tisdag 4 augusti 2020

Något om färskvatten

Reflektion

I den svenska nationella säkerhetsstrategin, fastställd 08JAN2017,1 framkommer det att klimatförändringar kan öka risken för krig, konflikter och fattigdom samt att de förvärrar bristen på vatten.2 Att vatten kan utgöra en grogrund för väpnad konflikt är sedan länge en identifierad riskfaktor men även att väpnade konflikter medför ev. vattenbrist,3 dock ökar som tidigare nämnts klimatförändringarna riskerna med detta.4 Varför berörs då det i detta inlägg, bortsett från det uppenbara att vattenbrist medför ev. risker med försämrade säkerhetssituationer men även väpnade konflikter?

I efterspelet till den ryska militära operationen gentemot Krimhalvön 2014, kom Ukraina stänga slussarna till den s.k. Krimkanalen som försåg Krimhalvön med ca. 80-85% av dess färskvatten.5 Redan 2014 kom varningssignaler avseende risken för vattenbrist på halvön maa. stängningen av Krimkanalen.6 Dock har problematiken med vattenbrist, på ett eller annat sätt, alltid varit närvarande på Krimhalvön maa. dess halvöken klimat samt återkommande periodisk torka. Vilket minskar möjligheten att kunna bygga upp färskvattennivån. Dessa grundläggande klimatologiska förutsättningar tillsammans med att Krimkanalen har stängts, ökar svårigheterna för att kunna tillse halvön med färskvatten.7

Det, privatägda, Amerikanska underrättelseföretaget Stratfor, har i två artiklar den ena publicerad i februari och den andra i juli 2020 med hjälp av satellitbilder analyserat delar av de vattenreservoarer som finns på Krimhalvön.8 Varvid en markant förändring kan noteras mellan 2018 och 2020 hos reservoarerna vid Bilohirsk och Simferopol. Bilohirsk är intressant utifrån att de ryska väpnade styrkorna kom att lägga en rörledning från Bilohirsk till Simferopol i syfte att öka graden av vattenförsörjningen till Simferopol. Det får även ses som möjligt att denna vidtagna åtgärd innebär att reservoaren i Bilohirsk kan komma att vara tom efter sommarperioden är över,9 om inte en större mängd nederbörd kommer.

Denna brist på färskvatten skapar givetvis friktioner för de boende på Krimhalvön, men även näringsverksamheten. Den kanske tydligaste friktionen är hur den brukbara arealen för jordbruk på halvön, drastiskt minskat sedan 2014. Ur ett befolkningsperspektiv kan givetvis även vattenransonering komma att inträffa om vattenreservoarerna fortsätter att minska i storlek.10 Vilket bl.a. skulle kunna skapa följdverkningar maa. den pandemi som fortgår, och troligtvis kommer fortgå under en längre tid, som kräver extra hygienåtgärder,11 oftast i form av att tvätta händerna med tvål frekvent vilket sannolikt även ökar vattenförbrukningen på Krimhalvön. Listan kan göras längre, det är enbart att enskild läsare reflekterar över hur mycket och när ni i olika sammanhang använder vatten under en dag.

Redan 2014 började Ryssland se efter alternativ för att lösa färskvatten tillförseln på Krimhalvön, vavid en rad förslag har lagts fram. Ett förslag har inneburit att bygga en större vattenledning över Kertjsundet vilket har ansetts som en kostnadskrävande lösning vilket ev. kommer leda till hög beskattning av invånarna på Krimhalvön. En annan lösning har inneburit att gräva en större mängd nya färskvattenbrunnar, vilket även genomfördes 2016. En tredje lösning har inneburit att upprätta avsaltningsverk för havsvatten, denna lösning förefaller även innebära stora ekonomiska investeringar men det skulle även medföra en stor energiförbrukning.12

Således förefaller en diskussion förts under en sexårsperiod kring hur vattentillförseln skall lösas till Krimhalvön, men kostnaderna för lösningarna verkar hindra genomförandet. Emedan vattenreservoarerna långsamt har tömts på sitt innehåll och i vissa fall blivit helt tömda, med konsekvensen att i slutet av maj månad 2020 hade reservoarerna, de som ej var tömda, eventuellt enbart 1/3 av deras totala kapacitet kvar.13 Trots detta förefaller Ryssland se framför sig att Krimhalvön skall vara självförsörjande på vatten 2025. Dock förefaller ingen direkt metod vara bestämd för hur samt Rysslands President, Vladimir Putin, har även kritiserat de styrande på Krimhalvön över att deras arbete för att lösa vattentillförseln ej varit tillfyllest.14

En annan lösning för tillförsel av färskvatten till Krimhalvön kan utgöras av att Ryssland och Ukraina genom diplomatiska samtal kommer överens om att öppna Krimkanalen. Dock förefaller de båda parterna stå långt ifrån varandra för en sådan lösning, iom. att Ukraina förefaller antagit linjen att det är den ockuperande makten som har försörjningskravet av det område som de ockuperat,15 i enlighet med folkrätten.16 Därtill får det ses som troligt att Ukraina även ser ett öppnade av Krimkanalen, för att förse Krimhalvön med färskvatten, som ett indirekt godkännande av den ryska annekteringen utav Krimhalvön.17 Varvid en diplomatiska lösningen utav vattentillförseln, i skrivande stund, ej förefaller vara ett möjligt alternativ.

Detta har i sin tur föranlett att en diskussion har börjat föras under KV I-II 2020 huruvida det kan ses som möjligt att Ryssland kan komma genomföra någon form av militär operation i syfte att säkerställa vattentillförseln till Krimhalvön.18 I det sammanhanget bör det noteras att den Ukrainska säkerhetstjänsten har funnit, minst, ett upplag med vapen och sprängmedel i närheten av Krimkanalen.19 Att Ryssland skulle ha några offensiva planer riktade mot Ukraina med syftet att säkerställa vattentillförseln till Krimhalvön, har kraftigt tillbakavisats av den ryska administrationen vid slutet av juli månad 2020.20 Dessa tankegångar har troligtvis kommit utav att Ryssland i år genomför dess årliga operativa-strategiska övningen, med namnet Kavkaz-2020, i det södra militärdistriktet (MD S), vilket till del angränsar mot Ukraina.21 Därtill att större övningar kan utgöra ett sätt för att inledningsvis dölja offensiva militära operationer.22

Sannolikheten för ett väpnat angrepp av Ryssland gentemot Ukraina syftande till att enbart säkerställa färskvattentillförseln för Krimhalvön får dock anses som låg. Detta då inga större, d.v.s. mer allomfattande, strategiska vinster kan ses med det utöver att säkerställa färskvattentillförseln. Snarare riskerar Ryssland ytterligare sanktioner, vilket kan påverka dess strategiska situation. Dock har Ryssland ökat sin självförsörjningsgrad markant sedan annekteringen av Krimhalvön 2014.23 Varvid möjligheten för ett väpnat angrepp ej går att bortses från. Därtill genomförs den ryska beslutsfattningen inom en ytterst begränsad krets av individer tillsammans med Rysslands President,24 varvid det får anses vara ytterst svårt att förutse vilket riktning Ryssland tar i olika frågor men även att beslut kan fattas väldigt snabbt.25 Ett sådant beslut skulle möjligen tas på grunderna att säkerställa de ryska medborgarnas försörjningssäkerhet och hälsa på Krimhalvön.

Avslutningsvis, som skrivits ovan får sannolikheten för ett väpnat angrepp mot Ukraina ses som låg, med syftet att säkerställa färskvattentillförseln, trots att ett flertal förutsättningar finns på plats för det, detta maa. att inga större strategiska vinster finns med ett sådant agerande. Däremot får det ses som troligt att olika former av påverkansoperationer kommer genomföras för att understödja diplomatiska samtal syftande till att uppnå tillförsel av färskvatten via Krimkanalen. Därutöver torde olika former av infrastrukturella projekt fortgå syftande till att säkerställa färskvattentillförsel av Krimhalvön på lång sikt, om påverkansoperationerna samt de diplomatiska samtalen visar sig fruktlösa.

Have a good one! // Jägarchefen

Källförteckning

British Broadcasting Corporation 1 (Engelska)

Intelligence and Security Committee of Parliament 1 (Engelska)

Izvestija 1 (Ryska)

Regeringskansliet 12 (Svenska)

Regeringen 1 (Svenska)

Riksdagen 1 (Svenska)

Stratfor 12 (Engelska)

TASS 123 (Engelska)

The Economist 1 (Engelska)

The Jamestown Foundation 12 (Engelska)

The Moscow Times 1 (Engelska)

The New York Times 1 (Engelska)

Valisluureamet 1 (Engelska)

Världshälsoorganisationen 1 (Engelska)

Warsaw Institute 1 (Engelska)

Corera, Gordon. Russians Among Us: Sleeper cells, ghost stories and the hunt for putin's agents. New York: Harpercollins Publishers, 2020.

Grabo, Cynthia M. Goldman, Jan. Handbook of warning intelligence: complete and declassified edition. Lanham Maryland: Rowman & Littlefield, 2015.

Slutnoter

1 Regeringskansliet. Sveriges nationella säkerhetsstrategi. 2017. https://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/sveriges-nationella-sakerhetsstrategi/ (Hämtad 2020-08-04)

2 Statsrådsberedningen. Nationell säkerhetsstrategi. Stockholm: Regeringskansliet, 2017, s. 25.

3 Skr. 2000/01:2. Att förebygga väpnade konflikter. s. 53.

4 Statsrådsberedningen. Nationell säkerhetsstrategi. Stockholm: Regeringskansliet, 2017, s. 25.

5 British Broadcasting Corporation. Russia fears Crimea water shortage as supply drops. 2014. https://www.bbc.com/news/world-europe-27155885 (Hämtad 2020-08-04)

TASS. Ukraine halts canal water supply to Crimea. 2014. https://tass.com/world/729666 (Hämtad 2020-08-04)

6 British Broadcasting Corporation. Russia fears Crimea water shortage as supply drops. 2014. https://www.bbc.com/news/world-europe-27155885 (Hämtad 2020-08-04)

7 Stratfor. Russia's Quick Fixes Won't Solve Crimea's Water Woes. 2020. https://worldview.stratfor.com/article/russias-quick-fixes-wont-solve-crimeas-water-woes (Hämtad 2020-08-04)

8 Stratfor. Under Russia, Crimea’s Future Grows Dimmer -- and Drier. 2020. https://worldview.stratfor.com/article/under-russia-crimea-s-future-grows-dimmer-and-drier-water-scarcity-climate-crisis-economy (Hämtad 2020-08-04)

Stratfor. Russia's Quick Fixes Won't Solve Crimea's Water Woes. 2020. https://worldview.stratfor.com/article/russias-quick-fixes-wont-solve-crimeas-water-woes (Hämtad 2020-08-04)

9 Stratfor. Russia's Quick Fixes Won't Solve Crimea's Water Woes. 2020. https://worldview.stratfor.com/article/russias-quick-fixes-wont-solve-crimeas-water-woes (Hämtad 2020-08-04)

10 Ibid.

11 World Health Organization. Water sanitation hygiene. 2020. https://www.who.int/water_sanitation_health/news-events/wash-and-covid-19/en/ (Hämtad 2020-08-04)

12 British Broadcasting Corporation. Russia fears Crimea water shortage as supply drops. 2014. https://www.bbc.com/news/world-europe-27155885 (Hämtad 2020-08-04)

Известия. Крым и Севастополь полностью обеспечат водой к 2025 году. 2019. https://iz.ru/928928/2019-10-05/krym-i-sevastopol-polnostiu-obespechat-vodoi-k-2025-godu (Hämtad 2020-08-04)

Stratfor. Under Russia, Crimea’s Future Grows Dimmer -- and Drier. 2020. https://worldview.stratfor.com/article/under-russia-crimea-s-future-grows-dimmer-and-drier-water-scarcity-climate-crisis-economy (Hämtad 2020-08-04)

Stratfor. Russia's Quick Fixes Won't Solve Crimea's Water Woes. 2020. https://worldview.stratfor.com/article/russias-quick-fixes-wont-solve-crimeas-water-woes (Hämtad 2020-08-04)

The Jamestown Foundation. Goble, Paul. Critical Water Shortage in Crimea May Prompt New Russian Move Against Ukraine. 2020. https://jamestown.org/program/critical-water-shortage-in-crimea-may-prompt-new-russian-move-against-ukraine/ (Hämtad 2020-08-04)

13 The Jamestown Foundation. Goble, Paul. Critical Water Shortage in Crimea May Prompt New Russian Move Against Ukraine. 2020. https://jamestown.org/program/critical-water-shortage-in-crimea-may-prompt-new-russian-move-against-ukraine/ (Hämtad 2020-08-04)

14 Известия. Крым и Севастополь полностью обеспечат водой к 2025 году. 2019. https://iz.ru/928928/2019-10-05/krym-i-sevastopol-polnostiu-obespechat-vodoi-k-2025-godu (Hämtad 2020-08-04)

The Moscow Times. Crimea’s Capital Faces Water Shortage, Plans Daily Shutoffs. 2020. https://www.themoscowtimes.com/2020/02/06/crimeas-capital-faces-water-shortage-plans-daily-shutoffs-a69186 (Hämtad 2020-08-04)

15 Stratfor. Russia's Quick Fixes Won't Solve Crimea's Water Woes. 2020. https://worldview.stratfor.com/article/russias-quick-fixes-wont-solve-crimeas-water-woes (Hämtad 2020-08-04)

The Jamestown Foundation. Goble, Paul. Critical Water Shortage in Crimea May Prompt New Russian Move Against Ukraine. 2020. https://jamestown.org/program/critical-water-shortage-in-crimea-may-prompt-new-russian-move-against-ukraine/ (Hämtad 2020-08-04)

16 SOU 2010:72. Folkrätt i väpnad konflikt: svensk tolkning och tillämpnings. 111-113.

17 Stratfor. Russia's Quick Fixes Won't Solve Crimea's Water Woes. 2020. https://worldview.stratfor.com/article/russias-quick-fixes-wont-solve-crimeas-water-woes (Hämtad 2020-08-04)

18 The Jamestown Foundation. Bari Urcosta, Ridvan. The Geo-Economics of the Water Deficit in Crimea. 2020. https://jamestown.org/program/the-geo-economics-of-the-water-deficit-in-crimea/ (Hämtad 2020-08-04)

The Jamestown Foundation. Goble, Paul. Critical Water Shortage in Crimea May Prompt New Russian Move Against Ukraine. 2020. https://jamestown.org/program/critical-water-shortage-in-crimea-may-prompt-new-russian-move-against-ukraine/ (Hämtad 2020-08-04)

Warsaw Institute. Water Shortage in Crimea: Russia May Make a New Move Against Ukraine. 2020. https://warsawinstitute.org/water-shortage-crimea-russia-may-make-new-move-ukraine/ (Hämtad 2020-08-04)

19 The Jamestown Foundation. Bari Urcosta, Ridvan. The Geo-Economics of the Water Deficit in Crimea. 2020. https://jamestown.org/program/the-geo-economics-of-the-water-deficit-in-crimea/ (Hämtad 2020-08-04)

20 TASS. ‘Utter nonsense’: Kremlin rips Russia bashing rumors of Moscow’s ‘plans’ to invade Ukraine. 2020. https://tass.com/politics/1175173 (Hämtad 2020-08-04)

21 Valisluureamet. International Security and Estonia. Tallin: Valisluureamet, 2020, s. 6.

22 Grabo, Cynthia M. Goldman, Jan. Handbook of warning intelligence: complete and declassified edition. Lanham Maryland: Rowman & Littlefield, 2015, s. 159.

23 TASS. Putin: Russia is now fully self-sufficient in basic food products. 2020. https://tass.com/economy/1158537 (Hämtad 2020-08-04)

The Economist. Russia’s economy is isolated from the global rout. 2020. https://www.economist.com/europe/2020/03/26/russias-economy-is-isolated-from-the-global-rout (Hämtad 2020-08-04)

The New York Times. Kramer, Andrew E. Thanks to Sanctions, Russia Is Cushioned From Virus’s Economic Shocks. 2020. https://www.nytimes.com/2020/03/20/world/europe/russia-coronavirus-covid-19.html (Hämtad 2020-08-04)

24 Corera, Gordon. Russians Among Us: Sleeper cells, ghost stories and the hunt for putin's agents. New York: Harpercollins Publishers, 2020, s. 344.

Intelligence and Security Committee of Parliament. Russia. London: Intelligence and Security Committee of Parliament, 2020, s. 29.

25 Intelligence and Security Committee of Parliament. Russia. London: Intelligence and Security Committee of Parliament, 2020, s. 29.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar