fredag 9 juni 2017

Helikopterincidenten 1975

Reflektion

Vid arkivsökningar finner man ofta information som inte har någon egentlig bäring mot det man söker, men fortfarande kan visa sig vara väldigt intressant. Så är det i detta fall, inför ett kommande inlägg, upptäckte jag en incident som förefaller fallit i glömska, som framkom under 1980-talet, vid rapportering om främmande makts verksamhet på svenskt vatten och territorium.

Incidenten i fråga ägde rum 1975 i Stockholms norra skärgård. En tillsyningsman i området, skall vid en rutinkontroll av en minstation med tillhörande minlinje, upptäckt en helikopter som landat på ön. Utöver helikoptern fanns även två beväpnade och uniformerade individer på ön, som föreföll genomföra någon form av kartläggning av minstationen. I anslutning till denna minstation fanns även en låghöjdsradar som var ur funktion vid den aktuella observationen.1

Då tillsyningsmannen upptäcker den uniformerade och beväpnade personalen finns det två utsagor avseende händelseförloppet. I den ena så fortsätter personalen sin undersökning och riktar sina vapen mot tillsyningsmannen i den andra ilastar personalen omedelbart helikoptern och avviker från platsen. Händelsen kom att föranleda att ett antal, av Överbefälhavaren beordrade, utredningar genomfördes. Undersökningarna kom bl.a. fram till att det kunde vara två helikoptertyper ur Warszawapakten, som tillsyningsmannen observerat. Med hänsyn till de möjliga helikoptertypernas aktionsradie, gjordes bedömningen att helikoptrarna måste varit baserad på fartyg alternativt utgått från Åland.2

Inledningsvis är det värt att notera att den tillsyningsman som genomför denna observation 1975 är samme individ som upptäcker främmande makts dykare 1983 vid en minstation, vid Lerskär i Stockholms skärgård. Enligt uppgiftslämnare till Svenska Dagbladet, skall tillsyningsmannen varit utsatt för en omfattande personutredning för att kunna klarlägga om han var sanningsenlig eller ej. Slutsatsen förefaller varit att han var det.3

Vad som dock blir intressant avseende denna tillsyningsman, är när tidigare kvalificerat hemliga dokument blivit tillgängliga. I handlingen "Undervattensverksamhet som riktas mot vårt land, läge hösten 1987" går det i underbilagan "Sammanstallning av dykarhändelser 1969-1987" utläsa mer avseende denna tillsyningsmans observationer.

Vad som blir synnerligen intressant är att denna tillsyningsman även förefaller genomfört ytterligare en observation 1975, av en dykare som lämnar en kobbe. Tillsyningsmannen gör denna observation då han rundar en udde med sin båt och befinner sig på ett avstånd av tiotalet meter ifrån dykaren. Utöver 1975 observationerna och 1983 observationen, så genomför tillsyningsmannen även en observation 1969, vilket eventuellt är den första observationen, då rubriken på underbilagan indikerar detta.4

Vid den stora ubåtsutredningen 1995, kom ånyo observationen vid Lerskär 1983 upp som en säker observation på främmande makts dykeriverksamhet på svenskt territorium. Härvid får det antas att ovan nämnda tillsyningsman, fortsatt bedömdes som en sanningsenlig observatör.5 I ubåtsutredningen från 2001, omnämns enbart 1983 observationen ytligt och utan värdering.6 Då denne tillsyningsmans uppgifter avseende Lerskär incidenten fått kvarstå så länge, torde även hans övriga rapporter kunna bedömas som sanningsenliga. Utifrån det faktum om någon av dem skulle visat sig vara falska, skulle per automatik Lerskärs observationen nedklassats. Varvid hypotesen får vara att helikopter incidenten skett.

Således förefaller det i Stockholms skärgård under 1975, genomförts både intrång med helikoptrar som luftlandsatt soldater, men även genomförts intrång med dykare, dessa kan givetvis utnyttjat privata båtar, handelsfartyg eller ubåt för att lösa sina uppdrag. Huruvida det råder någon samordning i tid är oklart då dokumentationen som finns i dagsläget inte ger någon sådan information. Dock torde de båda företagen vara samordnade i rum d.v.s. de har genomförts inom samma geografiska område, då tillsyningsmännen ofta hade ett antal objekt, inom samma geografiska område som de kontrollerade.

Vad kan då denna helikopter som, utifrån tidningsartikeln, luftlandsatt soldater vid ett svenskt skyddsobjekt haft för syfte med sitt intrång? Ett antal hypoteser kan läggas fram:
·     Genomförande av inhämtning mot objekt, kan vara ett alternativ. Dock är det en väldigt hög risktagning som tas. Framför allt då det finns betydligt mer dolda alternativ, som ej riskerar att skapa kraftigt försämrade relationer mellan Sverige och den kränkande staten. I händelse av att inhämtningen upptäcks och kan knytas till en enskild stat. Därtill, trots att låghöjdsradaren vid det aktuella området ej fungerade, så var de svenska insatsreglerna (IKFN) vid den tidpunkten väldigt tydlig avseende vilka mandat som flygvapnet hade avseende vapeninsats i händelse av kränkning. Vilket ökar riskerna markant, för att genomföra ett sådant inhämtningsföretag.
·     Praktiskt prov på taktiskt koncept, det skulle t.ex. kunna innebära om det är möjligt att tillfälligt basera transporthelikopter på ett civilt fartyg. I syfte att landsätta personal vid ett skymningsläge, för att genomföra sabotage mot kritisk infrastruktur. Dock återkommer vi återigen till problematiken om personalen blir påkommen, som i detta fall, är det då värt risktagningen? Utöver kraftigt försämrade relationer samt risken för insats med vapenmakt mot luftfarkosten, riskeras även taktiska och operativa koncept. Samt dylika koncept kan/kunde prövas ut på eget territorium, med bibehålla operationssekretess.
·  Undsättning av egen personal, det vill säga personalen har genomfört någon form av inhämtning i det aktuella området och deras planerade urnästling har av någon anledning omintetgjorts. Varvid alternativa metoder i t.ex. en nödplan aktiveras. Detta skulle vara ett troligt alternativ då risken att ha strandad personal kan anses högre kontra risken för upptäckt och ev. nedskjutning. Dock uppstår frågan varför man väljer att genomföra upphämtning vid ett militärt objekt? Här skulle ett alternativ kunna vara att det utgjorde en säker orienteringspunkt. Varvid man valde, trots de risker det innebar, att genomföra upphämtning där.

Detta är tre hypoteser, givetvis kan det finnas ytterligare som kan läggas fram. Den tredje hypotesen anser jag är trolig. Anledningen till varför jag inte väljer en högre bedömningsgrad är att det finns ytterst lite omskrivit kring denna incident, trots att tillsyningsmannen i fråga förefaller tillmätas väldig hög validitet i sina övriga observationer, vilket borde fått massmedia att undersöka saken djupare, än vad som förefaller gjorts.

Have a good one! // Jägarchefen

Slutnoter

1 Christiansson, Lars. Magnergård, Roger. Gränskränkning i skärgården 1975: Utländsk helikopter landsatte soldater. Svenska Dagbladet 1985-07-31.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Försvarsmakten. OpB KH 010:723 Undervattensverksamheten som riktas mot vårt land, läge hösten 1987. Underbilaga 2. Sammanställning av dykarhändelser 1969-1987. Stockholm: Försvarsmakten, 1987, s. 1.
5 SOU 1995:135. Ubåtsfrågan 1981-1994. s. 197.

6 SOU 2001:85. Perspektiv på Ubåtsfrågan. s. 160.

6 kommentarer:

 1. Beträffande främmande makts värdering av risk kontra nytta kan konstateras att:
  a) Det aktuella företaget blev, trots att låghöjdsradarn (PS-15 Manskär) var satt ur funktion, de facto upptäckt.
  b) Upptäckten medförde inga omedelbara negativa konsekvenser som t.ex. bekämpning, identifiering eller foto-/filmdokumentation.
  c) Upptäckten innebar på politisk nivå inga nämnvärda försämringar i de mellanstatliga relationerna.
  d) Observatörens/rapportörens trovärdighet blev kraftfullt ifrågasatt av svenska aktörer (myndigheter, ansvariga politiker och sedermera media).

