torsdag 21 juli 2016

Ultima ratio regum - Beredskapskontroll 14-22JUN2016

Sammanfattning

Under perioden 14-22JUN2016 genomförde de ryska väpnade styrkorna en oförberedd mobiliserings- samt beredskapskontroll. Kontrollen kom att omfatta samtliga militärdistrikt i Ryssland. Bedömt var kontrollen av mindre omfattning, 15-20,000 deltagare, dock skall storleken på kontrollen ej misstolkas. Denna kontroll visar tydligt på att vi befinner oss i en klart försämrad säkerhetspolitisk miljö, då oförberedda kontroller av mobiliseringssystem påbörjas har man nått en tydlig brytpunkt, där som minst Ryssland ser en möjlig regional konflikt framför sig. Detta är bedömt en av flera kommande oförberedda kontroller av de ryska mobiliseringssystemet.

Analys

Bild 1. Rysslands militärdistrikt.
Allmänt. Klockan 07:00, Moskva tid, den 14JUN2016 påbörjades dels en beredskapskontroll, dels en mobiliseringskontroll av de ryska väpnade styrkorna, beordrad av Rysslands President, Vladimir Putin, kontrollen skulle genomföras intill 22JUN2016.1 Beredskaps- och mobiliseringskontrollen beordrades omfatta samtliga militärdistrikt (MD) d.v.s. Västra, Centrala, Södra och Östra (MD V, C, S och Ö). Ett, okänt, antal depåer beordrades även delta i mobiliseringskontrollen samt motta reservister därtill pårusta dessa reservister med personlig och befattningsspecifik utrustning. Därtill beordrades lednings- och sambandsförband till fältgruppering, för där leda verksamheten från fältstaber. Kontrollen skall, enligt vissa uppgifter, omfattat totalt 64 militära förband och 9 högre militära institutioner samt berört över 30 regioner.2

Den övergripande målsättningen med den genomförda beredskaps- och mobiliseringskontrollen var utvärdering av de ryska väpnade styrkornas förmåga i händelse av en konflikt kunna försvara Ryssland. Fyra (4) områden skulle särskilt utvärderas inom ramen för kontrollen, Ledningsförmåga, Mobiliseringsförmåga, Tygmaterielförråd och avslutningsvis Intendenturmaterielförråd. Fyra (4) arbets-/utvärderingsgrupper upprättades, inom den ryska Generalstaben, i syfte att utvärdera beredskaps- och mobiliseringskontrollen.3 Bedömt korrelerar utvärderingsgruppernas områden med de beordrade utvärderingsområdena.

Det ryska försvarsministeriet informerade även militärattachéerna i Moskva samt OSSE avseende mobiliserings- och beredskapskontrollen, därtill påtalade man att kontrollen ej bryter mot Wiendokumentet från 2011.4 NATO Generalsekreterare, Jens Stoltenberg, kom beröra kontrollen vid en presskonferens, 15JUN2016, där han påtalade att dessa oanmälda beredskapskontroller ej skapar transparens och förutsägbarhet mellan de båda parterna.5 Det ryska Försvarsministeriets talesperson, Igor Konashenkov, tillbakavisade skarpt kritiken från NATO generalsekreterare och påtalade att kontrollen ej bröt mot Wiendokumentet, därtill ansåg han att det hela rörde sig om ryssofobisk hysteri inför NATO toppmöte i Warzawa6 som genomförs 08-09JUL2016.

Jörgen Elfving påtalar även ett intressant faktum, avseende kontrollen, i en artikel hos The Jamestown Foundation, vilket är tidpunkten för undertecknandet av den årliga ordern för inkallelse av reservister, vilket skedde 11JUN2016.7 Inkallelse av värnpliktig personal, styrs genom en order som utfärdas av Rysslands president. Utformningen av denna order är genom åren likformig där det, bedömt då innehållet ej publiceras, är punkt 2 och 3 som reglerar tidpunkter, antal o.dyl. som skall inkallas för perioden den gäller. Sett till en tioårs period, för att erhålla en normalbild, så undertecknas normalt denna order i perioden December till Februari, vid två tillfällen har man fallit utanför denna period, det ena var 2014, då ordern undertecknades 27JUN2014 och det andra tillfället är nu 2016, då den undertecknades 11JUN2016.8

Bild 2. Finnmarksregionen.
I sammanhanget är det värt att notera att den norska Försvarsmakten även påbörjade en beredskapskontroll den 14JUN2016, enligt vissa uppgifter enbart några timmar efter den ryska påbörjades. Enligt den norska Försvarsmakten, hade deras beredskapskontroll planlagts på högre stabsnivå, under ett antal månader innan genomförandet.9 Övningen omfattade förband ingående i den s.k. "Brigad Nord", kontrollen syftade bl.a. till att öva förflyttning av förband över längre avstånd, stöd till samhället och egna interna rutiner. Förband förflyttades även från Troms till Finnmark.10

Vad avser Finnmark är det värt att notera vid övningen "Joint Viking" som genomfördes ifjol, 2015, var det den största övningen som genomförts i regionen sedan 1967. Dock hade övningsområdet valts redan 2013, d.v.s. innan spänningarna mellan Ryssland och de Västliga länderna tydligt accentuerades, genom den fortsatt pågående konflikten i Ukraina.11 Det är även värt att notera, att 1968 genomförde Sovjetunionen en mycket överraskande övning som bokstavligen tog Norge på sängen. Sovjetiska förband stod mer eller mindre på den gemensamma gränsen mellan Norge och Sovjetunionen i Finnmark.12

Genomförande. Inledningsvis skall det påtalas att i publicerande stund, 21JUL2016, har ytterst lite publicerats avseende denna beredskaps- och mobiliseringskontroll, jämfört med tidigare beredskapskontroller som relativt omfattande har beskrivits av både rysk media men även det ryska Försvarsministeriet. Därtill har rapporteringen i sociala medier, vad jag kunnat se, varit mycket sparsam rörande denna beredskapskontroll, det som skrivits har på ett eller annat sätt kunnat härledas åter till rapporteringen i rysk media samt hos det ryska Försvarsministeriet.

Beskrivningen avseende genomförandet av beredskaps- och mobiliseringskontrollen kommer genomföras utifrån respektive dygnsrapportering som framkommit. Där ryska Försvarsministeriets, RIA Novosti och de väpnade styrkornas tv kanal utnyttjas som källor i huvudsak.

