lördag 16 augusti 2014

Operation Gute?

Sammanfattning

Ryssland har mellan den 11-16 Augusti 2014, genomfört en strategisk luftlandsättningsövning tillsammans med Vitryska luftlandsättningsförband i Pskov Oblast – angränsade till Estland. Bedömt har luftlandsättningen varit inriktad mot att i ett inledande skede av en konflikt, ta två infallsportar inom ett begränsat geografiskt område. Bedömt har den tilltänkta motståndaren varit en svag som ej kan tillföras tyngre markstridsresurser innan den strategiska operationen är genomförd. Det vill säga att ryska markstridsförband alternativt tyngre utrustning har förts in via de två infallsportarna.

Analys

Mellan 11 - 16 Augusti 2014 genomförde Ryska luftlandsättningstrupperna (delar ur 76. Luftlandsättningsdivisionen) samt Vitryska luftlandsättningstrupper (SOF) en gemensam valideringsövning i Pskov Oblast. Övningens övergripande syfte var att ta/nedkämpa två (2) strategiska platser vid två (2) olika geografiska områden. Totalt luftlandsättes 2,600 man och tolv (12) större materielkollin (fordon).

Nyckelorden i denna övningen är validering samt strategiskt, något som gör övningen högintressant för alla underrättelsetjänster, samt övrig militär personal och civila som följer den Ryska militära utvecklingen. Dels prövar man förmågan dels i och med att det är på strategisk nivå förmågan prövas innebär det i praktiken att det är en luftlandsättning i ett inledningsskede av en konflikt som prövas vilket ökar sannolikheten att det är förmågan att lösa en planerad krigsuppgift som prövats.

Likväl har övningen syftat till att öva de högre stabsnivåerna vid genomförande av stora luftlandsättningar samt lösa strategiska uppgifter samt samverkan mellan de Vitryska och Ryska luftlandsättningstrupperna. Vikten av denna övning understryks i och med att Rysslands vice försvarsminister, generalöversten Yuriy Sadovenko, deltog i den aktiva fasen i övningen som varade mellan den 14-16 Augusti.

Vad som är mycket intressant är att de vitryska luftlandsättningstrupperna dels under Zapad'13 övade landstigning dvs hade en marininfanteriroll dels deltagit i denna övning med 76. Luftlandsättningsdivisionen och att man under vintern kommer öva tillsammans med ryska luftlandsättningstrupper norr polcirkeln. Detta tyder på att de vitryska luftlandsättningstrupperna har krigsuppgifter inom det västra militärdistriktet (MD V).

Luftlandsättningen understöddes med dryga trettiotalet (30) luftfarkoster varav femton (15) stycken var transportflygplan av typen IL-76. Resterande del har varit KA-52, MI-28, MI-24 och MI-8 helikoptrar samt SU-34 attackflygplan deltagit i övningen som understöd vid genomförandet av luftlandsättningen samt det efterföljande tagandet av de två (2) strategiska platserna. Det låga antalet understödjande attackhelikoptrar samt attackflygplan ökar sannolikheten att det är inledningsskedet av en konflikt som övats i och med att förbekämpning troligtvis utgått i detta fall dvs man har övat delar av ett strategiskt överfall.

Den huvudsakliga luftlandsättningen genomfördes med femton (15) stycken IL-76, utifrån lastkapacitet så är det drygt 2,000 soldater som kan luftlandsatt samtidigt, övriga delar är troligtvis säkringsdelar samt specialförbandsdelar som släppts i ett tidigare skede av övningen för att därmed validera förmågan i rekognosering, invisning och säkring av luftlandsättningsplatser för luftlandsättningstrupperna, likväl lösande av specialförbandsföretag.

Likväl luftlandsattes 2S25, 2S9, D-30 (artillerisystem) och Strela-10 (luftvärnssystem), detta var de tolv (12) materielkollin som luftlandsattes utöver de 2,600 manen. Således en kraftsamling till artilleri och luftvärn genomfördes vid övningen, vilket ger i hand att det troligtvis rör sig om två infallsportar man övat mot att ta (flygplats eller hamn) där man förutsätter att motståndaren ej kan kraftsamla eller ej förfogar över stridsfordon eller stridsvagnar i och med att pansarskyttefordon ej har luftlandsatts vilket i sådant fall skulle varit brukligt.

