måndag 3 oktober 2016

Ny dimension?

Reflektion

Onekligen inleds oktober månad, 2016, med säkerhetspolitiska skiftningar. Ryssland kom, 03OKT2016, att upphäva sitt deltagande i det avtal som slöts 2000 och trädde i kraft 2010 mellan Ryssland och USA avseende ländernas avyttrande av 34 ton vapenplutonium. Skälet för avtalets upphävande är enligt Ryssland, ett uppkommet hot mot den strategiska stabiliteten, som kräver att åtgärder vidtas för att skydda Ryssland, samt USA ovänliga åtgärder mot Ryssland, därtill USA oförmåga att efterleva avtalet.

Ryssland kan tänka sig återgå till det tidigare ingångna avtalet om, USA upphäver den s.k. Magnitskij lagen, upphäver samtliga antiryska sanktioner och kompenserar för dess påverkan samt skär ned på den militära infrastrukturen i NATO-länder. Vad avser NATO länderna, är det de länder som upptagits i alliansen efter 01SEP2000 som avses. En förklaring som ges till upphävandet av avtalet, är att USA enligt Ryssland, genomfört en lång rad åtgärder sedan dess undertecknande som gravt förändrat den strategiska stabiliteten.

USA å sin sida kom den 03OKT2016, avsluta samtalen med Ryssland avseende försöken att återskapa en vapenvila i Syrien. USA kom även framföra att Ryssland förlorat all trovärdighet då de gått med på åtaganden som de ej haft någon avsikt att följa. Samtal kommer dock fortsatt föras mellan USA och Ryssland för att undvika vådabekämpning av de respektive staternas förband som genomför operationer i Syrien. Det Amerikanska utrikesdepartementet kom även påtala att det ej var ett lätt beslut, att upphäva samtalen, därtill framförde man att Ryssland intensifierat attacker mot civila områden i Syrien. I sammanhanget är det värt att notera att USA redan 29SEP2016 påtalade att man var mycket nära att avsluta samtalen med Ryssland.

Rysslands utträde av det ingångna avtalet om att göra sig av med vapenklassat plutonium, får ses som sekundärt då både Ryssland och USA har tillräckligt med kärnvapen för att förgöra varandra ett antal gånger om, varpå produktion av nya vapen med detta plutonium föga spelar någon roll. Utan upphävandet av avtalet, är snarare att ses som en "bärraket" i att skicka ett strategiskt budskap gentemot USA och övriga västvärlden. Där budskapet i grund och botten är, avbryt det ni håller på med.

Vad som gör valet av tidpunkt för upphävande av avtalet, samt framförandet av detta strategiska budskap intressant, är den ryska militära verksamheten. Den 03OKT2016, påbörjades även slutövningsperioden för de vinterinryckande soldaterna. Varpå över 300 ryska militära förband kommer öva mellan 03OKT2016 och 15OKT2016 och en avslutande period i slutet av oktober månad. Därtill kommer de ryska väpnade styrkorna, även, under den aktuella perioden kontrollera mobiliseringsberedskapen. Detta följer dock ordinarie mönster i den ryska övningsverksamheten, dock är det intressant val av tidpunkt för framförande av ett strategiskt budskap, då en stor mängd förbanden är fältgrupperade.

De ryska luftlandsättningstrupperna, VDV, påbörjar samtidigt övningsverksamhet som omfattar 76. och 98. luftlandsättningsdivisionen från Pskov respektive Ivanovo. Övningen kommer genomföras mellan 03OKT2016 och 10OKT2016 samt omfatta cirka 5,000 luftlandsättningssoldater. Övningen kommer genomföras i länen, Pskov, Ivanova, Kostroma och Jaroslavl med tyngdpunkt under 05-07OKT2016. Totalt kommer 2,500 soldater luftlandsättas med fallskärm, i sammanhanget är det intressant att notera att det ryska försvarsministeriet framhäver att denna övning är av rutin karaktär.

Således har ett försämrat säkerhetspolitiskt klimat uppstått, något som tyvärr börjar bli en återkommande upprepning, dock är sättet som det framförs på nytt, varpå det tål att framföras. Att USA kommer gå med på några av de av Ryssland framförda kraven får ses som högst osannolikt, vilket Ryssland mycket väl vet. Dock får det ses som ett tydligt budskap som framförs med militära maktmedel i bakgrunden till både USA och övriga västländer, någon form av gräns har passerats för Ryssland, i och med dagens ryska utspel får det ses som att en ny dimension har öppnats.

Vad som är oroväckande är att både Ryssland och USA börjar få, färre och färre s.k. "strategiska kort" att lägga i sitt agerande för att framföra ståndpunkter, det vill säga för att få tyngd bakom dem. Då samtliga kort är lagda på bordet, får det ses som högst troligt att världen återigen har hamnat i en väldigt liknande situation som präglade en stor del av efterkrigstiden, 1945 t.om. 1991.

Have a good one! // Jägarchefen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar