onsdag 5 mars 2014

Militärgeografi vs Strategiskt värde

Reflektion

Allmänt. Först och främst så vill jag säga att jag bedömer inte risken för en konflikt mellan Sverige och Ryssland som trolig i dagsläget, dock så skall vår Försvarsmakt ha en konfliktdämpande effekt samt möjliggöra att vi har en säkerhetspolitisk frihet att kunna agera utefter vår egen vilja, därvid har vi en Försvarsmakt likväl som att vi måste titta på de hot som finns i vårt närområde. Anledningen till detta inlägg är ett för mig lite kryptiskt uttalande av Sven Hirdman i Svt Forum idag, där han ansåg att Ryssland ej såg Sverige som ett strategiskt objekt. Nu är det svårt att avgöra exakt vad han menade med detta och i vilken kontext han avsåg det, dock så ser jag lite annorlunda på saken åtminstone på ett område bör Ryssland se på Sverige strategiskt. Nu bemöter jag inte på något sätt Sven Hirdmans uttalande i och med jag har svårt att se i vilken kontext han avsåg det utan jag försöker enbart nyansera bilden något, likväl har jag full respekt för hans Rysslands kunskaper.

Väl och ofta när den Försvarspolitiska eller Säkerhetspolitiska diskussionen kommer igång i Sverige så landar den in kring hotbilden från Ryssland. I sak rätt, ser man till vårt närområde så är det just nu enbart Ryssland som genomför en aggressiv utrikes- och säkerhetspolitik och gjort det under ett flertal år, således att hotbilden kring just Ryssland blir normerande faller för mig som ett klart faktum. Däremot divergerar uppfattningarna kraftfullt kring varför en spänd situation eller ett väpnat angrepp mot Sverige skulle kunna ske från Rysslands sida.

Att Ryssland skulle genomföra ett isolerat angrepp mot Sverige faller på sin orimlighet, Sverige som nation har ytterst få strategiska tillgångar, definitivt inga sådana som Ryssland saknar. Således ett Ryskt angrepp mot Sverige kräver antingen att A) En större konflikt mellan Ryssland och NATO har inträffat eller B) Risken för en konflikt mellan Ryssland och NATO är överhängande varvid Ryssland väljer att säkerställa sin egen position genom ett isolerat angrepp mot Sverige. Således det är bedömt de två krigsfall där Sverige och Ryssland kan hamna i strid med varandra. Observera nu att fall B är ett isolerat angrepp mot Sverige men det är avhängt en negativ omvärldsutveckling mellan Ryssland och NATO länderna. Således vad är det då som gör att Ryssland skulle genomföra ett väpnat angrepp mot Sverige, det benämns militärgeografi dvs geografin och terrängen utifrån ett militärt syfte eller ändamål.

Ser man då till Sveriges geografiska läge vilket kommer vara konstant, så finns det i dagsläget tre (3) geografiska områden som kan få strategisk betydelse för Ryssland i händelse av en konflikt med antingen något land eller part i Västeuropa. Område A) Nordligaste Sverige som en del av Nordkalotten B) Gotland och avslutningsvis C) Östersjöutloppet. Samtliga dessa tre geografiska positioner har historiskt även varit av strategisk betydelse för olika parter. Dock har den bakomliggande orsaken till varför det varit strategiskt viktigt, skiftat genom tidens gång.

Inledningsvis då dessa tre geografiska punkter är identifierade så skulle jag göra bedömningen att Punkt B, är högst trolig vid ett isolerat angrepp dvs krigsfall B, detta för att dels säkerställa sitt eget läge dels visa NATO att man menar allvar, vilket i sig skulle kunna deeskalera en konflikt mellan Ryssland och NATO, dock är Sverige förloraren i denna deeskalering. Punkt A och C är bedömt enbart troliga vid en fullständig konflikt mellan Ryssland och NATO dock återigen så dras Sverige in i denna konflikt oaktat vårt ställningstagande mht att militärgeografin dikterar att så blir fallet.

Område A. Varför blir då Norra Sverige militärgeografiskt ett område av strategiskt värde för Ryssland i händelse av en konflikt med NATO. Av två anledningar blir detta område det pga dels Rysslands andraslagsförmåga dels Rysslands ekonomiska intressen i Barens Hav. Vad avser andraslagsförmågan så utnyttjar Ryssland främst Barens Hav samt delar av Arktis för att hålla den dold. För att skydda den mot NATO jaktubåtar och ubåtsjaktresurser krävs det att Ryssland förnekar NATO möjligheten att verka med dessa resurser där. Härvid krävs det att del av Norge besätts, i norra Norge finns det militärgeografiskt hindrande Lyngepasset. Två sätt finns att passera detta om det är hindrande, vilket det bedömt kommer vara i en konflikt mellan Ryssland och NATO. Antingen genom en amfibisk kringgångsrörelse eller en kringgångsrörelse genom Sverige. Amfibisk operation är fullt möjlig men alla amfibiska operationer är stora risktaganden varvid risktagandet rent taktiskt och operativt att gå igenom Sverige är lägre dock blir konsekvensen om Sverige innan det ej är en stridande part i konflikten så får Ryssland ytterligare en motståndare vilket på det strategiska planet blir en riskfaktor. Likväl för att skydda dels sina ekonomiska tillgångar dels den militära infrastrukturen i Murmanskområdet krävs det att man förnekar NATO möjligheten att kunna verka där. Det enklaste sättet för detta är att återigen besätta delar av Norge för att tvinga NATO stridskrafter att få ett längre avstånd till detta område. Varvid det tidigare resonemanget kring att skydda andraslagsförmågan blir giltig.

Område B. Gotlands strategiska läge har avhandlats förtjänstfullt av Johan Wiktorin så jag kommer inte ge mig in i några djupare förklaringar, dock belysa det. Behärskar man Gotland kan man dels med robotsystem (mark, sjö, luft) dels med luftstridskrafter. Således kan man basera dessa system på Gotland förnekar man en motståndare att säkert kunna genomföra sjö eller luftförflyttning i Östersjön. Likväl när man väl har tagit Gotland kommer man bedömt säkerställa att man har en slagkraftig och i huvudsak autonom stridsgrupp baserad på Gotland mht försörjnings- och förstärkningsproblematiken som uppstår i en konfliktsituation samt enbart problematiken att försörja militära förband på en Ö. Dock kommer det bedömt vara mycket svårare att återta Gotland om inte omöjligt mht problematiken en amfibisk operation innebär, för att återta Gotland luftleds bedömer jag till svårt om inte omöjligt.

Område C. Östersjöutloppet är strategiskt viktigt ur två hänseenden dels att förneka förstärkning av NATO sjöstridskrafter in i Östersjön dels möjliggöra att delar av Östersjöflottan kan löpa ut i Norska havet för att förstärka Norra Flottan eller att Norra Flottan kan förstärka Östersjöflottan. Detta görs främst med hjälp av dels luftstridskrafter dels med sjörobotsystem. Således genom att stänga Östersjöutloppet så gör man Östersjön till ett sant innanhav och de sjöstridskrafter som finns inom Östersjön är de som kommer kunna verka där varvid utgången för båda parter dvs NATO och Ryssland blir oviss initialt. Om Ryssland dock lyckas med operationen att säkra Östersjöutloppet ökar chanserna att kunna tillföra förstärkningar ifrån Norra Flottan och utgången kan tippas över till Rysslands favör.

Slutsatser. Således att bortse från Sveriges militärgeografi gör att man bortser från ett under minst två (2) decennium framåt strategiskt värde. Dock så är detta strategiska värde avhängt av att en konflikt uppstår mellan två parter dvs Ryssland och NATO, vilket i dagsläget förefaller osannolikt, dock med den nuvarande omvärldsutvecklingen så kan vi mycket väl stå i en situation med två militära block (NATO vs CSTO) mot varandra och två ekonomiska block (Euroasiska Unionen vs Europeiska Unionen) mot varandra inom en snar framtid om inte spiralen vänder till en mer uppåtgående trend kontra nedåtgående som nu är fallet. Blir så fallet att vi hamnar i denna block situation blir det strategiska värdet av dessa tre militärgeografiska platser än mer konstant, kontra en mer avspänd omvärldssituation.

Avslutningsvis vill jag bara återigen säga att jag bedömer konfliktrisken mellan Sverige och Ryssland samt Ryssland och NATO som mycket låg. Det ovanstående är bedömt vad som sker i händelse av en konflikt, därmed inte sagt att en konflikt är förestående.

Have a good one! // Jägarchefen

Källor

Svt 1 (06:42:00)

12 kommentarer:

 1. Det går faktiskt att angripa Lyngen-ställningen genom den "finska armen" och över Finnmark utan att beröra svenskt territorium, om det nu skulle anses vara en restriktion. Vidare undrar jag om inte Vita havs-kanalen medger transitering av robotkorvetter och liknande från Norra ishavet till Östersjön utan att man behöver runda Norge?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ingen restrektion utan enbart sett till områden, dock är ju infrastrukturen kraftigt begränsad i hela N området Sverige som Finland så bedömt lär Sverige bli indraget m h t att man vill anfalla på flera täter samt bara slitaget på vägarna kommer göra att det krävs flera täters anfall. Men helt rätt vill man hålla Sverige utanför så går det. Har ju framförts teorier att det skall gå att förflytta robotubåtar i den, så låter vara osagt om det är görligt eller inte, dock är ju problematiken med att ha ett fartyg i en kanal att överlevnadschanserna minskar ju markant, fartyget kan ju inte manövrera på något sätt varvid man har kanaliserat in den och därmed blir det mycket enkelt för bekämpning, likväl får man förutsätta att Jägarförband alternativt Specialförband kommer ligga och trycka längs den då mht att underrättelser lär snabbt komma fram kring den rörelsen och då blir fartyget bedömt också bekämpat, så klart obra idé att slänga in en modern korvett motsv i en kanal enligt mitt förmenande.

   Radera
  2. Det går att ta vägen genom Finland mot Lyngen men då kommer man via Skibotn som traditionellt har varit den plats där Norge tänkt stänga till sin norra front. I området är sträckan från kusten till Svenska gränsen mellan 25 och 40 km med en huvudväg, E6. Strax öster ut han man ytterligare en punkt där avståndet från kusten till Finland är cirka 25 km, åter igen me E6 som den enda större vägen.

   Det som ofta brukar diskuteras är därför inte att slå den försvarsställningen i flanken genom en anmarsch längs E8, utan att kringå den helt genom att gå genom Finland och Sverige mot Narvik. Där med skär man av nordnorge från förstärkningar landvägen och tar den viktiga hamnen i Narvik. Om inte mitt minne sviker mig så hade många Reforger-förband sin materiel längre söder ut än så och skulle då få svårt att komma fram. Dessa scenarion har analyserats av så väl oss, som NATO och dåvarande Warszawapaken.

   Radera
 2. Som vanligt en mycket gedigen genomgång. Beundransvärt.

  Likväl kan jag inte hålla med i allt. Även om jag motsäger dig såväl som Johan Wiktorin och alla politiker.
  Jag tycker att Gotlands strategiska betydelse överdrivs i debatten även om ön skall ha ett riktigt försvar, och inte ett förrådsställt kompani 122or.
  Kan ryssen verkligen inte uppnå samma avskräckningsförmåga från Kaliningrad?

  I mina ögon torde Göteborgs-området ha, för Sverige, större vital betydelse. Huvuddelen av vår import såväl som export sker över havet med Göteborg som knutpunkt. Skär ryssen av Göteborg faller snart Sverige på knä.
  Dessutom är området av strategisk betydelse för alla undsättningar av Sverige, militära såväl som civila. Man kan i ett tidigt skede hota all sjötrafik i Nordsjön men även flyg in till områdets flygplatser.
  Om man även skulle flytta över system tex Iskander till Göteborg skulle man kunna "boxa in" området från Nordsjön till södra Östersjön vid Kaliningrad och östra delarna runt St Petersburg.
  På så sätt skulle Nato få svårt med tillförseln sjövägen till Polen och Baltikum. Dessutom skulle våra och Polens samt Tysklands flottor bli strandsatta.
  Utöver detta skulle man få en "oblast" närmare Norge och hota Natos västra flank.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Placera framför allt S-400 på Gotland så ser du hur väl skyddat S:t Petersburg blir bl a :) Placerar du det i Göteborg kommer du få ett Robot glapp bedömt utan att dragit cirklar nu, så kan ha fel, Ja Göteborg är ett alternativ helt klart men anfallssträckan de måste ta är betydligt längre kontra Malmöregionen varvid risken för friktioner ökar samt möjligheten att begränsa konflikten blir än mindre kontra om man enbart tar en klart begränsad del av landytan, då kan de tom säkert resonera som sådant att man förhandlar fram något vapenstillestånd alt fredstraktat, blir svårare att motivera ett sådant från Svensk sida om man tar dels Rikets andra stad dels anfallit igenom stora delar av S Sverige. Säger inte emot din tanke men resonerar kring enkelhet i operationen :)

   Radera
  2. Med risk för hårklyveri så är det fågelvägen 62 mil mellan Kaliningrad och Göteborg då klarar både S-400 såväl som Iskander att dominera luftrummet om de placeras i vardera stad. Med en räckvidd på 40 mil klarar dessa system att överlappa varandra. Men det ena är ju offensivt och det andra defensivt så bägge behövs.

   Utöver dessa system så tillkommer ju kryssningsroboten BrahMos som jag inte vet vad vi kan sätta emot? De "värsta" varianten klarar väl typ mach 7! Lite tid för förvaring och förberedelser då.

   Radera
 3. I din analys, som är bra, tar du tyvärr bara hänsyn til Sverige. IMHO finns det flera viktiga öar av mycket stort strategiskt värde:
  1/ Bornholm, som kan bli aktuellt för att behärska Östersjöutloppen vid en konflikt med NATO
  2 Dagö och Ösel. Lite längre bort än Gotland men flyttar fram positionerna väsentligt. Känt område för ryssarna, och NATO och Sverige kan göra mkt lite om öarna besätts.
  3/ Åland. Har ett mycket strategiskt värde, med FN-traktatosv. Åland är helt demilitariserat, ocht orde inte erbjuda något större motstånd än någon enstaka älgjägare. Och att ryssar skiter i internationellla överrenskommelser är allom bekant. Och det är 4 mil mellan Åland och Roslagen, och vi har inga kustartilleripjäser kvar.

  Dara som komplettering.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helt riktigt att jag väljer att bortse från dessa öar, håller dock med dig i dina synpunkter, valde att avgränsa mig till Svenskt territorium iom det är strategiskt värde ur svenskt vidkommande jag försöker belysa :)

   Radera
 4. En lekmans frågeställning:

  "...stänga Östersjöutloppet så gör man Östersjön till ett sant innanhav.."
  Om man genom att inta område C gör Östersjön till ett sant innanhav varför då slösa kraft på område B?
  Kan NATO inte använda Kiel kanalen? Kan fregatter eller korvetter passera?
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  "Punkt A och C är bedömt enbart troliga vid en fullständig konflikt mellan Ryssland och NATO"

  "Således ett Ryskt angrepp mot Sverige kräver antingen att A) En större konflikt mellan Ryssland och NATO har inträffat eller B) Risken för en konflikt mellan Ryssland och NATO är överhängande varvid Ryssland väljer att säkerställa sin egen position genom ett isolerat angrepp mot Sverige."

  vidare
  "...Malmöregionen varvid risken för friktioner ökar samt möjligheten att begränsa konflikten blir än mindre kontra om man enbart tar en klart begränsad del av landytan..."

  vidare
  "...stänga Östersjöutloppet så gör man Östersjön till ett sant innanhav och de sjöstridskrafter som finns inom Östersjön är de som kommer kunna verka där varvid utgången för båda parter dvs NATO och Ryssland blir oviss initialt. Om Ryssland dock lyckas med operationen att säkra Östersjöutloppet ökar chanserna att kunna tillföra förstärkningar ifrån Norra Flottan och utgången kan tippas över till Rysslands favör."

  Fall A)
  I enlighet med ditt resonemang ovan så består Ryssarnas långsiktiga behova i att inta och behärska område C, om Ryssarna inte behärskar område C så kommer NATO att tillföra sjöstridskrafter till Östersjön vilket i sin tur ökar chansen att Ryssarna går förlorande ur konflikten.
  Ur detta perspektiv förstår jag inte varför vi behöver beväpna Gotland, det borde vara område C som skall beväpnas till tänderna. I detta fall så står och faller Sveriges långsiktiga överlevnad med NATOs krigslycka.

  Fall B)
  Om Ryssarna intar Gotland så kommer de defacto att befinna sig i krig med Sverige, om de då ignorerar område C initialt så kommer ju område C snart att översvämmas av NATO materiel och trupp.
  Ryssarna har således ställt ris till sin egen bak då de har förlorat det som ni hävdar är deras långsiktiga mål, dvs att förhindra att NATO tillför sjöstridskrafter.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  En annan fråga, vad innebär de nya Mistral-fartygen för Malmö/Göteborgs regionen?

  Undertecknad är ju bara en lekman men jag tycker att er logik är lite motsägelsefull, ni får gärna tillrättavisa mig eller hänvisa till någon intressant skrift.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gotland krävs av den anledningen att enbart blockera Östersjöinloppet kommer inte lösa problemet, har man möjlighet att basera dels robotsystem dels luftstridskrafter på Gotland ökar man effekten av dessa system markant, likväl kommer man bedömt stänga in t ex 4. Sjöstrid i Stockholmsskärgård. Vad avser luftvärnsrobotsystemen så tvingas eget flyg till att anflyga på lägre höjd för att undgå radar varvid dess räckvid minskas markant (ÖB:s Klubba - E1 Attackeskadren redovisar detta mycket överskådligt och tydligt) kontra en högre anflygning och därmed kunna erhålla längre räckvidd. Därav blir Gotland viktigt ur ett Nationellt försvarsperspektiv. Man boxar således in Östersjöregionen med LvRb och därmed får man en högre grad av verkan mot Svenskt flyg som tvingas längre och längre in i landet och får kortare och kortare räckvidd.

   Helt riktigt att de kommer befinna sig i krig med Sverige med ur ett Ryskt stormaktsperspektiv så är min uppfattning ett krig med Sverige ingenting för dem, lite brus i de yttre gränsregionerna skulle man kunna säga, för de facto vi har inte NATO i ryggen och Anders Fogh Rasmusson har varit mycket tydlig är man med i klubben så får man klubbens stöd, är man inte så räkna inte med det. Återigen vad avser kanalproblematiken så ger jag samma svar som till den tidigare ställda frågan, om man nu kan förflytta en korvett motsvarande i en kanal så är det enligt mitt förmenade direkt dårskap att göra det under krig (nu får gärna Flottisterna tillrättavisa mig om de anser annat) iom att man totalt begränsar fartygets rörlighet, därmed försvårar försvarsåtgärder i händelse av t ex robotangrepp, sannolikheten att det blir bekämpat av antingen flyg eller markförband är överhängande. Likväl en kanalstängs oerhört lätt av att enbart spränga en sluss då är det slut med den kanalen, vilket bedömt kommer ske i händelse av krig.

   Vad avser MISTRAL i Östersjön skulle det få stora konsekvenser iom att man dels kan kombinera landstigningsförmåga dels luftlandsättningsförmåga vilket markant ökar den operativa effekten helt klart för Ryssland likväl skulle det definitivt vara ypperligt för sk taktiska amfibieoperationer dvs kringångs-/omfattnignsrörelser i havet för att påverka en motståndare på land. Vilket Sveriges avlånga kust tydligt medger och därav att vi tidigare hade det fasta KA utöver att kunna verka långt ut till havs.

   Således vad avser områdesfrågorna, ja samtliga områden hör samman, dock så kan man som "show of force" t ex besätta Gotland med konsekvensen att man hamnar i krig med Sverige, men för att statuera exempel mot NATO att man t ex menar allvar i en fråga och därmed även förbättra sina egna styrkepositioner så kan det helt klart vara värt den kostnaden. Dock vid fullskaligt krig så kommer man vilja ta både C och B främst för att betvinga flyg- och sjöstridskrafterna genom robotvapen i huvudsak.

   Hoppas det var svar på dina frågor.

   Radera
 5. Hur stor är våran jägar / specialförbandsförmåga förmåga att kunna jaga rätt på och stå emot ryska spetsnaz som vill sabotera i ex norrland?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ursäkta det sena svaret, vad avser jakt på jägar- och specialförband på Svensk mark är det en uppgift främst för Säkerhetsbataljonen att lösa, dock kan alla förband ges sådana uppgifter, under förutsättning att man tillförs visa resurser, så det är inte synonymt med jägar- och specialförbandssystemet att man per automatik gmf jakt på liknande förbandstyper. Dock återigen är det främst en uppgift för Säkerhetsbataljonen.

   Radera