torsdag 8 mars 2018

Angreppsprofiler

Reflektion

Den norska underrättelsetjänsten publicerade den 05MAR2018 sin årliga fokus rapport som, dels berör händelser från 2017, dels berör eventuella framtida händelseutvecklingar inom olika områden som påverkar norska säkerhetsintressen.1 Rapporten är intressant ur mer än det som berörs i detta inlägg, varvid det kommer finnas skäl att återkomma till den i senare inlägg. I samband med att denna rapport publicerades, berördes även tre mycket intressanta fall, avseende ryskt militärt agerande gentemot Norge under våren 2017, i form av simulerade anfall mot norska mål.2

Det första simulerade ryska anfallet mot norska mål genomfördes den 24MAR2017 gentemot en radaranläggning på Varangerhalvön, närmare bestämt i Vardö. Totalt skall 9 ryska flygplan (av typen SU-24 och MIG-31) deltagit i det simulerade angreppet som genomfördes. Det andra simulerade anfallet inträffade den 22MAJ2017 vid en flottövning nordväst om Senja i Troms, där deltog totalt 12 ryska flygplan (av typen MIG-31, SU-24, SU-34 och TU-22M) i det simulerade angreppet. Det tredje simulerade anfallet inträffade den 27MAJ2017, gentemot installationer i Bodö området samtidigt som flygövningen Arctic Challenge Exercise 2017 (ACE'17) genomfördes, mängden flygplan skall totalt varit 9 stycken (av typen IL-78, SU-34 och TU-22M).3

Utgående från det första och det tredje simulerade anfallet, får det anses vara ett något märkligt val av system. Då det rör sig om fasta installationer, där dess läge sedan länge torde varit känt men, kanske, viktigast även inmätt. Varvid mer långräckviddiga indirekta bekämpningssystem hade kunnat väljas, vilket Ryssland troligtvis även skulle göra i händelse av en väpnad konflikt. Exempel på dylika system kan vara den mark- och sjöbaserade 3M14 kryssningsroboten, eller de luftburna kryssningsrobotarna Kh-101 och Kh-555.4 Vilket t.ex. skulle möjliggöra avfyring av kryssningsrobotar från och över centrala Ryssland gentemot fasta mål i Norge, troligtvis väl utanför t.ex. västlig radartäckning. Härvid får det ses som troligt att det ryska agerandet rörde sig om en militär demonstration.

Det andra simulerande anfallet torde vara av mer reguljär karaktär och profilriktig, då det utgjorde anfall mot sjömål utanför den norska kusten, troligtvis i samband med övningen EASTLANT’17. Där målen ej är av statisk karaktär och måldata krävs för att kunna påbörja ett anfall med olika vapensystem. Sen huruvida avstånd o.dyl. var korrekta eller om det valdes att flyga närmre än vad som kan ha varit brukligt, som en demonstration, framkommer ej ur de publicerade uppgifterna kring det simulerade anfallet.

Vad gör då detta intressanta? För det första är det synnerligen intressant att notera skillnaden mellan den svenska och norska Försvarsmakten. Den norska talar öppet om ryska simulerade anfall mot norska mål, emedan den svenska t.ex. ej berört den s.k. ryska påsken,5 mig veterligen, i något offentligt sammanhang. Dock bekräftade den svenska Säkerhetspolisen eventuellt att det hade inträffat, i samband med en intervju vid publiceringen av dess årsbok 2014, där simulerade ryska flyganfall under 2013 ansågs vara en del i ryska krigsförberedelser mot Sverige. I sammanhanget är det intressant att notera hur Säkerhetspolisen talar om flera simulerade flyganfall.6 Det hela blir än mer anmärkningsvärt då NATO 2015 i dess årsrapport öppet skriver att det rörde sig om simulerat kärnvapenangrepp mot Sverige.7 Berörs inte dylika former av incidenter öppet blir det svårt att motivera i tal och skrift om försämrat säkerhetsläge. Det går att göra utan att röja olika former av inhämtningsförmågor samt bedömningar.

