lördag 4 maj 2013

Övningsmönster del 2 - Den ryska påsken


Blir ett lite längre inlägg idag. Suttit och väntat på att någon skulle börja spekulera mer detaljerat i vad exakt det var Stormakten övade den långfredagen för drygt en månad sedan, men än inte funnit något, så gör själv en ansats till det.

Först låt mig återigen poängtera att detta är mina tankar som är underbyggda kring tidigare mönster, agerande o dyl som Stormakten har använt sig av på såväl övningar som regelrätta strider. Så är inget som säger att det är så här, utan jag kan vara ute och bedriva cykelskyttetjänst.

BAKGRUND

Om vi antar att följande är fakta, två TU-22M3 samt fyra stycken SU-27 som agerade eskort, övade mot två specifika mål ett i Stockholmsområdet och ett i Sydsverige och mot två av Sveriges viktigaste militära anläggningar. Det är vad SvD säger i sin artikel och någon större dementi av denna har jag inte upplevt från varken Regeringen eller Försvarsmakten, så vi borde då säkert kunna utgå från att det är fakta.

Två frågor uppstår då på en gång:
 1. Hur kan man veta att de övar mot sådana specifika mål?
 2. Vad är det de övar för?
Den enklaste frågan att besvara är punkten 1. Att FRA har möjlighet att kunna tyda mönster i agerande och framför allt radiokommunikationen är ingen hemlighet. Det kunde de redan under 80-talet och före det. Något som dels berörs i den Dolda Alliansen av Mikael Holmström dels ÖB:s Klubba av Lennart Andersson.

Så mest troligt är det från FRA man erhållit dessa uppgifter, ur min synvinkel tycker jag att det är olyckligt att de kommit ut för det avslöjar till del vår förmåga att tyda mönster och till del vår förmåga att genomföra avlysning och dekryptering av information.

Men på ett empatiskt plan kan jag förstå varför det har kommit ut, folk är helt enkelt less på provokationerna och att man inte får något gensvar från sittande Regering i frågan. Då läcker information helt enkelt. Klarar inte sittande makt av att agera så tar folk saken i egna händer på gott och ont, rätt eller fel, jag tänker inte döma i den frågan.

Den svåra frågan att besvara är punkten 2 och som ni kommer se längre fram i inlägget uppstår ett flertal följdfrågor, vissa kommer man kunna bevara vissa kommer förbli obesvarade. Intill dess att mer information läcker ut eller Försvarsmakten ger ut en handling i ärendet likt incidentrapporterna kring ubåtsjakterna under 80- och 90-talet.

För att förstå vad som har övats måste vi spola tillbaka bandet till 2003. Det är vår, under vintern och senvintern har det varit vapenskrammel i Mellanöstern. USA har lämnat enligt dem själva, tydliga bevis på att Saddam Husseins Irak har massförstörelsevapen till FN:s säkerhetsråd.

Nu kommer det ske något som världen inte skådat, OP Desert Storm var försöket sen förfinades konsten i krigföring, begreppet Shock and Awe kom att dominera rapporteringen. Men vad är då Shock and Awe, kort och enkelt förklarat handlar det om att uppnå en snabb dominans på slagfältet främst genom överväldigande militär styrka med en egen fullständig lägesuppfattning.

Detta kan uppnås på ett antal olika sätt men, det enklaste sättet är att lamslå ledningsstrukturen hos ens motståndaren. Vilket var vad USA och dess koalition gjorde. Man lamslog ledningen och genomförde en snabb anfallsrörelse in i landet. Det i sig är ett blogginlägg man skulle kunna skriva kring främst jägar- och specialförbandens vikt i modern krigföring för att nå framgång.

Parallellt med detta händelseförlopp så började givetvis Stormakten följa vad är det som händer och vad gör de. Givetvis identifierades ett antal framgångsfaktorer med modern krigföring, bl a punktmålsbekämpning, robot- och flygangrepp, informationsoperationer o dyl (För mer information kring detta läs Rysk Krigskonst av Lars Ulfving).


Men vad har då detta med långfredagen att göra? SvD säger i sin artikel att det man övade mot var två av Sveriges viktigaste militära installationer. Viktiga militära installationer är EJ mobiliseringsförråd utan det är ledningscentraler, där man utövar ledning över antingen flyg-, marin- eller markstridskrafter eller i en kombination.

Att slå ut en motståndarens ledningsförmåga är inget man väntar med till ett senare skede i en konflikt utan det är vad man gör som en första omedelbar åtgärd, likt grundtankarna i Shock and Awe.

Vad som övades är ur min synvinkel mycket tydligt, ett första slag mot Sveriges ledningsförmåga. Slå ut denna och man har ett ledningsövertag, kort och gott man har tagit sig innanför sin motståndares beslutscykel därav bakgrunden till Shock and Awe. Således är det ett offensivt övningsföretag vi fick bevittna den långfredagen som till del visar hur motståndaren har tänkt agera i inledningsskedet av en konflikt.

Då uppstår snabbt två tydliga följdfrågor:
 1. Varför valde man att genomföra detta?
 2. Hur genomför man detta?
Den första frågan är väl den mest svårbesvarad (åtminstone utifrån min horisont men kan vara att någon som läser detta inlägg kan svara på det) för man väljer de facto att avslöja del av sin stridsteknik och planering. Tre tydliga svar är vad jag kan få fram på den frågan:
 1. Man vill visa för Sverige att man har förmågan att kunna slå ut ledningsförmågan i ett slag och därmed kuva oss, kort och gott vi skrämmer er nu, passa er för att försöka på något som vi inte gillar.
 2. Man vill påvisa att man är den dominerande makten i Östersjöregionen eller
 3. Man vill påverka Sverige inför ett beslutstillfälle i närtid som gör att Stormakten kan vinna något (läs ekonomiska eller säkerhetspolitiska fördelar).
Men en annan aspekt som man måste väga in i varför man väljer att göra detta är teori vs praktik. Alla nationer har planer på ett eller annat sätt hur man skall agera i händelse av ofred. Svenska Attackeskadern hade t ex under hela kalla kriget planer på hur man skulle anfalla utskeppningshamnarna i Baltikum. Ett tydligt offensivt stridsföretag. Mig veterligen övades aldrig detta mot Baltisk kust.

Att Stormakten har planer på hur man skall anfalla Sverige tror jag att man inte skall hysa några som helst tvivel om. Dessa planer spelas det säkert på rent teoretiskt likväl som vi genomför stabsövningar där vi spelar på våra planer för hur vi skall agera i händelse av ofred.

Men att omsätta dessa teoretiska planer i renodlade övningar mot den tilltänkta nationen och inte på ett övningsfält någonstans, tyder på att det måste vara sanktionerat från en hög nivå (läs politisk nivå). Det är ett högt politiskt spel man spelar när man väljer att genomföra en så pass offensiv åtgärd, för den går att följa och tyda.

Punkten två är den lättare frågan att besvara d v s hur gör man då detta. För att kunna börja besvara denna måste man först identifiera vilken vapenlast kan TU-22M3 bära för fjärrbekämpning som det rör sig om i detta fall. Det är då antingen AS-4 Kitchen eller AS-16 Kickback (observera att det även kan vara andra robotar som ej framgår av öppna källor).


-->
AS-4 KITCHEN
AS-15 KENT
AS-16 KICKBACK
Räckvidd
600 km
Räckvidd
Ca 300-600 km
Räckvidd
300 km
Hastighet
Mach 4,6
Hastighet
Mach 0.48-0,77
Hastighet
Mach 5
Styrsystem
Tröghetsnavigering
Styrsystem
Tröghetsnavigering
Dopplerradar
Styrsystem
Tröghetsnavigering
Målsökare
Signalsökande
Radarsökande
Målsökare
Terrängigenkänning
Värmesignatur
Målsökare
Signalsökande
Radarsökande
Stridsspets
900 kg
Stridsspets
410 kg
Stridsspets
150 kg

Ser man till räckvidd på de två robotarna, hade AS-4 varit det mer långräckviddiga alternativet, dock har den många år på nacken, medan AS-16 är ett mer modernt alternativ. Mest troligt är det AS-16 de övade insättande med utifrån SvD uppgifter om att styrkan delade upp sig med en del som gick söderut. Då når de mål i Sydsverige.

