måndag 21 oktober 2013

FM Org 18 ur ett Arméperspektiv

Det har den senaste tiden varit bristande aktivitet både på bloggen och twitter, detta beror på FM Org 18 arbete samt efterföljande återhämtning efter arbetet har gjort att både bloggande och twittrande fått stå åt sidan för att ta hand om viktigare saker. Nedan kommer några reflektioner kring detta arbete, det som berörs är uppgifter som finns i öppna handlingar och som jag vet har givits vid genomgångar vid personalorienteringar o dyl.

Reflektion

Under de gångna veckorna har det ute på Förbanden rått febril aktivitet främst på 5-sektionerna, detta har givetvis berott på FM Org 18 arbetet som genomförts, bedömt så lär detta börja blomma ut i media i närtid vad omfattningen och konsekvenserna av detta blir nu när Arméns OrgE (Organisationsenheter) har inlämnat sina svar. Enkelt beskrivet så är detta arbete en vidareutvecklingen av RB5 arbetet som Försvarsmakten lämnade in svar på till Regeringen tidigare i höst. C LEDS har gett direktiven för FM Org 18 arbetet och C PROD leder detta arbete. Vilket syftar till att minska antalet kontinuerligt tjänstgörande i Försvarsmakten och öka andelen tidsvistjänstgörande.

Målsättningen med införandet av FM Org 18 är att Försvarsmakten successivt skall anpassa personalstorleken intill införandet av FM Org 18, för att undvika omfattande och snabba omstruktureringar. Under första kvartalet 2014 skall en tydlig målbild finnas för 2018, vilket Försvarsmakten kommer delge respektive Organisationsenhet (OrgE) dvs hur man skall ta sig från dagens FM Org 13 till FM Org 18. Arbetet kommer genomföras i fyra steg, steg 1 genomförs intill 131101, steg 2 intill 140201, steg 3 intill 140330 och steg 4 intill 140907.

Något man således skall ha med sig i hela FM Org 18 processen är att organisationen skall ej vara intagen förrän 2018. Försvarsmakten kommer således bedömt under KV III-IV 2014 och därefter påbörja införandet av organisationen. Så mycket vatten kommer hinna rinna under broarna innan FM Org 18 som helhet är införd samt det sker ett riksdagsval 2014 likaväl kan vända upp och ned på hela processen.

Totalt sett så kommer Försvarsmaktens kontinuerligt tjänstgörande i organisationen 2018 enligt nu föreslagna siffror bestå av OFF/K 2,694 st, SO/K 5,052, CF/K 1,377, CR/K 3,435 och GSS/K 6,183 totalt 18,991 kontinuerligt tjänstgörande inom Försvarsmakten.

Det är således dessa ramar som respektive OrgE har erhållit uppgift att anpassa sina organisationer utefter, givetvis tillkommer tidvistjänstgörande (benämns numera deltidstjänstgörande) personal. Vad som är intressant i detta är att det är under relativt knappa tidsförhållanden som respektive OrgE har erhållit uppgiften att komma med ett förslag hur deras OrgE skall utformas. Alla som har hållit på med organisationsarbete vet att detta ej är något som man bara "hasplar" ur sig. I denna process har OrgE haft cirka två (2) veckor på sig att analysera och komma dels med förbättringsförslag dels konsekvensbeskriva de förslag på ny organisation som de erhållna ramarna har gett.

Seriositeten i den ställda uppgiften kan klart ifrågasättas, att man skall kunna arbeta under tidspress och fatta beslut kommer givetvis med jobbet men och detta är ett stort men, man genomför ej stora organisationsförändringar under tidspress och med organisationsförändringar menar jag nu att man tar fram hur den nya organisationen skall se ut som, på så pass kort tid. Överblicken över de konsekvenser förändringarna kan få kan enbart ses ur det korta perspektivet med de analyser som har genomförts nu och vi lär få leva med organisationsförändringarna under en längre tid därav kan man ifrågasätta seriositeten i den ställda uppgiften.

Likväl när nu respektive OrgE redovisar hur man löst de ställda uppgifterna till PROD A ,131021, så är det ej längre OrgE som äger uppgiften utan PROD A som fortsätter arbetet. Utifrån de olika konsekvensbeskrivningar som OrgE lämnat så kommer bedömt omflyttningar av ramar genomföras för att begränsa skadeverkningar m m. Således det förslag som man bedömt lämnar in lär ej vara detsamma som man får tillbaka att ta ställning till.

Men något som man även måste ha med sig genom hela processen är att nu när OrgE konsekvensbeskrivningar och förslag på ny organisation redovisas för PROD A så kommer bedömt ryktesspridningen vara i full gång. Alla vi som varit med genom ett antal försvarsbeslut och omorganisationer vet att det kommer komma. Vad man kan hoppas i denna vända i och med att den är så utdragen är att detta minimeras. Att folk inte har bättre saker för sig än att baktala andra förband är mycket beklämmande. Alla delar i insatsorganisationen som finns just nu behövs, därav är ingen bekänt av att få höra genom ryktesspridning att deras enhet skall läggas ned eller få kraftiga reduceringar.

Utifrån de nuvarande anvisningarna kommer Armén bestå av följande organisation,


Storlekar på respektive enhet finns och har delgivits, men dessa är i detta läge högst ointressanta i och med att med största sannolikhet kommer det bli någon form av ändring någonstans rörande personalmängder m h t att PROD A kommer äga processen från och med nu.

Vän av ordning ser utifrån de föreslagna förbandstyperna att det enbart finns två typer av manöverförband (mekaniserade bataljoner och motoriserade skyttebataljoner) detta ger att brigadstrukturen kan bli likformig. Grunden till de två tilltänkta brigaderna kommer bestå av två (2) mekaniserade bataljoner samt en (1) motoriserad skyttebataljon, därefter "kläs" brigaderna på med funktionsförband. En mycket intressant sak är att man från de mekaniserade plattformarna vill återgå till 122/90 konceptet på mekaniserad bataljon. Vad som även är positivt är att organisationsförändringarna har medgett att man återinför Brigadspaningskompanier inom Armén.

Vad kan man då säga om denna process, som jag skrev tidigare har det gått fort på gränsen till mycket fort. Under själva arbetet har förändringar skett kontinuerligt avseende ingångsvärdena. Dock så skall man ha klart för sig att man även på PROD parallellt har bearbetat uppgiften och därmed det som skett är en form av parallellplanering och då uppstår sådana friktioner. Men ur mitt förmenande har detta trots allt fungerat bra, problematiken berör snarare att Försvarsmakten har fått dessa anvisningar i grund och botten. Går man in och läser personalsektionernas redovisningar för KV III 2013 från arméförbandens OrgE är det ingen munter läsning från vissa håll och kanter. Att man då från Regeringen anmodar att spara med 500 miljoner på de fasta lönekostnaderna rimmar mycket, mycket illa med vad OrgE redovisar uppåt avseende personalläge och arbetsbelastning.

Detta är själva "klon" ur mitt perspektiv, Regeringens budgetramar håller inte för vad det nya Försvaret kostar, således dra ned på personalen, men om vi redan nu är på bristningsgränsen på att klara av att lösa våra uppgifter, hur kan man då komma med en sådan anmodan, för jag har mycket svårt att se att HKV ej har redovisat dessa värden för våra folkvalda. Är det då så att man tänkt genomföra en tydlig ambitionssänkning från våra folkvalda till de ställda uppgifterna för Försvarsmakten? Oklart som jag ser det just nu att det kommer komma några ambitionssänkningar, men då är vi återigen enbart i lindan av FM Org 18 arbetet så det kan mycket väl komma sådana.

Men då blir frågan vad är det i slutändan för Försvarsmakt vi får, är det verkligen det våra medborgare vill ha och förstår de verkligen vad det är? För i mångt och mycket är det ett demonstratorförsvar vi har nu dvs vi har i huvudsak singularis av förmågor som krävs för att bibehålla kompetens vid en anmodan att växa i storlek för att ej ha en för lång "uppförsbacke" att ta igen. Det som tas fram nu är inget man genomför seriöst nationellt försvar med, visst vi kommer kunna göra någonting i händelse av ett väpnat angrepp mot oss. Men vad är Tröskeleffekten med denna organisation, det är inte så att det skulle skrämma någon presumtiv motståndare i vårt område. Samt återigen så nedgår vi i operativ effekt, med dessa ständiga neddragningar vilket rimmar mycket illa med den effektökning vi ser på andra sidan Östersjön.

Sen kommer vi till nästa del i denna "kråksång" andelen deltidssoldater skall öka i mängd, detta har varit en styrande anvisning från våra folkvalda hela tiden. Men då är frågan, vilken form av gripbart Försvar är det de facto vi har med dessa deltidssoldater, jag skulle vilja påstå att det är i samma nivå som med de värnpliktsförband vi hade under 2000-talet. Det är EJ så att dessa förband snabbt skulle kunna mött ett liknande scenario som vid Georgien 2008. Det hade vi kunnat göra med det gamla invasionsförsvaret m h t snabbmobiliseringsförband som fanns geografiskt utsprida, nu finns inte detta. Förband X kan ha Y antal soldater 100 mil ifrån sin inställelseplats, att då tro att man i händelse av ett skymningsläge snabbt kommer trycka på knappen för att förflytta dessa är naivt.

Så just nu anser jag att våra folkvalda ger dubbla budskap man vill ha en Försvarsmakt som i huvudsak består av deltidssoldater, men man vill inte ha ett värnpliktsförsvar? Vad är skillnaden i detta, förutom att deltidssoldaten är arbetstidsreglerad under sin utbildning, vi får ej ha dem längre än 6 månader efter genomförd GMU för att genomföra förbandsutbildning, vem tror på allvar att man får krigsförband som har en hög KDU (Krigsduglighet) på 6 månaders arbetstidsreglerad utbildning, det är i praktiken 3-4 månaders utbildning i det gamla värnpliktsförsvaret då personalen som utbildades ej var tidsreglerad. Nu är det ju inte så att Försvarsmakten ej har påtalat detta problem, det är min bestämda uppfattning att så har skett, sen är frågan vad våra folkvalda gjort av denna information.

Summa kardemumma av detta då är ur mitt arméperspektiv att detta faktiskt sköts mycket bra, trots den begränsade tiden som funnits tillgodo. FM Org 18 problematiken finns inte i Försvarsmaktens led utan detta är i grunden ett problem som skapats av en övergång till yrkesförsvar, som inte hanterats på ett adekvat sätt av våra folkvalda där man varken gett Försvarsmakten möjlighet eller ramverk att hantera situationen. 

Have a good one! // Jägarchefen

13 kommentarer:

 1. Glömde du inte Hemvärnet? HV har stora rekryteringssvårigheter, men kan mobiliseras relativt snabbt.

  SvaraRadera
 2. Hej! Intressant att arbetet mot den förändrade IO-14 som general Grundevik föreslog för ett par år sedan fortskrider. Ser dock att det är fem mekaniserade bataljoner och två motoriserade. Vad är planen för den mekaniserade som blir över inom brigadorganisationerna? Kan man tänka sig att det kan användas som reserv eller exempelvis för Stockholms försvar? Sedan tänkte jag också fråga om du har någon mer information rörande brigadspaningskompanierna? Så efterlängtade de är! Tack på förhand

  SvaraRadera
 3. @Jägarchefen

  Du glömde nog 4 att militär regioner och 40 hemvärnsbataljoner ingår i armen..

  @huginomumin

  Sakupplysning

  Hv har fn 21300 uppfyllda i Prio. FB 2009 sa ca 22000.

  Så rekrytering i jämfört med andra kategorier har gått relativt väl men nytillströmning måste öka dels för att hantera demografin dels för att möta den politiska majoritets önskan att förstora och förstärka hemvärnet vilket kommer att ske i nästa försvarsbeslut.

  Det är nog ganska bra jobbat rekryteringsmässigt med tanke på att rekrytering sker med nästan inget stöd från centralt håll utan löses i huvudsak mun/mun metoden från de redan krigsplacerade hvsoldaterna/hvbefälen.Just nu utgör hemvärnet försvarsmaktens huvuddel personellt till en kostnad av 1,8% av försvarsanslaget.

  Det blir en intressant framtid.

  Kn Jan-olov Holm Hemvärnsbefäl

  SvaraRadera
 4. @Jan-olov , @huginomumin, Hv är ej glömt utan de går i en separat del och ej i det nu genomförda FM Org 18 arbetet, därav att de ej har belysts i detta inlägg. Likväl som stabsorganisationerna ej har belysts, dock ingår de fyra militärregionerna i FM ORG 18 arbetet, vad som bedömt lär ske är en rationalisering av den totala stabsorganisationen inom FM.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hemvärnet kommer ingå i FMorg 18 .
   Min point är att när du lägger ut en bild på hur armen kommer att se ut så saknas större delen av armen nämligen 4 militärregionstaber+40 hvbataljonstaber.
   Det är tyvärr inte helt ovanligt att den yrkesanställda försvaret i sina presentationer har den filterfunktionen.

   Hoppas på bättring därvidlag på alla nivåer inom försvarsmakten

   Kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl

   Radera
  2. Helt korrekt att Hv Kommer ingå i FM Org 18 men dock är poängen med bilden att beskriva omdaningen av arméns kontrakterade och stående insatsförband ej armén som helhet iom att min uppfattning är att reformarbete även genomförs inom Hv Org och detta ej är färdigt än. Således är bilden ej på något sätt ett sätt att negligera Hv som organisation utan den är en del i att beskriva "dårskapen" med RB5 som lett fram till FM Org 18.

   Radera
 5. "därefter kläs brigaderna på med funktionsförband."

  Jag hoppas att ingen är så naiv att denne tror att det kommer någon komplett Lv-bat till respektive brigad.

  Testa själv att som en övning göra följande:
  - Skriv en lista över objekt som bör skyddas av luftvärn (kärnkraftverk, flygbaser/flygplatser, befolkningscentra, stationära hangarfartyg, myndigheter/ledningsplatser, hamnar, förband, broar/förbindelser, centrallager osv osv).
  -Rangordna dessa så att det viktigaste objektet är på plats ett.
  -Skriv noteringen "inget luftvärn" på plats fem och nedåt.

  QED

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej tiden när vi hade en Lv-Bat per anfallsbrigad är definitivt förbi, men så blir det när man har ett "demonstratorförsvar" förhoppningsvis har ju samtliga inom FM denna insikt, dock tvivlar jag på att våra folkvalda föruom några få individer har den insikten.

   Samma sak med logistik förmågan, två logbat för att skötta logistiken för en hel FM, faller på sin egen orimlighet...

   Radera
 6. "dock tvivlar jag på att våra folkvalda förutom några få individer har den insikten"

  Ja, häri ligger väl själva nyckeln till problemet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jepp samtalat med rätt många försvarspolitiker och än så är det enbart Allan Widman och Peter Hultqvist jag känner ha tagit sig tiden att lyssna och försöka förstå.

   Radera
 7. Förresten, vad hände med resterna av den luftburna bataljonen i Karlsborg. Ingår de nu i en av de motoriserade eller användes de för att skapa brigadspaningskompanierna?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Brigspan kompanierna är min uppfattning en naturlig konsekvens av att man "fått" över rader när man hårdbantat de mekaniserade bataljonerna. Den lätta skyttebataljonen som delats mellan K3 och LG har övergått till att bli en motoriserad Skyttebataljon. För att renodla förmågorna tidigare var P7 den enda motoriserade skyttebataljonen nu har vi således två sådana.

   Radera
 8. kan detta stämma då? blir ju gott om stridsvagnar iallfall så det är ju bra.
  http://forum.soldf.com/topic/51616-fm-org-18/

  SvaraRadera