och förmågor som samlats är högst sannolikt.50 Dock får det ses som mindre troligt att det utgör den faktiska målsättningen, utan snarare får det ses som troligt att det rör sig om påverkan med militära maktmedel i bakgrunden. Detta argument kan förstärkas ytterligare med den retorik som framförts även med faktorn kärnvapen i bakgrunden. Dock kan det ses som möjligt att en rysk militär operation kan genomföras annorstädes då agerandet med de militära förbanden kring Ukraina kan utgöra en vilseledning och Rysslands förmåga att snabbt ta beslut men även kraftsamla i en ny operationsriktning. Genomförs dock en militär operation gentemot Ukraina eller annorstädes får det ses som möjligt att även Nordkalotten kan komma att involveras.

Den troliga till sannolika målsättningen Ryssland försöker uppnå med sitt nuvarande agerande är att skapa en så kallad cordon sanitaire, där Ukraina och Georgien ej skall tillfalla ur ett ryskt perspektiv en västlig intressesfär som kan hota Ryssland det vill säga en förlängning av den så kallade Brezjnev doktrinen. Därmed, det Ryssland försöker skapa med sitt agerande är en egen intressesfär. Vad som dock särskilt bör beaktas är den geostrategiska vikt Ryssland fäster vid Arktis samt Nordkalotten varvid det får ses som troligt att även Finland och Sverige på något sätt är inarbetade i det nuvarande ryska agerandet. Varvid de ryska påtryckningarna mot Finland och Sverige kan komma att öka framgent även med tydliga militära maktmedel i bakgrunden. Vad som särskilt bör beaktas är hur retoriken kring kärnvapen använts i den nu pågående ”kraftmätningen” i vad som troligtvis till sannolikt handlar om upprättande av en intressesfär, vilket likväl skulle kunna bli riktat mot Finland och Sverige i retorisk form.

Slutsats

Det får ses som möjligt att en väpnad konflikt kan inträffa mellan Ryssland och Ukraina, alternativt är det möjligt att en väpnad konflikt eller militär operation kan inträffa annorstädes där den nu militära uppbyggnaden mot Ukraina utgör en vilseledning av Ryssland. I de både scenarierna är det även är möjligt att länderna på Nordkalotten blir involverad med anledning av risken för horisontal eskalation. Det troliga till sannolika scenariot är dock att det nuvarande ryska agerandet utgör en påverkan med militära maktmedel i bakgrunden för att uppnå politiska samt militärstrategiska målsättningar gentemot de västliga länderna i form av upprättandet av en tydlig intressesfär.

Have a good one! // Jägarchefen

Källförteckning

Associated Press 123 (Engelska)

British Broadcasting Corporation 1234 (Engelska)

Cable News Network 12 (Engelska)

Defense One 1 (Engelska)

Försvarsmakten 1 (Svenska)

Hufvudstadsbladet 1 (Svenska)

Jägarchefen 1 (Svenska)

Oslo Militære Samfund 1 (Norska)

RAND Corporation 1 (Engelska)

Regjeringen 12 (Norska)

Regeringskansliet 12 (Svenska)

Reuters 12345678910111213141516 (Engelska)

Russian strategic nuclear forces 1 (Engelska)

TASS 1234567 (Engelska)

The New York Times 1 (Engelska)

Sveriges Television 123 (Svenska)

Svenska Dagbladet 1 (Svenska)

The Economist 1 (Engelska)

The Washington Post 12 (Engelska)

Totalförsvarets forskningsinstitut 12 (Svenska)

United States European Command 1 (Engelska)

Valisluureamet 1 (Engelska)

Ulfving, Lars. Rysk krigskonst: en introduktion till den ryska militärvetenskapen sedd i ett militärteoretiskt, empiriskt och historiskt perspektiv. Stockholm: Försvarshögskolan, 2005.

Slutnoter

1 Associated Press. Keyton, David. Cook, Lorne. NATO chief says allies must prepare for the worst in Ukraine. 2021. https://apnews.com/article/europe-russia-ukraine-moscow-riga-b0971e8a973026ec7fb1964a8d38d2eb (Hämtad 2021-12-17)

Cable News Network. Liptak, Kevin. US intelligence estimates Russian troop levels on Ukraine bo Pope calls for 'serious international dialogue' to defuse Ukraine tensions rder could reach 175,000. 2021. https://edition.cnn.com/2021/12/04/politics/russia-ukraine-troops-border-us-intelligence-reports/index.html (Hämtad 2021-12-17)

Reuters. Siebold, Sabine. Emmott, Robin. NATO warns Russia over Ukraine military build-up. 2021. https://www.reuters.com/world/europe/nato-warns-russia-over-ukraine-military-build-up-2021-11-15/ (Hämtad 2012-12-XX)

Reuters. Pamuk, Humeyra. Lewis, Simon. U.S. says 'all options' on the table over Russian troop buildup near Ukraine. 2021. https://www.reuters.com/world/europe/us-state-dept-says-all-options-table-over-russian-troop-build-up-near-ukraine-2021-11-26/ (Hämtad 2021-12-17)

The Washington Post. Harris, Shane. Sonne, Paul. Russia planning massive military offensive against Ukraine involving 175,000 troops, U.S. intelligence warns. 2021. https://www.washingtonpost.com/national-security/russia-ukraine-invasion/2021/12/03/98a3760e-546b-11ec-8769-2f4ecdf7a2ad_story.html (Hämtad 2021-12-17)

2 Westerlund, Fredrik (red). Oxenstierna, Susanne (red). Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv. Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, 2019, s. 59.

3 TASS. Putin tasks Russian Foreign Ministry to begin talks on system of security guarantees. 2021. https://tass.com/politics/1363765 (Hämtad 2021-12-01)

4 TASS. Russia’s Foreign Ministry preparing initiative on security guarantees at western borders. 2021. https://tass.com/politics/1369099 (Hämtad 2021-12-01)

5 TASS. Putin puts forward bid for detailed talks on stopping NATO’s eastward expansion. 2021. https://tass.com/politics/1369341 (Hämtad 2021-12-17)

6 TASS. Putin spoke in favor of ensuring calm, stable situation for all countries worldwide. 2021. https://tass.com/politics/1369333 (Hämtad 2021-12-17)

7 TASS. Putin says Russia taking ‘adequate’ measures in response to NATO’s provocations. 2021. https://tass.com/defense/1369273 (Hämtad 2021-12-17)

8 Sveriges Television. Ajdinovic, Mersiha. Migrantkrisen vid gränsen mellan Polen och Belarus – ett storpolitiskt spel. 2021. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/migrantkrisen-vid-gransen-mellan-polen-och-belarus (Hämtad 2021-12-17)

9 Reuters. Emmott, Robin. Siebold, Sabine. Sytas, Andrius. Lithuania, EU say Belarus using refugees as 'political weapon'. 2021. https://www.reuters.com/world/europe/belarus-using-refugees-weapon-must-face-more-eu-sanctions-lithuania-says-2021-07-12/ (Hämtad 2021-12-17)

10 Reuters. Russia sends bombers to fly over Belarus, blames EU for migrant catastrophe. 2021. https://www.reuters.com/world/europe/russia-blames-eu-looming-catastrophe-over-migrants-belarus-poland-border-2021-11-10/ (Hämtad 2021-12-17)

Reuters. Belarus leader says he needs Russian nuclear-capable bombers to navigate border crisis. 2021. https://www.reuters.com/world/europe/russian-nuclear-capable-bombers-rehearse-bombing-runs-belarus-training-exercise-2021-11-11/ (Hämtad 2021-12-17)

11 Associated Press. Isachenkov, Vladimir. Belarus president offers to host Russian nuclear weapons. 2021. https://apnews.com/article/russia-ukraine-germany-migration-europe-ab1efae5e65bf01af3be2f6139ef6f4b (Hämtad 2021-12-17)

12 TASS. Lavrov: West’s reckless policy drives Lukashenko to eye deploying Russian nukes in Belarus. 2021. https://tass.com/politics/1369141 (Hämtad 2021-12-17)

13 Reuters. Russia to West: offer us guarantees or risk unravelling security. 2021. https://www.reuters.com/world/europe/russia-new-european-missile-crisis-must-be-avoided-before-its-too-late-2021-12-10/ (Hämtad 2021-12-17)

14 Sveriges Television. Borgert, Linnéa. Nu löper kärnvapenavtalet INF ut: ”Oron är berättigad”. 2019. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nu-loper-karnvapenavtalet-inf-ut-oron-ar-berattigad (Hämtad 2021-12-17)

Reuters. Astakhova, Olesya. Kauranen, Anne. Putin says U.S. is able to deploy new cruise missile in Europe. 2019. https://www.reuters.com/article/uk-finland-russia-summit-missiles-idUKKCN1VB1Y3 (Hämtad 2021-12-17)

15 Reuters. Ali, Idrees. U.S. tests first ground-launched cruise missile after INF treaty exit. 2019. https://www.reuters.com/article/us-usa-pentagon-missiles-russia-idUSKCN1V91IV (Hämtad 2021-12-17)

Reuters. Ali, Idrees. U.S. tests ground-launched ballistic missile after INF treaty exit. 2019. https://www.reuters.com/article/us-usa-military-russia-idUSKBN1YG287 (Hämtad 2021-12-17)

16 British Broadcasting Corporation. INF nuclear treaty: Nato 'to avoid arms race' after US-Russia pact ends. 2019. https://www.bbc.com/news/world-europe-49207281 (Hämtad 2021-12-17)

17 Kristensen, Hans M. Korda, Matt. Russian nuclear weapons, 2021. Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 77, no. 2, s. 90-91. DOI: 10.1080/00963402.2021.1885869

18 The Economist. Allies fear Germany’s incoming government will go soft on nukes. 2021. https://www.economist.com/europe/2021/11/20/allies-fear-germanys-incoming-government-will-go-soft-on-nukes (Hämtad 2021-12-17)

19 TASS. US nuclear weapons may end up in Eastern Europe if Germany rejects them — NATO. 2021. https://tass.com/defense/1363759 (Hämtad 2021-12-17)

20 Reuters. Germany to remain part of NATO's nuclear sharing under new government. 2021. https://www.reuters.com/world/europe/germany-remain-part-natos-nuclear-sharing-under-new-government-2021-11-24/ (Hämtad 2021-12-17)

21 Försvarsmakten. Doktrin för Gemensamma operationer. Stockholm: Försvarsmakten, 2020, s. 18.

22 Reuters. Russia urges NATO to break promise to Ukraine as part of security package. 2021. https://www.reuters.com/world/europe/russia-demands-rescinding-nato-promise-ukraine-georgia-2021-12-10/ (Hämtad 2021-12-17)

23 British Broadcasting Corporation. Russia Ukraine: Lavrov warns of return to military confrontation nightmare. 2021. https://www.bbc.com/news/world-europe-59503762 (Hämtad 2021-12-17)

Svenska Dagbladet. Lavrov: Mardrömslik militär konfrontation. 2021. https://www.svd.se/lavrovs-och-blinkens-mote-pagar-i-stockholm (Hämtad 2021-12-17)

24 Associated Press. Knickmeyer, Ellen. Lee, Matthew. Merchant, Nomaan. Biden assures Ukraine’s leader of US support to deter Russia. 2021. https://apnews.com/article/joe-biden-russia-ukraine-europe-vladimir-putin-8193787ec21ca2aded4a37fa325f07b5 (Hämtad 2021-12-17)

25 Reuters. Russia orders some U.S. diplomatic staff to leave as embassy spat expands. 2021. https://www.reuters.com/world/russia-says-some-us-embassy-staff-must-leave-january-2021-12-01/ (Hämtad 2021-12-17)

26 The Washington Post. Khurshudyan, Isabelle. Hudson, John. Amid heightened tensions, Russia and U.S. make quiet breakthrough on staffing at Moscow embassy. 2021. https://www.washingtonpost.com/world/europe/russia-us-moscow-embassy/2021/12/03/2a459f56-49fe-11ec-beca-3cc7103bd814_story.html (Hämtad 2021-12-17)

27 Reuters. Macron warns against "self-fulfilling" prophecies on Ukraine-Russia risks. 2021. https://www.reuters.com/world/europe/macron-warns-against-self-fulfilling-prophecies-ukraine-russia-risks-2021-12-10/ (Hämtad 2021-12-17)

28 Ds 2019:8. Värnkraft. Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025. s. 72.

29 United States European Command. Senate Armed Services Committee Opening Statement by General Phil Breedlove, Commander, U.S. European Command. 2015. https://www.eucom.mil/article/33031/senate-armed-services-committee-opening-statement-by-general-phil-breedlove-commander-u-s-european (Hämtad 2021-12-17)

30 Cable News Network. Bertrand, Natasha. Sciutto, Jim. Lillis, Katie Bo. US struggles with intelligence blind spot as Russia builds up forces near Ukraine. 2021. https://edition.cnn.com/2021/11/15/politics/us-intelligence-russia-ukraine/index.html (Hämtad 2021-12-17)

31 Sveriges Television. Bengtsson, Olle. Tre frågor om konflikten i Ukraina. 2021. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/tre-fragor-om-konflikten-i-ukraina (Hämtad 2021-12-17)

32 Reuters. Pullella, Philip. Pope calls for 'serious international dialogue' to defuse Ukraine tensions. 2021. https://www.reuters.com/world/uk/pope-calls-serious-international-dialogue-defuse-ukraine-tensions-2021-12-12/ (Hämtad 2021-12-17)

33 The Washington Post. Harris, Shane. Sonne, Paul. Russia planning massive military offensive against Ukraine involving 175,000 troops, U.S. intelligence warns. 2021. https://www.washingtonpost.com/national-security/russia-ukraine-invasion/2021/12/03/98a3760e-546b-11ec-8769-2f4ecdf7a2ad_story.html (Hämtad 2021-12-04)

34 Reuters. Kremlin says Russia cannot de-escalate due to Ukrainian troop presence nearby. 2021. https://www.reuters.com/world/europe/kremlin-says-russia-cannot-de-escalate-due-ukrainian-troop-presence-nearby-2021-12-01/ (Hämtad 2021-12-17)

35 Hufvudstadsbladet. Gestrin-Hagner, Maria. Rysk anfallsplan för Ukraina avslöjad – Kanerva: "Finland kan tvingas höja beredskapen". 2021. https://www.hbl.fi/artikel/rysk-anfallsplan-for-ukraina-avslojad-kanerva-finland-kan-tvingas-hoja-beredskapen/ (Hämtad 2021-12-17)

36 Prop. 62 S (2019 – 2020). Vilje til beredskap – evne til forsvar Langtidsplan for forsvarssektoren. s. 23.

37 Black, James et al. Enhancing deterrence and defence on NATO’s northern flank: Allied perspectives on strategic options for Norway. Santa Monica: RAND Corporation, 2020, s. 8.

38 Russian strategic nuclear forces. Strategic fleet. 2021. https://russianforces.org/navy/ (Hämtad 2021-12-17)

39 Black, James et al. Enhancing deterrence and defence on NATO’s northern flank: Allied perspectives on strategic options for Norway. Santa Monica: RAND Corporation, 2020, s. 9.

40 Forsvarsdepartementet. Et felles løft - Ekspertgruppen for forsvaret av Norge. Oslo: Forsvarsdepartementet, 2015, s. 20.

41 Prop. 62 S (2019 – 2020). Vilje til beredskap – evne til forsvar Langtidsplan for forsvarssektoren. s. 82.

42 Prop. 2020/21:30. Totalförsvaret 2021–2025. s. 68.

43 British Broadcasting Corporation. Russia Ukraine: Sending US troops not on table – Biden. 2021. https://www.bbc.com/news/world-europe-59582013 (Hämtad 2021-12-17)

44 British Broadcasting Corporation. Ukraine conflict: Putin 'was ready for nuclear alert'. 2015. https://www.bbc.com/news/world-europe-31899680 (Hämtad 2021-12-17)

45 Jägarchefen. Si vis pacem, para bellum - Beredskapskontroll 16-21MAR15. 2015. https://jagarchefen.blogspot.se/2015/04/si-vis-pacem-para-bellum.html (Hämtad 2021-12-17)

46 Oslo Militære Samfund. Etterretningstjenestens årlige statusoppdatering - Fokus 2018. 2018. https://oslomilsamfund.podbean.com/e/oms-etterretningstjenestens-arlige-statusoppdatering-fokus-2018/ (Hämtad 2021-12-17)

47 Defense One. Tucker, Patrick. Potemkin Jets Unlikely To Fool US Satellites. 2016. https://www.defenseone.com/technology/2016/10/potemkin-jets-unlikely-fool-us-satellites/132350/ (Hämtad 2021-12-17)

Kjellén, Jonas. Russian Electronic Warfare: The role of Electronic Warfare in the Russian Armed Forces. Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, 2018, s. 23-24, 53.

The New York Times. Kramer, Andrew E. A New Weapon in Russia’s Arsenal, and It’s Inflatable. 2016. https://www.nytimes.com/2016/10/13/world/europe/russia-decoy-weapon.html (Hämtad 2021-12-17)

48 Ulfving, Lars. Rysk krigskonst: en introduktion till den ryska militärvetenskapen sedd i ett militärteoretiskt, empiriskt och historiskt perspektiv. Stockholm: Försvarshögskolan, 2005, s. 153-154.

49 Valisluureamet. International Security and Estonia. Tallinn: Valisluureamet, 2021, s. 53.

50 Reuters. Polityuk, Pavel. EXCLUSIVE Ukraine sees no sign of Russia withdrawing troops from border. 2021. https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-ukraine-sees-no-sign-russia-withdrawing-troops-border-2021-12-15/ (Hämtad 2021-12-17)