Vi får då anta att vi har en rote SU-27 samt en TU-22M3 i området N-V Gotska Sandön som övar mot mål i Stockholmsområdet. Samt en rote SU-27 och en TU-22M3 V Gotland m h t räckvidd hos AS-16 som övar mot mål i Sydsverige.

Men vad övade man insättande mot då? Återigen två följdfrågor:
 1. Antingen själva ledningsplatsen eller
 2. dess utpunkt d v s där informationen går ut från ledningsplatsen.
Tittar vi på det första alternativet, motståndaren vill slå ut själva ledningsplatsen, så är det en klart negativ världsbild som tornar upp sig. Svenska ledningsplatser är i huvudsak fortifikatoriskt skyddad i urberget d v s ett bergrum. Detta ger mer eller mindre fullständigt skydd mot konventionella laddningar medan dess förmåga att motstå kärnvapen är mer begränsat. Vad insättande av kärnvapen innebär tänker jag inte beröra, det kan vem som helst räkna ut vad det är som händer.

Problematiken med att utnyttja konventionella laddningar mot ett bergrum är det att den måste kunna passera metervis av berg o dyl och fortfarande bibehålla sin sin verkansdel intakt. Då tänker vän av ordning ja men precisionsvapen. Ja det är ett alternativ isåfall krävs det belysning av målet för det är mycket lätt att förvilla en robot som ej går mot en tydlig led stråle. Isåfall har man kartlagt vilken del av ledningsplatsen som är sårbar där roboten kan penetrera in.

Men om så är fallet att man övade insättande av konventionella vapen mot själva ledningsplatsen fyller övningen INGET syfte om det inte fanns personal på platsen som övade själva belysningsförfarandet. För annars hade TU-22M3 planen likväl kunnat öva att fara i cirklar eller åttor på ett övningsfält över land någonstans. Vilket också innebär att TU-22M3 kan ta annan vapenlast än vad jag har funnit eller att uppgradering har skett av någon av robottyperna.

Punkten 2, vi har sett i fakta delen att AS-16 finns i en signalsökande variant. Detta talar för att det man övade var insättande av signalsökande robot mot ledningsplatsens utpunkt. Problematiken med att slå mot utpunkten är att man har vanligtvis garderat sig och har flera och sen är hela FTN uppbyggt på ett sådant sätt att man skall kunna motstå bekämpning d v s informationen skall kunna ta en annan väg.

Det innebär att Stormakten vet vilka delar av FTN man måste slå ut för att kunna göra ledningscentralen oförmögen att kunna skicka ut information och därmed leda sina stridskrafter. Att kunna gör det är heller då inget problem då TU-22M3 kan bära upptill 6 st AS-16. Sen hur många delar av FTN man måste slå ut har jag ingen aning om.

INNEBÖRD

Vad innebär allt detta då:
 1. Stormakten har uppdaterat krigsfall Sverige och de teoretiska spelen ger inte längre svar på vad som är möjligt att genomföra utan man måste pröva de rent praktiskt.
 2. Fler övningsföretag mot Sverige kommer mest troligt att genomföras på ett eller annat sätt. Luftstridskrafterna har börjat vilket vi har sett, då bör Marinstridskrafterna komma snart också.
 3. Försvarsmakten bör se över sina säkerhetsskyddsplaner, för tydligt är att Stormakten vet mer än vad som är nyttigt för oss.
SLUTSATSER

Mycket text för att komma fram till det kärnfulla d v s slutsatserna. Utifrån ovanstående resonemang ser jag två tydliga slutsatser. Det man övade var själva inledningsförfarandet av ett angrepp på Sverige och det man övade var hur man skall slå ut ledningsförmågan.

