måndag 2 februari 2015

Hotbilder och Spegelbilder - Del 1

Sammanfattning

Den nyss antagna militär doktrinen för den Ryska Federationen, utgör en mycket god förklaringsmodell utifrån Rysslands nuvarande agerande och kommande agerande under det innevarande året och närmsta åren. Ryssland upplever att en geopolitisk konfrontation pågår med Väst där konfrontationsytan utgör området UKRAINA-ÖSTERSJÖREGIONEN-BARENTS/ARKTIS. Ur det perspektivet bör varje beslut, uttalande och agerande av alla parter ses med säkerhetspolitiska glasögon, utöver de vanliga politiska glasögonen som används, inom det aktuella geografiska området, där som tidigare nämnts den nyss antagna militära doktrinen utgör en mycket god grund för tolkning av Rysslands agerande.

Analys

Allmänt. Detta inledande inlägg i en serie om tre, kommer beröra de hotbilder Ryssland ser framför sig, utifrån sin nyss antagna militär doktrin. Likväl kommer inlägget beröra hur Ryssland ser ett möjligt angrepp mot sig vilket ytterligare kommer fördjupas i inlägg nummer två för att avslutningsvis i inlägg nummer tre beskriva en möjlig metod för prognostisering i det Ryska militära agerandet.

Bild 1. Rysslands geostrategiska triangel.
Hotbilden mot Ryssland utifrån dess skrivningar i sin militära doktrin, kan sammanfattas till tre huvudområden, Militära faror, Militära hot och Subversiva hot. Kategoriseringen faror och hot är gjord av författaren till inlägget. Där de militära farorna är allmänt skrivna dvs. skeden som kan försvaga Rysslands ställning, medan de två andra områdena ger konkreta exempel på vad Ryssland kan uppfatta som hot. Vad som kommer beröras är enbart de hot som Ryssland kan se från antingen allianser eller enskilda stater, terrorism, extremism o dyl. har utelämnats i detta inlägg, likväl är texten en sammanfattning.

För att kunna sätta hotbilderna i sin kontext, måste man förstå vilka områden som Ryssland just nu anser vara geostrategiskt viktiga. Rysslands President, Vladimir Putin, nämnde två områden explicit vid ett möte med det nationella säkerhetsrådet under hösten 2014, detta var Ukraina och Östersjöregionen.1 Arktis/Barentsregionen har sedan tidigare en geostrategiskt särställning för Ryssland då detta område ses som dess framtida valutareserv. Rysslands Generalstabschef, Valeriy Gerasimov, nämner i en artikel i Tv Zvezda den strategiska försvarstriangeln KRIM-KALININGRAD-ARKTIS, vilket i praktiken blir/är UKRAINA-ÖSTERSJÖREGIONEN-BARENTS/ARKTIS, där dels satsningar kommer ske under 2015 dels som det område där NATO blivit särskilt aktiva sedan händelserna i Ukraina 2014.2

Således allt som sker inom denna triangel bör läsas ur perspektivet som delges i den nya militär doktrinen. För gör man inte det riskerar man, med stor säkerhet, att misstolka signaler, intentioner och budskap från Ryssland. Sverige kommer, bedömt, ej bli opåverkad, då två av tre tyngdpunktsområden, Östersjöregionen – Barentsregionen, för Ryssland under de närmsta åren gränsar till Sverige.

Militära faror. Två faktorer är särskilt framträdande vad avser militära faror mot Ryssland. Det ena är att Ryssland upplever en ytterligare expansion av NATO som en fara, likväl ser man dess agerande i världen som en fara för den internationella stabiliteten. Den andra faktorn är uppbyggandet av dels USA dels NATO antiballistiska förmåga, som man ser som en fara mot den nukleära balansen mellan de två staterna, USA och Ryssland, samt NATO och Ryssland.3

Som en underkategori till uppbyggnaden av det ballistiska missilförsvaret, nämner man särskilt det Amerikanska vapenprogrammet, "Prompt Global Strike", ett utvecklingsprogram som syftar till att med hjälp av ballistiska missiler genomföra konventionell bekämpning. Något som skulle möjliggöra för USA att träffa strategiska mål under 60 minuter varthän på jorden. Detta ses av Ryssland som ett särskilt hot.4

Militära hot. I den ryska militära doktrinen tas ett antal faktorer upp som kan uppfattas som ett hot mot Ryssland, dessa faktorer skall bedömt ej ses enskilt som ett hot, utan uppfylls flera av hoten inom samma tid och rum kommer Ryssland bedömt uppfatta situationen som hotfull. Dessa faktorer kan man se som hotbildsfaktorer och utnyttja för att prognostisera händelseutvecklingar.

