torsdag 15 juni 2017

Inmätning?

Reflektion

I Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) rapport Kärnvapen för slagfältsbruk och europeisk säkerhet – en strategisk faktors regionala betydelse publicerad 13JUN2017, framkommer väldigt intressant information som till del kan förklara viss rysk verksamhet. I rapporten framkommer det att de ryska långräckviddiga kryssningsrobotarna baserad på fartyg och ubåtar, eventuellt, enbart kan verka mot fasta förinmätta mål.1 Huruvida så även är fallet för de flygplansbaserade samt markbaserade ryska systemen redovisas ej. Dock utgör t.ex. Kalibr (som finns på fartyg och ubåtar) systemet ett av de nyare systemen och t.ex. kryssningsroboten till Iskander ett äldre system, varvid problematiken torde vara detsamma för Iskander systemet.

Vad avser verksamheten för att förinmäta fasta mål, så kan det till del liknas med lantmäteriverksamhet. Enkelt beskrivet, innebär det att någon måste befinna sig fysiskt på platsen eller i anslutning till platsen där ett mål finns, som skall bekämpas. Detta kan antingen göras i förväg eller då behov uppstår. Genomförs det i förväg innebär det att någon faktiskt befinner sig på platsen och fastställer positionen exakt, med olika metoder. Genomförs det då behov uppstår innebär det oftast att någon fastställer sin egen position, i anslutning till målet, och utifrån sin egen position med olika metoder approximerar vart det aktuella målet befinner sig.

Detta skulle kunna vara en fullt rimlig förklaring till varför respektive armé/-kår kommer tilldelas ett predestinerat inhämtningsförband för dess fjärrbekämpningsförband.2 Vilket även skulle kunna styrka tesen, att den ryska bekämpningskedjan ej är fullt utvecklad i dagsläget, i förhållande till västerländska system, något som berördes i ett tidigare inlägg avseende Iskander förbanden.3

Ur ett annat perspektiv blir FOI uppgifter mycket intressanta om man applicerar de på den svenska säkerhetspolisens (SÄPO) uppgifter, avseende rysk inhämtningsverksamhet som syftar till krigsförberedelser.4 Krigsförberedande verksamhet handlar ytterst om s.k. operativ inhämtning d.v.s. faktiska förhållande klarläggs, dessa är oftast terräng- och/eller objektbaserade. Något som kan jämföras med s.k. fältövningar som genomförs inom Försvarsmakten, då förband befinner sig i trolig terräng där strider skall utkämpas och planlägger för hur striden skall genomföras.

Skillnaden vid s.k. operativ inhämtning blir att den planerade enheten ställer ett antal inhämtningsfrågor till sin underrättelsetjänst. Underrättelsetjänsten genomför då inhämtningen i terrängen eller mot objektet där osäkerheter råder, i syfte att antingen kunna verifiera eller falsifiera om den planerade verksamheten kan genomföras. Ett svenskt exempel på detta kan vara den s.k. ”Flygenhet 66” inhämtning avseende flygfält i andra länder som skulle kunna nyttjas för dess verksamhet.5

Då s.k. operativ chock utgör ett grundläggande fundament i rysk operationsplanering (något som kommer utvecklas mer under en inläggsserie i sommar), blir förmågan att bl.a. kunna verka med en kraftfull initial fjärrbekämpningsförmåga avgörande. Då detta mot väl valda mål kommer kunna skapa, åtminstone en initial, handlingsförlamning hos en motståndare. Exempel på sådana mål skulle kunna vara förmågan att genomföra inhämtning, ledning o.dyl.

Härvid skulle det kunna anses, åtminstone, vara troligt att inhämtning genomförts mot högvärdiga mål på svenskt territorium, utifrån de av FOI rapporterade begränsningarna för de ryska kryssningsrobotsystemen. Syftet med denna inhämtning mot högvärdiga mål av rysk underrättelsetjänst är troligtvis att kunna uppnå en inledande operativ chock, i händelse av en väpnad konflikt där svenskt territorium involveras.

Have a good one! // Jägarchefen

Slutnoter

1 Granholm, Niklas (red). Rydqvist, John (red). Kärnvapen för slagfältsbruk och europeisk säkerhet – en strategisk faktors regionala betydelse. Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, 2017, s. 30.
2 Izvestia. «Iskandery» poluchat «glaza» v tylu vraga. 2017. http://iz.ru/news/711110 (Hämtad 2017-06-15)
3 Jägarchefen. Något om Iskander. 2017. http://jagarchefen.blogspot.se/2017/06/nagot-om-iskander.html (Hämtad 2017-06-15)
4 Sveriges Radio. Säpo: Rysk aktivitet i Sverige krigsförberedande. 2014. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5830857 (Hämtad 2017-06-15)

5 Holmström, Mikael. Den dolda alliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser. 2011. Stockholm: Atlantis, 2011, s. 331.

1 kommentar:

  1. Mera fakta om Iskander-M av Överstelöjtnant Jan Forsberg på Försvarshögskolan:

    Iskander-M:s mål kan detekteras av satelliter, spaningsflyg, UAS:er och eldledare från artilleriet. Robotarna kan omprogrammeras efter avfyrning och kan därmed ha viss förmåga att bekämpa ett flyttbart mål. En Iskander-M kan förprogrammeras för att undvika bekämpning av luftförsvarssystem genom en rad undanmanövreringsbanor i slutfasen.

    Jag säger, ha inte en övertro på att en konflikt kommer att börja med att ena sidan plötsligt kommer att bolla över ballistiska robotar. En konflikt kommer snarare att eskalera, det spelar ingen roll om den inleds med en Gleiwitzincident eller inte även om en sådan kommer att förkorta tidsperspektiven. Ballistiska robotar kommer att användas sparsamt. Men de kommer nog att användas även om de inte kommer att inleda kriget. Vi är inte Georgien, vårt land ligger inte undanskuffat i ett avlägset hörn av världen. Putin behöver en ursäkt för sitt folk, världen och Gud på papperet.

    Dock kan detta förhållande komma att ändras med Trump som USA:s ledare. Behöver Putin ingen ursäkt därför att USA har blivit som vilket annat arabland som helst och gör upp överenskommelser med Ryssland í det fördolda helt utan moral, och detta är långt ifrån osannolikt, då kan vi finna oss vara ensamma med tanke på Trumps negativa fixering vid Sverige. Kom nu inte och upprepa det nya mantrat att USA är så mycket mer än Trump! Jag VET att USA med medborgare har försämrats enormt mycket moraliskt. De säger vad som helst nuförtiden. Säger de vad som helst så gör de vad som helst. De är slut som Gudsland!!!!! Natonördar drar ned vårt land i kvicksand. Sverige måste försvara Sverige även om hela USA, Ryssland och EU, ja hela världen och jag ger fan om de har utomjordingar på sin sida, står beredda att invadera Sverige samtidigt. Vi måste stå fast som Israel mot arabstaterna i sexdagarskriget 1967. Det är alls inte omöjligt att vi är på väg dit. "Fenri´sulven ränner, mycken hor." Det är kanske vad vi har att vänta.

    SvaraRadera