Under den 14JUN2016, förefaller kontrollen främst omfattat lednings- och betjäningsförband samt mobiliserings-/förband/personal. Lednings- och betjäningsförbanden har dels larmats dels påbörjat packning och förberedelser inför fältgruppering. Mobiliserings-/förbanden/personalen har genomfört förberedelser för att dels motta reservister dels pårusta reservister med personlig och befattningsspecifik utrustning.13 Därtill har ett antal federala myndigheter samt militära vidtagit åtgärder för att dels inkalla reservister dels agera för att motta dessa vid dess inställelseplatser.14

Under den 15JUN2016, förefaller lednings- och betjäningsförbanden fältgrupperat inom de olika militärdistrikten.15 Inom det södra militärdistriktet (MD S), förefaller man öva i en telestörd miljö, därtill fanns särskilt avdelad personal för att skydda ledningsplatsen inom MD S mot jägar- och spaningsförband.16 Inom MD Ö, rapporteras även om att högre stabsförband fältgrupperats, där skyddas stabsplatsen av militärpolis-, luftvärns- och CBRN-förband.17 Inom MD V och S rapporteras det om reservister som har anlänt till sina inställelseplatser, för att påbörja pårustning.18 Därtill beslutas att reservisterna får ersättning utifrån grad och befattning, det vill säga enligt samma premisser som anställda soldater, under sin tjänstgöring vid mobiliseringskontrollen.19

Bild 3. Leningrad Oblast.
Under den 16JUN2016, förefaller den Kaspiska flottiljen, enligt RIA Novosti rapportering deltagit i kontrollen och, avvärjt ett simulerat flygangrepp. Ett 20-tal fartyg skall med olika vapensystem nedkämpat två (2) SU-24 samt två (2) SU-25 som simulerade en motståndare som genomförde låg anflygning.20 Inom MD V rapporteras att artillerister har anlänt sin inställelseplats21 samt påbörjat pårustning i LUGA, därtill skall kontroll av tyg- samt intendenturmateriel genomförts vid förråd i Leningrad Oblast.22 Därtill rapporteras från MD V att dess lednings- och betjäningsförband löser sina uppgifter bl.a. i telestörd miljö.23 Från MD C rapporteras att officerare ur den ryska Generalstaben har visiterat tyg- och intendenturförråd, i Omsk Oblast.24 Inom MD S utsattes sambandsförband, grupperade i Rostov oblast, för eldöverfall av jägarförband. Sambandsförbanden lyckades dels försvara sin gruppering, dels vidmakthålla samband gentemot högre chef.25 Från MD Ö rapporteras att stabspersonalen ur militärdistriktsstaben befinner sig fältgrupperad, tillsammans med lednings- och sambandsförband.26

Bild 4. Krasnodar kraj.
Den 17JUN2016 rapporteras från MD S att reservister pårustats, i Krasnodar kraj, bl.a. signalister samt förare.27 Därtill genomförde även Rysslands Försvarsminister, Sergei Shoigu, visitation av materielstatus vid ett eller flera förråd inom Krasnodar kraj. Han påtalade även där att vis fordonsmateriel skulle prövas genom att utnyttjas för längre förflyttningar. Han samtalade även med de inkallade reservisterna under sin visitation.28 Inom MD Ö, i Primorje kraj, förefaller ett ingenjörsförband pårustat, med reservister som genomfört sin grundutbildning så långt tillbaka i tiden som för 30 år sedan d.v.s. under tiden för Sovjetunionen.29 Därtill rapporterar man från MD Ö att dess deltagande lednings- och sambandsförband erhållit order om att omgruppera till nytt grupperingsområde ca 300 km ifrån sitt nuvarande. Under omgrupperingen skall samband bibehållas mot högre chef samt underställda förband.30 Från MD C, Omsk Oblast, rapporterar man att pansarskyttefordon tagits ut från tygmaterielförådd samt utnyttjas inom ramen för kontrollen.31

Bild 5. Omsk Oblast.
Den 18JUN2016 rapporterar man från MD S att de inkallade reservisterna kommer genomföra en ca 200 km lång fordonsmarsch till övningsfält vid Molkino i Krasnodar kraj. Väl vid marschmålet skall förbandet, ett sambandskompani, genomföra övningar i bl.a. upprättande av radiolänk, eldexercis, fältarbetstjänst och sjukvårdstjänst.32 Från MD C rapporteras att reservisterna, bedömt kompani ur ett mekaniserat förband, genomfört förflyttning till ett övningsfält inom Omsk Oblast. Där har de genomfört grundläggande övningar samt skjutövningar med pansarskyttefordon, BMP. De inkallade reservisternas avslutande övningen kommer omfatta samordning inom kompani vad avser anfalls- och försvarsstrid. Därtill har reservisterna utbildats i fältarbetstjänst, sambandstjänst samt orientering.33 I en allmänt hållen artikel, från det ryska Försvarsministeriet, beskrivs övningsverksamheten för de inkallade reservisterna. De förefaller ska genomföra en längre förflyttning, lösa befattningsspecifika uppgifter samt repetitionsutbildas på befattningsspecifik materiel och allmänna soldatkunskaper. Därtill förefaller man upprättat fältläger med bl.a. möjligheter till fälttvätt, utspisning, daglig sjukvård o.dyl. för de inkallade reservisterna. Reservisterna skall även utvärderas och i förekommande fall inplaceras på andra befattningar eller befordras.34

Bild 6. Primorskij kraj.
Den 20JUN2016, rapporterar man från MD S att en bataljon ur en motoriserad brigad, stationerad i Dagestan, har försatts i larmberedskap inom ramen för kontrollen samt genomfört förflyttning till anbefallt övningsområde vid Adanak.35 Från MD Ö rapporteras att reservister även inkallas på ön Sachalin i Ochotska havet. Fältläger skall ha upprättas för de inkallade reservisterna. Därtill delger man att cirka 4,000 soldater, bedömt reservister samt kontinuerligt tjänstgörande, deltar i kontrollen inom tre områden, Sacha och Primorskij kraj samt Sachalin Oblast.36 Den 21JUN2016 skriver det ryska Försvarsministeriet i en allmän artikel att reservisterna ur MD V, C, Ö genomfört förflyttning om ca 300 km efter pårustning. Därtill övat med befattningsspecifik utrustning och genomfört övningar inom ramen för respektive typförbandsområde.37 Från MD Ö rapporteras att den upprättade ledningsplatsen blivit utsatt för eldöverfall av, bedömt, jägarförband. Särskilt avdelat förband ur militärpolisen försvarade stabsplatsen, därtill utsattes man även för angrepp med kemiska vapen. Luftangrepp genomfördes även mot stabsplatsen varvid luftvärnsförband försvarade lednings- och sambandsförbanden.38