Bild 2. Exempel på faktorer som sammantaget blir ett hot.
En faktor man belyser är om en kraftig försämring av den politisk-militära situationen sker i de mellanstatliga relationerna, vilket kan skapa förutsättningar för användning av militärt våld, skall det ses som ett hot. Denna faktor får man, bedömt, se i två dimensioner, dels handlar det bedömt om retorik som kan skapa förutsättningar för användning av militärt våld dels kan det röra sig om incidenter eller aggressivt övningsmönster som misstolkas och ger en försämrad politisk situation, vilket därmed kan ge upphov till förutsättningar för utnyttjandet av militärt våld.5

Påverkan som omöjliggör för den Ryska staten att utöva ledning över dels det ryska samhället dels de ryska väpnande styrkorna ses som ett militärt hot. Men även enskilda händelser eller samfällt som omöjliggör ledning eller negativ påverkan av de strategiska avskräckningstrupperna och den ballistiska förvarningen. Påverkan mot kärnvapen förråd, kärnkraftverk, nukleär- och kemiskindustri samt medicinsk industri uppfattas även som hot mot Ryssland.6

Enskilda övningar, här avses bedömt stora övningar, eller övningar som uppvisar maktdemonstrationer i områden som gränsar till den Ryska Federationen eller dess allierade, styrkeuppbyggnad och/eller deployering av förband till länder/områden som angränsar till den Ryska Federationen eller dess allierade. Likväl utnyttjande av militära maktmedel mot nationer som angränsar till Ryska Federationen eller dess allierade ses som ett hot.7

Subversiva hot. Ryssland ser framför sig en rad olika former av subversion som kan genomföras inom dess gränser, spektrumet är allt från påverkan av statliga aktörer till irreguljära väpnande grupperingar. Målet med subversionen är ett omkullkastande av den rådande ordningen i Ryssland, medlen för att nå dit varierar enligt hotbedömningen.

En tydlig hotbild som Ryssland ser är yttre påverkan av en motståndares underrättelseorganisationer men även andra staters civila organisationer i Ryssland och vad de kan göra mot stabiliteten i Ryssland. Det övergripande syftet med denna dolda påverkan, subversionen, är att omkullkasta den konstitutionella ordningen i den Ryska federationen och destabilisera den politiska och sociala situationen. Detta bedömer man uppnås främst genom finansiering av lokala organisationer och politiska grupperingar.8

Metoden för att nå detta mål, man ser framför sig, är att en motståndare kommer försöka provocera fram etniska och sociala spänningar och extremism. Men även uppvigla till etniskt och religiöst hat eller fiendeskap inom landet. En annan metod att underminera Ryssland man ser framför sig är en motståndare som genom informationsoperationer försöker påverka befolkningen, framför allt den yngre befolkningen i Ryssland genom att underminera de historiska, andliga och patriotiska traditionerna till försvaret av Ryssland.9

Bild 3. Exempelifiering av subversivt hot.

En annan form av subversion man ser framför sig som möjlig är, rekrytering och utbildning av irreguljära beväpnande styrkor på ryskt territorium eller territorium av allierade till Ryssland. Likväl bedömer man att privata säkerhetsföretag kan utnyttjas vid subversion eller ett väpnat angrepp mot Ryssland på samma sätt som irreguljära beväpnande styrkor.10

Vad avser faktorer som man i Ryssland kan uppfatta som subversiva hot, så blir det tydligaste exemplet i närtid stämplingen av Nordiska ministerrådets kontor i St Petersburg som utländska agenter.11 Häri skall man då komma ihåg syftet med "Agentlagen", vilket är att minska utländska staters möjligheter att utöva påverkan i Ryssland, vilket sett ur den militära doktrinen blir/är subversiv verksamhet.

Den moderna konflikten. Rysslands syn på hur ett angrepp mot dem kan te sig, beskrivs även i dess nya militära doktrin. Man förutsätter att samtliga dimensioner kommer utnyttjas samfällt vid ett angrepp, i vad som populärt kallas DIME (Diplomatic, Information, Military, Economic), vilket innebär att militära och ickemilitära medel kommer utnyttjas. Man ser även framför sig att en särskild tyngdpunkt kommer ligga på att påverka befolkningen för att kunna utnyttja de som en hävstång vid ett angrep, likväl förutsätts ett stort utnyttjande av specialförband.12

Övergången mellan fred och krig kommer vara mycket kort. Striden kommer föras över samtliga militära arenor med ett högt tempo och på djupet med rörliga stridsgrupper. Massiva insatser med olika vapensystem förutsätts, där selektiva insatser kommer genomföras mot strategiska mål. En hög grad av autonomitet kommer ske i striden där beslutsfattandet är automatiserat.13

Asymmetriska metoder kommer även utnyttjats under stridens genomförande, utnyttjande av irreguljära väpnande grupper och privata säkerhetsföretag förutsätts även vid ett angrepp, samt utnyttjande av olika politiska partier samt sociala rörelser/nätverk för att destabilisera situationen inför och under ett angrepp mot Ryssland.14

Hotbilden i praktiken. Rysslands Generalstabschef, Valeriy Gerasimov, beskriver i en artikel i VPK, Voyenno-promyshlennyy kur'yer, den 17DEC14 till del den hotbild man ser framför sig, denna korrelerar väl med den nyss antagna militär doktrinen, dock utrycker han sig mer i klartext än hur doktrinen är skriven, vilket i sig är förståeligt då en doktrin skall vara rådande under en längre tidsrymd.

Nedan följer en sammanfattning av Gerasimov budskap i sin artikel:15
 • USA och NATO anser den Ryska federationen vara en av dess huvudsakliga geopolitiska rivaler i världen. Flertalet NATO länder samt andra västliga länder har en klar antirysk retorik, den uppkomna politisk-militära situationen mellan Ryssland, USA och NATO är mycket instabil.
 • I Polen, de Baltiska staterna samt i Svarta Havet och Östersjön ökar NATO sin förmåga, man tillför förband, till land, sjöss och i luften. En ökad övningsverksamhet genomförs även inom de nämnda områdena av NATO. Händelserna i Ukraina har möjliggjort en politisk kontext för NATO att skapa/bygga infrastruktur i områden gränsande till Ryssland.
 • Påtryckningar genomförs av väst mot Rysslands samtliga strategiska områden. Huvudsyftet är att sänka/begränsa den militära och ekonomiska förmågan för Ryssland samt begränsa utvecklingen inom strategiska vetenskapliga, tekniska och teknologiska områden.
 • Samtidigt försöker man minska förmågan för Rysslands strategiska kärnvapen att verka.

I Gerasimov artikel kan ett antal nyckelord tas ut, inledningsvis nämns den politisk-militära situationen som instabil, d.v.s. försämrad, detta går att härleda till militär doktrinen, där en försämrad politisk-militär situation kan ge uppkomst till en väpnad konflikt. Nästa del är dels styrkeuppbyggnad dels infrastrukturell uppbyggnad av NATO i anslutning till Rysslands gränser samt ökad övningsverksamhet. Dessa delar ligger under den militära doktrinens avsnitt vad som benämns militära hot mot Ryssland vilket korrelerar mot hans artikel i VPK. Därefter har vi uttalandet kring NATO och USA som försöker minska verkan av de Ryska kärnvapnen, vilket även är ett hot enligt den militära doktrinen.

Sätter vi nu in detta i sin kontext, så upplever Ryssland att de anses vara en geopolitisk rival till Väst. Ryssland upplever/anser att Väst angriper dess förmåga att utvecklas vidare som nation, då dess framsteg kvävs utifrån den nu rådande politiken som förs av Väst. Det fysiska konfrontationsområdet i den geopolitiska konflikten mellan Ryssland och Väst ligger inom den strategiska triangeln, UKRAINA - ÖSTERSJÖN - BARENTS/ARKTIS.

Slutsats

 1. Rysslands nuvarande geostrategiska tyngdpunkt ligger inom området UKRAINA - ÖSTERSJÖN - BARENTS/ARKTIS. Den säkerhetspolitiska situationen mellan Väst och Ryssland är inom denna "triangel" mycket instabil.
 2. Praktiskt innebär detta att Ryssland övergått till ett renodlat säkerhetspolitiskt tänkande inom detta geografiska område. Vilket bedömt i förlängningen kommer leda fram till ett låst förkrigstillstånd i mitten av 2015 mellan Väst och Ryssland, enligt tidigare gjord bedömning.
 3. Vilket i förlängningen innebär att varje budskap, beslut och handling av Ryssland inom detta geografiska område måste tolkas ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv, där dess nyss antagna militära doktrin bör utgöra grunden för att dels förstå Rysslands handlande dels bedöma framtida agerande. Då först kan man förstå det Ryska agerandet, som i mångt grundas på geostrategi och säkerhetspolitik, något som vissa svenska utrikespolitiska företrädare bör ta till sig.

Have a good one! // Jägarchefen

KÄLLOR

FAS 1 (Engelska)
Hufvudstadsbladet 1 (Svenska)
Rysslands President 1, 2 (Ryska, Engelska)
Tv Zvezda 1 (Ryska)
VPK 1 (Ryska)

SLUTNOTER

3 Voyennaya doktrina Rossiyskoy Federatsii. 2014. Sid 5
4 Voyennaya doktrina Rossiyskoy Federatsii. 2014. Sid 5
Congressional Research Service. Woolf, Amy. Conventional Prompt Global Strike and Long-Range Ballistic Missiles. 2014. Sid I, 1
5 Voyennaya doktrina Rossiyskoy Federatsii. 2014. Sid 7
6 Voyennaya doktrina Rossiyskoy Federatsii. 2014. Sid 7
7 Voyennaya doktrina Rossiyskoy Federatsii. 2014. Sid 5-7
8 Voyennaya doktrina Rossiyskoy Federatsii. 2014. Sid 6, 8
9 Voyennaya doktrina Rossiyskoy Federatsii. 2014. Sid 5-8
10 Voyennaya doktrina Rossiyskoy Federatsii. 2014. Sid 7-8
12 Voyennaya doktrina Rossiyskoy Federatsii. 2014. Sid 7-8
13 Voyennaya doktrina Rossiyskoy Federatsii. 2014. Sid 8
14 Voyennaya doktrina Rossiyskoy Federatsii. 2014. Sid 8

37 kommentarer:

 1. Äntligen en militär bloggare som åtminstone tar upp det viktigaste hotet mot freden- nämligen USA:s agerande i världen och på Rysslands tröskel. De nedanstående raderna är de allra viktigaste och borde få varje Natoivrare att tänka om - så kommer inte ske eftersom de flesta verkar intagit någon form av PK-skygglappsattityd eftersom man inte gillar att Ryssland förbjudit homosexpropaganda mot barn. Ryssland verkar i mycket högre utsträckning hålla sig till sanningen i det världspolitiska spelet till skillnad från USA som konsekvent genom lögner och vilseledande startat krig och dödat ofantliga mängder människor runt om i världen.

  Militära faror. Två faktorer är särskilt framträdande vad avser militära faror mot Ryssland. Det ena är att Ryssland upplever en ytterligare expansion av NATO som en fara, likväl ser man dess agerande i världen som en fara för den internationella stabiliteten. Den andra faktorn är uppbyggandet av dels USA dels NATO antiballistiska förmåga, som man ser som en fara mot den nukleära balansen mellan de två staterna, USA och Ryssland, samt NATO och Ryssland.3

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja Ryssland ser sig som hotade. Men inte därför att Nato utgör ett direkt hot mot Ryssland, utan därför att Nato och väst utmanar den ryska maktstrukturen och ryska expansionsplaner. Men kom ihåg att nato och eu agerar för att främja demokratiska krafter i Ryssland, samt som en säkerhetsgarant för baltikum. Att Ryssland känner sig hotay är mao bara en konsekvens av en maktstruktur och ideologi som strävar i fel riktning i motvind..

   Radera
  2. Något svenska politiker bör ta till sig är att det säkerhetspolitiska läget i östersjön förändrats dramatiskt. Samt att Sverige utgör ett säkerhetspolitiskt vakuum vars oförmåga att agera adekvat utgör en risk för hela östersjöregionen, samt i ett lite större perspektiv betydligt mer än så.

   Radera
  3. Ryssland må känna sig hotat av Nato/USA/EU, men ser inte sin egen roll i detta. Det är ju pga hot mot sina grannländer som dessa söker sig till Nato/USA/EU. Östlig expansion av dessa allianser beror inte på någon Master Plan utan är ett resultat av Rysslands egna agerande.

   Jag kan lova er att det t.ex. inte finns någon entusiasm inom varken Nato eller EU att ta sig an Ukraina. Helst hade man hållit detta 'basket case' borta. Men, Rysslands aggressiva beteende och, nu, militära agerande, tvingar Nato/USA/EU att agera i frågan till förmån för regeringen i Kiev.

   Ryssland har sig självt att skylla. Sorgligt men sant.

   Radera
  4. "Fel riktning"? Så du menar att sträva i finansglobalist- massinvandrings-, islamiserings- och HBTQ-riktning som syftande på kulturell och etnisk självutplåning som i väst är "rätt" riktning?

   Varför inte bara nöja dig med att Ryssland strävar i en annan riktning?

   "Främja demokratiska krafter" = subversion. Har full förståelse för Rysslands bedömning och vaktslående om sin självständighet i detta avseende.

   Radera
  5. @reaktion
   du har ju just anammat den intoleranta USA/EU/PK inställningen som innebär att om ett land inte inordnar sig under USA:s åsiktsmonopol är det OK att bekämpa det. Demokrati!! Man kan göra vad man vill med det ordet ex.vis. Putin stöds av en ofantligt större del av det ryska folket än vad Obama stöds av det amerikanska folket. Ryssland har inga expensionsplaner men accepterar inte att dess säkerhetspolitiska läge försämras ytterligare. Gränsen går uppenbarligen vid Georgien och Ukraina. Fullt förståeligt från rysk horisont. Vänd på steken och tänk att Ryssland skulle agera på mostvarande sätt i USAs närområde. Eller för den del Europas. Ryssland har inte expanderat över huvud taget medan USA/Nato har expanderat mycket och strävar efter ytterligare expension. Om Sverige gick med i Nato skulle Sverige hamna i ett sämre säkerhetspolitiskt läge än vad vi är idag. Sverige skall självklart av historiska skäl ha ett eget försvar som på allvar kan stoppa tänkbara angripare (där Ryssland naturligtvis intar en särställning). Försvarsallians med Finland är antagligen en mycket bra sak under förutsättning att den sker utanför Nato och utan förtroendeförstörande likt svenskt agerande under täcket med Nato. Detta försämrade vårt läge eftersom lögnerna (som Ryssland väl kände till) gjorde oss opålitliga i ryska ögon och vilseledde svensk opinon på ett odemokratiskt sätt, vilket i sin tur leder till felaktig demokratisk process med risk för felaktiga beslut grundat på lögner från politiker och militär.

   Radera
  6. @oskar
   Det är möjligt att det finns en enligt min bedömning felaktig tro att Ryssland är expansivt. På vilket sätt är Ryssland expansivt? Nato har ju expanderat enormt sedan man bröt mot avtalet med Ryssland att inte expandera Nato när Warsawapakten upplöstes. Ryskt agerande i både Georgien och Ukraina är ju svar på hot från väst att införliva länderna i Nato.
   En sann militär gör ett objektivt bedömande av läget. Man sätter sig också på motståndarens sida för att se kartan från hans håll och förstå hans bevekelsegrunder. Det förekommer knappt hos svenska militärbloggare och det gladde mig därför när Jägarchefen tog ett steg i den riktingen.

   Radera
 2. @RB:

  Ryssland och staterna i mellanöstern, förutom Israel då, har alltid haft problem med 'kausalitet'. Och de blir mycket aggressiva när man nämner ordet kausalitet i samband med deras agerande. Jag har upptäckt att det enda oppositionspartiet, SD, har en tendens att vara Rysslandskramare och gillar Putin. Därför kan jag inte längre rösta SD. Men också den politiska vänstern är Rysslandskramare. Vilket du är vet jag inte, men ni kan ta varandra i hand!

  @Jägarchefen:

  "Som en underkategori till uppbyggnaden av det ballistiska missilförsvaret, nämner man särskilt det Amerikanska vapenprogrammet, "Prompt Global Strike", ett utvecklingsprogram som syftar till att med hjälp av ballistiska missiler genomföra konventionell bekämpning."

  Det finns ingen rationalitet i den rädslan, eftersom den första missil som kommer över Arktis mot Ryssland från USA kommer av Ryssland förutsättas vara en kärnvapenmissil och därför bemötas med ryska kärnvapenmissiler mot USA. USA har alltså inget intresse av att använda Prompt Global Strike mot en annan kärnvapenstat.

  Roger Klang

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jepp håller helt med om Global Strike, är snarare vedergällningsförmåga med korta tidsförhållande då ett mål visar sig t ex UBL scenario då man ej hinner sätta in specialförband.

   Radera
  2. @Jägarchefen:

   Vad betyder UBL?

   Radera
  3. Några generella kommentarer:

   (1) Det är lite svårt att se anledningen till att Ryssland uppfattar just Östersjöregionen som så strategiskt viktig om det inte är för att den ses som avgörande för att kunna dominera Baltikum. Kaliningrad kan väl inte räcka för att motivera detta och för att skydda St Petersburg hade det väl räckt med den geografiskt betydligt mindre Finska viken?

   (2) inga kommentarer kring Asien och/eller Kaukasus? Kina och radikal Islam borde väl ändå vara de två största hoten mot Rysslands suveränitet, inte Nato (om man inte har expansionistiska planer västerut)?

   (3) Fanns det inga kommentarer om synen på Svarta havet och access till Medelhavet/Egeiska havet? Detta har ju varit Rysslands historiska strategiska prioritet?

   (4) Historisk har Ryssland sett Balkan som en region där man anser sig ha legitima intressen. Hur ser det ut idag? Det har ju talats om att Ryssland använder/kan använda Balkan för att försvaga EU och Nato. Relationerna med nya regeringen i Aten, de historiska banden till Belgrad och stödet från Budapest och, om jag förstår rätt, många politiker i Bulgarien. Nämns detta något i materialet?

   Radera
  4. Är inte "Prompt Global Strike" nerlagt just eftersom faran bedömdes vara för stor att Ryssland/Kina skulle kunna missuppfatta en ICBM-start, även mot annan stat, som ett kärnvapenanfall mot just dom?

   Radera
  5. @Oskar:

   1) Nja inte så ologiskt (åtminstonde inte ur min horisont), Först och främst är det där NATO och Rysslands fysiska gräns möts med varandra, vilket ger en friktionsyta oaktat hur man än vrider och vänder på det, lägg därtill att 1 av 5 flottor för Ryssland har sin huvudbas i en avskuren Oblast, som man under mitten på 2000-talet räknade med skulle bli överrullad inom 2 dygn i händelse av angrepp (nu är situationen markant annorlunda), därefter instabilitet rent politiskt mellan Ryssland och NATO så blir det geostrategiskt mycket viktigt område, sen kommer vi inte ifrån gasledningen heller, en av Östersjömarinens huvuduppgifter är just att skydda den, samt överig handelsfart med fartyg, som är rätt stor FOI gjorde en mycket adekvat studie ifjol kring det hela.

   2) Nej inte exciplit, däremot extremistgrupper osv tog man upp, men som jag skrev i inledningen så har jag valt att avgränsa inlägget till stat vs stat, stat vs allians, där de riktigt stora konsekvenserna kan uppstå om det går över styr, Ryssland har rätt god koll på de mer radikala och extrema elementen inom sina gränser är min uppfattning, Jamestown Foundation brukar skriva adekvata analyser om det på veckobasis mer eller mindre om du vill fördjupa dig i det hela.

   3) Nopes såg inget exciplit om det, däremot så nämner Generalstabschefen KRIM/UKRAINA vilket i praktiken även innebär Svarta Havet, anekteringen av Krim syftade i mångt och mycket, vissa hävdar helt, till att säkra baseringsmöjligheterna för Svarta Havsflottan och därmed även medelhavseskaderns möjligheter att verka.

   4) Nopes inte sett något om det exciplit, men sen fokuserade jag enkomt på hotbilderna som nämnts i inledningen av inlägget.

   Radera
 3. RB...Om du tror att svenskar är så korkade att det är endast sk "homosexpropaganda mot barn" som vi inte gillar med hur Ryssland håller på att utvecklas (eller egentligen redan utvecklats till, det är ett välplanerat scenario vi ser), underskattar du vårt folk det grövsta, listan på vad Ryssland gjort och gör, samt kommer att göra... är djupt oroande... kryp tillbaka till hålet nu...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Naturligtvis tror jag att svenskarna är korkade men inte endast på grund av "homosexpropaganda mot barn" det var lite väl tillspetsat men en sammanfattning av hur PK-Sverige ser på sig själv och världen och den analys man gör. När Sovjet var en verklig fara strök PK-etablissemanget Sovjet medhårs och nu när Ryssland inte innebär någon konkret fara från Ryssland är man oerhört aggressiv mot Ryssland.

   Radera
 4. Sorgligt att se hur rysskräcken fortfarande förblindar så många, samtidigt som man blundar för den terrorbombning USA sysslar med mot i huvudsak civila mål Världen runt via drönare mm. En väl underbyggd artikel Jägarchefen, skönt att se logiskt tänkande bland alla stollar.

  SvaraRadera
 5. @Roger Klang

  Vad åsyftar du på att SD skulle vara Rysslands vänner? Att de röstar som de gör Europarlamentet har med helt andra saker att göra om det är det du hängt upp dig på?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Många kommentatorer på försvarsbloggar som röstar SD vurmar för Ryssland och Putin.

   Radera
 6. Är det någon som vet vad för flyg som rebellerna har att röra sig med? Det skall ha skett ett attackföretag (en SU 25:a)igår i anslutning till Debeltsevo. Skrev tidigare i Wiseman men vet inte om jag kunde kommentera där-

  SvaraRadera
 7. @Roger Klang, @Jägarchefen. Jag har uppfattat tanken med Global Strike att Usa avser använda (utvecklar) scramjet motorer som med hastigheter kring 5 - 6 gånger ljudets hastighet (teoretiskt kan de nå mach 25) är att de inte utlöser larm via sateliter hos motståndaren (Ryssland, Kina,Iran etc) som kontinentala kärnvapen robotar gör, via raketstart ur silos, med scramjet motorn startar de med hjälp av någon form av raket från ex.vis en B52 ( de kan scramjet behöver komma upp i mach 4 för att starta) och kan flyga lågt (svårt för radar) och så snabbt att stealth inte behövs, svårt att slå ut med befintliga system (?). En annan viktig tanke med det är väl också att det tar bort behovet av flygbaser på andra länders territorium för att kunna slå till med konventionella vapen. Men jag kan ha fel.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Lansen: Känner igen del av det där, men för dåligt insatt i det Tekniska, konstaterade när det började talas om Global strike, att det hela är en dålig idé, får man indikationer är det precis som @Roger skriver längre upp, då kommer det smälla med kraft.

   Radera
  2. Enligt NASA så kan de nå 15 gånger ljudhastigheten, men sådana vapensystem är många år från att vara praktiskt realiserbara. System baserade på ballistiska robotar är mer realistiska i ett kortare tidsperspektiv, avfyrade från land, fartyg eller ubåtar, och med antingen en konventionell återinträdesfarkost eller en glidfarkost för stridsdelen.

   Största risken med användningen av dessa är om de missuppfattas för en kärnvapenattack. Denna risk anses dock begränsad till Ryssland, då andra potentiella motståndare saknar förmåga att upptäcka avfyrade ballistiska robotar - även Rysslands förmåga på detta område anses egentligen begränsad. Av den anledningen så har man bland annat föreslagit att Ryssland ska förvarnas innan dessa vapen avfyras, och att de baseras vid en bas som saknar förmåga att förvara och hantera kärnvapen ex. Vandenberg.

   Radera
 8. Den nyligen antagna militära doktrinen för den Ryska Federationen visar ju med all önskvärd tydlighet att den ryska generalstaben är en hop glada amatörer. En militär doktrin på endast 29 sidor med dubbelt radavstånd, breda marginaler och helt utan bilder kan väl ändå ingen ta seriöst?
  http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf

  Vår svenska militärstrategiska doktrin från 2011 är på hela 164 sidor och har en massa bilder på glada kadetter och kärva soldater. Den måste väl således vara minst 5 (164/29 = 5,66) gånger bättre? Eller?
  http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/doktriner/militarstrategisk-doktrin-2011.pdf

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hehe, eller så kan de hålla sig mer kärnfull än oss svenskar som oftast svävar ut i texterna, bara se på mina blogg inlägg, så förstår man nog varför vi har en militärstrategisk doktrin på 164 sidor ;)

   Radera
 9. Jag läste just om PGS på nätet. Det är uppenbarligen så att Bush den yngre skrinlade PGS just på grund av rädslan för att missiler som kommer mot Ryssland från USA kommer av Ryssland förutsättas vara en kärnvapenmissil och därför bemötas med ryska kärnvapenmissiler mot USA.

  Men Obama har återupptagit projektet. Varför? Jag tänker mig att Kina, som inte har tillnärmelsevis lika många kärnvapen som USA, är ett mindre vedergällningshot än Ryssland, men fortfarande ett hot mot ett PGS avfyrande USA. Inte värt risken tänker jag. Med Ryssland i norr så kan USA inte avfyra dem från USA mot något land söder om Ryssland.

  Men så läste jag att PGS skulle baseras på ubåtar. Jaha. Med Kina och Ryssland i Kaliforniens väster så kan de inte avfyra dem alls i den riktningen. Men med en ubåt så kan de avfyra PGS från söder om Afrika och norr om Nordkalotten utan att riskera en vedergällning av en kärnvapenstat. Jag räknar inte in Frankrike och UK som vedergällningsstater. Vem är måltavlan??

  Roger

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Roger som jag skrev tidigare jag tror att det är främst till för att kunna genomföra Snabb vedergällning på minut underrättelser, dvs upptäcker en måltavla, läs terroristledare, insätter verkan på underrättelserna innan målet försvinner.

   Radera
 10. Rb = rysk psyops.
  Jägarchefen du skriver ett förkrigs tillstånd kommer i sommar. Samtidigt som inga snabba åtgärder vidtagits att stärka svensk försvars förmåga. Ubåtsj, inget hänt. Anslag inget hänt. Långräckvidda luftvärn inget hänt. Ett fungerande luftvärn för Hawk är i stort sett värdelöst. Ett väl fungerande lv finns inte.
  Vet stockholmarna att lv kring Stockholm att skydda huvudstaden med finns ej.
  Min sista tanke är hur politikerna kan låta detta vansinne fortgå. Ex. Nyligen köpte balterna in javelin pansarvärns missil. Något liknande behöver Sverige på hela fronten. Men inget händer. I,mot Ryssland frågan är vad som händer då. Om Gotland ockuperas?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Låst förkrigstillstånd t om. Eg. Samma som vi upplevde under "Kalla kriget" dvs båda parter har triggat sig till en sådan nivå att man har nått "vägsände" i säkerhetsspiralen dvs man står "öga mot öga" sen kommer det vara där ett bra tag framöver.

   Men någon konflikt mellan Ryssland och NATO tvivlar jag starkt på att det blir.

   Försvarsbeslutet kommer i April, sen får vi se vad det säger.

   Radera
  2. @Bjäen
   Det beklämmande att du istället för att argumentera felaktigt kallar mig psykops. Däremot skriver du själv om vapensystem hit och dit när verkligheten är den att det inte finns något svenskt försvar. Du likt flera militärbloggare för därför en enlig mig tämligen meningslös argumentation om meningen inte är att tiofaldiga militären och skapa något som om många, många år kan kallas försvar.

   Radera
 11. Desto mer jag läser i Militär bloggosfären desto mer bedrövad blir jag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kom igen Roger!
   Ser du något hoppfullt eller upplyftande i läget för svenskt försvar???
   "It takes a fool to remain sane..." Den som inte blir bedrövad är inte mentalt närvarande...

   Radera
 12. @hmshalland:

  Jaså var det det som Bjäen menade. Ja jag är en dåre, med diagnos och allt. Jag försöker att remain sane som det heter. Tackar som frågar!

  SvaraRadera
 13. Som vanligt mycket intressant om än skrämmande läsning. Både USA och Ryssland är väl lika dåliga kålsupare när det gäller det geostrategiska politiska spelet. Har dock personligen svårt för stater som förtrycker och inte följer gängse (månne vara västerländska) värden som demokrati, jämlikhet och allas lika värde. Här ställer väl USA i alla fall upp även om de möjligen är lite extrema, med drönare som träffar vad som helst. Ryssland å andra sidan har väl inget direkt track record av att stödja demokratiska värderingar och hjälper - mig veterligen - sällan eller aldrig till i aktioner för att hjälpa andra, ex Ebola i Afrika, humanitärt stöd mm. Det gör ju USA. Därför har jag svårt för Ryssland, Kina, Nord Korea mm och skulle jag tvingas välja sida så blir det väst.

  Dock är jag tveksam till att Sverige har nytta av en militär allians. Ser hellre ett modernt, högteknologiskt svenskt försvar med bra material och personalförsörjning blandat med yrkesofficerare och värnpliktiga (från ett system med obligatorisk plikttjänst för alla där militärtjänst är ett val).

  SvaraRadera
  Svar
  1. >> Ryssland å andra sidan har väl inget direkt track record av att stödja demokratiska värderingar och hjälper - mig veterligen - sällan eller aldrig till i aktioner för att hjälpa andra, ex Ebola i Afrika, humanitärt stöd mm.

   Intressant, tycker mig se folk från EMERCOM (ryska katastrofministeriet) överallt där det har inträffat någon naturkatastrof. T o m Sverige fick ju ett erbjudande om hjälp under skogsbranden i Västmanland, som Sverige dock tackade nej till.

   Radera
 14. Oerhört initierad artikel, TACK

  Om Ryssland vill inta oss på riktigt, spelar det någon roll om vi har ett försvar eller ej. De kommer väl ändå att göra det om de verkligen vill?

  I så fall tänker jag, med försvar=många döda svenskar, fast vi blir ändå annekterade. Utan försvar=nästan inga döda svenskar, vi blir annekterade

  Hur kunde det bli så här att Ryssland ser NATO som ett riktigt hot? ÄR det för att fd Sovjetländer anslutit sig? Var det ett misstag att ta in dem i så fall? Är det ett misstag att NATO växer, om så många känner sig hotade av det? Eller växer det för att andra rustar, och därmed rustar vi. Verkar ju rätt korkat beteende.

  SvaraRadera