För det andra är det även intressant att Ryssland tydligt agerat gentemot två övningar, varav den ena var övning ACE'17 där Finland var ansvarig nation för genomförandet samt bl.a. Sverige och Norge deltog i, samt Kallax utgjorde en av tre baser i övningen.8 Varpå Carl Bergqvists fundering på Twitter, kring vad som kan ha hänt längs den finska gränsen under samma tidsperiod blir intressant.9 Men det blir även intressant ur ett svenskt perspektiv, kan någon form av maktdemonstration även genomförts mot Sverige under samma tidsrymd, kanske dold för allmänheten men detekterbar för svenska underrättelse- och/eller säkerhetsmyndigheter? Därutöver utgjorde Bodö huvudbas under övningen, varvid det kan ha varit så att det enbart skede ett simulerat angrepp vilket var mot den platsen. Frågan är dock befogad utifrån det den norska underrättelsetjänsten redovisat.

För det tredje, är detta intressant ur begreppet påverkan med militära maktmedel i bakgrunden. Möjligtvis har Ryssland påvisat sitt missnöje kring verksamheten som genomförts, genom att arrangera motövningar vid t.ex. ACE'17 och EASTLANT'17. Vilket indirekt blir ett sätt att visa att man ej anser att verksamheten skall genomföras och därmed agerar med sina egna militära maktmedel för att få den att avbrytas på sikt. Dock får det ses som föga troligt att de kommer få t.ex. Norge att avbryta sin övningsverksamhet inom ramen för sitt NATO medlemskap, dock kan det skicka ett budskap till andra länder som givetvis observerar vad som sker runt omkring sig.

För det fjärde, vilket kanske gör det hela mest intressant är ett uttalande av ordföranden i NATO militära kommitté, General Petr Pavel, i Washington under V810 där han beskriver att NATO ej sett något aggressivt beteende av Ryssland gentemot de baltiska staterna eller i Svarta havet regionen, avseende ryska flygningar och kränkningar. Detta framlades i samband med att kränkningar av de baltiska staternas luftrum berördes av General Pavel.10 Härvid blir de norska uppgifterna mycket intressanta, för om något får de berörda flygningarna mot Norge anses vara aggressiva. Men är agerandet mer aggressivt mot Norge än mot de baltiska staterna, trots att Östersjöregionen framhävs som en friktionsyta,11 mellan Ryssland och de Västliga länderna och dess organisationer? Detta skulle i sådant fall innebära en tydlig fokusförskjutning.

Oaktat går det att konstatera att temperaturen i relationerna även ökat på Nordkalotten, något som i sig inte är oväntat utifrån de senaste årens händelseutveckling, som även berörts på denna blogg ett flertal gånger, senast i samband med årssummeringen för 2017. Ur ett ryskt perspektiv är det ej anmärkningsvärt att de agerar, dels utifrån mängden av dess nukleära andraslagsförmåga som är baserad vid Nordkalotten,12 dels framtida ekonomiska vinningar som kan gå att utvinna genom de fossila bränslen som finns lagrade i området.13 Vilket även ytterst kommer påverka svenska säkerhetsförhållanden, både i närtid och på sikt.

Have a good one! // Jägarchefen

Källförteckning

Center for Strategic and International Studies 1, 2 (Engelska)
Dagens Nyheter 1 (Svenska)
Federation of American Scientists 1 (Engelska)
Forsvaret 1 (Norska)
Försvarsmakten 1 (Svenska)
Military.com 1 (Engelska)
Norsk rikskringkasting 1 (Norska)
Russian strategic nuclear forces 1 (Engelska)
ScienceDaily 1 (Engelska)
Svenska Dagbladet 1 (Svenska)
Sveriges Radio 1 (Svenska)
The Independent Barents Observer 1 (Engelska)
Twitter 1 (Svenska)
Verdens Gang 1 (Norska)

Slutnoter

1 Forsvaret. Fokus 2018. 2018. https://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/fokus2018/ (Hämtad 2018-03-08)
2 Verdens Gang. Johnsen, Alf Bjarne. E-sjefen: Russland øvde på angrep mot Nord-Norge. 2018. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/1kye4W/e-sjefen-russland-oevde-paa-angrep-mot-nord-norge (Hämtad 2018-03-08)
3 Ibid.
Norsk rikskringkasting. Norum, Hallvard. Russland simulerte angrep på Vardø-radar. 2018. https://www.nrk.no/norge/_-russland-simulerte-angrep-pa-vardo-radar-1.13946450 (Hämtad 2018-03-08)
The Independent Barents Observer. Nilsen, Thomas. Russian bombers simulated an attack against this radar on Norway's Barents Sea coast. 2018. https://thebarentsobserver.com/en/security/2018/03/russian-bombers-simulated-attack-against-radar-norways-barents-sea-coast (Hämtad 2018-03-08)
4 Center for Strategic and International Studies. Kh-55. 2016. https://missilethreat.csis.org/missile/kh-55/ (Hämtad 2018-03-08)
Center for Strategic and International Studies. Kh-101 / Kh-102. 2017. https://missilethreat.csis.org/missile/kh-101-kh-102/ (Hämtad 2018-03-08)
National Air and Space Intelligence Center. Ballistic and Cruise Missile Threat. Wright-Patterson AFB: National Air and Space Intelligence Center, 2017, s. 37.
5 Svenska Dagbladet. Holmström, Mikael. Ryskt flyg övade anfall mot Sverige. 2013. https://www.svd.se/ryskt-flyg-ovade-anfall-mot-sverige (Hämtad 2018-03-08)
6 Sveriges Radio. Wettre, Karin. Säpo: Rysk aktivitet i Sverige krigsförberedande. 2014. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5830857 (Hämtad 2018-03-08)
7 Dagens Nyheter. Holmström, Mikael. Ryssland övade kärnvapenanfall mot Sverige. https://www.dn.se/nyheter/sverige/ryssland-ovade-karnvapenanfall-mot-sverige/ (Hämtad 2018-03-08)
8 Försvarsmakten. Arctic Challenge Exercise 2017. 2017. https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/avslutade-ovningar/arctic-challenge-exercise-2017/ (Hämtad 2018-03-08)
9 Wiseman. Twitter post, Mars 06, 2018, 06:13. https://twitter.com/wisemanswisdoms/status/970890199294205952 (Hämtad 2018-03-08)
10 Military.com. Pawlyk, Oriana. Most Russian Plane Intercepts over Baltics Due to Error: NATO General. 2018. https://www.military.com/daily-news/2018/03/07/most-russian-plane-intercepts-over-baltics-due-error-nato-general.html (Hämtad 2018-03-08)
11 DS 2017:66. Motståndskraft. Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025. s. 19.
12 Russian strategic nuclear forces. Strategic fleet. 2017. http://russianforces.org/navy/ (Hämtad 2018-03-08)
13 ScienceDaily. Huge Amount Of Fossil Fuels In Arctic: 90 Billion Barrels Of Oil And 1,670 Trillion Cubic Feet Of Natural Gas. 2008. https://www.sciencedaily.com/releases/2008/07/080724115043.htm (Hämtad 2018-03-08)

3 kommentarer:

 1. Kanske är ett angrepp på ett alliansfritt Sverige ett troligt scenarie till att börja med, omm Ryssland känner sig trängt. När Ryssland väl har konsoliderat Gotland och Skåne och placerat ut luftvärn (på Gotland och Gotska sandön) respektive kustrobotar (i Skåne), om amerikanarna ännu inte har ingripit, så kan de lugnt promenera in i Baltikum samt säkra Nordkalotten.