Bild 7. Rostov oblast.
Den 22JUN2016 rapporter MD V att dess inkallade reservister har genomfört artilleriskjutning under både dager som mörker vid LUGA. Därtill skall de genomfört maskeringsövningar samt snabbgruppering av artilleripjäser under marsch.39 Från MD S rapporteras att de inkallade reservisterna ur sambandskompaniet arbetat i telestörd miljö samt upprätthållit samband med olika sambandsmedel. Därtill har särskilda fokusområden har varit försvar av egen gruppering samt maskering.40 Från MD Ö rapporteras att den fältgrupperade stabsplatsen befunnit sig i kontaminerat område av kemiska stridsmedel, varvid staben fick lösa sina uppgifter i skyddsutrustning, därefter genomfördes sanering av personal samt utrustning.41 Därtill rapporterar man från MD Ö att Rysslands vice Försvarsminister genomfört visitation av ett, okänt, antal förråd.42

Den 23JUN2016 rapporterar MD V att dess lednings- och sambandsförband för militärdistriktsstaben är åter vid sina ordinarie grupperingsplatser. Under kontrollen skall de upprätthållit bl.a. satellitsamband, telefoni och telegrafi. Därtill skall de övat på olika metoder för att dölja lednings- och sambandsförbanden under kontrollen.43 Från MD Ö rapporterar man att vice försvarsminister skall visiter ett tygmaterielförråd med stridsvagnar samt pansarskyttefordon.44 Det är dock oklart om detta är samma visitation som omnämns 22JUN2016 eller om det är en ny. Den 24JUN2016 rapporter MD S att den bataljonsstridsgrupp ur den motoriserade brigaden som blev ianspråktagen för kontrollen åter är vid sin ordinarie grupperingsplats. Bataljonsstridsgruppen skall övat högintensiv strid i en komplex miljö, därtill skall man övat luftförsvar. MD S rapporterar även att dess ledningsförband skall upprätthållit samband i telestörd miljö och bl.a. lagt ca 30 km trådsamband under kontrollen.

Den andra armén. Ryssland genomför som bekant en omfattande militärreform i syfte att öka de väpnade styrkornas förmåga till väpnad strid. Dels omfattar denna reform materieltillförsel, dels omfattar reformen organisatoriska förändringar av de väpnade styrkorna.45 En vital del i detta reformprogram är även övergången från en massmobiliserings armé till en kontrakterad och professionell armé. Dock bibehålls en mobiliseringskomponent av grundutbildad värnpliktig personal, om än i mindre omfattning än tidigare.46

Markstridsbrigaderna består, bedömt, i dagsläget av en eller flera kontrakterade bataljoner. Inom MD V förefaller man ha tillgång till mellan 20 – 30 bataljonsstridsgrupper, ur marininfanteri – luftlandsättningsförband samt markstridsförband, bestående av kontrakterad personal, som kan påbörja lösandet av uppgifter med kort förvarning.47 Utöver detta består brigaderna av inneliggande värnpliktig personal som kan utnyttjas i varierande grad beroende på vart de befinner sig i sin grundutbildning, samt tidigare grundutbildad personal som är krigsplacerad, dock kan dessa enbart kallas in genom inkallelseorder.48

Det ryska personalförsörjningssystemet av värnpliktiga, i dess krigsorganisation d.v.s. krigsplaceringar, förefaller, bygga på en kategori indelning, om tre (3) stycken åldersindelningar. Den första (1) åldersindelningen är 18-35 år, den andra (2) är 36-45 år och den avslutande tredje (3) är 45-50 år.49 Detta systemet bygger helt och hållit på den tidigare sovjetiska åldersindelningen av värnpliktig personal.50 Denna personalkategori kan jämföras med den svenska GSS/P (Gruppbefäl, Soldater och Sjömän/Plikt). Reservofficerare indelas även i tre (3) åldersindelningar, den första är upptill 45 år, den andra (2) är mellan 45-50 år och den tredje (3) är 50-55 år, överstar och generaler delas in i två (2) ålderskategorier.51

Det reformarbete som genomförts med de ryska väpnade styrkorna under dels 1990-talet dels det inledande 2000-talet, kom att förändra dels dess grundorganisation markant dels dess krigsorganisation. Det tidigare mobiliseringssystemet kom att överges, då Ryssland ej såg framför sig storsakliga konflikter, utan enbart konflikter i sitt närområde.52 Detta kom att leda till en kraftig nedskalning av depå organisationen, materiel o.dyl. överlämnades bl.a. till andra myndigheter.53 Ytterst syftade alla dessa åtgärder till att skapa en organisation som snabbt kan respondera på uppkomna kriser och/eller konflikter, utan den relativt långa start sträcka som en mobiliseringsorganisation innehar.54

En intressant problematik som uppstår och har uppstått, är uppbindningsrisken för de ryska väpnande styrkorna. En modern konflikt kan som bekant utvecklas snabbt och därtill även vara över väldigt snabbt. Däremot så är vägen till att "vinna freden" väldigt lång och binder upp förband dels kanske i det tidigare operationsområdet dels i anslutning till det tidigare operationsområdet.55 Något som man kan se har skett för Ryssland dels vad avser de tidigare konflikterna i Tjetjenien men även Georgien dels nu senare hur förband har bundits upp gentemot den Ukrainska gränsen. Detta leder i grund och botten till att förmågan för att snabbt kunna möta ett nytt hot nedgår drastiskt, då förbanden är uppbundna antingen i eller i nära anslutning till tidigare operationsområden.

Denna s.k. uppbindningsrisk och det förändrade säkerhetspolitiska läget, aktualiserar, troligtvis, återigen behovet av att pröva och utveckla den kvarvarande mobiliseringsorganisationen i Ryssland, för dess väpnade styrkor. Detta blir dock tvådelat, dels krävs en väl fungerande organisation som kan mobilisera snabbt utifrån hur dagens konflikter kan utvecklas.56 Dels sett till doktrinärt tänkande krävs större truppmassor för att kunna möta en regional konflikt vilket det förändrade säkerhetspolitiska läget, i grunden handlar om.57 Sett utifrån dessa två faktorer, blir uppgiften att detta skulle vara den största kontrollen sedan 2010 av mobiliseringssystemet58 för de ryska väpnande styrkorna mycket intressant, ffa. då den även, förefaller, genomförts som en oförberedd kontroll av hur systemet fungerar.

Mobiliseringsberedskap. Fortsatt i dagens Ryssland, förefaller det militär kommissariatet inneha en avgörande funktion för mobiliseringsberedskapen av de ryska väpnade styrkorna.59 Enkelt beskrivet är det militära kommissariatet de som, på lokal nivå, genomför mönstring, därefter handhar krigsplaceringarna för den utbildade personalen, d.v.s. de ryska väpnade styrkornas reserv, som finns för krigsförbanden inom sitt geografiska område. Därtill handhar de även repetitionsutbildning och ekonomiska frågor för de ryska väpnande styrkorna på lokal nivå. Den mest snarlika organisationen i Sverige torde vara totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM).

Bild 8. Visualisering av personaluppfyllning.
Den tidigare Sovjetiska, och under minst inledningen av 2000-talet även ryska förbandsindelningen, bestod av tre (3) olika kategorier av förband. Kategori 1 (rysk benämning A), Kategori 2 (B) och Kategori 3 (C). Enkelt beskrivet är det dels vilken personal uppfyllnad förbanden har, dels vilken materiel uppfyllnad samt status och modernitet på förbandets utrustning. Kategori B och C förbanden hade/har olika mobiliseringstid, kategori B skulle vara stridsberedda efter tre (3) dygn, medan Kategori C förbanden hade/har kravet personaluppfyllda inom sju (7) dygn och stridsberedda efter 60 dygn.60

Ovanstående system, baserades och fungerade lämpligt med den tidigare två (2) åriga värnpliktstjänstgöring i Sovjetunionen och Ryssland. Vid övergången till en, ett (1) årig värnplikt, så torde systemet ej fungera. Således är, troligtvis, kategori A förbanden de förband som har en mycket hög uppfyllnad av kontrakterad personal, övriga förband, vilket bedömt är en huvuddel, är att betrakta som kategori B och C förband, enligt den tidigare kategoriseringsmallen. Huruvida detta system eller ett snarlikt system fortsatt tillämpas i Ryssland, får ses som något oklart, men som kommer belysas längre fram i inlägget så torde fortsatt så vara fallet.

Utöver ovanstående förbandsindelning har det även funnits och eventuellt finns, renodlade mobiliseringsförband med mycket låg personaluppfyllnad, d.v.s. kaderbemanning på sin höjd.61 Till mobiliseringsberedskapen för de ryska väpnade styrkorna får även ses det högsta överkommandots strategiska reserver. Vilket får ses som mobiliseringsreserven, vilket enkelt beskrivet är ersättningsförband,62 huruvida denna organisation fortfarande finns kvar får ses som oklart, dock m.h.t. dess utnyttjande under andra världskriget och fortsatt under tiden för Sovjetunionen, så torde det finnas kvar i någon omfattning m.h.t. Rysslands historiska metodbetoning inom dess väpnade styrkor. Därtill är en möjlig indikator på det, den fortsatt stora materielreserven som finns kvar i Ryssland.

Utöver de kontrakterade soldaterna, de värnpliktiga som sedan i huvudsak övergår till att bli krigsplacerad personal, förefaller det även finnas ytterligare en komponent, kontrakterade reservister.63 Dessa kontrakterade reservister förefaller vara organiserade i territorialförsvarsbataljoner inom respektive militärdistrikt i Ryssland. Uppgifterna förefaller vara skydd mot spanings- och sabotageförband, stödja ordningsmakt i fred och krig samt stödja samhället vid svåra påfrestningar.64

Ryssland, bedöms, i dagsläget inneha cirka två (2) miljoner65 reservister, det vill säga tidigare värnpliktiga, som kan inkallas i händelse av en mobilisering. Övningar med inkallelser av reservister i olika omfattning har genomförts under de senaste åren, inom ramen för olika övningar. Vad som ej, förefaller, kontrolleras i lika stor omfattning är den depåorganisation som skall pårusta dessa reservister.66 Vilket förklarar varför ett av de uttalade målen67 med denna kontroll var, kontroll av materielstatusen i de olika förråden för de väpnade styrkornas mobiliseringsorganisation.

I sammanhanget avseende mobiliseringsberedskap är det intressant att notera de övriga åtgärder som Ryssland just nu genomför, inom ramen för det ryska begreppet mobilizatsiya, vilket enkelt beskrivet på svenska och inom vår nomenklatur får ses som totalförsvarsåtgärder. Ser man till helheten, så har Ryssland och institutionerna i det ryska samhället sedan 2010-11 påbörjat en gradvis höjning av beredskapen och förmågan att möta hot på olika sätt, över hela konfliktskalan d.v.s. förmågan att kunna mobilisera samhällets samlade förmåga, för att kunna möta olika hot.68 Den nu genomförda kontrollen av mobiliseringsförmågan av de väpnade styrkorna är således enbart en del av de övergripande åtgärderna som nu tydligt börjar framträda i Ryssland. Dessa, sedan tidigare vidtagna, åtgärder bekräftas indirekt av den Kanadensiska säkerhetstjänsten som öppet skriver att Ryssland förbereder sig för krig.69

Bedömning. Den genomförda beredskaps- och mobiliseringskontrollen måste ses i en större kontext, än enbart en kontroll av de ryska väpnade styrkorna, som tidigare nämnts är den kontexten, de övriga totalförsvarsåtgärder som under en längre tid vidtagits i Ryssland. Dock är de genomförda momenten direkt kopplade till de ryska väpnade styrkornas åtgärder, men återigen denna beredskaps- och mobiliseringskontroll bör sättas in i perspektivet att Ryssland har vidtagit och fortsätter att vidta en stor mängd åtgärder som täcker hela konfliktskalan från inre oroligheter till öppet krig.

Sett till kontrollen av mobiliseringsfunktionen bör den skett relativt oförberett, då ordern för vilka inkallelser som skulle genomfördes fastställdes 11JUN2016. Dock som i allt annat genomförs det remiss- och beredningsarbeten, men för den stora massan torde inkallelserna varit okända. Vilket innebär att den ryska generalstaben troligtvis fick en relativt korrekt bild av vilken faktisk förmåga Ryssland har för att genomföra mobilisering av den krigsplacerade personal, men även den faktiska materielstatus vid de visiterade depåerna.

Den svenska rapporteringen och debatten i sociala medier har främst cirkulerat kring storleken på denna beredskaps- och mobiliseringskontroll, inte vad den de facto innebär. Några faktiska siffror förefaller, i publicerande stund 20JUL2016, ej delgivits av de ryska väpnade styrkorna, förutom de 4,000 inom MD Ö det rapporteras om, varpå det blir en bedömning kring hur många som faktiskt deltagit. Ser vi dock det som ett riktvärde att 4,000 deltagit inom respektive militärdistrikt, varvid troligtvis kontinuerligt tjänstgörande och reservister är inräknad, så är det ej över 12,000 som deltagit, vilket får ses som en trolig siffra. I sammanhanget är det intressant att notera att man förefaller inkallat, artilleri-, ingenjörs-, sambands- och pansarskytteförband med reservister utifrån vad som rapporterats hos de olika militärdistriktens presstjänster.

Därtill förefaller samtliga militärdistriktsstaber samt dess underställda betjäningsförband deltagit i kontrollen, bedömt har även övade delar ur den ryska Generalstaben deltagit. Som minst bör detta omfattat cirka 1,000 individer i respektive militärdistrikt och som mest 2,000, således 4,000 – 8,000 individer. Därtill så får man troligtvis inräkna civila tjänstemän samt militära för att möjliggöra mobiliseringsförberedelserna dessa torde ej varit mer än 500 i respektive militärdistrikt, således som mest 2,000. Därtill förefaller den Kaspiska flottiljen och en mindre flyg del varit involverad, detta torde som mest involverat 500 individer och då är det väl tilltaget med servicepersonal o.dyl. Lägger vi även till en ”okänd” faktor om 5,000 individer, så överstiger kontrollen bedömt ej över 30,000 individer. Ett rimligt antagande är således att kontrollen omfattat som mest cirka 20,000 – 30,000, som minst 10,000 – 15,000, varpå 15,000 – 20,000 får ses som ett troligt värde.

Sett till siffran 64 förband som skall ha deltagit kan siffran 15,000 – 20,000 te sig väldigt liten, men då skall man ha i åtanke att t.ex. depåerna anses vara förband osv. Varpå man ej skall stirra sig blind på mängden förband som deltagit. Därtill skulle de rört sig om omfattande inkallelser av reservister så skulle det genererat motåtgärder som minst hos de baltiska staterna, likt under den s.k. ”Ryska Adventen”, vilket ej skede nu, vilket får ses som en av de tydligaste indikatorerna på att kontrollen var av mindre karaktär.

Nedan följer ett försök till en schematisk beskrivning av hur kontrollen genomförts:
  1. Inledningsvis förefaller stabs- och betjäningsförband fältgrupperat i syfte att kunna leda respektive militärdistrikt från fält. Samtidigt genomfördes inkallelser av reservister inom samtliga militärdistrikt samt förberedelser påbörjades för att inskriva och pårusta reservisterna vid olika depåer inom militärdistrikten. Detta genomfördes under dygn ett (1) och två (2) inom respektive militärdistrikt.
  2. Därefter påbörjades pårustning samt grundläggande repetitionsutbildning på olika materielslag samt tjänstegrenar av reservisterna. Fortsatt förefaller ledning genomfört från fält. Detta genomfördes under dygn 3-4. Därtill förefaller de inkallade reservisterna, inom samtliga militärdistrikt, genomfört en längre omgruppering, för att vid marschmålet påbörja lösande av praktiska uppgifter. Här förefaller även reservisterna underställts stående förband, dock är detta en bedömning utifrån vissa övningsmönster som rapporteras.
  3. Därefter förefaller mer tillämpande övningsmoment genomförts för de olika förbandstyperna som varit inkallade. Slutligen har återmarsch samt vård och tillhörande avrustning genomförts för de inkallade reservisterna samt de kontinuerligt tjänstgörande förbanden, förefaller, genomfört motsvarande åtgärder bortsett från avrustning.
Bedömt det, scenario, som övats är inledningsskedet av en konflikt d.v.s. ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt läge har inträffat, varvid de ryska väpnade styrkorna genomför en partiell eller allmän mobilisering. Därefter har personalpåfyllnad genomförts hos förband med den inkallade personalen efter stridsvärdes höjande åtgärder genomförts vid ett bakre säkert område, d.v.s. personalpåfyllnad enligt kategori B förband, som därefter påbörjat lösande av uppgifter. Verksamheten förefaller leds från fält av respektive militärdistrikt.

Därtill ser man till de genomförda visitationerna av depåerna samt inkallelserna av olika förmågor av reservister, så torde en relativt god bild erhållits av materielstatusen, även vid de ej visiterade depåerna. Vilket troligtvis visar på att detta är den första, av flera, oförberedda kontrollen av mobiliseringssystemet, i syfte att klarlägga vilka övriga delar, som skall kontrolleras vid de kommande kontrollerna. Troligtvis kommer vi under de kommande 12 – 24 månaderna se en gradvis uppbyggnad av mobiliseringssystemet genom ej förberedda kontroller, likt man genomförde mot de kontinuerligt tjänstgörande förbanden under 2013.

Detta innebär att troligtvis kommer nästkommande års strategiska övning, Zapad-2017, innehålla en tydlig del av mobiliserad personal, i syfte att utvärdera denna komponent av de väpnade styrkorna. Därtill så har, då, tillräckligt många årskullar hunnit grundutbildats på nya materiel som tillförts under 2010-talet för att kunna ge en rättvisande bild, av hur väl förbanden kan tänkas användas i händelse av en konflikt. Bedömt blir den stora prövningen för mobiliseringssystemet under 2018, då den strategiska övningen genomförs inom MD Ö, därtill är man ej förhindrad av truppbegränsningar inom den regionen, som i MD V.

Slutsatser

Tre generella slutsatser avseende beredskaps- och mobiliseringskontrollen:
  1. Den genomförda kontrollen visar tydligt på att vi befinner oss i en försämrad säkerhetspolitisk situation, då mobiliseringssystemet hos de ryska väpnande styrkorna börjar prövas med oförberedda kontroller, innebär det att dels den ryska generalstaben, dels de styrande inom Ryssland ej håller det för orimligt att, som minst, en regional konflikt kan utbryta.
  2. Som tidigare nämnts är detta, bedömt, inledningen av en serie med dels föranmälda kontroller, dels oförberedda kontroller av mobiliseringssystemet, som, bedömt, kommer ha sin första hållpunkt under Zapad-2017 och sin slutkontroll under Vostok-2018. Oförberedda kontroller av dels kontinuerligt tjänstgörande personal, dels reservister kommer skapa en mycket svårtydd underrättelsebild för de västliga underrättelsetjänsterna och riskerar utlösa olika beredskapshöjningar.
  3. Påbörjande av kontroller och därmed även förbättringar av de ryska väpnade styrkornas mobiliseringssystem visar även på att den ryska Generalstaben anser att man har för få förband, vilket styrker teorin kring en möjlig "uppbindningseffekt" av förband längs de tidigare och pågående konfliktområdena inom Rysslands närområde.
Have a good one! // Jägarchefen

Källförteckning

Chatham House 1 (Engelska)
Dokopedia 1, 2, 3, 4 (Ryska)
Forsvaret 1 (Norska)
Garant-Servis 1 (Ryska)
Gazeta.ru 1 (Ryska)
Kremlevskaya pressa 1 (Ryska)
NATO 1 (Engelska)
Norsk rikskringkasting 1, 2, 3 (Norska)
Rossiyskoy gazety 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Ryska)
RIA Novosti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Ryska)
Rysslands Försvarsministerium 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (Ryska)
TASS 1, 2, 3, 4, 5 (Ryska/Engelska)
Teabeamet 1 (Engelska)
The Jamestown Foundation 1 (Engelska)
The Center on Global Interests 1 (Engelska)
TvZvezda 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Ryska)
Vedomosti 1 (Ryska)
Voyenno-promyshlennyy kur'yer 1 (Ryska)

Boltenkov, Dmitry. Gayday, Aleksey. Karnaukhov, Anton. Lavrov, Anton. Tseluiko, Vyacheslav. Russia's New Army. Moscow : Centre for Analysis of Strategies and Technologies, 2011.
The International Institute for Strategic Studies. Military Balance 2016. Routledge : Oxford, 2016.
U.S. Army. The Soviet Army: Troops, Organization, and Equipment. Washington DC : Headquarters, Department of the Army, 1991.
Ulfving, Lars. Rysk krigskonst. Stockholm : Krigsvetenskapliga instutitionen, Försvarshögskolan, 2005

Slutnoter

1 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii. V Vooruzhennykh Silakh Rossii nachalas' ocherednaya vnezapnaya proverka boyegotovnosti voysk. 2016. http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12087147@egNews Hämtad 2016-07-20
2 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii. Polevyye punkty upravleniya shtabov Zapadnogo, Yuzhnogo, Tsentral'nogo i Vostochnogo voyennykh okrugov vydvigayutsya v naznachennyye rayony. 2016. http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12087212@egNews Hämtad 2016-07-20
Yuliya, Lashkina. Ob"yavlennaya neozhidannaya proverka v VS RF kosnetsya vsekh voyennykh okrugov Minoborony RF. 2016. http://krpress.ru/2016/06/14/obyavlennaya-neozhidannaya-proverka-v-vs-rf-kosnetsya-vseh.html Hämtad 2016-07-20
3 RIA Novosti. Aleksandr Khrolenko. Vstayot strana ogromnaya: pochemu NATO boitsya proverki boyegotovnosti Rossii. 2016. http://ria.ru/analytics/20160615/1448130963.html Hämtad 2016-07-20
4 TASS. Defense Ministry informs foreign attaches of snapchecks in Russian army. 2016. http://tass.ru/en/defense/881873 Hämtad 2016-07-20
5 NATO. Press conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following the meeting of the NATO-Ukraine Commission at the level of Defence Ministers. 2016. http://nato.int/cps/en/natohq/opinions_132488.htm?selectedLocale=en Hämtad 2016-07-20
6 TASS. Russian Defense Ministry denies violations of military transparency rules in Europe. 2016. http://tass.ru/en/defense/882143 Hämtad 2016-07-20
7 The Jamestown Foundation. Elfving, Jörgen. Russia’s June 2016 Snap Exercise: Same Old Story, but With a New Touch. 2016. http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=45560&tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&cHash=e1546bd62b459afc1b31ff6a5e3ab8ed#.V3ToZXWLRE5 Hämtad 2016-07-20
8 Rossiyskoy gazety. Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 11 iyunya 2016 g. N 283 "O prizyve grazhdan Rossiyskoy Federatsii, prebyvayushchikh v zapase, na voyennyye sbory v 2016 godu". 2016. https://rg.ru/2016/06/17/priziv-dok.html Hämtad 2016-07-20
Rossiyskoy gazety. Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 5 fevralya 2015 g. N 53 "O prizyve grazhdan Rossiyskoy Federatsii, prebyvayushchikh v zapase, na voyennyye sbory v 2015 godu". 2015. https://rg.ru/2015/02/06/prizyv-dok.html Hämtad 2016-07-20
Rossiyskoy gazety. Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 27 iyunya 2014 g. N 471"O prizyve grazhdan Rossiyskoy Federatsii, prebyvayushchikh v zapase, na voyennyye sbory v 2014 godu". 2014. https://rg.ru/2014/06/30/sbory-dok.html Hämtad 2016-07-20
Dokipedia. Ukaz Prezidenta RF ot 29 dekabrya 2012 g. N 1712 "O prizyve grazhdan Rossiyskoy Federatsii, prebyvayushchikh v zapase, na voyennyye sbory v 2013 godu". 2016. http://dokipedia.ru/document/5187220 Hämtad 2016-07-20
Rossiyskoy gazety. Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 8 fevralya 2012 g. N 147 "O prizyve grazhdan Rossiyskoy Federatsii, prebyvayushchikh v zapase, na voyennyye sbory v 2012 godu". 2012. https://rg.ru/2012/02/13/ukaz-dok.html Hämtad 2016-07-20
Rossiyskoy gazety. Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 21 yanvarya 2011 g. N 72 "O prizyve grazhdan Rossiyskoy Federatsii, prebyvayushchikh v zapase, na voyennyye sbory v 2011 godu". 2011. https://rg.ru/2011/01/25/prizyv-dok.html Hämtad 2016-07-20
Rossiyskoy gazety. Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 19 fevralya 2010 goda N 225 "O prizyve grazhdan Rossiyskoy Federatsii, prebyvayushchikh v zapase, na voyennyye sbory v 2010 godu". 2010. https://rg.ru/2010/04/22/sbory-site-dok.html Hämtad 2016-07-20
Garant-Servis. Ukaz Prezidenta RF ot 4 yanvarya 2009 g. N 29 "O prizyve grazhdan Rossiyskoy Federatsii, prebyvayushchikh v zapase, na voyennyye sbory v 2009 godu". 2009. http://base.garant.ru/194658/ Hämtad 2016-07-20
Dokipedia. Ukaz Prezidenta RF ot 1 fevralya 2008 g. N 122 "O prizyve grazhdan Rossiyskoy Federatsii, prebyvayushchikh v zapase, na voyennyye sbory v 2008 godu". 2016. http://dokipedia.ru/document/5187225 Hämtad 2016-07-20
Dokipedia. Ukaz Prezidenta RF ot 26 dekabrya 2006 g. N 1454 "O prizyve grazhdan Rossiyskoy Federatsii, prebyvayushchikh v zapase, na voyennyye sbory v 2007 godu". 2016. http://dokipedia.ru/document/5187226 Hämtad 2016-07-20
Dokipedia. Ukaz Prezidenta RF ot 20 fevralya 2006 g. N 141 "O prizyve grazhdan Rossiyskoy Federatsii, prebyvayushchikh v zapase, na voyennyye sbory v 2006 godu". 2016. http://dokipedia.ru/document/5187227 Hämtad 2016-07-20
9 Norsk rikskringkasting. Lindi, Marte. Lieungh, Erik. Kræmer, Morten H. Hæren øver på å reagere raskere i nord. 2016. https://www.nrk.no/finnmark/haeren-over-pa-a-reagere-raskere-i-nord-1.12998358 Hämtad 2016-07-20
10 Forsvaret. Uvarslet øvelse styrker beredskapen. 2016. https://forsvaret.no/aktuelt/pressemeldinger/beredskapsoevelse-i-haeren Hämtad 2016-07-20
11 Norsk rikskringkasting. Klo, Allan. Hesla, Gyda K. 22 millioner kilo kjøretøy på veiene i Finnmark nå. 2015. https://www.nrk.no/finnmark/stor-militaerovelse-i-gang-finnmark-1.12249552 Hämtad 2016-07-20
12 Norsk rikskringkasting. Sæbø, Halvard M. Sovjet-hæren kom overraskende. 2003. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_troms_og_finnmark/finnmark/2928949.html Hämtad 2016-07-20
13 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii. Polevyye punkty upravleniya shtabov Zapadnogo, Yuzhnogo, Tsentral'nogo i Vostochnogo voyennykh okrugov vydvigayutsya v naznachennyye rayony. 2016. http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12087212@egNews Hämtad 2016-07-20
14 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii. V Vooruzhennykh Silakh Rossii nachalas' ocherednaya vnezapnaya proverka boyegotovnosti voysk. 2016. http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12087147@egNews Hämtad 2016-07-20
15 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii. V khode vypolneniya uchebnykh zadach uzlami svyazi podvizhnykh punktov upravleniya obespechivayetsya ustoychivoye i nepreryvnoye prokhozhdeniye signalov upravleniya. 2016. http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12087225@egNews Hämtad 2016-07-20
16 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii. Brigada upravleniya TSVO, podnyaty po trevoge, pristupila k vypolneniyu postavlennykh uchebnykh zadach. 2016. http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12087223@egNews Hämtad 2016-07-20
17 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii. Polevoy punkt upravleniya Vostochnogo voyennogo okruga razvernut v khode vnezapnoy proverki boyegotovnosti. 2016. http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12087294@egNews Hämtad 2016-07-20
18 RIA Novosti. Rezervisty nachali pribyvat' v voinskiye chasti v khode proverki VS Rossii. 2016. http://ria.ru/defense_safety/20160615/1448039281.html Hämtad 2016-07-20
19 RIA Novosti. Rezervisty poluchat denezhnoye dovol'stviye za vnezapnuyu proverku VS Rossii. 2016. http://ria.ru/defense_safety/20160615/1448010376.html Hämtad 2016-07-20
20 RIA Novosti. Na Kaspii proshlo ucheniye PVO s privlecheniyem 20 korabley i aviatsii. 2016. http://ria.ru/defense_safety/20160616/1448547978.html Hämtad 2016-07-20
21 TvZvezda. Vnezapnaya proverka rezervistov startovala v Leningradskoy oblasti. 2016. http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201606161427-aosr.htm Hämtad 2016-07-20
22 RIA Novosti. Proverka bazy khraneniya i remonta vooruzheniya i tekhniki prokhodit v Lenoblasti. 2016. http://ria.ru/defense_safety/20160616/1448778196.html Hämtad 2016-07-20
23 RIA Novosti. Svyazisty YUVO nachali trenirovku v khode vnezapnoy proverki boyevoy gotovnosti. 2016. http://ria.ru/defense_safety/20160616/1448494975.html Hämtad 2016-07-20
24 RIA Novosti. Pod Omskom Genshtab v khode vnezapnoy proverki otsenivayet bazy khraneniya oruzhiya. 2016. http://ria.ru/defense_safety/20160616/1448476257.html Hämtad 2016-07-20
25 TvZvezda. Svyazisty otbili ataku «vraga» v Rostovskoy oblasti. 2016. http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201606161106-31u9.htm Hämtad 2016-07-20
RIA Novosti. Voyennyye YUVO otrazili ataki "diversantov" na uzly svyazi. 2016. http://ria.ru/defense_safety/20160616/1448513213.html Hämtad 2016-07-20
26 TASS. V khode vnezapnoy proverki boyegotovnosti v VVO razvernut polevoy punkt upravleniya. 2016. http://tass.ru/sibir-news/3367732 Hämtad 2016-07-20
27 TvZvezda. Rezervistov v Krasnodarskom kraye podnyali po trevoge. 2016. http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201606171025-9er7.htm Hämtad 2016-07-20
28 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii. Ministr oborony Rossii proveril khod vnezapnoy proverki boyevoy i mobilizatsionnoy gotovnosti v Krasnodarskom kraye. 2016. http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12087502@egNews Hämtad 2016-07-20
29 TvZvezda. Rezervisty raskonserviruyut voyennuyu tekhniku v Primor'ye. 2016. http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201606171524-dg8k.htm Hämtad 2016-07-20
30 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii. V khode vnezapnoy proverki v VOV polevoy punkt upravleniya poluchil vvodnuyu na smenu rayona. 2016. http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12087460@egNews Hämtad 2016-07-20
31 TvZvezda. Na poligony Omskoy oblasti vyveli zakonservirovannuyu bronetekhniku. 2016. http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201606171011-4bc8.htm Hämtad 2016-07-20
32 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii. V ramkakh vnezapnoy proverki v Krasnodarskom kraye rezervisty YUVO vydvinulis' na poligon dlya boyevogo slazhivaniya. 2016. http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12087612@egNews Hämtad 2016-07-20
33 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii. Omskiye rezervisty vspominayut navyki vypolneniya uprazhneniy boyevykh strel'b. 2016. http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12087611@egNews Hämtad 2016-07-20
34 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii. Tekhnika i vooruzheniye na bazakh khraneniya proveryayetsya marshami. 2016. http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12087610@egNews Hämtad 2016-07-20
35 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii. Motostrelkovaya brigada TSVO v Dagestane podnyata po trevoge dlya provedeniya KSHU. 2016. http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12087742@egNews Hämtad 2016-07-20
36 TASS. Na Sakhaline proveryayut rabotu voyennykh komissariatov oblasti. 2016. http://tass.ru/armiya-i-opk/3382424 Hämtad 2016-07-20
37 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii. Prizvannyye iz zapasa rezervisty v sostave podrazdeleniy prokhodyat boyevoye slazhivaniye. 2016. http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12087865@egNews Hämtad 2016-07-20
38 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii. Podrazdeleniya okhrany podvizhnogo punkta upravleniya VVO unichtozhili diversantov uslovnogo protivnika. 2016. http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12087832@egNews Hämtad 2016-07-20
39 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii. Rezervisty artilleriyskogo podrazdeleniya YUVO vypolnyayut boyevyye strel'by na Luzhskom poligone. 2016. http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12088361@egNews Hämtad 2016-07-20
40 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii. Prizvannyye iz zapasa rezervisty v sostave podrazdeleniy prokhodyat boyevoye slazhivaniye. 2016. http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12088314@egNews Hämtad 2016-07-20
41 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii. Podvizhnyy punkt upravleniya VVO podtverdil sposobnost' raboty v usloviyakh primeneniya protivnikom khimicheskogo oruzhiya. 2016. http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12088315@egNews Hämtad 2016-07-20
42 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii. Zamestitel' Ministra oborony general armii Dmitriy Bulgakov proinspektiroval bazy khraneniya VVO. 2016. http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12088313@egNews Hämtad 2016-07-20
43 RIA Novosti. Polevyye punkty upravleniya ZVO proshli vnezapnuyu proverku. 2016. http://ria.ru/defense_safety/20160623/1449820393.html Hämtad 2016-07-20
44 TvZvezda. Zamministra oborony RF proinspektiroval bazu khraneniya tankov. 2016. http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201606231038-hqos.htm Hämtad 2016-07-20
45 Golts, Alexander. Kofman, Michael. Russia’s Military Assessment, Strategy, and Threat. Washington DC : The Center on Global Interests, 2016, 4-5, 7-8.
46 Hedenskog, Jakob. Pallin, Carolina V. Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – 2013. Stockholm : Avdelningen för försvarsanalys, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), 2013, 36.
47 Hicks, Kathleen H. Conley, Heather A. Evaluating Future U.S. Army Force Posture in Europe. Washington, DC : Center for Strategic and International Studies, 2016, 2.
Teabeamet. International Security and Estonia. Tallinn : Teabeamet, 2016, 14.
48 Hedenskog, Jakob. Pallin, Carolina V. Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – 2013. Stockholm : Avdelningen för försvarsanalys, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), 2013, 38–39.
49 RIA Novosti. Aleksandr Khrolenko. Vstayot strana ogromnaya: pochemu NATO boitsya proverki boyegotovnosti Rossii. 2016. http://ria.ru/analytics/20160615/1448130963.html Hämtad 2016-07-20
50 U.S. Army. The Soviet Army: Troops, Organization, and Equipment. Washington DC: Headquarters, Department of the Army, 1991, 2-8.
51 RIA Novosti. Aleksandr Khrolenko. Vstayot strana ogromnaya: pochemu NATO boitsya proverki boyegotovnosti Rossii. 2016. http://ria.ru/analytics/20160615/1448130963.html Hämtad 2016-07-20
52 Boltenkov, Dmitry. Gayday, Aleksey. Karnaukhov, Anton. Lavrov, Anton. Tseluiko, Vyacheslav. Russia's New Army. Moscow : Centre for Analysis of Strategies and Technologies, 2011, 20.
53 Ibid, 21.
54 Ibid, 21-22.
55 Ibid, 110.
56 Monaghan, Andrew. Russian State Mobilization: Moving the Country on to a War Footing. London : Royal Institute of International Affairs, Chatham House, 2016, 13-14.
57 Boltenkov, Dmitry. Gayday, Aleksey. Karnaukhov, Anton. Lavrov, Anton. Tseluiko, Vyacheslav. Russia's New Army. Moscow : Centre for Analysis of Strategies and Technologies, 2011, 109-110.
58 Vedomosti. V Rossii nachalas' masshtabnaya proverka mobilizatsionnoy sistemy. 2016. https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/15/645363-mobilizatsionnoi-sistemi Hämtad 2016-07-20
59 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii. VOYENNYY KOMISSARIAT. 2016. http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=4456@morfDictionary Hämtad 2016-07-20
60 Ulfving, Lars. Rysk krigskonst. Stockholm : Krigsvetenskapliga instutitionen, Försvarshögskolan, 2005, 106-107.
61 Ibid, 107.
62 Ibid, 108-109.
63 Vedomosti. V Rossii nachalas' masshtabnaya proverka mobilizatsionnoy sistemy. 2016. https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/15/645363-mobilizatsionnoi-sistemi Hämtad 2016-07-20
64 Voyenno-promyshlennyy kur'yer. Aleksey Mikhaylov. Raskrytyye rezervy. 2016. http://vpk-news.ru/articles/31130 Hämtad 2016-07-20
65 The International Institute for Strategic Studies. Military Balance 2016. Routledge: Oxford, 2016, 189.
66 Gazeta.Ru. Zgirovskaya, Yekaterina. Putin proveryayet arsenaly. 2016. http://www.gazeta.ru/army/2016/06/14/8306267.shtml Hämtad 2016-07-20
67 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii. V Vooruzhennykh Silakh Rossii nachalas' ocherednaya vnezapnaya proverka boyegotovnosti voysk. 2016. http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12087147@egNews Hämtad 2016-07-20
68 Monaghan, Andrew. Russian State Mobilization: Moving the Country on to a War Footing. London : Royal Institute of International Affairs, Chatham House, 2016, 28-32.

69 Canadian Security Intelligence Service. 2018 Security Outlook. Ottawa : Canadian Security Intelligence Service, 2016, 8.

2 kommentarer:

  1. Såg norra flottan gjort nån konstig övning, ut med allt över dagen sen inn igen?

    SvaraRadera