söndag 9 maj 2021

Höjt tonläge inför Zapad-2021

Reflektion

Det säkerhetspolitiska tonläget mellan Ryssland och ett flertal västerländska länder förefaller hårdnat under det första halvåret av 2021. Det första tydliga exemplet på detta accentuerades i samband med den ryska utrikesministern, Sergej Lavrov, agerande i samband med Moskvabesöket, den 05FEB2021, utav den den Europeiska Unionens högsta representant i utrikesfrågor och säkerhetspolitik, Josep Borrell.1 I samband med det besöket förklarade Ryssland tre Europeiska diplomater en från Tyskland, Polen och Sverige som icke-önskvärda (persona non grata) i Ryssland.2 Det genomfördes med anledning utav att Ryssland ansåg att dessa diplomater hade deltagit i otillåtna demonstrationer till stöd för den numera fängslade ryska oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj.3

Kort därefter den 12FEB2021 offentliggjordes en intervju med Rysslands Utrikesminister. Där denne framförde att Ryssland ej hade ambitioner att alienera sig från omvärlden men om de blev tvingad att göra det, var de beredd att genomföra detta. Därutöver framförde Rysslands Utrikesminister i samma intervju ett tydligt budskap, om man vill ha fred måste man förbereda sig för krig.4 Den sistnämnda kommentaren utav Rysslands Utrikesminister kan troligtvis varit inriktad mot att beskriva en diplomatisk konflikt, men likväl kan den möjligen utgjort ett underförstått budskap avseende en möjlig väpnad konflikt med tanke på uttryckets ursprung från den romerska krigskonsten.

Några veckor innan dessa händelser blev Joe Biden USA:s 46:e President.5 Redan innan men även efter dennes tillträde på presidentposten framfördes förslag avseende nya sanktioner men även offensiva cyberoperationer mot Ryssland med anledningen utav datorintrånget gentemot det Amerikanska företaget SolarWind. Där del av dess programvara blev komprometterad och spreds till amerikanska myndigheter och en stor mängd amerikanska företag, vilket möjliggjorde illegala dataintrång.6 Huruvida Ryssland är skyldig eller ej för dataintrånget och troligtvis en av de största informationskupperna i underrättelsehistorien debatteras fortsatt. Dock har både USA och Storbritannien pekat ut Ryssland som skyldig för genomförandet. Varvid det får ses som troligt till sannolikt att de genomförde det genoms dess utrikesunderrättelsetjänst (SVR).7

I en intervju den 16MAR2021 med det amerikanska nyhetsbolaget ABC News kom USA:s President anklaga Rysslands President, Vladimir Putin, för att vara en mördare. Men USA:s President framförde även att Rysslands President skulle bli tvungen att betala ett pris för sitt försök att påverka det amerikanska Presidentvalet.8 Rysslands President kom i sin tur att önska den Amerikanska Presidenten en fortsatt god hälsa,9 vilket möjligen skulle kunna anses utgöra någon form av underförståd påtryckning i det diplomatiska spårkbruket, dels med tanke på den amerikanska presidentens ålder, dels med tanke på tidigare genomförd rysk subversiv verksamhet. Detta kom föranleda att Ryssland kort därefter återkallade sin Ambassadör i USA hem till Ryssland för så kallade konsultationer.10 Vilket i det diplomatiska språkbruket brukar innebära en tydlig markering. Detta kom att resultera i, efter påtryckningar från Ryssland, att även den Amerikanska Ambassadören i Ryssland återvände hem till USA för så kallade konsultationer i slutet av april månad 2021 det vill säga drygt en månad efter Rysslands agerande.11

Några dagar innan den Amerikanska Ambassadören i Ryssland återvände hem till USA för så kallade konsultationer, kom USA införa ytterligare sanktioner gentemot Ryssland med anledning utav, dels det datorintrång Ryssland genomfört mot det amerikanska företaget SolarWind, dels andra destabiliserande aktioner som, enligt USA, genomförts utav Ryssland.12 I direkt anslutning till detta framkom det, enligt den Tjeckiska säkerhetstjänsten att den ryska militära underrättelsetjänsten G(R)U förefaller genomfört ett sabotage mot en ammunitionsdepå i Tjeckien 2014, varvid två stycken individer förolyckades som en direkt konsekvens utav sabotaget. Det kom föranleda att Tjeckien förklarade 18 stycken ryska diplomater som icke-önskvärda i Tjeckien.13 Den sistnämnda händelsen har berörts i ett separat inlägg på denna blogg.

I slutet av mars månad 2021 påbörjades även en rysk militäruppbyggnad runt Ukrainas gränsområden.14 Dess crescendo förefaller inträffat samtidigt som den Amerikanska ambassadören i Ryssland återvände till USA men även när Tjeckien delgav misstanken att den ryska militära underrättelsetjänsten genomfört ett sabotage 2014 på Tjeckiskt territorium, samt de tidigare berörda amerikanska sanktionerna infördes gentemot Ryssland.15 Denna militära uppbyggnad, förefaller orsakat en hög grad av ”hysteri” vilket bland annat den britiske journalisten Edward Lucas belyst synnerligen väl i en artikel. Vilket på längre sikt kan tänkas verka menligt i den säkerhetspolitiska debatten.16

Vad det ryska agerandet längs Ukrainas gräns under april månad de facto kan ha inneburit ligger dock utanför området för detta inlägg. Dock finns det skäl att återkomma till det framgent i ett separat inlägg i och med det kan anses utgöra ett ”skolboks exempel” för så kallad påverkan med militära maktmedel i bakgrunden. För att avsluta frågan kring styrkeuppbyggnaden längs Ukrainas gräns, vilket enligt väldigt många ansågs utgöra tydliga förberedelser inför ett väpnat angrepp får det enligt undertecknad synbild faktiskt anses utgöra antitesen till något dylikt.

I samband med denna styrkeuppbyggnad förefaller omvärlden väntat med spänning på vad Rysslands President kunde tänkas delge för budskap i sitt planerande linjetal i slutet av april månad 2021. Linjetalet innehöll dock, icke oväntat för de som följer rysk inrikespolitik, främst beskrivningar kring hur Ryssland skall förbättras i och med det stundande parlamentsvalet. Dock framförde Rysslands President i slutet av sitt linjetal en tydlig utrikespolitisk markering. Vilket var att Ryssland har så kallade ”röda linjer”, dock exemplifierades ej dessa. Skulle dessa däremot passeras kommer ett tydligt och snabbt asymmetriskt svar genomföras utav Ryssland.17 Däremot framkom det inget ytterligare i det linjetalet, huruvida det säkerhetspolitiska läget kunde tänkas vara, än mindre hur det kunde tänkas utvecklas med tanke på den då fortsatt pågående ryska styrkeuppbyggnaden längs Ukrainas gräns.

Vad som dock blev mer intressant är det utspel Rysslands vice ordförande i dess nationella säkerhetsråd därtill Rysslands tidigare Premiärminister samt President, Dmitrij Medvedev, genomförde någon dag efter den ryska Presidentens linjetal inför dennes parlament. Medvedev anser att Ryssland och USA återigen befinner sig i ett så kallat ”kallt krig”. Därtill drar Medvedev även paralleller till den så kallade Kubakrisen i relationerna mellan Ryssland och USA, men han framför även att de sanktioner som införts mot Ryssland ingår i en organiserad kampanj för att påverka Ryssland. Medvedev framför även att USA skall beträtt en era av instabil utrikespolitik.18 Här bör beaktas att Medvedev utgör den vice ordföranden i det ryska nationella säkerhetsrådet. Varvid han torde ha tillgång till både den militära men även den civila ryska underrättelsetjänstens analyser. Varvid dennes världsbild torde färgas av detta. Vilket blir synnerligen intressant med tanke på att den interna ryska säkerhetspolitiska diskursen förefaller vara färgad av en form av intern propaganda, för att projicera ett yttre säkerhetspolitiskt hot mot Ryssland.19

Trots det höga tonläget i den säkerhetspolitiska debatten mellan Ryssland och USA förefaller ändock ett gemensamt möte vara på väg att kunna genomföras mellan Rysslands och USA:s President.20 Vad utfallet av detta möte blir, går det enbart att sia om. Men vad som dock bör beaktas är att det säkerhetspolitiska tonläget förefaller hårdnat sedan januari 2021. Det i samverkan med att både Ryssland men även de västliga länderna förefaller genomföra militär övningsverksamhet med kortare tids varsel än tidigare, för att överraska den endera parten.21 Får risken för så kallad ofrivillig eskalation anses vara höjd,22 tillsammans med det höjda säkerhetspolitiska tonläget under det första halvåret av 2021. Detta påverkar säkerligen indirekt enskilda individer inom ett flertal länder på lägre nivåer som kan tänkas bli involverad i ett eskalerande händelseförlopp. Varvid risken för så kallade "strategiska korpralet" särskilt bör beaktas framgent.