  Dessa erfarenheter har sannolikt utgjort väsentliga ingångsvärden vid riskvärderingar inför fortsatt undervattensverksamhet i svenskt inre vatten och territorialhav...

  SvaraRadera
 2. Beträffande främmande makts värdering av risk kontra nytta kan konstateras att:
  a) Det aktuella företaget blev, trots att låghöjdsradarn (PS-15 Manskär) var satt ur funktion, de facto upptäckt.
  b) Upptäckten medförde inga omedelbara negativa konsekvenser som t.ex. varnings- eller verkanseld, identifiering eller foto-/filmdokumentation.
  c) Upptäckten innebar på politisk nivå inga nämnvärda försämringar i de mellanstatliga relationerna.
  d) Observatörens/rapportörens trovärdighet blev kraftfullt ifrågasatt av svenska aktörer (myndigheter, ansvariga politiker och sedermera media).

  Dessa erfarenheter har sannolikt utgjort väsentliga ingångsvärden vid riskvärderingar inför fortsatt undervattensverksamhet i svenskt inre vatten och territorialhav...

  SvaraRadera
 3. Vid min obligatoriska militärtjänstgöring i kustartilleriet, under 1960 - talet, så inspekterades då och då militära anläggningar i den yttre skärgården. Bland annat så upptäcktes det intrång vid anläggning via uppklippta taggtrådshinder för att ta sig vidare till anläggningens inre. Ingen av oss trodde, att det var söndagsseglare från Sandhamn vilka gjort strandhugg med bultsax för att erhålla mer utrymme för "Picknicken"!
  Givetvis så tränade den "lede fi" sig med att sända upp grodmän från ubåt och reka ett område. I den yttre skärgården fanns det lämpliga objekt att träna på vilka ej hade ständig övervakning av svensk militär personal.
  I den inre skärgården fanns det, på den tiden, ständig observation av rörelser på och under havsytan varvid den "lede fi" höll sig borta.
  I och med att det svenska försvaret krympte och diverse övervakning minskade så kröp den "lede fi" närmare och närmare svenskt inre farvatten och kust.
  Nu för tiden så kan främmande undervattensfarkoster, inkl. grodmän, ganska lätt göra strandhugg i Stockholms ström och ta en fika på lämpligt ställe!

  SvaraRadera
 4. När jag som snorunge i årskurs 8 och 9 var det spännande att krypa runt på div norska förråd och upplagsplatset för båtar och planera hur vi skulle stjäla nån båt, och för oss snorungar var det absolut viktiaste att dölja våra spår så ingen viste vi hade varit där, så om vi begrep hur viktigt det är att dölja sina spår, så lär nog främande makt veta detta, så jag skulle nog inte avskriva signaleffekten "Nu visar vi att vi har varit här och det var inte svårt" sen vad gäller helikoptern så måste det varit en större typ av helikopter som kan flyga relativt långt, eller så måste det finnas support på nära håll, typ båt, och flyga runt med en sådan går inte dölja, radar eller inte.

  SvaraRadera
 5. Efter att läst igenom jägarchefens ord o kommentarerna under så finns det en sak i (faktiskt bara ett enda ord) Simplicios inlägg som ger detta ett ytterligare perspektiv. Jägarchefen skriver att spaningsradarn var ur funktion. Medan Simplicio skriver "var satt ur". Känns som en väldig skillnad?. Är det egen tolkning eller vet du nåt mer om denna historia ? Detta skulle ju givetvis öka trovärdigheten om att incidenten ägt rum.

  SvaraRadera
 6. Det var självfallet ingen slump att den var ur funktion just vid detta tillfälle.
  Om det ser ut som en anka, simmar som en anka och kvackar som en anka - då är det rätt sannolikt Kreml...

  SvaraRadera