Men det är viktigt att förstå bakgrunden (om det nu finns någon relevans i det jag skrivit i inlägget) för det ger upphov till en stor mängd övriga följd frågor. För kan det vara så att det Karin Enström egentligen menade med läckor, var att sekretessbelagd information hade läckt ut till Stormakten innan långfredagen?
Nåja nu var det nog mest troligt läckorna som avslöjade att ”Kejsaren är naken” som avsågs.

--> Uppdatering 23:09 (130504):
 • Hade bommat att TU-22M3 även kunde bära AS-15 KENT, tur att det finns observanta läsare och så fick man rota fram Janes i boklåderna.
 • Kommer inte ändra något i ovanstående resonemang. Den förlängda räckvidden gör att de når ännu längre ned i södra Sverige, men positionen torde fortfarande vara ungefär densamma V Gotland m h t gränsdragning.

19 kommentarer:

 1. Bra inlägg. Min åsikt är att denna övning och andra liknande i närtid ska ses som delar av DIME och inte som enskilda händelser.

  SvaraRadera
 2. [sarc] Det här med bergrum verkar ju läskigt om det tvingar fram användande av kärnvapen. Borde det då inte vara bättre med en kontorsbyggnad i Enköpingstrakten så vi slipper det besväret...
  [sarc off]

  SvaraRadera
 3. @Wiseman: Tackar, håller med att det ej går att se saker som enskilda händelser längre. Det svåra blir att hålla koll på normalbilden med OSINT när hemligstämpeln utnyttjas frekvent från svensk sida.

  Obby Noxus: Good one...

  SvaraRadera
 4. Fantastisk bra och läsvärd artikel. Mycket tänkvärt det du skriver.

  SvaraRadera
 5. Gillar Jägarchefen. Bra nivå på denna blogg.

  SvaraRadera
 6. Jag trodde att AS-4 KITCHEN och AS-16 KICKBACK var utgångna kryssningsmissiler. Jag är övertygad om att Kh-55 familjen, i.e. Kh-555 är den nya ryska kryssningsmissilen. Ryssland har moderna flygburna kryssningsmissiler (Kh-555), som når 2 500–3000 km och med förbättrad navigation når den nästan 5 000 km enligt ryssarnas egna uppgifter, men detta är inte troligt på en höjd av 100 m över havet. Det finns dock en del som tyder på att Kh-555 och Iskander-K kan anflyga på mycket höga altituder, bl.a. uppgiften om den 5 000 km långa räckvidden för Kh-555.

  Roger Klang

  SvaraRadera
  Svar
  1. Då man tänker på AS-4 och AS-16 som utgångna, så kan det vara värt att igen ta en titt på Tom Clancys bok Red Storm Rising, där han redan för länge sedan visionerade hur utgångna robotar kunde användas. Idag är läget säkert sådant att krutet börjar vara för gammalt för säker avfyring (?)

   Radera
 7. @Roger klang: Kvi på den som jag skrev så gick jag på öppna uppgifter kring vad flygtyget kunde bära, som visade sig vara felaktiga, man skall alltid ha tre källor att jämföra mot, blir det att gå extra i veckan och uppdatera inlägget lite grann, tackar för informationen.

  Håller med om att det inte är troligt med en höjd av 100 m över havet, såg att den med konventionell stridsspets hade beräknad räckvidd på ca 300 km, så låter fortfarande troligt att de höll till kring V om Gotland i såfall för att nå mål i Södra Sverige.

  Återigen tackar för korrigeringen!

  //Jägarchefen

  SvaraRadera
 8. Angående Chock and Awe (ursäkta om jag skriver en lång kommentar här):

  Det finns 9 olika amerikanska termobariska bombtyper i spännvidden från 100 kg till 2 000 kg, och när vi talar åtskilliga 10-tal meter här ovan så gäller det högst sannolikt de minsta bombtyperna. Termobariska bomber användes definitivt i början av Irakkriget i Bagdad, i ”Chock and Awe” som det kallades. Det gick ut på att bomba det Republikanska palatset och alla andra residens och regeringsbyggnader med termobariska bomber under loppet av en natt. I en enda attack avfyrades uppskattningsvis 60 kryssningsmissiler mot mål i Bagdad från krigsfartyg. Chock and Awe varade bara i minuter. Försvarsministern Donald Rumsfeld sade avslöjande nog offentligen i ett tal till det amerikanska folket strax innan händelsen;