  Men NATO kan då stänga inne Ryssland i Östersjön, vilket leder till frågor. Har Murmanjärnbanan till Severomorsk hållits i skick? Har vägen till Severomorsk underhållits på sistone? Har hamnen i Severomorsk byggts ut? Har flygplatsen i Murmansk byggts ut? Och så vidare.

  Svaren låter inte vänta på sig, 16 djupvattenshamnar ska enligt Polish Institute of International Affairs (PISM) anläggas vid Rysslands arktiska kust. Vi vet redan att de håller på att bygga upp militärt på Kolahalvön. Alakurtti marina flygbas är lokaliserat 3 km Nordväst om Alakurtti. Alakurtti ligger beläget 50 km från den finska gränsen Väster om Kolahalvöns näsrot i Murmansk Oblast och har ett flygfält med en 2 500 m rullbana i betong som ska betjäna det 4:de Marinbombarregementet med SU-24 attackflygplan och 485:e OVP oberoende helikopterregementet med MI-24 attackhelikoptrar och MI-8 transporthelikoptrar. I Alakurtti finns även den nyuppsatta 80:nde oberoende motoriserade skytteinfanteribrigaden, en av Rysslands två arktiska brigader. Den andra nyuppsatta brigaden, arktiska 200:de oberoende mekaniserade infanteribrigaden, är lokaliserad till Pechenga, f.d. finska Petsamo, som gränsar till Norge. 13 flygplatser och 10 luftvärnsradarstationer anläggs likaledes på Rysslands arktiska kust, enligt PISM. En luftvärnsdivision, ett kustrobotförsvar samt ett robotregemente ska enligt PISM också anläggas i den ryska arkipelagen, och mycket av det finns redan på plats.

  I norr är det endast de större hamnarna i Murmansk och Arkangelsk som har internationell status, och av dessa är det enbart Murmansk på Kolahalvön längst i norr som kan hantera regelbunden trafik året runt. Vid Arkangelskområdet i viken söder om Kolahalvön så bildas det vintertid en tjock ogenomtränglig is.

  Det land som vill åt Baltikum och ligger i Ost får en enorm fördel om han ostört under falskt bedyrande om att inget Natoland kommer att beröras först kan ta Gotland. Inte ens utfarten och infarten genom Stora Bält/Öresund/Kiel-kanalen spelar någon absolut roll i och med utbyggnaden i Murmanskregionen av infrastrukturen, hamnar, marinen, flygplatser, och luftförsvaret med 400 km räckvidd.

  Dessa saker är synergiska med Rysslands energiexpansion i arktis och Rysslands Östersjöplaner och planerna för Ukraina. Rysslands storstrategi kan genomskådas.

  Uppgifterna om djupvattenshamnarna och flygbaserna har några år på nacken.

  SvaraRadera
 2. Apropå angreppsprofiler och skenanfall, läste i warisboring.com en intressant artikel om Able Archer 83, och hur nära ett krig den övningen höll på sluta i.
  Det står lite om skenanfallen och provokationer som USA och Nato höll på med. Kanske of topic men tycker att det ändå är intressant i sammanhanget.
  Lasse
  http://warisboring.com/in-1983-american-provocations-and-soviet-fear-drove-the-world-closer-to-nuclear-war/

  SvaraRadera
 3. Angreppsprofil, fel tråd men iallafall
  Varför giftmörda tidigare egen personal med udda kemiska gifter, som dessutom bara pekar ut de själva som misstänkta?
  De två tidigare ryska und personerna togs inte av daga direkt vid upptäckt utan undskadan var redan skedd och troligen utagerad.
  Mycket prat om kemvapen i dessa dagar med hot om sanktioner, vapen insats mm pga någon använder sådana vapen.
  Fråga: spelar väst ett så högt/farligt spel för att kunna agera mot Ryssarna med en ”god” förevändning?

  SvaraRadera