lördag 9 juli 2016

I kölvattnet av Almedalen Del 1 - Tysklandsspåret

Reflektion

Igår, 08JUL2016, publicerade Sveriges Radio (SR) ytterligare uppgifter rörande den nu enligt SR sannolika, inledningsvis bekräftade, kränkningen av en tysk ubåt på svenskt territorialvatten under 2015 i området kring fyren Vindbåden, i samband med en ubåtsjaktövning för den svenska marinen 14APR2015. Dagens Nyheters reporter Mikael Holmström var den första att rapportera, 25FEB2016, om denna observation. Enligt honom så hade observationen klassas som sannolik ubåt och redovisats för regeringen.

Innan vi fortsätter, så bör ordet sannolik klargöras något. Det kan i praktiken innebära att det föremål som observerades av en eller flera Försvarsmaktsanställda 14APR2015, var en flytstock, takränna eller ett biologiskt fenomen, om än att graden av bedömning är den näst högsta så kan ej en annan naturlig förklaring uteslutas.

Enligt Holmströms artikel så skulle personal, notera det möjliga pluralis, ombord på ett av marinens fartyg, observerat ett, utifrån Försvarsmaktens gradering som SR och DN rapporter sannolikt, periskop under ett antal sekunder, i närheten av sitt fartyg. Detta antogs av personalen ombord på fartyget vara ett, sannolikt, periskop av en svensk ubåt. Detta visade sig vid en efterkontroll ej stämma d.v.s. någon svensk ubåt hade ej befunnit sig vid den aktuella platsen under tidpunkten för observationen av det, sannolika, periskopet.

Enligt SR så skall en, notera singularis, Försvarsmaktsanställd observerat ett, sannolikt, föremål under tre (3) till fyra (4) sekunder, därefter skall det dykt ned för att sedan dykt upp igen under några sekunder för att slutligen dyka ned igen. Individen som hade genomfört observation, fick därefter delge sin observation för den utredning som påbörjades utifrån observationen. Enligt SR ledde denna utredning/analys fram till att det sannolikt var en tysk ubåt som kränkt svenskt territorialvatten.

Resultatet av utredningen förefaller dels redovisats för regeringen dels för utrikesnämnden i december 2015 enligt SR. Det besked som då gavs var att ubåtens nationalitet var okänd, orsaken till detta var att det ej gick att fastställa, att det var en tysk ubåt som observerats. Men slutsatsen/bedömningen, av Försvarsmakten får man förmoda (förf. anm.), var att det var en, sannolik, tysk ubåt och ej en, sannolik, rysk ubåt som observerades.

Den tyska försvarsministerns talesperson, Jens Flosdorff, skall enligt SR dementera dessa uppgifter. I sammanhanget är det även intressant att notera, att Ekots ansvarige utgivare, Olle Zachrison, i en separat artikel igår, 08JUL2016, berörde de nya och tidigare uppgifterna som Ekot publicerat om den sannolika kränkningen av en, sannolik, tysk ubåt av svenskt territorialvatten. Där han även påtalar att det är källor, notera pluralis, som kommit med detaljerade uppgifter rörande det hela och att man bedömer det hela som mycket trovärdigt.

Inledningsvis skall ovanstående summeras i punktform:
  1. En eller flera individer skall,
  2. observerat ett, sannolikt, föremål,
  3. under ett antal sekunder
  4. i anslutning till ett av marinens fartyg den 14APR2015.
  5. Försvarsmaktens analys skall lett fram till att,
  6. det sannolikt var en tysk ubåt som kränkte svenskt territorialvatten och
  7. detta får SR kännedom om via ett antal källor.
Enligt den tyska marinens hemsida har man i dagsläget fem (5) stycken ubåtar, dessa är av modellen 212A. Utifrån de bilder som publicerats på internet av den aktuella ubåtstypen så kan inte, jag i alla fall påstå att man kan, finna någon särskilt tydlig identifikationspunkt på den aktuella ubåtens olika master, som kan föras upp, som gör att man entydigt kan nationalitetsbestämma de. Tornets utformning däremot har vissa signifikanta punkter som skulle kunna utnyttjas, dock talas det ej om torn utan om ett sannolikt föremål som brutit vattenytan.

I sammanhanget bör det även noteras det Niklas Wiklund, tar upp i SvD, 08JUL2016, avseende observationer ur ett historiskt perspektiv. Då personal, totalt 8 stycken, skall observerat ett ubåtstorn från ön Mälsten, 1983. Dessa fick sedan avbilda tornet, detta ledde ej fram till att någon nationalitetsbestämning kunde genomföras. Ett ubåtstorn med dess delar samt höjd och bredd inklusive dess master utgör en relativt god grund för att kunna identifiera. Således hur man nu utifrån ett, sannolikt, föremål ovan vattenytan kunnat göra det, detta förefaller något suspekt, ffa. då graden av vetenskaplighet d.v.s. kravet på fakta som kan leda framtill relevanta slutsatser, ökat markant i Försvarsmakten sedan 1980-talet.

Jämför man ovanstående med den öppna redovisningen av den s.k. Operation Örnen, som omfattar betydligt mer omfattande data, så förefaller det väldigt märkligt att man enkom kan nationalitetsbestämma utifrån ett sannolikt föremål, som vistats ovanför vattenytan ett antal sekunder, som förefaller vara fallet med observationen som genomfördes 14APR2015. Givetvis kan ytterligare data finnas, som legat till grund för den sannolika nationalitetsbestämningen, dock är det då väldigt anmärkningsvärt att det ej framkommit i rapporteringen, utan det man enbart talar om är några sekunders observation av ett sannolikt föremål.

SR tror onekligen på de uppgifter de förmedlar, det klandrar jag de ej för. Då ansvarig utgivare väljer att skriva en separat artikel om det hela, så tar man ett tydligt ställningstagande, man är beredd att sätta sin heder på det hela, för man tror på uppgifterna man förmedlar. Vilket i sig är intressant, för det måste innebära att de källor som SR har fått informationen av, ej kan ses som några i ”förskingringen”.

Däremot det jag vänder mig mot är att det ej framkommit något mer, det strider mot sund, och mig veterligen vedertagen utredningsmetodik i Försvarsmakten, att enbart gå på denna observation. SR källor förefaller ha god insyn i denna kränkning, hur kommer det sig då att man enbart utgår från detta sannolika föremål? Operation Örnens dataunderlag ledde ej fram till att Försvarsmakten skall ha redovisat någon sannolik kränkande stat, vad media rapporterat, hur kan då observationen av ett sannolikt föremål leda fram till det nu? Det strider även mot historiska exempel i avhemligade handlingar från Försvarsmakten hur utredningsarbete genomförts vid ubåtskränkningar, således någonstans saknas information eller så är det s.k. korrupt information.

Det är vad jag i grunden vänder mig emot, avsaknaden av djupet i antalet faktorer som kan leda fram till en möjlig nationalitetsbestämning, för mig låter det hela som s.k. korrupt information som mot bättre vetande förs vidare. Därtill de faktorer som jag tidigare redovisade i föregående inlägg rörande denna händelse, avseende Tyskland som en kränkande nation, gör att historien förefaller än mer orimlig.

Om SR, väljer att göra en uppföljning på hela denna historia, hoppas jag att det är där de väljer att fokusera sin energi, d.v.s. få fram vad som de facto ledde fram till den sannolika nationalitetsbestämningen, för just nu är det, ur mitt förmenande, väldigt svag bevisning man bygger sina reportage och ställningstagande på.

Have a good one! // Jägarchefen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar