söndag 17 november 2019

När inrikesproblem blir ett säkerhetspolitiskt problem

Reflektion

Den 06NOV2019 vid en presskonferens beskrev Sveriges Rikspolischef, Anders Thornberg, att den ökning av sprängdåd, allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning, som skett i Sverige saknar internationell motsvarighet.1 Enligt Linda H. Staaf, chef för polisens nationella underrättelseenhet, kan sprängningarna utgöra en metod som tas till vid utpressning, vedergällning och hot. Enligt Ekot kan en förklaring till denna utveckling vara att det vissa fall är lättare att få tag på sprängämnen, än vapen i Sverige.2 Många av dessa sprängningar skall även vara beställningsjobb som genomföras av yngre individer som ej blivit lagförda tidigare varvid polisen saknar kännedom om dem.3

Enligt chefen för Försvarsmaktens insatsstab, Viceamiral Jan Thörnqvist, skall det även finnas visa likheter med de improviserade sprängladdningar Försvarsmakten påträffat i olika operationsområden utomlands och de sprängladdningar som påträffats/används i Sverige.4 Ett uttalande som onekligen kan bekräftas utifrån ett beslag som genomfördes av Stockholmspolisen i ett garage under oktober månad 2019, där bl.a. dynamit och tillbehör för att kunna genomföra fjärrutlösning av en sprängladdning via mobiltelefon påträffades.Dock finns det omfattande dokumentation att finna på Internet kring hur dessa sprängladdningar kan konstrueras, varvid det ej får anses vara särskilt anmärkningsvärt att likheter uppstår.

I sammanhanget avseende liknelsen med fynden Försvarsmakten genomfört vid dess utlandsoperationer och de fynd som genomförts i Sverige av Polisen är det intressant att notera Henrik Häggström, senior analytiker vid Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, uttalande i TV 4 Nyheter rörande dessa sprängdåd, "Man får nog gå så långt som till Afghanistan för att hitta en liknande situation som påminner om den den som sker i Sverige och då är det naturligtvis per capita räknat. Man måste ändå säga det att det är en exceptionellt svår situation, där Sverige sticker ut".6

Att situationen sticker ut förefaller bl.a. British Broadcasting Corporation nyhetstjänst tagit fasta på, som publicerat en lång artikel avseende situationen.7 Men även utländska experter och poliser förefaller komma till Sverige för att studera den situation vi nu befinner oss i. För att ta lärdomar av det, syftande till att själva undvika att hamna i den.8 Men även inhemska experter har framfört allvarliga varningar kring den utveckling som skett och fortgår att ske, såsom seniorprofessor i underrättelseanalys Wilhelm Agrell i Svenska Dagbladet den 13SEP2019. Där han tar till liknelser med inre väpnad konflikt och en smygande lågintensiv väpnad konflikt.9

Att ett omfattande skadeutfall ännu inte skett p.g.a. alla dessa sprängningar kan säkerligen till viss del härledas till tur och hur dessa dåd har inriktas. Men åtminstone i ett fall förfaller det varnats för att en sprängning skall genomföras, vilket var fallet vid ett av sprängdåden i Stockholmsområdet den 17OKT2019.10 Varför skrivs då allt detta på en blogg som är inriktad mot säkerhetspolitik och krigsvetenskap i det svenska närområdet? Av några skäl som kommer beröras nedan får det anses som möjligt att den inre utvecklingen i Sverige som beskrivits ovan kan, kommer eller har påverkat hur vi ses som en säkerhetspolitisk aktör i vårt direkta närområde. Därav berörs det på denna blogg.

Enligt den sedan 2017 för Sverige, antagna nationella säkerhetsstrategin anses organiserad brottslighet utgöra ett hot mot det demokratiska samhället. Enligt den antagna strategin finns det,"hos vissa nätverk både avsikt och förmåga att skada och störa grundläggande demokratiska processer". Enligt strategin kan även, "upprepade våldsbrott där skjutvapen eller explosiva varor används riskerar att minska förtroendet för rättsväsendet och även tilltron till samhället som helhet".11 Kort efter den nationella säkerhetsstrategins antagande extrainkallade Sveriges Statsminister, Stefan Löfven, det säkerhetspolitiska rådet maa. den stora mängd skjutningar som inträffade under inledningen av 2017.12 Således får de senaste årens händelseutveckling anses falla inom ramen för det numera breddade säkerhetspolitiska begreppet.

Dock förefaller detta säkerhetsområde även påverkat svenska bilaterala relationer. Där det tydligast accentueras gentemot Danmark. Den 06AUG2019 kom en sprängladdning detonera utanför det danska skatteverket i Köpenhamn. Det sprängdådet kom framtvinga att Danmark införde gränskontroll mot Sverige med början den 12NOV2019.13 Vilket får anses understryka att de inre oroligheter som finns i Sverige idag, även påverkar våra utrikesrelationer varvid dessa händelser även får anses falla in, inom vad som tidigare betraktades som traditionell säkerhetspolitik.

Därtill påverkar denna situation möjligen även förtroendet för Sverige i internationella säkerhetspolitiska sammanhang då vi som nation ej förefaller kunna agera tillräckligt kraftfullt för att dämpa de inre oroligheter som förefaller finnas. Varvid vår förmåga att agera i mer traditionella säkerhetspolitiska sammanhang även kan ifrågasättas då vår faktiska förmåga inom det området även får anses vara svag och även ifrågasatts av länder i vårt direkta närområde.14 Varvid en situation uppstår som får anses vara mycket allvarlig, när både inre och yttre förmåga att agera inom ramen för statens traditionella kärnuppgifter ifrågasätts antingen öppet eller indirekt genom studier.

Därutöver bör Sveriges geostrategiska placering,15 i den nuvarande konflikten mellan de västliga länderna och Ryssland även beaktas inom ramen för dessa inre oroligheter i Sverige. Då det de facto förefaller finnas grupperingar inom Sverige med ett stort s.k. "våldskapital" som möjligen skulle kunna nyttjas av en statlig aktör för att exploatera den nuvarande situationen i något hänseende och därmed försvaga Sverige, eller i ett skede med ett kraftigt försämrat säkerhetsläge utnyttja dessa grupperingar eller inrikessituation. Varvid denna inre orolighet i Sverige, återigen går att knyta an till ett traditionellt säkerhetspolitiskt sammanhang.

Avslutningsvis, de inrikesproblem samt otrygghet som uppstått p.g.a. skjutningar, nyttjande av handgranater och sprängladdningar i Sverige bör inte enbart ses som ett isolerat inrikesproblem utan även ses i en större säkerhetspolitisk kontext. En kontext som möjligen påverkar våra bilaterala relationer med ett eller flera länder, men även ifrågasätter vår egen förmåga att kunna agera inom ramen för vad en nationalstat skall kunna säkerställa för dess medborgare. Därutöver utgör det även något som kan exploateras av en antagonistisk stat vid ett kraftigt försämrat säkerhetsläge i vårt närområde.

Have a good one! // Jägarchefen

Källförteckning

Aftonbladet 1, 2, 3 (Svenska)
British Broadcasting Corporation 1 (Engelska)
Dagens Nyheter 1, 2 (Svenska)
Försvarsmakten 1 (Svenska)
Regeringen 1 (Svenska)
Sveriges Radio 1, 2, 3, 4 (Svenska)
Svenska Dagbladet 1 (Svenska)
Sveriges Television 1 (Svenska)
TV 4 Nyheterna 1 (Svenska)

Slutnoter

1 Sveriges Radio. Rikspolischefen: Ser ingen internationell motsvarighet. 2019. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7338283 (Hämtad 2019-11-17)
2 Sveriges Radio. Andrén, Simon. Sprängningarna ökar över hela landet. 2019. https://sverigesradio.se/artikel/7334222 (Hämtad 2019-11-17)
3 Sveriges Radio. Andrén, Simon. NOA: Många explosioner är beställningsjobb. 2019. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7287460 (Hämtad 2019-11-17)
4 Sveriges Radio. Rankinen, Matias. Svenska sprängladdningar liknar dem Försvarsmakten påträffar utomlands. 2019. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=7345245 (Hämtad 2019-11-17)
5 Aftonbladet. Henricsson, Karl Enn. Så fungerar de fjärrstyrda bomberna – ringer billig Nokia-telefon. 2019. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/BReznQ/sa-fungerar-de-fjarrstyrda-bomberna--ringer-billig-nokia-telefon (Hämtad 2019-11-17)
6 TV 4 Nyheterna. Sverige jämförs med Afghanistan vad gäller sprängdåd. 2019. https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/sverige-j%C3%A4mf%C3%B6rs-med-afghanistan-vad-g%C3%A4ller-spr%C3%A4ngd%C3%A5d-12508993 (Hämtad 2019-11-17)
7 British Broadcasting Corporation. Savage, Maddy. Sweden's 100 explosions this year: What's going on. https://www.bbc.com/news/world-europe-50339977 (Hämtad 2019-11-17)
8 Aftonbladet. Cantwell, Oisin. Rikspolischefens ord är sensationella. 2019. https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/JoXqkJ/rikspolischefens-ord-ar-sensationella (Hämtad 2019-11-17)
9 Svenska Dagbladet. Agrell, Wilhelm. Agrell: Vi måste agera för att rädda landet. 2019. https://www.svd.se/agrell-vi-maste-agera-for-att-radda-landet (Hämtad 2019-11-17)
10 Aftonbladet. Melin, Erik. Schau, Oscar. Stenquist, Victor. Explosion på Södermalm: ”Hela hotellet skakade”. 2019. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/EWEgrG/explosion-pa-sodermalm-hela-hotellet-skakade (Hämtad 2019-11-17)
11 Regeringskansliet. Nationell säkerhetsstrategi. Stockholm: Regeringskansliet, 2017, s. 21-22.
12 Sveriges Television. Säkerhetspolitiska rådet extrainkallas. 2017. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sakerhetspolitiska-radet-extrainkallas (Hämtad 2019-11-17)
13 Dagens Nyheter. Bouvin, Emma. Sprängdådet som fick Danmark att införa gränskontroller mot Sverige. 2019. https://www.dn.se/nyheter/varlden/sprangdadet-som-fick-danmark-att-infora-granskontroller-mot-sverige/ (Hämtad 2019-11-17)
14 Dagens Nyheter. Holmström, Mikael. Grannländer ifrågasätter Sveriges försvarspolitik. 2019. https://www.dn.se/nyheter/politik/grannlander-ifragasatter-sveriges-forsvarspolitik/ (Hämtad 2019-11-17)
15 Försvarsmakten. Försvarsmaktens underlag för försvarspolitisk proposition 2021–2025. Stockholm: Försvarsmakten, 2019, s. 12.

1 kommentar:

 1. Bäste Jägarchefen,
  Tack för intressanta och givande artiklar!
  Sverige har kollapsat och Vi är begåvade med tafatta och förnekande politiker vilka Vi dessutom har valt på demokratisk väg. Man kan stilla undra om detta är vad svensk demokrati betyder och vilket Vi unisont har röstat fram?
  Det är ett politiskt ordbajseri av sällan skådad art från en vimsig statsminister, en mumlande justitieminister och en överslätande inrikesminister, vilka samtliga befinner sig i en total förnekelse.
  Sverige närmar sig en situation av lågaktivt inbördeskrig med ett rättssystem vilket tycks ha svårt att upprätthålla lag och ordning! Systemkollaps verkar också knacka på dörren eftersom svenska offentliga system och institutioner har svårt att förse kunderna, skattebetalarna med utlovade resurser.
  Som gammal stridsflygare från tiden då Sverige hade "världens fjärde största flygvapen" med ca. +800 stridsflygplan och en krigsmakt om ca. 850.000 män / kvinnor så känns dagens svenska försvar som fjuttigt och totalt obefintligt. På den tiden så hade Sverige full kontroll på vad som hände i vårt närområde med en incidentberedskap omfattande 24/7/365 vilket krävde minst 14 divisioner. Idag så har Sverige fem flygande divisioner och ryssarna flyger i åttor runt svenskt signalspaningsflyg och över svenskt territorium!!!!!
  Jag är full av beundran för alla dessa skribenter och bloggare vilka fortfarande tror på att Sverige kan försvara sig. Det skrivs nostalgiska böcker om flyg med en skrivklåda av sällan skådad art. Ungdomar är svältfödda på att se svenskt flyg i luften och hänger sig åt virtuella krig och häftiga flygfilmer på datorn. Flygfilmer som "Top Gun" körs om och om igen och dessutom så är "Top Gun 2.0" i antågande.
  Nej, Jägarchefen!
  Dagens svenska krigsmakt klarar endast av att hålla Arlanda och Bromma öppet till regering, riksdag, H.M.K., militära HK och övrig nomenklatura har flytt Sverige.
  Om Herr Putin så önskar kan han ta "Hangarfartyget Gotland" på endast två timmar för att markera ett totalt herravälde i Östersjöområdet!
  Tyvärr Jägarchefen, så illa är det för Konungariket Sverige!

  SvaraRadera