tisdag 28 december 2021

Politisk eskalering

Reflektion

Samma dag som inlägget ”Det stora spelet” publicerades, 17DEC2021, offentliggjorde även det ryska utrikesministeriet sitt säkerhetsförslag, omfattande nio punkter, för ett avtal syftande till att uppnå en ökad säkerhet för den Ryska Federationen samt försvarsalliansen Natos medlemsländer. Vad som kan konstateras vid en genomläsning av det ryska förslaget är att det i praktiken innebär att en cordon sanitaire skall upprättas mellan Ryssland och de Nato anslutna länderna. Detta genom ett antal olika åtgärder som framgår i det nio-punkts program som föreslagits av Ryssland, men även att inga ytterligare länder skall medges medlemskap i Nato.1 Att det förslag som skulle läggas fram av Ryssland syftade till en cordon sanitaire utgjorde sannolikt för de flesta ingen nyhet.

Ryssland har framfört att de främst vill förhandla med USA rörande det framlagda förslaget,2 dock förefaller även en dialog kunna tänkas genomföras med Nato rörande det framförda förslaget men även andra Europeiska länder i början av januari månad 2022.3 Ur ett ryskt perspektiv förefaller de vara fullt medvetna om att en förhandling med USA kring det framförda förslaget kan tänkas vara mycket komplicerad,4 vilket även framförts av USA att delar av det lagda förslaget kommer det inte kunna genomföras några förhandlingar kring.5 Sedan Ryssland framförde sitt förslag, har även dess offentliga retorik hårdnat i förhållande till hur den såg ut innan förslaget lades fram. Enligt Rysslands Utrikesminister, Sergej Lavrov, utgör Nato numera ett geopolitiskt projekt för att kolonisera dels, tidigare Warszawapakts länder, dels tidigare länder ingående i Sovjetunionen.6

Det ryska utrikesministeriets talesperson, Maria Zakharova, har även framfört att en ökning av medlemsländer i Nato ej kan accepteras ur ett ryskt perspektiv samt basering av vapensystem i närheten av dess gräns som kan hota Rysslands säkerhet ej heller kan accepteras samt det kommer utgöra fokuset för samtalen mellan Ryssland och USA,7 vare sig de västliga länder vill det eller ej. Rysslands vice utrikesminister, Sergej Rjabkov, har även framfört att Ryssland och USA är väldigt nära en punkt när diplomati kan bli underordnat, men att Ryssland är emot någon form av eskalering samt att de inte lägger fram några ultimatum.8 Samtidigt framför även Sergej Rjabkov att den situation som nu uppstått är i paritet med den så kallade Kubakrisen 1962.9 Rysslands President, Vladimir Putin, har även framfört att de västliga länderna bör gå Ryssland tillmötes avseende dess framförda förslag att Ukraina ej skall medges ett medlemskap i Nato,10 här kan det även antas att andra länder inkluderas i detta utifrån hur det ryska säkerhetsförslaget är skrivet.

Rysslands President har även framfört att Ryssland inte har någon möjlighet att dra sig tillbaka, utan att de västliga länderna har framtvingat denna situation och att Ryssland räds att olika former av missilsystem kan tänkas placeras på Ukrainskt territorium vilket skulle medge en bekämpningstid om fyra till fem minuter mot Moskva. Därutöver har han även framfört att olika former av åtgärder kan tänkas vidtas om de västliga länderna inte godtar Rysslands säkerhetsförslag.11 Detta har även kommit att framföras som militär-tekniska åtgärder, vad som även är intressant är att dylika åtgärder även förefaller omfatta länder utöver Ukraina då det beskrivits som att åtgärderna kan vidtas oaktat vilket land som blir ett nytt medlemsland i Nato.12

I det sammanhanget bör särskilt noteras det ryska utrikesministeriets talespersons utspel den 24DEC2021 avseende Finland och Sverige. Talespersonen framför bland annat att Ryssland alltid ansett att Finland och Sveriges militära alliansfrihet har utgjort en stabilitet för norra Europa. Samtidigt framförs att Ryssland anser att dessa länder dras in i Natos intressesfär samt att den övningsverksamhet som genomförts tillsammans med Nato på de båda ländernas territorium skall ha involverat kärnvapenangrepp mot en jämbördig motståndare. Därtill framfördes av talespersonen att om Finland och/eller Sverige skulle bli medlemmar i Nato kommer det medföra att Ryssland kommer vidta militär-politiska åtgärder.13

Det intressanta i uttalandet är framförallt att Ryssland förefaller anse att kärnvapenangrepp övats från antingen finskt eller svenskt eller bådas territorium. Undertecknad framförde även i det föregående inlägget, ”Det stora spelet”, att retoriken kring kärnvapen förefaller ökat under de senaste månaderna.14 I det sammanhanget bör det noteras att dagen efter Ryssland framförde sitt nio-punkts förslag för ökad säkerhet genomfördes en flygning med en rote av den långräckviddiga bombflygplansmodellen TU-22M3 över Belarus. Den aktuella flygplanstypen har även förmågan att bära kärnvapen.15 Det ryska agerandet kan antas utgöra en indirekt påverkan med kärnvapen i bakgrunden för att understryka allvaret i det framförda säkerhetsförslaget.

Sveriges Försvarsminister, Peter Hultqvist, har även uttalat sig rörande Rysslands så kallade säkerhetsförslag. Enligt honom utgör det ryska förslaget en metod för att skapa sig en intressesfär, där även Sverige skulle komma att påverkas. Men de ryska kraven i sitt säkerhetsförslag skulle även innebära att Sverige inte kan genomföra sin nuvarande säkerhetspolitik, vilket enligt Försvarsministern är ett helt oacceptabelt krav som ställs från rysk sida.16 I ett tidigare uttalande av Försvarsministern framkom det även att Ryssland utgör det enda militära hotet mot Sverige,17 vilket särskilt bör beaktas utifrån att det nuvarande ryska säkerhetsförslaget även kommer kunna påverka Sveriges säkerhetspolitiska situation.

Sveriges Överbefälhavare, General Micael Bydén, har även uttalat sig kring det så kallade ryska säkerhetsförslaget. Enligt Överbefälhavaren är det lagda ryska förslaget helt oacceptabelt samt det raserar den nu rådande säkerhetspolitiska ordningen och kan även komma att påverka Sverige.18 Överbefälhavaren har även uttalat sig rörande det försämrade säkerhetsläget mellan Ryssland och Ukraina. Enligt Överbefälhavaren är den nuvarande krisen allvarlig samt den svenska Försvarsmakten har även anpassat sin beredskap utifrån det försämrade säkerhetsläget som råder.19 Den svenska Försvarsmaktens insatschef, Generallöjtnant Michael Claesson, understryker även oaktat julhelg eller andra högtider följs säkerhetsläget nogsamt upp för att vi, Sverige, aldrig skall bli överraskade.20 Vilket även kan ses som en tydlig markering att säkerhetsläget i vårt närområde inte är gynnsamt för tillfället.

Att säkerhetsläget har försämrats berördes i det tidigare inlägget,21 efter dess publicering framförde även Rysslands Försvarsminister, Sergej Sjojgu, vid det utökade ryska försvarsrådets årliga decembermöte att ett amerikanskt privat säkerhetsföretag fanns i Ukraina. Detta företag skall även fört in kemiska stridsmedel syftande till att skapa en provokation.22 Vilket får anses utgöra en indikator på att en ytterligare försämring inträffat. Huruvida det den ryska Försvarsministern framförde stämmer eller ej, har ej kunnat bekräftas. Dock kan det antas att oaktat om uppgifterna stämmer eller ej, utgör de en del i en ytterligare försämring av säkerhetsläget vilket bör beaktas. Här skulle det kunna argumenteras för att det är rysk propaganda och/eller vilseledning som framförs, vilket det säkerligen kan vara, dock missas då helheten. Ryssland framför inte dylikt bara för att säga något, de gör det alltid av en anledning. Således bör inte dylika utspel betraktas som något av den ”galne hattmakaren” för att använda en litterär term, utan snarare kan det finnas en för oss ej tydlig rationalitet bakom det hela med anledning av våra västerländska åskådningspreferenser.

Vad som även bör beaktas är Finlands inställning till allt detta, då i form av ett uttalande av Finlands President, Sauli Niinistö, den 02DEC2021 där Finlands President framförde att, ”till grunderna för Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik hör att upprätthålla en nationell rörelsefrihet samt valmöjligheter. Detta inbegriper möjlighet att alliera sig militärt och ansöka om medlemskap i Nato”.23 Detta uttalande genomfördes innan Rysslands så kallade säkerhetsförslag hade blivit offentligt, men det visar på en tydlig finsk linje i denna sakfråga. I svenska sammanhang förefaller det enbart vara Försvarsministern som uttalat sig och då i form av att ett svenskt Nato medlemskap inte är aktuellt, trots att en majoritet i riksdagen är för en så kallad Nato option,24 men trots det skall Ryssland inte få diktera svensk säkerhetspolitik.

Vad som även bör noteras är det ryska Försvarsministeriets genomgång för utländska militärattachéer den 27DEC2021. Där framfördes bland annat att, Nato genomför direkta provokationer mot Ryssland vilket kan utvecklas till en väpnad konflikt.25 Det framfördes även att Nato årligen genomför cirka 30 övningar som är riktade mot Ryssland, samt att Nato har offensiva stridsgrupper nära Rysslands gräns.26 Därtill framfördes även att Nato använder sig av hybrid åtgärder för att begränsa Rysslands handlingsfrihet, kombinerat med samtal och en militär styrkeuppbyggnad.27 Samma dag framförde även Rysslands Utrikesminister att ”Väst” försöker iståndsätta en mindre väpnad konflikt i Ukraina och ge Ryssland skulden för det, för att införa sanktioner mot Ryssland syftande till att begränsa dess ekonomiska möjligheter.28 Därutöver framförde även Rysslands Utrikesminister samma dag, som tidigare skrivits, att Nato utgör ett geopolitiskt projekt med syftet att kolonisera republiker tidigare ingående i Sovjetunionen men även tidigare Warszawapaktsländer.29

Vad kan då uttydas, i skrivande stund, om de senaste en och en halv veckornas utspel? För det första, vad som förefaller vara tydligt är att den politiska eskalationen mellan Ryssland och i huvudsak de Västliga länderna har fortsatt sedan det föregående inlägget. Vad som även förefaller vara en möjlighet är att den inre beslutsfattande cirkeln för Rysslands President utifrån retoriken kan ha hamnat i något liknande sinnestillstånd som den sovjetiska ledningen hade under den första halvan av 1980-talet,30 det vill säga en tro att ett väpnat angrepp de facto kan utgöra en faktisk möjlighet mot Ryssland och agerar därefter. Därmed inte sagt att så är fallet.

För det andra, retoriken med kärnvapen förefaller fortsätta där inspelet att Nato övningar i Sverige och/eller Finland skall ha omfattat användande av kärnvapen mot en jämbördig motståndare, här får det antas att den jämbördiga motståndaren som talespersonen för det ryska utrikesministeriet åsyftar i sådant fall är Ryssland. Där den efterföljande delen inte kan tolkas på något annat sätt än att ett sådant agerande hade besvarats med kärnvapen. Vilket får anses utgöra en tydlig retorisk höjning, eller om man så vill eskalering, i det säkerhetspolitiska förhållandet mellan Ryssland och Finland samt Sverige då man enbart explicit talat om att vidta adekvata åtgärder i händelse av ett finskt och/eller svenskt Nato medlemskap, nu involveras implicit kärnvapen i diskussionen avseende de övningar som genomförts inom ramen för bilaterala avtal mellan de båda länderna och Nato.

För det tredje, som även skrevs i det tidigare inlägget. Finland och Sverige kommer troligtvis till sannolikt bli en tydlig spelbricka i det pågående geostrategiska spelet som nu genomförs av Ryssland och vi kan tänkas komma bli det än tydligare än vad vi nu förefaller vara. Det vore synnerligen naivt och riskfyllt att avfärda den nu pågående ryska ”offensiven” för att försöka omdana den rådande säkerhetsordning som något vansinnigt utspel från Ryssland i tron att den nuvarande ryska ledningen agerar som en berusad Boris Jeltsin framför en rysk militärorkester. Därtill utgör norra Finland samt Sverige ett av de viktigaste geostrategiska områdena ur ett ryskt perspektiv för att kunna säkerställa försvaret av det så kallade bastionområdet för dess kärnvapenbaserade andraslagsförmåga, vilket berörts i ett flertal inlägg vilket kan anses utgöra en av de tyngre argumenten till varför vi kommer bli involverad mer än många tror i den nu pågående ryska ”offensiven”. Vilket eventuellt skulle kunna komma att utvecklas till en horisontal eskalation i form av ökad rysk militär övningsverksamhet tydligt riktad mot Finland och Sverige, andra påtryckningsmedel eller metoder kan inte heller uteslutas.