Avslutningsvis, ovanstående utgör enbart ett axplock utav utspel och händelser sedan den första januari 2021. Dessa händelser bör särskilt beaktas med anledning utav att de ryska väpnade styrkorna genomför dess operativa-strategiska övning inom det västra militärdistrikt (MD V) detta år, i form av övning Zapad-2021.23 Vad avser förberedelserna inför denna övning får det ses som troligt att dessa redan påbörjats.24 Varvid det säkerhetspolitiska tonläget kan tänkas höjas från och med juni månad 2021 mellan Ryssland och de västliga länderna. Med möjligheten för en ofrivillig eskalation som konsekvens, med anledning av det höjda tonläget samt en högre koncentration av militära förband vid Rysslands västra landgräns.

Have a good one! // Jägarchefen

Källförteckning

ABC News 1 (Engelska)

British Broadcasting Corporation 123 (Engelska)

Center for European Policy Analysis 1 (Engelska)

Center for Strategic and International Studies 1 (Engelska)

Finlands Försvarsmakt 1 (Svenska)

Försvarsmakten 1 (Svenska)

Jägarchefen 1 (Svenska)

National Cyber Security Centre 1 (Engelska)

RIA Novosti 1 (Ryska)

Reuters 12345678 (Engelska)

Rysslands President 1 (Engelska)

Sveriges Television 12 (Svenska)

TASS 1 (Engelska)

The Guardian 1 (Engelska)

The New York Times 12 (Engelska)

Slutnoter

1 The Guardian. Henley, Jon. EU chief's Moscow humiliation is sign of bloc disunity on Russia, say experts. 2021. https://www.theguardian.com/world/2021/feb/11/eu-chiefs-moscow-humiliation-is-sign-of-bloc-disunity-on-russia-say-experts (Hämtad 2021-05-09)

2 Sveriges Television. Frenker, Clarence. Ryssland utvisar svensk diplomat. 2021. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svensk-diplomat-utvisas-ur-ryssland (Hämtad 2021-05-09)

TASS. Russia’s expulsion of EU diplomats wasn’t tied to Borrell’s visit, says Lavrov. 2021. https://tass.com/politics/1255763 (Hämtad 2021-05-09)

3 Ibid.

4 British Broadcasting Corporation. Russia warns EU it could cut ties over sanctions. 2021. https://www.bbc.com/news/world-europe-56039075 (Hämtad 2021-05-09)

5 Sveriges Television. Sennerö, Johan. Nu är Joe Biden USA:s president. 2021. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nu-ar-joe-biden-usa-s-president (Hämtad 2021-05-09)

6 The New York Times. Sanger, David E. After Russian Cyberattack, Looking for Answers and Debating Retaliation. 2021. https://www.nytimes.com/2021/02/23/us/politics/solarwinds-hack-senate-intelligence-russia.html (Hämtad 2021-05-09)

The New York Times. Sanger, David E. Barnes, Julian E. Perlroth, Nicole. Preparing for Retaliation Against Russia, U.S. Confronts Hacking by China. 2021. https://www.nytimes.com/2021/03/07/us/politics/microsoft-solarwinds-hack-russia-china.html (Hämtad 2021-05-09)

7 National Cyber Security Centre. UK and US call out Russia for SolarWinds compromise. 2021. https://www.ncsc.gov.uk/news/uk-and-us-call-out-russia-for-solarwinds-compromise (Hämtad 2021-05-09)

Reuters. Bing, Christopher. White House blames Russian spy agency SVR for SolarWinds hack: statement. 2021. https://www.reuters.com/business/white-house-blames-russian-spy-agency-svr-solarwinds-hack-statement-2021-04-15/ (Hämtad 2021-05-09)

The New York Times. Sanger, David E. Barnes, Julian E. Perlroth, Nicole. Preparing for Retaliation Against Russia, U.S. Confronts Hacking by China. 2021. https://www.nytimes.com/2021/03/07/us/politics/microsoft-solarwinds-hack-russia-china.html (Hämtad 2021-05-09)

