måndag 8 februari 2021

På väg mot Zapad-2021

Reflektion

För de flesta läsare av denna blogg torde det inte utgöra en nyhet att årets ryska operativa-strategiska övning heter Zapad.1 De ryska operativa-strategiska övningarna roterar mellan de ryska militärdistrikten på årlig basis.2 Under 2020 genomfördes övningen i det södra militärdistriktet (MD S) och om inga förändringar genomförts, maa. det formella upprättandet av det norra militärdistriktet (MD N), kommer den operativa-strategiska övningen under nästa år genomföras i dess östra militärdistrikt (MD Ö).3 Således är det en cyklisk återkommande övningsverksamhet och vanligtvis är det den största övningsverksamheten de ryska väpnade stridskrafterna genomför under ett år.4 För att förtydliga för nya läsare av denna blogg, genomförs övning Zapad i Rysslands västra militärdistrikt (MD V), det vill säga det militärdistrikt tillsammans med MD N geografiskt är närmast placerat Sverige.

Inledningsvis bör det belysas att de ryska väpnade styrkorna ofta är sparsamma med information vilket privatpersoner kan ta del av kring de operativa-strategiska övningarna såsom tidpunkter, övningsverksamhetens omfattning m.m.. Denna information kommer vanligtvis i ett väldigt sent skede, oftast strax innan övningen skall genomföras. Det förefaller ej vara fallet med Zapad-2021, under slutet av december månad 2020 och under hela januari månad 2021 har information av och till publicerats kring övningens omfattning, tidpunkt för dess genomförande m.m. i olika ryska medier. Vilket jämfört med den bristfälliga informationsdelgivningen i ett tidigt skede innan de tidigare årens operativa-strategiska övningars genomförande, får det som nu publicerats anses utgöra något unikt i rysk transparens.

Vad är redan nu känt kring Zapad-2021 och vad kan det innebära? Övningen förefaller genomföras den 10-16SEP2021.5 Övningsområdet förefaller vara, dels i MD V samt fem övningsfält i Belarus,6 dels i MD N.7 Hur stor yta av MD V samt MD N som kommer omfattas av övningen är okänt. Rysslands President, Vladimir Putin, framförde vid den årliga utökade försvarsgenomgången i slutet av december månad 2020 att övning Zapad-2021 skulle fokusera på, nya metoder för att kunna agera med unionsstatens stridskrafter, artificiell intelligens, obemannade system både på land och i luften samt automatiserade ledningssystem.8 Därutöver har det framkommit att övningen även skall fokusera på agerande mot angrepp av kryssningsrobotar samt obemannade system. Men även enskilda enheters agerande på ett fragmenterat stridsfält där enheten är avskild från sitt huvudförband, luftlandsättningar med helikopter samt djupledsangrepp,9 där det sistnämnda skulle kunna tänkas utgöra s.k. infiltrationstaktik som även västerländska manöverförband tillämpar.

De Belarusiska väpnade styrkorna tillsammans med de ryska kommer även genomföra, minst, en gemensam särskild övning inför Zapad-2021.10 Men sannolikt kommer ett flertal mindre och större övningar även genomföras inför Zapad-2021 med de båda ländernas väpnade styrkor.11 Hur stor övningen kommer vara i deltagande personal räknat har ej delgivits. Antagande avseende Zapad-2013 samt Zapad-2017 visar dock på att mängden övningsdeltagare har varit signifikant större än vad som offentligt redovisats.12 Vilket sannolikt även kommer vara fallet med Zapad-2021. Detta maa. att de ryska väpnade styrkorna historiskt genomfört ett antal andra övningar parallellt som Zapad övningarna inom samma militärdistrikt, men hävdat att dessa ej ingår i Zapad övningen. Därutöver brukar oftast en sekundär operativ-strategisk riktning övas parallellt med den årliga operativa-strategiska övningen.13

Exakt vilka förband som kommer delta i övningen är ej heller offentligt redovisat. Dock går det att utläsa att t.ex. 1. Stridsvagnsarmén,14 6. Armén och Östersjömarinen skall delta i övningen.15 Men Zapad-2021 förefaller även utgör den viktigaste övningen för de ryska luftlandsättningstrupperna under 2021,16 varvid de sannolikt även kommer delta i övningen. Därutöver får det ses som troligt till sannolikt att en stor mängd understödjande förmågor inom MD V kommer delta i övningen. Detta maa. att det tydligt aviserats att uppbyggnadsfasen för övningen kommer inledas under augusti månad 2021. Detta omfattar som minst uppbyggnaden av en logistik bas på Belarusiskt territorium,17 sannolikt även annan logistik uppbyggnad på ryskt territorium.

Under de kommande månaderna intill dess att övning Zapad-2021 genomförs kan ett flertal större beredskapskontroller påräknas hos de ryska militära förbanden inom MD V och sannolikt mindre och eller gemensamma med Belarus.18 Denna verksamhet förefaller till del även påbörjats, då förbanden redan nu genomfört övningar i hur de snabbt skall kunna höja sin stridsberedskap i händelse av att en sådan order kommer.19 Huruvida någon större beredskapskontroll som under en period efter 2013 varit signumet för att påbörja en operativa-strategiska övninge kommer genomföras under detta år, får anses oskrivet.

I sammanhanget är det intressant att notera den gemensamma övningsverksamheten mellan 6. Armén i Leningrad Oblast och den ryska Östersjömarinen.20 Den 6. Armén är den svagaste armén inom MD V.21 Varvid den redan nu pågående gemensamma övningsverksamheten kan indikera att stridsvärdet skall höjas hos den 6. Armén. Vilket eventuellt skulle kunna få konsekvenser för säkerhetsläget i Östersjöregionen, då det troligtvis skulle medföra att den västliga försvarsalliansen NATO kommer vidta åtgärder för att höja motståndskraften hos sina medlemsländer i anslutning till 6. Arméns grupperingsområden. Det är även intressant att notera att Iskander förbanden inom MD V förefaller skall genomföra kompetensuppbyggnad och validering vad avser understöd till marina stridskrafter i samband med Zapad-2021.22

Det de övergripande övningsscenariot för Zapad-2021 förefaller omfatta, är en försämrad och eskalerande militär-politisk situation runt Belarus samt Ryssland.23 Dock bör den den faktiska säkerhetspolitiska utvecklingen till dags datum särskilt noteras. Belarus förefaller åtminstone i sina officiella uttalanden se framför sig att västerländska länder genomför påverkan i Belarus maa. de interna oroligheter som uppstått efter det genomförda presidentvalet, men även att NATO kan tänkas angripa Belarus och annektera västliga delar av landet.24 Vad som även bör beaktas avseende Belarus är de olika uttalandena av chefen för den ryska utrikesunderrättelsetjänstens, sedan presidentvalet i Belarus genomfördes hösten 2020. Då avseende subversiv verksamhet som kan tänkas genomföras mot Belarus, utav externa aktörer.25

Att relationerna mellan Ryssland och de s.k. Västliga länderna försämrats sedan den förra Zapad övningen får anses utgöra ett faktum. Varvid det även utgör en faktor att ta i beaktande, trots det enbart utgör en övning detta inlägg berör. Denna försämring i relationer kanske bäst kan exemplifieras när EU högsta utrikesrepresentant, Josep Borrell, besökte Moskva och träffade Rysslands utrikesminister, Sergej Lavrov, den 05FEB2021. Varvid ett tydligt maktspråk tillämpades utav Rysslands Utrikesminister. När EU utrikesrepresentants framförde sin syn att relationerna mellan EU och Ryssland hade nått en ny bottennotering, maa. den arresteringen och fängelsedomen gentemot den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj. Varnade Lavrov för att oförutsägbara konsekvenser kunde inträffa om förbindelserna mellan EU och Ryssland försämrades ytterligare.26

Denna bottennotering av relationerna mellan EU och Ryssland kan även anses bekräftas av att Ryssland valde att utvisa tre tycken diplomater varav en svensk. Detta medförde att Sverige svarade med att utvisa en diplomat från den Ryska Ambassaden den 08FEB2021.27 Relationerna mellan Norge och Ryssland förefaller även hårdnat under januari månad 2021. Där Rysslands Utrikesminister i ett telefonsamtal med sin norska motsvarighet framförde att den norska militära aktiviteten och att NATO infrastruktur placeras närmre den ryska gränsen, försämrar säkerhetssituationen samt att detta kan få negativa konsekvenser i Arktis. Detta uttalande kan möjligen tillkommit maa. att en tillfällig ombasering av amerikanskt strategiskt bombflyg skall genomföras till Norge, vilket är första gången det inträffar.28

Det finns även fler exempel som bör tas i beaktande avseende det utrikespolitiska tonläget mellan Ryssland och de Västliga länderna. Där kanske främst relationerna mellan Ryssland och USA kan komma att försämras framgent om det skulle visa sig att Ryssland var ansvarig för det s.k. SolarBurst datorintrånget. Vilket förefaller komprometterat många delar av den amerikanska statsförvaltningen, men även civila företag. Därtill att den nuvarande Amerikanska Presidenten, Joe Biden, tydligt uttalat sig att han ej kommer vika ned sig för Ryssland aktiviteter.29

Vad avser säkerhetsläget får det även anses försämrat sedan den förra Zapad övningen genomfördes. Hur mycket är svårt att kvantifiera. Däremot har både den svenska militärledningen samt svenska statsråd sedan 2017 kontinuerligt påtalat att säkerhetsläget försämras, varvid det får anses som sannolikt att en gradvis försämring har inträffat. Här kommer säkerligen, och förhoppningsvis, en del läsare ihåg skräckrubrikerna kring Zapad-2017 i väldigt många etablerade västerländska medier. Där budskapet som i mångt förmedlades var att övningen mycket väl kunde vara en förberedelse för angrepp gentemot andra länder, eller att förband skulle kvarlämnas i Belarus och en form av pseudoockupation skulle kunna inträffa. Ingendera inträffade dock. Ur ett svenskt perspektiv som den s.k. enskilda individen kan ta till sig avseende det försämrade säkerhetsläget, torde den genomförda s.k. beredskapsinsatsen av Försvarsmakten under hösten 2020 vara det tydligaste exemplet.30 Således kommer Zapad-2021 genomföras i ett annat säkerhetsläge än vad Zapad-2017 genomfördes i, åtminstone hur det kan tänkas tolkas utav västerländska länder.

Avslutningsvis, Zapad-2017 genomfördes där den största risken utgjordes av att incidenter kunde skapa en eskalering mtp. mängden förband som skulle agera ungefärligt samtidigt i tid och rum. Både från Belarus, Ryssland och ett antal västerländska länder. Zapad-2021 bör ses ur ett annat perspektiv, där en eskalation kan inträffa redan under förberedelsefasen av övningen mtp. dels en försämrad utrikespolitisk situation, dels ett försämrat militärt säkerhetsläge varvid den totala säkerhetspolitiska situationen är sämre nu, än under 2017. Därtill skall västlig övningsverksamhet läggas in i denna bild såsom den kommande övningen Defender-2021, vilket berörts tidigare på denna blogg. Sammantaget får det ses som att risken för en ofrivillig eskalation av en uppkommen situation, på fler plan än det militära, är markant större nu inför Zapad-2021 än vad den var inför och under Zapad-2017.

Have a good one! // Jägarchefen


Källförteckning

Associated Press 1 (Engelska)

BelTA 12 (Engelska)

British Broadcasting Corporation 1 (Engelska)

Center for Naval Analyses 1 (Engelska)

Izvestija 12 (Ryska)

Krasnaja Zvezda 1 (Ryska)

NATO Review 1 (Engelska)

Reuters 1 (Engelska)

Rysslands Försvarsministerium 1234 (Ryska)

Rysslands President 1 (Engelska)

Stars And Stripes 1 (Engelska)

Svenska Dagbladet 1 (Svenska)

Sveriges Television 12 (Svenska)

TASS 1234567 (Engelska/Ryska)

Totalförsvarets forskningsinstitut 123 (Engelska)


Slutnoter

1 Министерство обороны Российской Федерации. В Вооруженных Силах России начался новый учебный год. 2020. https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12327682@egNews (Hämtad 2021-02-08)

2 NATO Review. Johnson, Dave. VOSTOK 2018: Ten years of Russian strategic exercises and warfare preparation. 2018. https://www.nato.int/docu/review/articles/2018/12/20/vostok-2018-ten-years-of-russian-strategic-exercises-and-warfare-preparation/index.html (Hämtad 2020-02-08)

3 Ibid.

TASS. Military exercise Kavkaz-2020 ends with mock enemy defeat. 2020. https://tass.com/defense/1205111 (Hämtad 2021-02-08)

TASS. Putin signs decree to transform Northern Fleet into military district. 2020. https://tass.com/defense/1238053 (Hämtad 2021-02-08)

4 Totalförsvarets forskningsinstitut. Ryssland övar för krig. 2019. https://www.foi.se/nyheter-och-press/nyheter/2019-02-04-ryssland-ovar-for-krig.html (Hämtad 2021-02-08)

5 BelTA. Belarusian-Russian army exercise Zapad 2021 scheduled for 10-16 September. 2021. https://eng.belta.by/society/view/belarusian-russian-army-exercise-zapad-2021-scheduled-for-10-16-september-136654-2021/ (Hämtad 2021-02-08)

6 Ibid.

Известия. Армейская дружба: Россия и Белоруссия проведут рекордное число учений. 2021. https://iz.ru/1115704/roman-kretcul-aleksei-ramm/armeiskaia-druzhba-rossiia-i-belorussiia-provedut-rekordnoe-chislo-uchenii (Hämtad 2021-02-08)

7 Красная звезда. Защита интересов России в Арктике – приоритетная задача Северного флота. 2020. http://redstar.ru/zashhita-interesov-rossii-v-arktike-prioritetnaya-zadacha-severnogo-flota/ (Hämtad 2021-02-08)

8 President of Russia. Expanded meeting of the Defence Ministry Board. 2020. http://en.kremlin.ru/catalog/keywords/91/events/64684 (Hämtad 2021-02-08)

9 Министерство обороны Российской Федерации. Воинские части общевойсковой армии ЗВО в 2021 году примут участие в СКШУ «Запад-2021». 2021. https://structure.mil.ru/structure/okruga/west/news/more.htm?id=12332886@egNews (Hämtad 2021-02-08)

10 BelTA. Belarusian, Russian military approve cooperation plan for 2021. 2020. https://eng.belta.by/society/view/belarusian-russian-military-approve-cooperation-plan-for-2021-134547-2020/ (Hämtad 2021-02-08)

11 Известия. Армейская дружба: Россия и Белоруссия проведут рекордное число учений. 2021. https://iz.ru/1115704/roman-kretcul-aleksei-ramm/armeiskaia-druzhba-rossiia-i-belorussiia-provedut-rekordnoe-chislo-uchenii (Hämtad 2021-02-08)

12 NATO Review. Johnson, Dave. VOSTOK 2018: Ten years of Russian strategic exercises and warfare preparation. 2018. https://www.nato.int/docu/review/articles/2018/12/20/vostok-2018-ten-years-of-russian-strategic-exercises-and-warfare-preparation/index.html (Hämtad 2020-02-XX)

13 Norberg, Johan. Training to fight: Russia's major military exercises 2011-2014. Stockholm : Försvarsanalys, Totalförsvarets forskningsinstitut, 2015, s. 23.

Norberg, Johan. Training for War: Russia’s Strategic-level Military Exercises 2009 – 2017. Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, 2018, s. 46.

14 Министерство обороны Российской Федерации. Свыше 4500 прыжков с парашютом будет совершено военнослужащими гвардейской танковой армии ЗВО в 2021 году. 2021. https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12333100@egNews (Hämtad 2021-02-08)

15 Известия. Бить в симбиозе: сухопутные «Искандеры» помогут боевым кораблям. 2021. https://iz.ru/1114608/anton-lavrov-roman-kretcul/bit-v-simbioze-sukhoputnye-iskandery-pomogut-boevym-korabliam (Hämtad 2021-02-08)

16 Министерство обороны Российской Федерации. Более 2,6 тыс. стрельб и более 150 тыс. прыжков с парашютом совершат российские десантники в 2020-2021 учебном году. 2020. https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12327841@egNews (Hämtad 2021-02-08)

17 Известия. Армейская дружба: Россия и Белоруссия проведут рекордное число учений. 2021. https://iz.ru/1115704/roman-kretcul-aleksei-ramm/armeiskaia-druzhba-rossiia-i-belorussiia-provedut-rekordnoe-chislo-uchenii (Hämtad 2021-02-08)

18 Министерство обороны Российской Федерации. Воинские части общевойсковой армии ЗВО в 2021 году примут участие в СКШУ «Запад-2021». 2021. https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12332886@egNews (Hämtad 2021-02-08)

TASS. Belarus puts some military units on highest combat alert. 2021. https://tass.com/defense/1248529 (Hämtad 2021-02-08)

19 Министерство обороны Российской Федерации. Более 10 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО будут проверены в ходе тренировок по боевой готовности. 2021. https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12334203@egNews (Hämtad 2021-02-08)

20 Известия. Бить в симбиозе: сухопутные «Искандеры» помогут боевым кораблям. 2021. https://iz.ru/1114608/anton-lavrov-roman-kretcul/bit-v-simbioze-sukhoputnye-iskandery-pomogut-boevym-korabliam (Hämtad 2021-02-08)

21 Muzyka, Konrad. Russian Forces in the Western Military District. Arlington: Center for Naval Analyses, 2020, s. 19.

22 Известия. Бить в симбиозе: сухопутные «Искандеры» помогут боевым кораблям. 2021. https://iz.ru/1114608/anton-lavrov-roman-kretcul/bit-v-simbioze-sukhoputnye-iskandery-pomogut-boevym-korabliam (Hämtad 2021-02-08)

23 Известия. Армейская дружба: Россия и Белоруссия проведут рекордное число учений. 2021. https://iz.ru/1115704/roman-kretcul-aleksei-ramm/armeiskaia-druzhba-rossiia-i-belorussiia-provedut-rekordnoe-chislo-uchenii (Hämtad 2021-02-08)

24 Associated Press. Karmanau, Yuras. Isachenkov, Vladimir. Belarus leader Lukashenko disparages protests as US plan. 2020. https://apnews.com/article/alexander-lukashenko-belarus-moscow-russia-europe-bcb6fd86b0fe18f2cddd96d06efafb22 (Hämtad 2021-02-08)

Reuters. Belarusian leader says no to new election, accuses NATO of build-up. 2020. https://www.reuters.com/article/us-belarus-election-lukashenko-idUSKCN25C0FH (Hämtad 2021-02-08)

Известия. Лукашенко заявил о планах НАТО по захвату западных белорусских земель. 2020. https://iz.ru/1094998/2020-12-02/lukashenko-zaiavil-o-planakh-nato-po-zakhvatu-zapadnykh-belorusskikh-zemel (Hämtad 2021-02-08)

25 TASS. US stage-managing Belarusian unrest, says Russian foreign intelligence chief. 2020. https://tass.com/world/1201461 (Hämtad 2021-02-08)

TASS. Russian intelligence head says CIA, Pentagon implicated in Belarus unrest. 2020. https://tass.com/politics/1206455 (Hämtad 2021-02-08)

26 British Broadcasting Corporation. Russia Navalny trial a 'low point' in EU-Russia relations, says Borrell. 2021. https://www.bbc.com/news/world-europe-55938042 (Hämtad 2021-02-08)

27 Sveriges Television. Bolin, Vendela. Sverige svarar: Rysk diplomat skickas hem. 2021. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sverige-utvisar-rysk-diplomat-1 (Hämtad 2021-02-08)

28 TASS. Lavrov warns Norwegian counterpart about negative impacts of Oslo’s military activities. 2021. https://tass.com/defense/1246659 (Hämtad 2021-02-08)

Stars And Stripes. Svan, Jennifer H. US Air Force bombers deploy to Norway for first time. 2021. https://www.stripes.com/news/europe/us-air-force-bombers-deploy-to-norway-for-first-time-1.660701 (Hämtad 2021-02-08)

29 Sveriges Television. Biden: USA kommer inte längre att lägga sig platt för Ryssland. 2021. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/biden-usa-kommer-inte-langre-att-lagga-sig-platt-for-ryssland (Hämtad 2021-02-08)

TASS. Russia-US ties likely to get worse despite new agreements, expert says. 2021. https://tass.com/world/1249297 (Hämtad 2021-02-08)

30 Svenska Dagbladet. Gummesson, Jonas. Regeringen vet hur länge Sverige kan försvaras. 2020. https://www.svd.se/var-formaga-tydlig-hos-dem-som-behover-veta (Hämtad 2021-02-08)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar