onsdag 1 juni 2016

Avvikelse?

Reflektion

Sedan 2013, har det genomförs en större beredskapskontroll, varje år, inom det västra militärdistriktet (MD V) under kvartal (KV) I alt KV II, en viss normalbild har därmed skapats. Vi befinner oss nu i utgången av KV II och fortfarande har ingen större beredskapskontroll genomförts, vilket kan innebära att det bryter mot den normalbild som har etablerats, en avvikelse har uppstått s.a.s. vilket kan uppstått av ett flertal olika skäl. Ser vi ytterligare till historik i genomförandet av beredskapskontroller, så har det genomförts fem (5) stycken större per år och varje militärdistrikt har berörts, den femte kontrollen har genomförts som inledning för den årligt återkommande strategiska övningen som annullerar mellan militärdistrikten.

Den stora beredskapskontrollen av det ryska flygvapnet, 2013, genomfördes i månadsskiftet maj-juni, vilket i sak innebär att man mycket väl kan genomföra en beredskapskontroll nu under juni månad 2016. Jämfört med de som genomfördes under 2014 och 2015, som var under vinterhalvåret och våren. Hur ser då den övriga övningsfrekvensen ut under 2016 kontra 2015? MD V presstjänst har under de senaste åren publicerat sammanfattningar, för sommarövningsperioden (01JUN - 30NOV) och vinterövningsperioden (01DEC – 31MAJ), vilket kan ge en indikation om övningarna ökat eller minskat. För att erhålla någon form av indikation så jämför vi övningsverksamheten som genomförts vid KV I-II, d.v.s. vinterövningsperioden, mellan 2013 och 2016, då en övningssammanfattning nyligen publicerats över vinterövningsperioden 2016 i MD V.

Enligt chefen för MD V, General Andrei Kartapolov, så skall arméförbanden under vinterövningsperioden (01DEC2015 – 31MAJ2016) genomfört cirka 1,000 övningar, drygt hälften av dessa skall enligt honom genomförts i mörker. Del av övningar skall även genomförts på, för förbanden, okända övningsfält, samt längre förflyttningar skall även genomförts inom ramen för dessa övningar. Jakt- och attackflygförbanden inom MD V har flugit cirka 5500 flygtimmar, transportflygförbanden över 3,500 timmar och arméflyget d.v.s. helikopterförbanden över 6200 flygtimmar, totalt cirka 15,200 flygtimmar.

Detta är relativt intetsägande övningssiffror om man inte tar hänsyn till historiken, för vinterövningsperioden 2014 (01DEC2013 – 31MAJ2014) finns inga siffror rörande antalet arméövningar, flygtimmarna låg då på över 21,500 bedömt fördelat på jakt-/attackflyg-, helikopter- samt transportflygförband. För vinterövningsperioden 2015 (01DEC2014 – 31MAJ2015) rapporterades det om över 300 skarpskjutningsövningar för arméförbanden, samt flygtiden skall ha varit över 18,500 flygtimmar.

Jämför man då flygtiden mellan 2014 års vinterövningsperiod och 2016 års, så är det en markant skillnad i mängden flygtid. Denna nedgång beror troligtvis på två orsaker dels det försämrade ekonomiska läget samt statusen på luftfarkosterna förefaller bli sämre och sämre m.h.t. mängden olyckor och därav ställd flygtid för förarna dels att flygförare ur MD V troligtvis deltagit i den militära operationen i Syrien. Sett till mängden flygplan som utnyttjats kontra mängden rapporterade flygföretag, så har det troligtvis krävts en stor mängd flygförare på plats i Syrien, varpå man får se det som troligt att piloter ur MD V främst utnyttjats, för att ge dessa praktisk erfarenhet samt öka dess faktiska förmåga, då den stora konventionella friktionsytan är mellan Ryssland och NATO vilket främst involverar MD V. Således kan den faktiska flygtiden vara högre än den nu rapporterade mängden.

Dock bör man beakta att den ryska rapporteringen avseende övningsverksamhet, förefaller skilja sig dels hur rapporteringen genomförs mellan de olika MD dels är det väldigt otydligt vilken nivå man rapporterar d.v.s. stridsteknisk-, taktisk- och/eller operativ övningsverksamhet samt vad som övats t.ex. förflyttning eller stridsskjutningar. Därför blir det svårt att avgöra vad som de facto övats och vad som de facto rapporteras, är det bataljonsövningar eller är det kompani övningar osv. Detta är troligtvis ett sätt att förvilla och försvåra bedömningar kring hur mycket övar förband och vad övas samt när.

Flygtidens nedgång stämmer dock väl överens sett till mängden starter av NATO incidentberedskap i Baltikum samt vad amatörsignalspanare rapporterar. Att det skulle skett en dramatisk ökning av övningsfrekvensen mellan 2015 och 2016 för markstridsförbanden, håller jag för osannolikt. Dock förefaller det skett en ökning av beredskapskontroll på lägre förbandsnivåer samt enbart de inledande sekvenserna d.v.s. larmning, pårustning samt utmarsch till koncentrationsområden har övats, vilket skiljer sig mot tidigare år. Ur det perspektivet har det skett en ökning av övningsverksamhet, för markstridsförbanden. Jämför man dock rapporteringen, i olika nyhetskällor, avseende övningsverksamhet mellan 2015 och 2016 vinterövningsperiod, så kan man dock notera en generell ökning av övningar, men inte en dramatisk.

Men varför har det då inte skett någon beredskapskontroll än utifrån tidigare mönster och varför har inte övningsverksamheten skjutit i höjden i paritet till den retorik som dels förs av Ryssland dels av de Västeuropeiska länderna. För ser man enbart till retoriken så borde övningsverksamheten varit betydligt högre hos de ryska förbanden samt i större förband. Troligtvis finns det främst tre möjligheter till varför.

Den första möjligheten är att man avsiktligt valt att hålla nere övningsverksamheten för att agera konfliktdämpande, vissa bedömare har framfört den teorin. Detta motsägs dock av ett relativt riskfyllt agerande med luftfarkoster i anslutning till främst andra staters signalspaningsflygplan över internationellt vatten, vilket på intet sätt kan anses som dämpande. Därtill så ser man till övningsfrekvensen så förefaller det skett en ökning i förhållande till 2015 års övningsverksamhet under motsvarande period, för markstridskrafterna, dock har inga större förbandsövningar genomförts, utan man förefaller agera på lägre nivåer förbandsnivåer

Den andra möjligheten är att man avsiktligt valt att hålla nere övningsverksamheten under vinterhalvåret för att spara utrustning samt stridsvärde, inför sommarövningsperioden, då det är allmänt känt vilken övningsverksamhet som kommer hållas under bl.a. juni och juli månad, 2016, i Östersjöregionen av dels NATO dels av enskilda stater eller bilaterala övningar. Har man för avsikt att genomföra motövningar är det en klok åtgärd i sådant fall att spara på stridsvärdet, Rysslands försvarsminister kan i sitt uttalande avseende övningsverksamhet för sommarövningsperioden, den 01JUN2016, indikerat att så är fallet, ffa. då man förefaller avse öva bataljonsstridsgrupperna i stor omfattning.

Den tredje och avslutande möjligheten är att det ekonomiska läget i Ryssland börjar bli så pass prekärt att man måste begränsa övningsverksamheten. Detta skulle i sig kunna vara en fullt trolig möjlighet, då man fortsatt förefaller prioritera materieltillförseln så krävs det att något annat måste nedprioriteras om man skall spara pengar. Klassiskt i militära sammanhang, oaktat nation, är då att övningsverksamheten nyttjas som en "budgetregulator".

Troligtvis är det en kombination av den andra och tredje möjligheten, som ligger till grund för t.ex. den minskade flygtiden, vilket just nu får ses som den tydligaste indikatorn på att man valt att nedprioritera övningsverksamheten. Den andra indikatorn är troligtvis att man genomfört många mindre och kortare övningar med markstridsförbanden, som i sig visar att man övat mycket, men kvalitativt har det troligtvis ej tillfört något avgörande, jämfört med övningsverksamheten under t.ex. 2014.

Troligen kommer vi se en ökning av övningsverksamheten under den nu sista månaden av KV II och inledningen av KV III i MD V, huruvida vi kommer se en beredskapskontroll inom MD V samtidigt som den nu stora övningsverksamheten från NATO sida påbörjas, låter jag vara oskrivet, det får ses som en "fifty-fifty" sannolikhet på det. Då genomförande av en sådan tydligt skulle visa ett ställningstagande samt troligtvis skulle höja moralen hos den egna befolkningen, dock är troligtvis de ledande personligheterna i Ryssland fullt medvetna om att det mycket väl bli en mycket spänd situation som uppstår. Så för att svara på ursprungsfrågan kan vi få se en avvikelse i mönstret med beredskapskontroller.

Have a good one! // Jägarchefen

1 kommentar:

  1. Dom rackarna kanske spar på krutet tills Baltops drar igång, då blir det spända muskler på alla arenor luft-mark-vatten

    SvaraRadera