  ”What will follow will not be a repeating of any other conflict. It will be of a force and scope and scale, that is beyond what has been seen before” (Det som väntar kommer inte att vara någon repetition av någon annan konflikt. Det kommer vara av en kraft, omfattning och skala bortom vad som någonsin har skådats tidigare).
  Det kunde inte ha sagts tydligare att det var fråga om en samlad attack med termobariska bomber. Journalisterna Charles Poe och Kris Kral, på plats och vetande vad som skulle inträffa några timmar innan det hände, beskriver the Chock and Awe bombing campaign i ett närtida perspektiv;

  ”…Suddenly there was this tremendous flash, and I looked over and it was the Republican palace. It is impossible to fully appreciate the sound, you can’t get it on the microphone and it is a sound that you feel through your whole body/…/ all of the trophys of the regime just going up in flames/…/ it was us being in the hotel that was shaking every time there was an impact, and getting blown by the heat, and it was an incredibly scary experience” quote; Charles Poe.

  “What is interesting is it is not at all what you thought, we thought that the skyline would be devastated and that there would be nothing but smoking hunks of buildings and destroyed effaces, and instead it almost looked like nothing had happened, and the bombs were just amazingly pounding these buildings, especially the council of ministers, five times that building got hit in a spectacular spray of concrete and bomb material, and yet the next day you had to really look hard, it was a little blackened, but you had to look hard to understand that the building itself was gutted, but it remained standing” quote; Kris Kral.

  Observera att termobariska bomber fungerar bäst i slutna utrymmen. Nu vet vi hur effekten från dem gestaltar sig.

  Jag gillar också din blogg för övrigt, Jägarchefen. Jag försöker inte att sätta dig på plats på något sätt, men jag skriver en bok om sådana här saker. Detta är taget ur boken. Jag gör säkert själv några dussin mindre och större felaktigheter i min bok. Men sånt är livet.

  Roger Klang

  SvaraRadera
 9. Jag måste förtydliga. Termobariska vapen innehåller Uran:

  Jag måste säga att jag inte samtycker till amerikanarnas sätt att föra krig i Falluja i inledningen av Irakkriget. Fosfor har använts som ”gatubelysning”, och utarmat uran har använts i ammunition. Ingen annanstans föds det så många missbildade barn som i Falluja, inte ens i Hiroshima efter andra världskriget föddes det fler missbildade barn. Amerikanarnas ursäkt för att använda vit fosfor i tätbebyggelse var att de ”inte använde den offensivt”. Men hundratals civila dog. Och inte nog med det, amerikanarna ska ha använt massor av termobariska HellFire-missiler mot rebeller som gömde sig i husen i Falluja. Termobariska vapen innehåller Uran och är en ny generation av bomber. Termobariska vapen steker människor till oigännkännlighet i centrum av bombverkan, åtskilliga 10-tal meter ut sugs eller trycks luften bort så att det bara återstår kanske tio procent av syret vilket gör att lungorna kollapsar. Det säger sig självt att fler civila än rebeller dödades i Falluja.

  Med vänlig hälsning Roger

  SvaraRadera
 10. @Roger klang: Jepp termobariska vapen är (ursäkta uttrycket) fina vapen, framför allt är det i min mening Ryssland som är ledande på dessa. Hade en lång genomgång av FOI kring dom så att dessa är klart användbara i slutna utrymmen, men det kräver som jag skriver tidigare belysning av målet om de skall ha någon större effekt i ett bergutrymme.

  Var en av de största erfarenheterna efter Kosovo '99 att man var tvungen ha personal på marken som belyste målen, för enbart belysning med eget flygplan eller annat flygplan var ej tillräckligt i det fallet var det skenmål det rörde sig om. Sen har det ju tillkommit en mängd materiel för att just kunna störa ut robotar.

  Därav att delar ur JSOC och SOCOM (inte bekräftat av dem själva men tämligen bekräftat iövrigt) var på plats och belyste i Bagdad. Men det i sig är heller ingen garanti att den inte blir störd. FOI genomförde försök om jag kommer ihåg rätt där man lyckades störa ut ledstrålar också, just för att kunna skydda t ex berganläggningar.

  Ingen fara, till motsats vad gemeneman tror är vi jägare rätt ödmjuka, åtminstånde är vi förändringsbenägna för vi lever ju efter begreppet att alltid vara okonventionella :)

  SvaraRadera
 11. Jag förstår om du vill hålla dig till öppna källor om vad de olika systemen kan för att föra resonemang på en blogg. Annars borde ju du kunna ta del av teknisk unds rapporter och redogörelser för att få lite mer kvalitetssäkrad info än den man hittar på diverse webbsidor.

  SvaraRadera
 12. @Obby Noxus: Jo har FMV Teknisk unds rapporter men de cirkulerar inte ute på internet sen är de ju inte H handling men ligger ju på FM intranät av en anledning så är därför jag håller mig till vad Google ger och vad då också andra kan läsa :) Likväl som jag skulle kunna lägga ut ny utgåvan av H STORM kring brigadstrukturen men kommer jobba på egen insamling där, för min uppfattning är att den borde ligga inom gränslandet vad de kan ha fått fram via öppna käller och därmed kunna ligga på FM intranät.

  Men kommer lägga över TekUnd på sticka så det inte blir samma misstag igen. Blir många kilometer nästa vecka :)

  SvaraRadera
 13. Jag vill inte vara Djävulens advokat, men rätt ska vara rätt. Amerikanarna har utarmat Uran som pansarbrytande ammunition till och med i small caliber rounds. Den som sätter sig upp mot USA:s hegemoni får räkna med ett helvete att rensa upp i miljön efteråt från pansarbrytande ammunition och termobariska HellFire-missiler. Kriget blir inte så jävligt som uppstädningen av miljön. Ryssarnas pansarbrytande ammunition har en kärna av för miljön ofarligt Volfram, åtminstone i fredstid. Jag vet inte om ryssarna leder utvecklingen av termobariska vapen, men jag känner bara till ett land som har använt termobariska vapen i krig - USA. Jag har inte hört någonting om att Ryssland skulle ha satt in sådana vapen under Georgienkriget, ett krig som ju för övrigt var orättfärdigt mot Saakasjvilis Georgien.

  Roger

  SvaraRadera
 14. @Roger: Kan inte svara på Georgien men i Tjetjenien har det utnyttjas, men nu är inte frågan om USA:s användning av termobariska vapen, det finns det andra forum för om du vill ventilera dina åsikter i det, utan mer ett offensivt övningsagerande från en annan Stormakt mot oss. Så där avslutar vi den diskussionen.

  SvaraRadera
 15. Strålande inlägg! Snyggt, koncist och militärt sätt att behandla ärenden mned fakta-innebörd-slutsatser. Texten är liten och länkarna har lite dålig färg (grått på mörkgrått) så det blir lite tungläst.

  En uppgradering av Tu-22M3 kan även innebära förmåga att bära X-31 (Kh-31, AS-17 Krypton). Du skulle gärna få skriva in de ryska beteckningarna på robotarna i tabellen.

  Jag skriver idag om samma sak från en ROE-synpunkt: http://fmashiri.wordpress.com/2013/05/06/svenska-insatsforlustregler/

  //james

  SvaraRadera
 16. Mycket välskrivet och klara funderingar. När man pundar smärtstillande och febernedsättande i sjuksängen missar man mycket...

  SvaraRadera
 17. Oj då! Glömde länka till fakta och indicier om vapenlast hos Tu-23M3. Det var alltså Australiens försvarstankesmedja Air Power Australia, här varsågoda: http://www.ausairpower.net/APA-Backfire.html
  Mkt läsvärt och en bra sajt!

  //james

  SvaraRadera
 18. @fmashiri: Tackar, jo upptäckte den siten nu när jag sitter och skriver på nästa inlägg, håller med om att det är en mkt bra site :)

  SvaraRadera