Detta innebär bedömt att fokus har varit att hålla dessa två strategiska platser vilket troligtvis har varit spelade infallsportar och med hjälp av artilleri och infanteri hålla infallsportarna. Detta ger i hand att det troligtvis är en svag motståndare utan tillgång till stridsfordon och/eller stridsvagnar som man övat mot och att tillförsel av dessa system hos motståndaren är något som ej kan ske i närtid (6-12 timmar) efter genomförd luftlandsättning.

Slutsatser

Övningen var enligt Ryska uppgifter en valideringsövning dels för att mäta förmågan hos förbanden (svensk benämning PersQ) dels bedömt en valideringsövning utifrån ett krigsfall. Vad som är intressant i denna övning är att man har övat på att nedkämpa/ta två (2) strategiska mål vid två (2) geografiskt oberoende platser, bedömt inom ett avgränsat geografiskt område. I och med att man validerat förmågan hos förbanden innebär detta att man i detta fall har övat mot en svag motståndare (en motståndare som har ytterst lite stridsfordon, stridsvagnar, artilleri och luftvärn) dvs enbart skytte strid i och med att man prioriterade att luftlandsätta enbart personal.

Detta ger att man bedömt övade på att ta två infallasportar för att i ett senare skede i en operation kunna föra in materiel antingen med flyg eller med fartyg alternativt båda systemen. I sig är detta inget nytt för VDV att öva att ta infallsportar likväl att utgöra en kraftsplittringsförmåga för att möjliggöra att ett anfall i en kraftsamlingsriktning lyckas. Dock har man tidigare övat dessa scenarion med betydligt mer fordon i och med att övningen var på strategisk nivå så innebär det även att det var ett agerande i ett inledningsskede av en konflikt man övade. Detta stärker hypotesen att det är en svag motståndare man övat mot. Likväl styrks hypotesen av det begränsade flygunderstödet för att genomföra luftlandsättningen, det är således dels i inledningsskedet av en konflikt dels som del av ett strategiskt överfall.

Detta är således i sig, till del, ett nytt agerande att i en större omfattning utnyttja enbart luftlandsättningsförbanden utan fordon dock historiskt är det inte nytt. Detta kan i sig vara en anpassning till att man ej har transportflygskapacitet i en större omfattning än, dock faller det på att man bedömt kommer misslyckas med denna typ av luftlandsättning om den genomförs mot en motståndare som snabbt kan kraftsamla mekaniserade förband mot den genomförda luftlandsättningen. Således är det man övat en validering i dels vilken förmåga förbanden har att ta två (2) infallsportar mot en svag motståndare dels inom ett geografiskt område där man bedömt ej kan kraftsamla mekaniserade förband i någon större omfattning och som framför allt inte kan påverka den genomförda luftlandsättningen under minst 6-12 timmar vilket bör vara det troliga innan ytterligare understödsförband och fordon kan ses vara operativa på de aktuella platserna. Dock kan det varit en validering i luftlandsättning av stora mängder personal, men det faller i sig på att man ej har den materiel som man organisatoriskt skall luftlandsätta vilket ger ett direkt missvisande värde på förbandets förmåga att luftlandsättas med fallskärm.

Således har vi en övning som genomförts mot ett begränsat geografiskt område där två infallsportar skall tas och motståndaren är svag där de ryska förbanden under minst 6-12 timmar skall kunna hålla platserna innan ytterligare utrustning tillförts till platserna och en utbrytning ur infallsportarna kan ske. Sett till Väst- och Östeuropa finns det ytterst få sådana platser. I Västeuropa skulle jag drifta mig till att säga att det enbart är Island och Gotland där en sådan luftlandsättning skulle kunna genomföras, där kraftsamlingen enbart är skyttetrupp, för att i ett senare skede kunna motta tyngre utrustning samt ytterligare förband och därmed utveckla anfallskraften. Likväl har de isländska ”självförsvarsstyrkorna” samt Gotlands Hemvärnsbataljon likvärdiga styrkeförhållanden, vilket bör sättas in i perspektivet i mängden övad trupp och rysk militärmatematik (operativa beräkningar).

Vad avser Island så är detta ett NATO land vilket skulle kunna innebära att man övat ett scenario där man i ett inledningsskede vid ett krig mot NATO tar den ytterst strategiskt placerade ön, för att därmed öka räckvidden på egna luftstridskrafter i Atlanten. Vad avser Gotland så är det i så fall ett krigsfall som övats innan en konflikt med NATO har utbrutit för att försvåra om inte omöjliggöra förstärkningar till de Baltiska staterna av NATO stridskrafter. Dock är Islands topografi och markförhållande direkt annorlunda än de som valideringsövningen genomfördes i således blir återigen förmågan att lösa en direkt uppgift missvisande om man skulle övat mot Isländska förhållanden.

Således blir slutsatsen att man övat samt validerat förmågan i att ta två (2) infallsportar inom ett begränsat geografiskt område mot en svag motståndare där ingen styrketillförsel kan genomföras med mekaniserade förband inom 6-12 timmar. För att därefter utveckla anfallskraften vidare då styrketillförsel genomförts i geografiskt liknande förhållanden som finns i Pskov Oblast således Mellan- och Centraleuropeiska förhållanden. Om det är Gotland man övat mot låter jag vara osagt, det får du som läsare av detta inlägg själv bedöma.

Oaktat så visar detta på att man har höjt sin förmåga markant med luftlandsättningstrupperna, vad man nu saknar är förmågan att luftlandsätta stora mängder materiel parallellt med att skyttesoldater luftlandsätts med fallskärm, likt 1980-talets förmåga. Detta avhjälps dock under de närmsta åren när ytterligare transportflygsresurser tillförs de väpnade styrkorna. 

Likväl visar detta på att med nuvarande omvärldsutveckling krävs en tydlig uppryckning av den svenska luftförsvarsförmågan och då talar vi inte om tillförsel av RB 70 till hemvärnsbataljoner utan tillförsel av kvalificerade luftvärnsresurser samt en ökning av luftvärnsbataljonerna och framför allt en förhandslagring av luftvärnsresurser vid strategiskt känsliga platser så att dessa ej behöver förflyttas från t ex Halmstad till strategiska platser såsom Gotland. 

Återigen blir det tydligt att omvärldsutvecklingen och Rysslands förmåga till kvalificerad väpnad strid har sprungit ifrån till och med de vildaste analyserna som gjordes för några år sedan, oaktat vilket parti och sammanslutning som vinner valet om dryga månaden så kommer de få ett försvars- och säkerhetspolitiskt problem att ta i tu med som bör placeras mycket högt upp på dagordningen, för det är inte en nedrustningen eller förmågeminskning som sker hos Ryssland och NATO i vårt direkta närområde just nu utan en markant ökning.

Have a good one! // Jägarchefen

Källor

ITAR-TASS 1, 2, 3, 4 (Engelska)
Ryska Försvarsministeriet 1 (Ryska)
RIA Novosti 1, 2 (Ryska)
Rysk Krigskonst, Försvarhögskolan 2005, Lars Ulfving

8 kommentarer:

 1. Jag har sagt det förr och jag säger det igen: Den som kommer tvåa till Gotland kommer aldrig dit...

  SvaraRadera
 2. Kunde även vara demilitariserade Åland

  SvaraRadera
 3. Omöjligt! Det finns 12 stridsvagnar på gotland!

  SvaraRadera
 4. Gediget. Bara väldigt sorgligt att ingen i regeringen ännu signalerat att man förstår allvaret.

  Men fortsätt skriv!!

  SvaraRadera
 5. Behöver inte handla om samma ö. Slite plus Venspils om man förstör Bunge och Visby flygplatser t ex. Om man inte tror sig behöva hamn skulle Kärdla vara användbart, Hanko har precis som Mariehamn både hamn och flygplats nära varandra och mittemot ligger Paldinski.
  Eller ett par platser med broar mellan Kaliningrad och Vitryssland.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helt riktigt behöver inte handla om samma ö, kan ju de facto varit ett större och ej som jag förutsätter nu begränsat geografiskt område. Bedömningen begränsat geografiskt område kommer utifrån att övningen skede inom ett klart begränast område, då VDV under de senaste året/åren genomfört längre operativa transporter inom ramen för övningar, har jag helt enkelt förutsatt att man isf skulle förflytta delar av förbandet längre kopplat till att det var en validerings- och stabstjänstövning på hög nivå. Dock är faktorn att man ej släppt BMD direkt avgörande, det är en svag motståndare man övat mot då minskar platserna drastiskt som man kan finna där man dels själv snabbt kan utveckla sin anfallskraft dels motståndaren ej kan påverka en. Men håller helt med i ditt resonemang :)

   Däremot tvivlar jag på att övningen skulle vara riktad mot direkt angränsade landområden såsom de baltiska staterna, där kommer den luftburna brigaden in i bilden ffa då de tillförts under de senaste 12 månaderna ökad helikopterkapacitet och fortsätter tillföras, för omständigt och tar för lång tid att lasta in personalen sen flyga in de med transportflyg då man har länderna "nästgårds", snabbare och mer dolt med helikopter transport in isf.

   Radera
 6. Tror inte ens att ryssarna behöver denna styrka för att ta Gotland, eller hela Sverige, för den delen, i dagsläget.
  Brukar ibland besöka "Soldathemmet" för att ta en kopp kaffe och under sommartid sitta på terrassen. Jämförelsen mot värnpliktstiden är brutal. Med dagens genusfixerade försvarslösning så ser jag dessa soldater, av varierande sort, släpa sig mot "luckan" i osorterad samling och i osorterad tidsordning från övningsfältet. Några bär på en "soldat" medan andra bär på "soldatens" utrustning. Några kommer knallande till "Soldathemmet" tidig eftermiddag för att spela minigolf, prata i timmar samt "snurra runt" på sina mobila telefonapparater. Under värnpliktstiden så marscherade, eller sprang, de värnpliktiga i samlad trupp med grupp - eller plutonchef i spetsen genom vakten klockan 16.00 efter dagens övningar. Därefter uppställning utanför respektive "bataljon", höger och vänster om marsch, vapen - och persedelvård, ombyte och därefter middag i matsalen. På kvällskvisten så gick man till "Soldathemmet" för att ta en "fika". Dagens svenska försvar är helt enkelt optimerat för att hålla Arlanda och Bromma öppet till regering, riksdag, Kungahuset och HK har lämnat landet Sverige och absolut inget annat!

  SvaraRadera
 7. Tack för som vanligt bra analys.
  Följt detta med Ryssland o Väst ett par år nu. Trenden är otvetydlig.
  Processen är den att Ryssland ser Väst mer o mer som en fiende. Och då framför allt NATO. Finland och Sverige är inte med. Finland har ett annat läge än Sverige pga mer ekonomiskt inflätat. Sen vet både ryssar o finnar vad ett krig dom emellan innebär.
  Då kommer vi till oss. Självklart har Ryssland länge sneglat på Gotland. Orsaken är klar. Vid ett krig så omfattas Sverige inte av § 5!
  Nato i Europa är idag inte i stånd att möta ryssen enl. Britterna. Inte utan en massiv upprustning.
  Jag tror att Ryssland mer o mer räknar med krig. Och skälen till att man då vill ta Gotland är ju självklara.
  När handsken väl är kastad får vi räkna med ett annat scenario än på Krim. Eftersom många kommer o vänta sig något sånt. Så det blir hårt. Brutalt och utan pardon. Är vi svenskar mentalt förberedd?
  Svaret är ett rungande nej. När folk tror att vi har trupp till o kasta in mot ISIS, så ha glappet blivit för stort mellan politik o verklighet. När vi inte ens kan skydda oss själva.....Galenskap!!!!

  SvaraRadera