För det fjärde, den pågående vertikala eskaleringen mellan Ryssland och Ukraina förefaller inte nått sin ände trots en rapport om att en mindre del, cirka 10,0000 soldater,31 av den ryska personalen ingående i den militära styrkeuppbyggnaden längs Ukrainas gräns skall ha återgått till sina ordinarie grupperingsområden. Denna slutsats kan dras utav den än mer hårdnande politiska retoriken, eller om man så vill eskaleringen, från rysk sida avseende hur man ser på, dels Nato, dels Ukraina under den senaste veckan.

Avslutningsvis, ur ett svenskt perspektiv bör särskilt utspelet av det ryska utrikesministeriets talesperson beaktas samt bemötas, i detta fallet bör det varken vara Försvarsministern eller Utrikesministern som bemöter det utan snarare Statsministern då det utgör en sådan tydlig politisk eskalering. Detta med anledning utav att kärnvapen nu har förts in i den offentliga säkerhetspolitiska retoriken mellan Ryssland och Sverige. Därtill bör hotbilden kring kärnvapen återigen föras upp på agendan, det räcker inte med en kort beskrivning i Försvarsmaktens doktrin för gemensamma operationer att det kan tänkas användas i händelse av en väpnad konflikt som involverar Sverige.32 Vår förmåga att motstå följdverkningarna på olika plan av kärnvapen måste dels börja diskuteras, dels få ta plats i den kommande försvarsberedningens utredningsarbete.

Have a good one! // Jägarchefen

Källförteckning

Associated Press 123 (Engelska)

British Broadcasting Corporation 1 (Engelska)

Dagens Nyheter 12 (Svenska)

Försvarsmakten 12 (Svenska)

Jägarchefen 1 (Svenska)

Republikens presidents kansli 1 (Svenska)

Reuters 12345 (Engelska)

Rysslands President 1 (Engelska)

Rysslands Utrikesministerium 123 (Engelska)

Svenska Dagbladet 1 (Svenska)

Sveriges Television 12 (Svenska)

TASS 12345678910 (Engelska)

Slutnoter

1 The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. Agreement on measures to ensure the security of The Russian Federation and member States of the North Atlantic Treaty Organization. 2021. https://mid.ru/ru/foreign_policy/rso/nato/1790803/?lang=en&clear_cache=Y (Hämtad 2021-12-28)

2 Reuters. Balmforth, Tom. Russia presses for urgent U.S. response on security guarantees. 2021. https://www.reuters.com/world/russia-seeks-urgent-us-response-security-demands-2021-12-20/ (Hämtad 2021-12-28)

3 TASS. NATO invites Russia to call Russia-NATO Council meeting on January 12. 2021. https://tass.com/world/1381091 (Hämtad 2021-12-28)

Reuters. Hunnicutt, Trevor. Osborn, Andrew. U.S., Russia set for Jan. 10 security talks amid Ukraine tensions. 2021. https://www.reuters.com/world/us-russian-officials-set-security-talks-jan-10-us-official-2021-12-28/ (Hämtad 2021-12-28)

4 TASS. Russia prepared for difficult talks with US on security guarantees — senior diplomat. 2021. https://tass.com/politics/1381449 (Hämtad 2021-12-28)

5 Reuters. Tétrault-Farber, Gabrielle. Balmforth, Tom. Russia demands NATO roll back from East Europe and stay out of Ukraine. 2021. https://www.reuters.com/world/russia-unveils-security-guarantees-says-western-response-not-encouraging-2021-12-17/ (2021-12-28)

6 TASS. NATO geopolitical project to colonize post-Warsaw Pact/ex-USSR nations, says Lavrov. 2021. https://tass.com/politics/1381481 (Hämtad 2021-12-28)

7 The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. Comment by Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova on the distortion of Russia’s approach to security guarantees. 2021. https://mid.ru/en/foreign_policy/news/1792082/ (Hämtad 2021-12-28)

8 TASS. Russia, US close to a point where diplomacy may become subordinate — senior diplomat. 2021. https://tass.com/politics/1381421 (Hämtad 2021-12-28)

9 Reuters. Moscow sees threat of new missile crisis as serious - RIA cites formin. 2021. https://www.reuters.com/world/europe/moscow-sees-threat-new-missile-crisis-serious-ria-cites-formin-2021-12-27/ (Hämtad 2021-12-28)

10 Associated Press. Isachenkov, Vladimir. Putin to the West: ‘It is not us who threaten anyone’. 2021. https://apnews.com/article/europe-russia-ukraine-geneva-vladimir-putin-a6216cb76b650779f2e3a0a38d534c91 (Hämtad 2021-12-28)

11 Associated Press. Isachenkov, Vladimir. Putin to mull options if West refuses guarantees on Ukraine. 2021. https://apnews.com/article/europe-russia-ukraine-vladimir-putin-moscow-1f80249ac893d533fb6fcfdecb3d1ad3 (Hämtad 2021-12-28)

12 TASS. Russia ready to take measures if NATO expands to its borders, Putin warns. 2021. https://tass.com/defense/1378631 (Hämtad 2021-12-28)

13 The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. Briefing by Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova, Moscow, December 24, 2021. 2021. https://mid.ru/en/foreign_policy/news/1792014/ (Hämtad 2021-12-28)

14 Jägarchefen. Det stora spelet. 2021. https://jagarchefen.blogspot.se/2021/12/det-stora-spelet.html (Hämtad 2021-12-28)

15 Associated Press. Isachenkov, Vladimir. Russia sends nuclear-capable bombers on patrol over Belarus. 2021. https://apnews.com/article/europe-russia-ukraine-moscow-belarus-d5a87da9e35af0929f62fdb0a2624118 (Hämtad 2021-12-28)

16 Dagens Nyheter. Holmström, Mikael. Försvarsministern: Ryska krav helt oacceptabla. 2021. https://www.dn.se/sverige/forsvarsministern-ryska-krav-helt-oacceptabla/ (Hämtad 2021-12-28)

17 Sveriges Television. Nilsson, Linus. Sverige fördjupar det militära samarbetet med Storbritannien – försvarsministern besökte Arvidsjaur. 2021. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/sverige-fordjupar-det-militara-samarbetet-med-storbritannien (Hämtad 2021-12-28)

18 Svenska Dagbladet. Svahn, Niklas. ÖB: Rysslands förslag är oacceptabla. 2021. https://www.svd.se/ob-rysslands-forslag-ar-oacceptabla (Hämtad 2021-12-28)

19 Dagens Nyheter. Holmström, Mikael. ÖB: Sverige har höjt sin militära beredskap. 2021. https://www.dn.se/sverige/ob-sverige-har-hojt-sin-militara-beredskap/ (Hämtad 2021-12-28)

20 Försvarsmakten. "Vi ska aldrig bli tagna på sängen". 2021. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/12/vi-ska-aldrig-bli-tagna-pa-sangen/ (Hämtad 2021-12-28)

21 Jägarchefen. Det stora spelet. 2021. https://jagarchefen.blogspot.se/2021/12/det-stora-spelet.html (Hämtad 2021-12-28)

22 President of Russia. Expanded Meeting of the Defence Ministry Board. 2021. http://en.kremlin.ru/events/president/news/67402 (Hämtad 2021-12-28)

23 Republikens presidents kansli. Republikens presidents kommentarer till medierna den 2 december 2021. 2021. https://www.presidentti.fi/sv/nyhet/republikens-presidents-kommentarer-till-medierna-den-2-december-2021/ (Hämtad 2021-12-28)

24 Sveriges Television. Knutson, Mats. ANALYS: Fortsatt konflikt om Nato-frågan – trots majoritet i riksdagen. 2021. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-fortsatt-konflikt-om-nato-fragan (Hämtad 2021-12-28)

25 TASS. NATO provocations may trigger armed conflict — Russian Defense Ministry. 2021. https://tass.com/defense/1381579 (Hämtad 2021-12-28)

26 TASS. NATO annually holds 30 large-scale drills to practice warfare against Russia — top brass. 2021. https://tass.com/defense/1381583 (Hämtad 2021-12-28)

27 TASS. Russian Defense Ministry says NATO aims to deter, not engage with Russia. 2021. https://tass.com/politics/1381551 (Hämtad 2021-12-28)

28 TASS. Lavrov says West seeks ‘small’ Ukraine ‘war’ to blame Moscow, stifle Russia economically. 2021. https://tass.com/defense/1381381 (Hämtad 2021-12-28)

29 TASS. NATO exists as geopolitical body to colonize post-Warsaw Pact/ex-USSR nations, says Lavrov. 2021. https://tass.com/politics/1381481 (Hämtad 2021-12-28)

30 British Broadcasting Corporation. Hollingham, Richard. The war game that could have ended the world. 2018. https://www.bbc.com/future/article/20181108-the-wargame-that-could-have-ended-the-world (Hämtad 2021-12-28)

31 Reuters. More than 10,000 Russian troops returning to bases after drills near Ukraine -Interfax. 2021. https://www.reuters.com/markets/europe/more-than-10000-russian-troops-returning-bases-after-drills-near-ukraine-2021-12-25/ (Hämtad 2021-12-28)

32 Försvarsmakten. Doktrin för Gemensamma operationer. Stockholm: Försvarsmakten, 2020, s. 18.

1 kommentar:

 1. "Sveriges Försvarsminister, Peter Hultqvist, har även uttalat sig rörande Rysslands så kallade säkerhetsförslag. Enligt honom utgör det ryska förslaget en metod för att skapa sig en intressesfär, där även Sverige skulle komma att påverkas." Citat; Jägarchefen

  Jag är en tidigare Kalle Anka-partietröstare på 1980-talet (på den tiden när blankrösterna diskvalificerades), icke socialdemokrat (har aldrig röstat på dem) och icke SD (men jag var medlem ett år mellan 2013-2014) och Moderat några år samt röstade FP när Lars Leijonborg och när Jan Björklund satt (jag skulle rösta på Satan själv om han ville höja försvarsanslagen). Jag kan lägga till att jag röstade SD en gång på 1990-talet, jag tror det var 1998 precis när Jimmy Åkesson påbörjade sin politikerkarriär. Det kan tyckas som inkonsekvent mina röstningsval, men jag har alltid följt mitt samvete.

  Varför nämner jag det här? Jo, jag är emot en Nato-anslutning på grund av att USA har flippat ut, men jag är samtidigt mycket, mycket kritisk mot Kreml och staten Ryssland de jävla statsmobbarna. Det betyder att resultatet för både min, Socialdemokraternas och Sveriges del så bekräftar vi Putins utspel om att vi inte borde tillhöra NATO om vi vet vad som är bäst för oss, och det framstår kanske då för omvärlden som att vi böjer oss för Putin och Kreml. Putin vet rimligen om vår eller i alla fall min och Socialdemokraternas inställning till NATO-medlemskap. Vad vinner då Kreml på att hota med stryk om Sverige skulle ansluta sig till NATO? Putin vet att vi i så fall först efter inbjudan till Membership Action Plan, kan ansöka om Natomedlemskap i syftet att gå med i Nato.

  Hur skulle det låta om Putin hotade med storstryk om vi ansökte om medlemskap i Membership Action plan? Det skulle vara en helt meningslös proklamering, inte sant? Vi hade bara kunnat skratta bort det. Putin skulle gjort sig till the laughing stock of the world. Det är således ett mycket medvetet ordval av Kreml det ordval om att vi gör bäst i att inte gå med i NATO. Fullständigt irrelevant för oss och vår nuvarande situation, men överlagt ordval av Kreml.

  "Avslutningsvis, ur ett svenskt perspektiv bör särskilt utspelet av det ryska utrikesministeriets talesperson beaktas samt bemötas, i detta fallet bör det varken vara Försvarsministern eller Utrikesministern som bemöter det utan snarare Statsministern då det utgör en sådan tydlig politisk eskalering. Detta med anledning utav att kärnvapen nu har förts in i den offentliga säkerhetspolitiska retoriken mellan Ryssland och Sverige. Därtill bör hotbilden kring kärnvapen återigen föras upp på agendan, det räcker inte med en kort beskrivning i Försvarsmaktens doktrin för gemensamma operationer att det kan tänkas användas i händelse av en väpnad konflikt som involverar Sverige. Vår förmåga att motstå följdverkningarna på olika plan av kärnvapen måste dels börja diskuteras, dels få ta plats i den kommande försvarsberedningens utredningsarbete." Citat; Jägarchefen

  Ja vi vet att Kreml fiskar efter att få använda kärnvapenvapnet. Framförallt de taktiska kärnvapnen, som de gjorde vid minst ett tillfälle i Ukraina enligt videoupptagning. Det är bara det att ukrainarna vid tillfället inte ansåg sig ha något att vinna på att gå ut med uppgifterna om att Ryssland hade använt taktiskt kärnvapen vid ett tillfälle. Strax efter det här taktiska kärnvapenangreppet dök det upp en mängd falska filmsnuttar på pseudokärnvapendetonationer i Ukraina på Youtube, men det var bara rysk maskirovka. Ska vi diskutera kärnvapnet så låt oss diskutera detta och därmed hoppas på att diskvalificera Ryssland från att använda taktiska kärnvapen i framtiden på svensk mark, över ytan till havs eller under ytan till havs.

  SvaraRadera