fredag 12 juni 2015

Kärnvapenretorik

Sammanfattning

En återgång till ett retoriskt utnyttjande av kärnvapen, kärnvapenretorik, förefaller vara i antågande. Likväl utnyttjande av kärnvapen som ett påtryckningsmedel för att påvisa sin rätt att agera i sakfrågor. Avsaknaden av säkerhetsmekanismer på lägra nivåer, kan ge snabba kedjereaktioner vid incidenter d.v.s. incidenter växer okontrollerbart i storlek. Detta kan snabbt, sprida sig till att omfatta andra geografiska områden, men även andra vapentyper, såsom kärnvapen, vid en incident som ej omfattar dessa. Sammantaget ger återkomsten av kärnvapenretorik samt avsaknaden av adekvata säkerhetsmekanismer på läger nivåer, en mycket instabil säkerhetssituation, betydligt instabilare än under det kalla kriget. Likväl börjar vi troligtvis närma oss ett slut i eskaleringen, i och med att kärnvapenretorik återigen förefaller vara på intågande, mellan Ryssland och Väst och en mer låst situation kommer uppstå.

Analys

Bild 1. Faktorer som gett upphov till kärnvapenretorik.
Under en stor del av det andra kvartalet (KV II) 2015, har en retorisk ändring skett mellan främst USA å ena sidan och Ryssland å andra sidan, den retoriska ändringen har varit att kärnvapenretoriken än en gång har aktualiserats. En retorik och en säkerhetspolitisk kursändring som vi inte sett sedan de mörkare perioderna under det kalla kriget, såsom under första halvan av 1980-talet i Europa. Denna säkerhetspolitiska kursändring förefaller bygga på tre (3) orsakssamband, 1) INF, 2) BMD, 3) Krimhalvön.

Det första (1) delen i orsakssambandet är enligt USA, Rysslands brott mot INF-avtalet med utvecklandet av en långräckviddig markbaserad kryssningsrobot, mest troligt till Iskander systemet,1 å andra sidan hävdar Ryssland att USA bryter mot INF avtalet till del genom utvecklingen av BMD (Ballistic Missile Defence).2 Rykten om utveckling av en markbaserad kryssningsrobot i Ryssland, som skall bryta mot INF-avtalet, har cirkulerat en lång tid sedan 00-talet.

Ingen öppen information finns dock som kan styrka utvecklingen av en markbaserade robot som de facto bryter mot INF-avtalet. Likväl så är det inte förrän i Juni 2014, som man officiellt från USA sida har framlagt ett klagomål mot Ryssland vilket återupprepas även 2015, att de brutit mot INF-avtalet genom att utveckla en ej tillåten markbaserad kryssningsrobot. Härvid kan vi förutsätta att adekvata underrättelser rörande prestandan kring den aktuella robotmodellen inte fanns förrän 2012-13.

Vad klagomålet kring avtalsbrottet avser, är bedömt en robotmodell som benämns R-500 till Iskander systemet, R-500 är en utveckling av den ubåtsbaserade kryssningsroboten 3M10 som hade en räckvidd på 2600 km. Denna robotmodell avvecklades m.h.t. INF-avtalet.3 Enligt ej bekräftade uppgifter som framkom under 2014 så skall R-500 ha en räckvidd på cirka 2000 km,4 vilket korrelerar väldigt väl mot 3M10 räckvidd. Obekräftade uppgifter gör även gällande att utvecklingsarbetet med R-500 var färdigt i slutet av 2010, samt sex (6) stycken långräckviddiga kryssningsrobotar av den aktuella modellen skall även då varit producerade.5

  Bild 2. Iskander fredsgrupperingar längs Rysslands västra landgräns
  med 500 km robot räckvidd.
22
Att USA tar situationen på allvar, visar på att det måste finnas en substans i uppgifterna kring utveckling av en landbaserad långräckviddig kryssningsrobot från rysk sida. Detta accentueras ffa. med att USA, överväger som ett alternativ, frambasering av egna landbaserade kryssningsrobotar till Europa.6 Detta har även givit upphov till tankegångar om att USA återigen skall basera kärnvapenbestyckade missiler på brittisk mark.7

Således har vi fått en situation där utvecklingen av en långräckviddig kryssningsrobot med trolig förmåga att bära kärnvapen, övriga robottyper i Iskander systemet har den möjligheten, har gett upphov till förslag om att, återigen frambasera markbaserade robotar med kärnvapen på Europeisk mark. Vi har alltså hamnat i en liknande situation som uppstod under slutet av 1970-talet som gav upphov till det s.k. "dubbelbeslutet" d.v.s. utplacering av dels medeldistansrobotar dels kryssningsrobotar. Vilket var ett svar på Sovjetunionens utplacering av SS-20.8

Då USA nu förefaller ta situationen på sådant allvar, så uppstår ett antal följdfrågor utifrån USA reaktion. De mest naturliga frågeställningarna blir, har Ryssland i det dolda tillverkat R-500 eller nu påbörjat tillverkning? Om tillverkning har genomförts i det dolda har man då påbörjat förbandsomsättning av robotmodellen ute på Iskander markrobotbrigaderna? Eller har man genomfört en frambasering av Iskander system i det dolda till Kaliningrad Oblast? Ett svar på dessa frågor lär vi inte få i närtid, men troligtvis är det någon av de fyra frågeställningarna som har orsakat USA nuvarande reaktion.

Den andra (2) delen är dels USA utveckling av BMD-system dels NATO utveckling av BMD-system,9 detta har Ryssland dels sett som ett hot mot deras förmåga att verka med kärnvapen dels att BMD utvecklingen är riktad mot dem.10 NATO och USA å andra sidan hävdar att systemet är ett skydd mot stater eller organisationer som på sikt kan erhålla långräckviddig ballistisk förmåga med enstaka missiler, vilket utgjorde skälet till att USA valde att bryta ABM-avtalet som undertecknades med Sovjetunionen 1972.11

Ser man dock till uppbyggnaden av det BMD system som just nu sker så är det ytterst begränsat, under 2015 kommer en aktiv del att upprättas i Rumänien, 2018 en del i Polen. Utöver detta så finns ett antal AEGIS kryssare i Europa med BMD kapacitet.12 Så utifrån den faktiska BMD kapaciteten så är det enbart mot enstaka missiler, på nära håll, man kan och kommer kunna verka mot. Här bör även påpekas att ryska luftvärnssystem såsom S-400 och den kommande S-500 har förmåga att verka mot ballistiska mål.13 Likväl skulle NATO och USA, BMD förmåga, aldrig kunna stoppa den volym av både stridsspetsar och ballistiska missiler som Ryssland förfogar över. Det de facto USA och NATO BMD förmåga kan utgöra ett signifikant hot mot Rysk förmåga, är bekämpning av dess rymdförmåga i form av satelliter.14

USA och NATO utveckling av sin BMD förmåga, förefaller agerat som en form av katalysator för markrobotsystemet Iskander, ofta har Iskander systemet utnyttjats som ett påtryckningsmedel av Ryssland för att vissa sitt missnöje med BMD, främst vad avser frambasering till Kaliningrad Oblast, där de med sin ordinarie markrobot kan nå stora delar av Polen samt del av Tyskland.15 I dagsläget förefaller markrobotbrigaden i Kaliningrad Oblast vara den som sist erhåller Iskander systemet då införandet skall vara klart 2018,16 vilket visar på att man fortfarande vill bibehålla möjligheten från Rysk sida att utnyttja systemet som ett politiskt spelkort så länge det går.17

Ur perspektivet att utnyttja Iskander systemet mot BMD, så krävs en frambasering av systemet, något som tidigare talats om från Rysk sida. Det geografiska område som nämnts är Kaliningrad Oblast, där även frambasering genomförts två (2) gånger, inom ramen för beredskapskontroller. Dock har verkan mot BMD systemet i Rumänien ej nämnts något i debatten, teoretiskt skulle Ryssland kunna lösa detta genom en frambasering av Iskander till de styrkor de har Transnistrien, detta skulle dock försvåras av OSSE övervakning som sker i Moldavien, vilket troligtvis är varför detta inte nämnts i debatten. Frambasering på Krimhalvön skulle kunna medge räckvidd med nu officiellt kända uppgifter på verkans avstånd för Iskander, men är precis vid gränsvärden.

Vad som även skett är i kölvattnet av BMD utvecklingen är hot vad avser utnyttjande av kärnvapen. Danmark meddelande under 2014, att man avsåg bidra med radarkapacitet till NATO BMD, genom att placera det på något eller några av sina örlogsfartyg. Detta kom att föranleda att Rysslands ambassadör i Danmark, i en intervju i Jyllands-Posten, publicerad 21MAR2015, förklarade att detta skulle göra de Danska örlogsfartygen till legitima mål för Ryska kärnvapen.18

Rysslands Generalstabschef, Valerij Gerasimov, sa även under den internationella konferensen för säkerhet i Moskva 16-17APR2015, att stater som ej har kärnvapen, men baserar BMD förmåga på sitt territorium, blir mål för prioriterade åtgärder,19 vad det exakt innebär förklarades ej djupare, dock kan vi dra slutsatsen av utspelet, Rysslands ambassadör i Danmark gjorde, att utnyttjande av kärnvapen är den troliga kontexten som åsyftades.

Den tredje (3) och sista delen är Rysslands annektering av Krimhalvön, som förefaller givit upphov till kärnvapenretorik vid minst ett bekräftat tillfälle och ett obekräftat tillfälle. Att den ryska militära operationen på Krimhalvön skulle ge upphov till ett försämrat säkerhetspolitiskt var givet, dock att en återgång till kärnvapenretorik skulle ske, var det nog färre som trodde.

Rysslands President, Vladimir Putin, var beredd under den militära operation på Krimhalvön, att försätta Rysslands kärnvapenstyrkor i larmberedskap.20 Innebörden av detta, försätta kärnvapenstyrkorna i larmberedskap d.v.s. vara beredd med omedelbart varsel skrida till verk, innebär att man troligtvis vidtog åtgärder för att möjliggöra intagande av larmberedskap. Vilket bör ha uppfattas av västliga underrättelsetjänster, varvid en tydlig signaleffekt bör ha uppnåtts från rysk sida, med innebörden blanda er ej i detta.

Obekräftade uppgifter gör även gällande att, Ryska militärer i ett möte med Amerikanska statstjänstemän, klargjort att varje försök att försöka återta Krimhalvön från Ryssland kommer mötas upp våldsamt även med kärnvapen.21 Här får man förutsätta att det som åsyftas från Rysk sida, är ett försök av västliga stater att återta Krimhalvön.

Således har vi haft två parallella säkerhetspolitiska linjer som utvecklats sedan Ryssland startade den militära operationen på Krimhalvön. Den ena linjen har varit den synliga och mycket tydliga försämringen i relationerna mellan Väst och Ryssland. Den andra linjen har gradvis, men sakta men säkert utvecklats i bakgrunden, för att nu under det andra kvartalet 2015 visa sig, kärnvapenretoriken.

Dock är det en ohälsosam samverkan mellan tre områden, INF-avtalet, BMD-utveckling och Krimhalvön som skapat den dolda linjen, som utvecklats i bakgrunden, bakom den synliga försämringen mellan Väst och Ryssland. Så vad alla hoppades skulle vara något som var dolt i bakgrunden sedan det kalla krigets slut, kärnvapenhotet och dess retorik, förefaller nu återigen vara en realitet i relationerna mellan stater.

Vad som är en avgörande skillnad mellan det kalla kriget och dagens konflikt mellan Väst och Ryssland som vi ser, är att mekanismerna för att förhindra att en incident går överstyr, ej längre finns. Förbindelselänken mellan Rysslands President och USA President, finns fortfarande kvar, detta förefaller dock vara det enda, dock när en incident når dessa två beslutsfattare kan skeden redan påbörjats som ej går att stoppa.22

Den största sannolikheten för att en konflikt uppstår mellan Ryssland och Väst idag, är troligtvis en incident som skapar en snabb kedjereaktion som lokala befälhavare svarar på. Utan mekanismer som möjliggör en snabb kontakt på lägre nivåer, så kommer en sådan konflikt snabbt accelerera. Då kärnvapenretoriken återigen förefaller vara under uppsegling, så kan en sådan kedjereaktion ge ett väldigt dåligt utfall i slutändan.

Slutsatser

Är då kärnvapenretoriken på väg tillbaka? Onekligen förefaller det vara så, då USA överväger att återigen frambasera markbaserade kärnvapenbärande robotsystem på Europeisk mark, som en konsekvens av den nu rådande utveckling. Det innebär återigen ett paradigm skifte i den säkerhetspolitiska utvecklingen, i en mycket negativ riktning. En utveckling som vi inte sett sedan de mörkaste partiet av det kalla kriget under inledningen 1980-talet.

Det farliga i situationen om kärnvapenretoriken återigen kommer bli en maktfaktor är avsaknaden av säkerhetsmekanismer, det kalla kriget var en gradvis uppbyggnad av själva ”konflikten”, parterna gick om vart annat i teknikutveckling m.m. vilket gav upphov till olika former av oskrivna regler. Denna gång förefaller vi kastas snabbt in i en rad olika säkerhetsprövningar, i ett rasande tempo, utan varken säkerhetsmekanismer eller regler.

Introduceringen av kärnvapenretoriken i dagens konflikt mellan Väst och Ryssland, kan dock medföra, att ett visst form av ramverk uppstår. För oaktat spänningarna mellan parterna, så är alla nyktert medvetna om att en konflikt mellan Ryssland och Väst, med kärnvapen, kommer ingen vinna. Detta i sig kan medföra att eskaleringen mellan Väst och Ryssland stagnerar och en låst situation uppstår mellan parterna.

Have a good one! // Jägarchefen

Källförteckning

AP 1, 2 (Engelska)
Air Power Australia 1 (Engelska)
BBC 1, 2 (Engelska)
Bulletin of the Atomic Scientists 1 (Engelska)
Center For Strategic & International Studies 1 (Engelska)
Federation of American Scientists 1 (Engelska)
FOI 1 (Svenska)
Military Today 1 (Engelska)
NATO 1 (Engelska)
Reuters 1, 2, 3 (Engelska)
RT 1, 2, 3 (Engelska)
Rysslands Försvarsministerium 1 (Engelska)
Sputniknews 1 (Engelska)
SvD 1, 2 (Svenska)
TASS 1, 2, 3 (Engelska)
The Christian Science Monitor 1 (Engelska)
The Telegraph 1, 2 (Engelska)
The New York Times 1, 2 (Engelska)
The Washington Times 1 (Engelska)
U.S. Department of State 1, 2 (Engelska)
U.S. Department of Defence 1, 2 (Engelska)
Wikileaks 1 (Engelska)

Slutnoter

1 U.S. Department of State. Adherence to and Compliance with Arms Control, Nonproliferation, and Disarmament Agreements and Commitments. 2014. Sid. 8-10
8 Larsson, Tor. Arbman, Gunnar. Tidningen Framsyn Nr 1. 2004. Sid 28

9 kommentarer:

 1. Hej!

  Jag hade för mig att det redan fanns en markbaserad kryssningsmissil - Iskander-K. Stämmer det?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tror det är begreppsapparats förvirring, för de namnger de olika på olika ställen, men ja det skall finnas en kryssnings variant som ej överstiger 500 km gränsen enligt INF-avtalet. Den som ovan omnämns ovan "R-500", är något annat, dock har ej State Department utryckligen sagt att det är R-500 de åsyftar på till Iskander systemet, utan enbart en kryssningsrobot som är > 500 km gränsen enligt INF-avtalet.

   Radera
  2. R-500 ska vara en utveckling av Iskander-K, enligt Global Security.org

   Radera
  3. Som jag skrev ovan, så tror jag att det är begreppsapparats förvirring över hela ytan, därav att jag utgår från R-500, varav jag värderar Stratfors och FAS källor högre kontra Globalsecurity, skall vi gå på Ryska uppgifter så har Iskander-K 500 km räckvidd enbart (enl RIA mfl som publicerat infographic på den), sen kan de ju "trimmat ned den" men tror ej att de skulle "våga" gå ut med de uppgifterna, så R-500 är utgångsmodellen, sen finns det bedömt utvecklingslinjer ur den.

   Radera
 2. Hej
  Jägarchefen
  Känner du till något bekräftat tillfälle som Frankrike Storbritannien USA har hotat med kärnvapen på det sättet som Ryssland gjort?
  Tror du att USA kommer att börja använda en kärnvapen retorik som Ryssland.. "förutom att man placerare ut missiler i Europa "

  vad anser du om Svenskt försvar mot kärnvapen ??
  Skulle du vilja se Svenska kärnvapen ?

  Tror du att Ryssland kommer att använda Kärnvapen (ej hot retorik) i offensivt syfte.

  Lars


  SvaraRadera
  Svar
  1. Svarar i punkt form :)
   A) Mig veterligen inte vid något tillfälle, däremot så kan ju t.ex. några av de övningar som genomförts med USA kärnvapenförband varit riktad mot Ryssland, men inget som kommit ut som skulle styrka det.
   B) Inget är omöjligt, börjar den ena parten utnyttja det, så kommer den andra följa efter för eller senare, är som en normal konflikt mellan två individer, den ena gör något, den andra svarar upp på det, är ingen skillnad i mellanstatliga relationer, något som vi i Sverige tenderar att glömma bort, då vi sätter en naiv övertro att relationen mellan stater fungerar annorlunda än relationen mellan människor.
   C) Försvar mot de formar av kärnvapen som kan tänkas insättas mot Sverige, faller inom ramen för samma luftvärnskoncept som försvar mot kryssningsrobotar osv, så det är ett behov vi har, sen bästa försvaret är skydd genom utspridning, något man aldrig kommer ifrån, då blir det inte värt att sätta in kärnvapen, om man nu inte väljer att göra det i terrorsyfte.
   D) Svenska kärnvapenprogrammet som lades ned på 1960-talet, visade tydligt på att det inte finns ekonomiskbärkraft för en nation som Sverige att upprätthålla kärnvapen, en sak att producera, sen skall man ha bärare till det också samt infrastruktur för att kunna säkerställa att man kan verka med de den, dagen det kanske skulle behövas, likväl är vi anslutna till icke-spridningsavtalet, så nej, vi kan lägga pengarna på viktigare saker inom totalförsvarssfären än kärnvapen.
   E) Det är definitvt ingen omöjlighet att Ryssland i händelse av en konflikt skulle utnyttja kärnvapen, den tidigare Sovjetiska krigsplanläggningen byggde på ett massivt utnyttjande av taktiska kärnvapen under en konflikts 24 första timmar, sen gradvis övergick man till mer konventionella tankesätt för stridens förande, men man skall inte heller glömma bort att man är väldigt tydlig i sin nya och tidigare militära doktrin vad avser utnyttjande av kärnvapen.

   Radera
  2. Svår på A

   Vill minnas starkt att USA hotade med att ta till kärnvapen om en främmande makt skulle utsätta USA för cyberattak. Orden som användes var "om vi utsätts för cyberattak finns det inget som säger att vi inte överväger motangrepp med kärnvapen" detta var för max två år sen i svenska TV nyheter. Borde inte vara så svårt att googla fram.

   Radera
  3. "US Focus on Hacking Clouds 'Existential Threat' of EMP Attack
   A recent study by the Pentagon's Defense Science Board concludes that cyber warfare poses such a serious ‘existential threat’ that the United States should be prepared to retaliate against an all-out cyber attack with a nuclear response. At least 33 nations are developing cyber attack and defense capabilities and integrating this new dimension of warfare into their military organizations, according to a United Nations survey." CIA:s publiksajt LIGNET 12 juli 2013

   Det är inte någon marginaliserad grupp som har kommit fram till ovanstående som avhandlar cyberattacker mot USA. Fem tvåpartikommissioner (Dem. och Rep.) samt oberoende myndighetsstudier har kommit fram till slutsatsen att NEMP är ett dödligt hot mot Amerika. Att Amerika då inte skulle svara med kärnvapen om de är beredda att göra det vid en cyberattack förefaller osannolikt. Det är i alla fall mer troligt med en post-attack strike än att Amerika skulle genomföra en pre-emptive strike.

   Radera
 3. Jag köper vad Du skriver.
  Kapprustnng är en farlig sport; dom som lastar Putin för hela schebangen vet något som jag inte vet. Dom som ägnar sig åt sporten har säkert en dold agenda där välbefinnandet för oss gräsrötter inte har någon vikt.
  Jag vill bara kommentera, i marginalen, Din analogi mellan mänskliga- och länder - relationer.
  Analogin håller bra när man betraktar upptakten till Irak-kriget med förspelet mellan Bush #2 och Blair, som onekligen resulterade i ett slags orgasm, men i övrigt styrs nog intra-Grupp/länder relationer mer av evolutionära krafter av typ Multilevel Group Selection a` la E O Wilson och relationerna mellan de enskilda organismerna i sin uppgift som gen-poolens bevarare.
  Detta har jag bloggat om , jan 27, THE MEANING OF HUMAN EXISTENCE. (akeeckerwall.wordpress.com)
  Steven Pinker, Harvard visade i en studie för något år sedan att dödligt våld, inkl. krig mellan människor hade varit på nedgång under lång tid. Nu såg jag att trenden bröts 2014!
  åke eckervall

  SvaraRadera