söndag 11 september 2022

Kan en liten tuva välta ett stort lass?

Reflektion

Som skrevs på denna blogg den 22MAJ2022 får den andra ryska invasionen av Ukraina anses utgöra ett för Ryssland strategiskt, operativt och taktiskt misslyckande,1 vilket med önskvärd tydlighet nu börjat bevisas i och med Ukrainas motoffensiv,2 men även den påverkan de sanktioner vilket i huvudsak de västliga länderna infört mot Ryssland förefaller kunna få i ett långsiktigt perspektiv.3 Dock utgör all form av krigföring en växelverkan mellan krafter, men även med uppkomna friktioner som alltid inträffar för alla deltagande parter i en väpnad konflikt.4 Varvid händelseutvecklingar som kan påverka den ukrainska offensiven i en negativ riktning fortsatt kan inträffa, eller som det svenska ordspråket lyder ”Man ska inte ropa hej förrän man kommit över bäcken” och ur ett ryskt perspektiv skulle ett annat svenskt ordspråk kunna vara passande, nämligen ”Liten tuva stjälper ofta stort lass”.

Vad som dock får anses utgöra en viktig faktor med den pågående ukrainska motoffensiven ur ett krigföringsförmågeperspektiv5 är att offensiven troligtvis till sannolikt kommer medföra en negativ påverkan för den ryska moralen, både hos den ryska befolkningen men även dess väpnande styrkor.6 Därtill får det även ses som sannolikt att de rekryteringsproblem som de ryska väpnade styrkorna redan nu har,7 kommer öka i och med det som just nu förefaller vara en väldigt framgångsrik ukrainsk motoffensiv. Något som kommer påverka den långsiktiga fysiska krigföringsförmågan för Ryssland. Sammantaget skulle i förlängningen dessa faktorer, men även andra, kunna påverka den nuvarande ryska nomenklaturans maktställning.8

Avgörs kriget i och med denna motoffensiv? Högst tveksamt, om än att Nato generalsekreterare, Jens Stoltenberg, den 09SEP2022 uttryckte att kriget i Ukraina nu går in i en kritisk fas. Men han framförde även att Nato länder kommer prövas de kommande månaderna med anledning av den ryska påverkan av energisektorn,9 vilket får anses utgöra en indikator på att kriget är långt från över, något även Ukrainas Överbefälhavare, Valerij Zaluzjnyj, indirekt framförde genom att förklara att den övergripande strategiska situationen för Ukraina enbart kan förbättras genom en rad motoffensiver och då i en samordnad kampanj under 2023 samt med fortsatt materiellt stöd från andra länder.10 Natos Generalsekreterare förefaller även se framför sig att vintern kan utgöra en kritisk period för Ukrainas försvar, då denne vädjade till stödjande länder att skicka vintermateriel till Ukraina,11 vilket även indikerar en utdragen konflikt. Däremot bör det ses som troligt att den nu pågående motoffensiven kan utgöra en faktor som i det långa loppet vänder kriget till Ukrainas fördel.

Vad som även bör beaktas som ett möjligt utfall av den nu pågående ukrainska motoffensiven är att ett mer utbrett motstånd internt i Ryssland kan uppstå,12 framförallt hos dess ledande nomenklatura som tidigare nämnts i inlägget. Där storleken på det eller hur det utvecklas samt hur lång tid en sådan process kan tänkas ta är svår att anta, dock får det ses som en faktisk möjlighet att motoffensiven oavsiktligt kan ha påverkat en ”imaginär” tyngdpunkt – engelskans Center Of Gravity – i det ryska samhället och därmed skapar en oförutsedd händelseutveckling. Historiskt har exempelvis tydliga militära förluster/motgångar i Ryssland och Sovjetunionen utgjort en form av katalysator tillsammans med andra faktorer,13 för politiska förändringar.

Den ryska nomenklaturan torde även vara medveten om det ovanstående,14 varvid de in i det längsta sannolikt försöker hålla den ordinarie ryska medborgaren utanför den väpnande konflikten, det vill säga att sannolikt kommer ingen mobilisering ske, då risken i sådant fall finns för ett mer utbrett missnöje framförallt i de mer tätbefolkade västra delarna av Ryssland,15 vilket skulle kunna innebära att nomenklaturans maktbas försvagas. Dock kan det interna trycket inom den ryska nomenklaturan bli så pass kraftigt att dess ledande skikt kommer vara tvungen att påvisa framgångar, varvid det får ses som troligt att sådant kan leda till en högre grad av risktagning vilket i sin tur kan innebära att ryska förband kommer kastas in i strider som de eventuellt kan förlora då förutsättningar för en vinst inte finns. Varvid en ”imaginär” tyngdpunkt i det ryska samhället, som tidigare beskrivits, kan tänkas ruckas än mer.

Vad som dock bör beaktas vid en sådan händelseutveckling är främst fyra faktorer. För det första får det ses som mindre sannolikt att det kommer innebära ett regimskifte i en positiv riktning,16 om än att ett eventuellt regimskifte kanske innebär att nu ledande individer i den ryska nomenklaturan avsätts. Detta med anledning av att det inte finns någon egentlig opposition i Ryssland.16 Vad som även skall beaktas vid en sådan händelseutveckling är risken för oförutsägbara händelser där olika former av beredskapshöjande åtgärder av västliga länder samt Ryssland kan tänkas skapa en eskalerande försämring av det rådande nu kraftigt försämrade säkerhetsläget.

För det andra får det ses som möjligt att en form av dolkstötslegend17 kan komma att formas/uppstå varvid ett revanschistiskt Ryssland framträder antingen vid en förhandlingslösning efter tydliga motgångar i Ukraina eller ett regimskifte i Ryssland. För det tredje, risken för att Ryssland kan tänkas ta till kärnvapen bör även beaktas, vilket den Ukrainska Överbefälhavaren även framfört kan tänkas inträffa i vissa situationer,18 utan att specificera vilka dessa är. Dessa situationer torde dock främst utgöras av att ryskt territorium eller institutioner påverkas i stor omfattning det vill säga att Rysslands själva ”existens” hotas på något sätt, detta utifrån skrivningarna i dess nuvarande offentliga kärnvapendoktrin.19

En fjärde avslutande händelseutveckling, är att de ryska väpnande styrkorna tvingas av den nuvarande regimen att börja uppvisa en flexibilitet i syfte att återhämta sig från det nederlag som startade redan den 24FEB2022 för att förändra sin taktik och dess operativa tänkande.20 Detta syftande till att vända den nuvarande krigsutvecklingen i Ukraina till rysk fördel men även undvika en tyngdpunktsförskjutning i negativ riktning för den styrande nomenklaturan. Ett sådant agerande skulle framförallt kunna ske under det stundande vinterhalvåret som torde innebära en mer statisk form av krigföring från de båda parterna, vilket skulle kunna möjliggöra en sådan form av taktisk och operativ återhämtning. Dock har de ryska väpnande styrkorna inte uppvisat någon större form av flexibilitet sedan den misslyckade offensiven mot Kyjiv, varvid det utfallet får ses som mindre troligt.

Avslutningsvis, inget av det ovanstående behöver inträffa men historien är full av snabba händelseförlopp som har överraskat åskådarna till den. Där händelseutvecklingen även medfört både positiva men även negativa händelseutvecklingar, beroende på hur man väljer att betrakta den. Detta bör bejakasDet troliga utfallet är dock att den väpnande konflikten mellan Ryssland och Ukraina kommer fort ett bra tag till med den nuvarande ryska regimen som styr Ryssland.

Have a good one! // Jägarchefen

Källförteckning

British Broadcasting Corporation 1 (Engelska)

Foreign Policy 1 (Engelska)

Försvarsmakten 1 (Svenska)

Jägarchefen 1 (Svenska)

Nato 1 (Engelska)

Nationalencyklopedin 12 (Svenska)

Regeringskansliet 1 (Svenska)

Reuters 12345 (Engelska)

Stratfor 12 (Engelska)

The Daily Beast 1 (Engelska)

The New York Times 1 (Engelska)

The Wall Street Journal 1 (Engelska)

The Washington Post 1 (Engelska)

Totalförsvarets forskningsinstitut 1 (Svenska)

U.S. Department of Defense 1 (Engelska)

Clausewitz, Carl von. Om kriget. Stockholm: Bonnier fakta, 1991.

Finkel, Meir. On flexibility: recovery from technological and doctrinal surprise on the battlefield. Stanford, California: Stanford Security Studies, 2011.

Reuveny, Rafael. Prakash, Assem. The Afghanistan War and the Breakdown of the Soviet Union. Review of International Studies, vol. 25, no. 4, 1999.

Slutnoter

1 Jägarchefen. Genom utbildning uppnås förändring. 2022. https://jagarchefen.blogspot.se/2022/05/genom-utbildning-uppnas-forandring.html (Hämtad 2022-09-11)

2 British Broadcasting Corporation. Bachega, Hugo. Murphy, Matt. Ukraine counter-offensive: Russian forces retreat as Ukraine takes key towns. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-62860774 (Hämtad 2022-09-11)

Reuters. Hunder, Max. Hnidyi, Vitalii. Russia gives up key northeast towns as Ukrainian forces advance. 2022. https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-troops-raise-flag-over-railway-hub-advance-threatens-turn-into-rout-2022-09-10/ (Hämtad 2022-09-11)

Reuters. Polityuk, Pavel. Balmforth, Tom. Ukraine forces push further after fall of Russian stronghold. 2022. https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-forces-advance-north-after-fall-russian-stronghold-/ (Hämtad 2022-09-11)

The Washington Post. Hendrix, Steve. Dixon, Robyn. Sly, Liz. Korolchuk, Serhii. Ilyushina, Mary. Russian troops in big retreat as Ukraine offensive advances in Kharkiv. 2022. https://www.washingtonpost.com/world/2022/09/10/ukraine-kharkiv-russia-retreat-izyum/ (Hämtad 2022-09-11)

3 Foreign Policy. Sonnenfeld, Jeffrey. Tian, Steven. Actually, the Russian Economy Is Imploding. 2022. https://foreignpolicy.com/2022/07/22/russia-economy-sanctions-myths-ruble-business/ (Hämtad 2022-09-11)

Stratfor. Orr, Matthew. Bracing for a Protracted War in Ukraine, Part 1: Is Time on Kyiv's Side?. 2022. https://worldview.stratfor.com/article/bracing-protracted-war-ukraine-part-1-time-kyivs-side (Hämtad 2022-09-11)

4 Clausewitz, Carl von. Om kriget. Stockholm: Bonnier fakta, 1991, s. 31, 79.

5 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, 2022, s. 16.

6 The Daily Beast. Davis, Julia. Team Putin Admits Their Worst Case Scenario Is Coming True. 2022. https://www.thedailybeast.com/russian-state-media-admits-vladimir-putins-worst-case-scenario-in-ukraine-war-is-coming-true (Hämtad 2022-09-11)

The Wall Street Journal. Grove, Thomas. Gershkovich, Evan. In Major Advance, Ukraine Drives Russians Out of Key Front-Line Cities. 2022. https://www.wsj.com/articles/in-major-advance-ukraine-drives-russians-out-of-key-eastern-city-11662807160 (Hämtad 2022-09-11)

The Washington Post. Hendrix, Steve. Dixon, Robyn. Sly, Liz. Korolchuk, Serhii. Ilyushina, Mary. Russian troops in big retreat as Ukraine offensive advances in Kharkiv. 2022. https://www.washingtonpost.com/world/2022/09/10/ukraine-kharkiv-russia-retreat-izyum/ (Hämtad 2022-09-11)

7 U.S. Department of Defense. Garamone, Jim. Russian Efforts to Raise Numbers of Troops 'Unlikely to Succeed,' U.S. Official Says. 2022. https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3143381/russian-efforts-to-raise-numbers-of-troops-unlikely-to-succeed-us-official-says/ (Hämtad 2022-09-11)

8 Stratfor. Orr, Matthew. Bracing for a Protracted War in Ukraine, Part 1: Is Time on Kyiv's Side?. 2022. https://worldview.stratfor.com/article/bracing-protracted-war-ukraine-part-1-time-kyivs-side (Hämtad 2022-09-11)

9 Nato. NATO Secretary General and U.S. Secretary of State address NATO’s strong response to Russia’s war on Ukraine. 2022. https://youtu.be/3LyaDG8MK78?t=157 (Hämtad 2022-09-11)

10 Reuters. Hunder, Max. Balmforth, Tom. Ukraine's top general warns of Russian nuclear strike risk. 2022. https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-military-chief-limited-nuclear-war-cannot-be-ruled-out-2022-09-07/ (Hämtad 2022-09-11)

11 Reuters. NATO calls on allies to supply winter uniforms for Ukrainian army. 2022. https://www.reuters.com/world/europe/nato-calls-allies-supply-winter-uniforms-ukrainian-army-2022-09-09/ (Hämtad 2022-09-11)

12 The New York Times. Troianovski, Anton. As Russians Retreat, Putin Is Criticized by Hawks Who Trumpeted His War. 2022. https://www.nytimes.com/2022/09/10/world/europe/russia-ukraine-retreat-putin.html (Hämtad 2022-09-11)

13 Nationalencyklopedin. Ryska revolutionen. 2022. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ryska-revolutionen (Hämtad 2022-09-11)

Reuveny, Rafael. Prakash, Assem. The Afghanistan War and the Breakdown of the Soviet Union. Review of International Studies, vol. 25, no. 4, 1999, s. 693, 707-708.

14 Stratfor. Orr, Matthew. Bracing for a Protracted War in Ukraine, Part 1: Is Time on Kyiv's Side?. 2022. https://worldview.stratfor.com/article/bracing-protracted-war-ukraine-part-1-time-kyivs-side (Hämtad 2022-09-11)

15 Reuters. Stewart, Phil. Russia about to 'run out of steam' in Ukraine, British spy chief says. 2022. https://www.reuters.com/world/europe/russia-about-run-out-steam-ukraine-british-spy-chief-says-2022-07-21/ (Hämtad 2022-09-11)

16 Ds 2022:7. Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - konsekvenser för Sverige. s. 11.

Stratfor. Orr, Matthew. Bracing for a Protracted War in Ukraine, Part 2: Is Time on Russia's Side?. 2022. https://worldview.stratfor.com/article/bracing-protracted-war-ukraine-part-2-time-russias-side (Hämtad 2022-09-11)

17 Nationalencyklopedin. Dolkstötslegenden. 2022. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dolkstötslegenden (Hämtad 2022-09-11)

18 Reuters. Hunder, Max. Balmforth, Tom. Ukraine's top general warns of Russian nuclear strike risk. 2022. https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-military-chief-limited-nuclear-war-cannot-be-ruled-out-2022-09-07/ (Hämtad 2022-09-11)

19 Persson, Gudrun. Rysslands kärnvapendoktrin – oförutsägbarheten stadfäst. Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, 2020, s. 2-3.

20 Finkel, Meir. On flexibility: recovery from technological and doctrinal surprise on the battlefield. Stanford, California: Stanford Security Studies, 2011, s. 223-224.