söndag 19 april 2020

Ett strategiskt problem i Nordatlanten

Reflektion

Den 17APR2020 publicerades den norska regeringens försvarsproposition för perioden 2021-24. I den norska propositionens säkerhetspolitiska omvärldsanalys finns ett antal intressanta skrivelser. Detta inlägg kommer dock handla om en specifik skrivning i den propositionen. Inlägget tar dock sin början i en artikel skriven 2016. I mitten av 2016 publicerade den amerikanska amiralen James Foggo III sin artikel "The Fourth Battle of the Atlantic". Tesen den amerikanska amiralen framför är att vi nu befinner oss i ett fjärde slag om Atlanten. Det första och andra slaget var de tyska ubåts operationerna, gentemot fartygstransporter, i Atlanten under första och andra världskriget. Det tredje slaget om Atlanten var främst agerandet mellan Amerikanska ubåtsjaktstyrkor och sovjetiska ubåtar i Atlanten. Det fjärde slaget om Atlanten argumenterar Foggo för genomförs nu. Ryssland skall, enligt honom, återigen utmana bl.a. USA och NATO i Atlanten med sin ubåtsflotta.1

Den 29OKT2019 publicerar NRK uppgifter om en rysk ubåtsoperation, den norska underrättelsetjänsten poängterar att det var en operation och ej en övning, målsättningen med operationen skulle enligt den norska underrättelsetjänsten varit att uppvisa en förmåga att kunna hota den Nordamerikanska östkusten samt försvara sitt eget basområde på Nordkalotten. I kontexten det fjärde slaget om Atlanten, är det främst delmålsättningen att kunna hota den Nordamerikanska östkusten som är intressant. Enligt den norska underrättelsetjänsten skulle ett antal av de totalt 10 involverade ubåtarna i operationen, haft till uppgift att försöka tränga sig långt ut i Atlanten. Enligt den norska underrättelsetjänsten hade beslutet om operationens genomförande tagits på hög politisk nivå i Ryssland, enl. NRK skulle operationen pågå i 60 dagar.2

Vad avser delmomentet att kunna påverka den Nordamerikanska östkusten och därmed även Atlanten i den ryska ubåtsoperationen, blir den amerikanska flottans konvojeringsövning som en delövning i Defender-2020 intressant. I samband med en genomgång för journalister avseende konvojeringsövningen påtalades det att numera anser den amerikanska flottan att dess fartyg är gripbara för en motpart när de lämnar marinbasen i Norfolk, på den Nordamerikanska östkusten.Vilket får anses vara intressant utifrån den tidigare nämnda ryska ubåtsoperationen.

Norges Statsminister, Erna Solberg, kom även uttala sig om den ryska ubåtsoperationen. Enligt den norska statsministern var operationen, dels ett sätt för Ryssland att uppvisa sin militära kapacitet, dels var det en förlängning av en tidigare genomförd övning under 2019 utanför norskt territorialvatten. Enligt hon syftar det ytterst till att i händelse av en konflikt kunna säkra sjövägen till Kolahalvön genom att bl.a. försöka isolera Norge.4 I det perspektivet är det värt att notera en rysk marinövning, i Nordsjön i slutet av mars 2020. Enligt den brittiska flottan skall det varit en ovanligt hög rysk marinaktivitet i, dels den engelska kanalen, dels Nordsjön.5 Vad har då allt ovanstående med en enskild skrivning i den nya norska försvarsproposition att göra?

Enligt den norska försvarspropositionen skall enbart en modern rysk ubåt kunna binda upp stora resurser på västlig sida om den agerar utanför lokala farvatten. Kommer ett antal ryska ubåtar ut i Nordatlanten utgör det ett strategiskt problem, enl. den norska försvarspropositionen, samt ett allvarligt hot gentemot den transatlantiska säkerheten och för amerikanska förstärkningsoperationer till Europa i händelse av en kris.6 Den svenska försvarsberedningen konstaterar även i sin rapport Värnkraft, om sjövägarna i Nordatlanten mellan Nordamerika och Europa skulle störas eller brytas försvåras avsevärt möjligheten för NATO att försvara de östliga medlemsstaterna.Därmed blir den ryska ubåtsoperationen i slutet av 2019 mycket intressant, ffa. den del som innefattade att ett antal ubåtar skulle försöka tränga sig långt ut i Atlanten.

Avslutningsvis vad kan då detta innebära? För det första, får det ses som troligt att trots den begränsade numerär av ubåtar Ryssland idag förfogar över, utgör de ett högst reellt hot. Huruvida det beror på egna teknologiska framsteg, reducering av västlig ubåtsjaktförmåga eller en kombination får vara oskrivet. För det andra, belyser det återigen vikten av en hög egen förmåga samt numerär av förband för att kunna genomföra väpnad strid. Detta maa. det ej går att veta hur mycket av amerikanska förstärkningar som skulle kunna komma fram i händelse av en väpnad konflikt, ffa. när det anses vara ett strategiskt problem om enstaka ryska ubåtar kommer ut till Nordatlanten. För det tredje, det får ses som möjligt att detta strategiska problem kommer kvarstå under en längre tid maa. de omfattande investeringar Ryssland genomfört under de senaste decennierna på undervattensteknologi. För det fjärde, vad den amerikanska amiralen James Foggo III beskrivit som det fjärde slaget om Atlanten torde kunna ses som en realitet.

Have a good one! // Jägarchefen

Källförteckning

Norsk rikskringkasting 1 (Norska)
Regjeringen 1 (Norska)
Riksdagen 1 (Svenska)
Royal Navy 1 (Engelska)
Sveriges Radio 1 (Svenska)
U.S. Naval Institute 12 (Engelska)

Slutnoter

1 U.S. Naval Institute. Foggo III, James. The Fourth Battle of the Atlantic. 2016. https://www.usni.org/magazines/proceedings/2016/june/fourth-battle-atlantic (Hämtad 2020-04-19)
2 Norsk rikskringkasting. Strand, Tormod. Hemmelig ubåt-operasjon: «Målet er å vise at Russland kan nå USA». 2019. https://www.nrk.no/norge/hemmelig-ubat-operasjon_-_malet-er-a-vise-at-russland-kan-na-usa_-1.14761298 (Hämtad 2020-04-19)
3 U.S. Naval Institute. Eckstein, Megan. Navy Drills Atlantic Convoy Ops for First Time Since Cold War in Defender-Europe 20. 2020. https://news.usni.org/2020/02/28/navy-drills-atlantic-convoy-ops-for-first-time-since-cold-war-in-defender-europe-20 (Hämtad 2020-04-19)
4 Sveriges Radio. Möller, Jens. Solberg: Rysk maktdemonstration till havs. 2019. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7334136 (Hämtad 2020-04-19)
5 Royal Navy. Royal Navy shadows seven Russian warships in the Channel and North Sea. 2020. https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2020/march/26/200326-royal-navy-shadows-seven-russian-ships (Hämtad 2020-04-19)
6 Prop. 62 S (2019 – 2020). Vilje til beredskap – evne til forsvar Langtidsplan for forsvarssektoren. s. 35.
7 Ds. 2019:8. Värnkraft. Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025. s. 111.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar