torsdag 3 oktober 2013

Kraftmätning?

Sammanfattning

Litauen har under de senaste veckorna varit utsatt för en noggrann tullkontroll från Rysslands sida. Tullkontrollen har orsakat stora ekonomiska förluster för Litauiska företag, således skulle man kunna säga att de varit utsatt för en form av ekonomisk krigföring. I huvudsak bör man se Rysslands agerande som att de sänder ett budskap kring det stundande undertecknandet av frihandelsavtal mellan EU och ett antal f d Sovjetiska republiker. Men det bör även ses ur ljuset som ett budskap till främst EU att ej beblanda sig i Rysslands intressesfär.

Analys

Igår (131002) har vi kunnat läsa om i dels rysk media dels i västerländsk media om hur Litauen kan tänka sig blockera Rysk trafik till och från Kaliningrad Oblast. Själva uttalandet kommer beröras längre fram i analysen men för att förstå vad som har lett fram till detta uttalande bör man gå tillbaka några veckor i tiden till en rad händelser som ej har berörts i Svensk massmedia.

130830 Började Ryssland genomföra noggrannare tullkontroller riktad mot Litauiskt registrerade fordon med Litauiska medborgare som förflyttade sig över den Litauiska gränsen till Ryssland. Detta kom att föranleda att det Litauiska Utrikesministeriet kom att utfärda en rekommendation till att man ej skulle genomföra onödiga resor till Kaliningrad Oblast m h t den utökade kontrollen.

130911 Kom nästa drag från Ryssland. Då började man genomförare noggrannare kontroller av Litauiska långtradera som fraktade varor till Ryssland från Litauen. Motivet var att gods från Litauen innebar en "riskprofil". Detta innebär i praktiken att all form av gods som är paketerat på t ex långtradare i Litauen måste genomgå en fullständig kontroll. Vilket innebär att godset måste lastas av och kontrolleras samt provtagning genomförs på det. Detta är första gången man från Ryskt håll har utsatt Litauiska långtradare för en konsekvent kontroll, tidigare har det enbart rört sig om enskilda fordon som har kontrollerats.

130913 Överlämnade det Litauiska Utrikesdepartementet en protestnot till den Ryska Ambassadören Vladimir Chkhikvadze i Litauen. Litauens vice Utrikesministern överlämnade noten och sa sig vara djupt bekymrad över den uppkomma situationen. I noten framkom bl a att de införda kontrollerna skadade expeditörernas verksamhet mellan Ryssland och Litauen.

130916 Lyfte Litauen frågade kring den mycket strikta Ryska tullkontrollen för dels deras medborgare dels speditörerna inom den Europeiska Unionen. Man påtalade bl a att speditörerna totalt sett förlorar miljoner Euro varje dag pga dessa kontroller. Man påtalade även då att det mest troligt var av politiska skäl man från Rysk sida väljer att genomföra dessa kontroller och inte att varorna på något sätt skulle skada Ryssland. Likväl påtalade man även då att liknande händelser hade skett mot länder som är delaktiga i det Europeiska partnerskaps programmet.

Att uttryck som ”ekonomisk krigföring” kan komma och är på agendan kring Rysslands agerande är fullt naturligt med dessa ekonomiska förluster för de Litauiska företagen.

Dagen efter (130917) Litauen hade lyft problemet inom EU så kom svaret från organisationen, vilket var att det krävdes fakta för att EU skulle kunna vidta åtgärder. Ett exempel på fakta som efterfrågades var att man vara tvungen att ha bevis på att Litauiska speditörer de facto "diskrimineras" vid gränsen till Ryssland. Samtidigt så kom det första uttalandet från Ryssland kring de striktare tullkontrollerna. Dessa åtgärder skulle vara kortvariga, dock gavs ingen tidsrymd kring åtgärderna än mindre gavs ingen förtydligande förklaring till varför man infört dessa åtgärder.

Likväl samma dag (130917) Uttalade sig Litauens Utrikesminister Linas Linkevičius i ärendet. Där han påtalade att han hoppades att EU skulle komma med en enad hållning mot Rysslands agerande och att detta skulle få Ryssland att avbryta sitt agerande. Dock så påtalade han även att man skulle ej ha förhoppningar kring att detta skulle lösas omgående. Likväl påtalade han möjligheten att Rysslands agerande mot Litauen kunde mycket väl vara knytet mot det Östeuropeiska samarbetsprogrammet inom EU. För att kunna påverka Litauens som har EU ordförandeskapet och det stundande mötet i November är bl a Ukraina kan tänkas underteckna ett frihandelsavtal med EU.

Senare under samma dag kom ett uttalande från EU där man uppmanade Ryssland att upphöra med de fördjupade tullkontrollerna. Man påtalande även att man såg inget rimligt skäl till att Ryssland skulle genomföra och fortsätta med kontrollerna. Likväl påtalade man att EU håller ett vakande öga på liknande och denna händelse, för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det fortsätter.

Återigen kan jag tycka att EU agerar svagt, Litauen skall enligt uppgift förlora miljontals med Euro varje dag pga Rysslands agerande och man väljer att komma med ett litet uttalande kring det. Om EU skall kunna tas seriöst krävs det ett mer tydligt agerande. Jag säger inte att man skall svara med samma mynt men det bör föras upp åtminstone i varje nationell media inom medlemsländerna vad som sker för att skapa en opinion som gör att Ryssland vet att detta inte är ett accepterat beteende.

Den 130918 så uttalade sig återigen Litauens utrikesminister Linas Linkevičius kring den orättfärdiga tullkontroller som Ryssland genomför. Han poängterade att det fanns likheter mellan Rysslands åtgärder mot Litauen och det agerande som Ryssland har genomfört mot länder i det Östeuropeiska partnerskaps programmet. Likväl så poängterade han att det är ofta som Ryssland genomför utspel mot de Baltiska staterna när världens blickar är riktad mot någon annan del i världen t ex som Syrien.

Detta belyser jag även i mina två inlägg ”I Skuggan av Mellanöstern”. Där jag poängterar att Ryssland agerar mycket offensivt mot främst Ukraina och i ett senare skede mot Moldavien just när världens blickar är vända mot någon annan plats och i detta skede var det Syrien.

Likväl den 130918 så uttalade sig Litauens EU delegation kring händelsen. Man ansåg att EU borde vidta åtgärder via Världshandelsorganisationen. Det tyngst vägande skälet ansågs vara att Ryssland ej hade kunnat ge en rimlig förklaring till varför man genomför dessa åtgärder mot de Litauiska speditör firmorna som skall in i Ryssland. Således så diskriminerar Ryssland, Litauen och därmed genomför de ett brott mot Världshandelsorganisationens stadgar.

Samma dag (130918) Så uttalade sig Litauens President Dalia Grybauskaitė för första gången kring det som sker vid Litauens och Rysslands gemensamma gräns. Hon sade sig vara mycket bekymrad över den information som hon erhållit kring situationen vid gränsen och att hon hade gett instruktioner till regeringen att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda Litauens ekonomiska intressen. Efter President Dalia Grybauskaitė uttalande så meddelade EU att man låtit meddela Ryssland och därmed Moskva att man ansåg att de skulle upphöra med de orättfärdiga tullkontrollerna omedelbart och att man skulle återgå till normaliserade förhållanden mellan de två nationerna.

Oppositionsledaren Andrius Kubilius uttalade sig på måndag 130923 kring Rysslands agerande, han ansåg bl a att man borde sluta tro på att det skulle kunna bli normala förhållanden mellan Ryssland och Litauen. Bland annat så tog han dels upp de Ryska tullkontrollerna dels tog han upp förhandlingarna med Gazprom som har varit allt annat än konstruktiva, likväl det stigande elpriset.

På onsdagen den 130925 så bedömde man att Ryssland skulle börja lätta på sina tullkontroller. Detta kom att visa sig ej stämma under torsdagen 130926, då det fortfarande var likadan tullkontroller men det gick något snabbare, dock så gjorde man bedömningen att detta berodde främst på att det var färre lastbilar som stod i gå dvs exporten hade minskat.

131001 så meddelade Ryssland att man skulle lätta på tullkontrollerna vid gränsen till Litauen. Under tisdagen så genomfördes inte fullständiga kontroller likt tidigare dagar mot de lastbilar som transporterade varor in till Ryssland från Litauen. Förhoppningen under dagen var också att man skulle få en förklaring från Ryssland till de genomförda tullkontrollerna.

Trots att man under tisdagen (131001) meddelat att man skulle upphöra med de noggranna tullkontrollerna så fortsatte Ryssland under onsdagen (131002) att genomföra dessa. Dock så orsakade de noggranna kontrollerna ingen större köbildning, oklart om detta återigen berodde på minskad export till Ryssland från Litauen.

På onsdagen nåddes (131002) en kulminationspunkt kring den senaste månadens utveckling i Litauen då Utrikesministern Linas Linkevičius uttalade (uttalandet skede dock tisdag kväll men publicerades inte förrän på onsdag) sig kring de Ryska tullkontrollerna. Han sade att Litauen mycket väl skulle kunna vidta liknande åtgärder och att Kaliningrad Oblast är en isolerad regionen geografiskt, dock så hade inga sådana diskussioner förts inom regeringen.

Vad som föranlett detta uttalande är svårt att avgöra, men jag gör bedömningen att det kan antingen vara ett känslomässigt sval. Eller så en utmattning av de gångna veckornas aggerande från Ryssland mot Litauen som helt enkelt gjorde att man drog en parallell att situationen mycket väl skulle kunna bli/vara omvänd.

Jag har i skrivande stund (131003) ej sett något publicerat kring någon form av motåtgärd kring detta uttalande, dock så kan något har sluppit under min radar.

Slutsatser

Ett antal möjligheter öppnar nu sig varför har Ryssland agerat på detta sätt? Att det på något sätt har en anknytning till det stundande slutförandet av frihandelsavtalet mellan EU och t ex Ukraina håller jag som högst troligt. Men varför väljer man då att agera på detta sätt mot just Litauen? Dels är Litauen ett land som är med i både EU och NATO. Dels är man just nu ordförande land inom EU och det stundande undertecknandet av frihandelsavtalet kommer just att ske i Litauen.

Den första möjligheten jag ser är att Ryssland vill sända en signal till bl a Moldavien och Ukraina. Med budskapet: "Se vad vi kan göra mot ett EU och NATO land samt ordförande landet inom EU just nu. Tro inte att bara för att ni undertecknar ett frihandelsavtal att ni kommer komma lindrigt undan, vi kan fortfarande skada och påverka er."

Den andra möjligheten är att likt tidigare så vill man skaka om i de Baltiska länderna över tiden för att de skall veta att de gränsar mot en stormakt som tidigare haft kontroll över detta område. Denna möjlighet håller jag för mindre trolig, en sådan åtgärd hade räckt med ett agerande under cirka en vecka m h t de ekonomiska förluster som Litauen har fått utstå p g a tullkontrollerna.

En tredje möjlighet som man bör beakta är att man började åtgärderna mot civil registrerade bilar för att därefter övergå till Lastbilar. Det är ju de facto fullt möjligt att det Ryssland genomfört och genomför just nu är att agera offensivt mot försök att med underrättelseoperatörer ta sig in i Kaliningrad Oblast. Kontrollerna startade drygt en månad innan Zapad genomförande. Vad som kan döljas i lastbilar vet vi ju alla sedan TIR lastbilarnas framfart i Sverige under 1980-talet, likväl att man kontrollerat personbilar kan innebära noggrannare registrering och kontroll av personer som kommer in i Kaliningrad Oblast som motsvarar uppgifter om underrättelseoperatörer. Dock så har jag svårt att se att man skulle över sådan lång tid genomföra det för att skydda skyddsvärd information i Kaliningrad Oblast.

Slutsatsen blir således att detta är ett tydligt budskap dels mot EU dels mot de länder som på sikt vill bli medlem i EU som angränsar mot Ryssland. Till EU är bedömt budskapet, lägg inte er näsa i blöt i vår intressesfär. Till de presumtiva medlemsländerna är budskapet gå med i vår tullunion annars så skadar vi er ekonomiskt.

Återigen så väljer jag att trycka på det jag tagit upp i ett antal inlägg tidigare, att vi i Sverige måste seriöst börja diskutera vår säkerhetspolitiska situation. Ryssland är den enda stormakten i vårt närområde. Det som skett och sker mot Litauen kan man inte blunda för på något sätt, likväl som man inte kan negligera och med osund politisk retorik försöka tala bort sommarens beredskapskontroll i MD Ö och nu senast Zapad'13.

Ryssland agerar mer och mer offensivt utrikespolitiskt men även säkerhetspolitiskt, detta går det definitivt inte att ta miste på nu. När man väljer att genomföra sådana långtgående åtgärder mot EU ordförande land så bör man seriöst föra upp på frågan agendan i Riksdagen, hur är egentligen vår säkerhetspolitiska situation?

Dagens största glädjeämne är dock att Svenska Dagbladet väljer att belysa Zapad'13 på ett förtjänstfullt sätt samt Johan Wiktorins debattinlägg i samma tidning, som bör läsas av alla med något försvarsintresse.

Have a good one! // Jägarchefen

Källor

Forbes 1 (Engelska)
Reuters 1 (Engelska)
Russia Today 1 (Engelska)
The Lithuania Tribune 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (Engelska)

1 kommentar:

  1. jag följer varje dag skeendet i de baltiska länderna östeuropa och ryssland.
    delar helt din slutsats.

    Bra jobbat

    mvh Kn jan-olov holm Hemvärnsbefäl

    SvaraRadera