8 ABC News. Gittleson, Ben. Biden talks Cuomo, Putin, migrants, vaccine in ABC News exclusive interview. 2021. https://abcnews.go.com/Politics/biden-talks-cuomo-putin-migrants-vaccine-abc-news/story?id=76490303 (Hämtad 2021-05-09)

Reuters. Biden vows Russia's Putin will 'pay a price' for election meddling. 2021. https://www.reuters.com/article/us-usa-election-cyber-idUSKBN2B91JO (Hämtad 2021-05-09)

9 Reuters. Putin, in state TV quip, wishes Biden good health after U.S. president calls him killer. 2021. https://www.reuters.com/article/us-russia-usa-reaction-putin-idUSKBN2BA1E9 (Hämtad 2021-05-09)

10 Reuters. Russian envoy to U.S. back in Moscow after Biden calls Putin a killer: TASS. 2021. https://www.reuters.com/article/us-russia-usa-diplomacy-idUSKBN2BD07O (Hämtad 2021-05-09)

11 Reuters. U.S. ambassador to Russia to fly home for consultations. 2021. https://www.reuters.com/world/us/us-ambassador-russia-return-washington-this-week-consultations-ria-2021-04-20/ (Hämtad 2021-05-09)

12 British Broadcasting Corporation. US imposes sanctions on Russia over cyber-attacks. 2021. https://www.bbc.com/news/technology-56755484 (Hämtad 2021-05-09)

13 Reuters. Czechs expel 18 Russian envoys, accuse Moscow over ammunition depot blast. 2021. https://www.reuters.com/world/czechs-expel-russian-embassy-staff-pm-says-suspected-russian-link-ammunition-2021-04-17/ (Hämtad 2021-05-09)

14 Center for Strategic and International Studies. Unpacking the Russian Troop Buildup along Ukraine’s Border. 2021. https://www.csis.org/analysis/unpacking-russian-troop-buildup-along-ukraines-border (Hämtad 2021-05-09)

15 Reuters. OFFICIAL Russian military build-up near Ukraine numbers more than 100,000 troops, EU says. 2021. https://www.reuters.com/world/europe/russian-military-build-up-near-ukraine-numbers-more-than-150000-troops-eus-2021-04-19/ (Hämtad 2021-05-09)

16 Center for European Policy Analysis. Lucas, Edward. All Quiet on the Eastern Front. 2021. https://cepa.org/all-quiet-on-the-eastern-front/ (Hämtad 2021-05-09)

17 British Broadcasting Corporation. Putin warns of tough Russian action if West crosses 'red line'. 2021. https://www.bbc.com/news/world-europe-56828813 (Hämtad 2021-05-09)

President of Russia. Presidential Address to the Federal Assembly. 2021. http://en.kremlin.ru/events/president/news/65418 (Hämtad 2021-05-09)

18 РИА Новости. Невыученные уроки истории. 2021. https://ria.ru/20210423/diplomatiya-1729522868.html (Hämtad 2021-05-09)

19 Kragh, Martin. Andermo, Erik. Makashova, Liliia. Conspiracy theories in Russian security thinking. 2020. Journal of Strategic Studies. s. 1.

20 Reuters. Holland, Steve. U.S. President Biden says he is confident he can meet Russia’s Putin soon. 2021. https://www.reuters.com/world/us/biden-says-hes-confident-he-will-be-able-meet-putin-soon-2021-05-07/ (Hämtad 2021-05-09)

21 Finlands Försvarsmakt. Finlands Militära Underrättelseöversikt 2021. Helsingfors: Försvarsmakten, 2021, s. 8.

22 Försvarsmakten. Must årsöversikt 2020. Stockholm: Försvarsmakten, 2021, s. 16.

23 Jägarchefen. På väg mot Zapad-2021. 2021. https://jagarchefen.blogspot.se/2021/02/pa-vag-mot-zapad-2021.html (Hämtad 2021-05-09)

24 Sveriges Television. Hambraeus Bonnevier, Ulf. Peter Hultqvist om Rysslands reträtt: ”En dimridå”. 2021. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sveriges-forsvarsminister-om-rysslands-retratt-en-dimrida (Hämtad 2021-05-09)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar